Bekijk het origineel

SGP-ers afkerig van veel veranderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SGP-ers afkerig van veel veranderingen

STATUTEN EN REGLEMENT AANVAARD

6 minuten leestijd

(Van een onzer redacteuren) 0e meerderheid van de afgevaardigden op de huishoudelijke vergadering van de SGP heeft zich zaterdag uitgesproken voor de handhaving van de oude doelstellingsformule uit de Statuten. In het kader van de mvoerii^ van een Algemeen reglement en de herziening van de Statuten had het hoofdbestuur voorgesteld het doel van de partij te omschrijven ab „de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen In den lande overeenkomstig de m artikel 2 vermelde grondslag. I>erhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijk leven".

Daarvan was de eerste zin overgenomen uit de oude statuten, terwijl de tweede zin in de plaats kwam van de bekende formule dat het streven van de partij „niet zozeer gericht is op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen door Iiaar beleden".

Tegen deze formulering had het hoofdbestuur het bezwaar dat zij juridisch gezien moeilijk hanteerbaar was. ïn het beginselprogram, waar dezelfde woorden voorkwamen, achtte men deze meer op hun plaats.

HOEDEMAKER

Een dertigtal kiesverenigingen had echter een amendement ingediend om de oude formulering toch te handhaven. Afgevaardigde L.M.P. Scholten van Krim'pen aan de IJsgel wees er op dat in de voorgestelde doelstelling de tweede zin nagenoeg hetzelfde zei als in de eerste zin. Bovendien zou het verwarrend zijn wanneer de foirmulering in de Statuten afweek van die in het beginfelprogram. Hij zag in de formulering „niet zozeer. als wel" een Hoedemakeriaanse lijn, die in de SGiP bewaard moest blijven. Handhaving van de principes moest gaan boven de kiezersgunst.

Afgevaardigde A.K. van der Staay van Vlaardintgen citeerde de toelichting die de vroegere partijvoorzitter ds. P. Zandt bij deze formulering geschreven had, om aan te tonen dat er geen reden was tot verandering.

Partijvoorzitter ds. H..G- Abma beklemtoonde daarentegen dat ds. Zandt dit geschreven had naar aanleiding van het artikel in het begmselprogram en niet naar aanleiding van de bepaling in de Statuten. Tussen beginselprogram en Statuten was volgens hem een duidelijk verschil, zoals in het kericelijk levett er verschil was tussen de belijdenis en de kerkorde. Hst beginselprogram stond bii ds. Atoma bovenaan. Bij de stemming bleek evenwel slechts een minderheid hem te volgen.

Het hoofdbestuur had aan de doelBtelllngsformule toegevoegd, dat de partij dit doel trachtte te bereiken door het deelnemen aan ide verldezingen. De heer Sdholten vond deze omschrijving te eng, vooral gezien de mogelijkheid van een ildesdrempel of een districtenstelsel. Dan zou de SGP wel eens gedimonigen kunnen zijn langs andere wegen te weiken. Na enige discussie werd besloten aan de formule de term „met tikme" toe te voeden, zodaii ook andere wegen als het deelnemen aan verkiezingen, bewandeld zouden kunnen worden.

VOORBEREIDING

De vergadering in de UtrecMse veemarkt was 's morgens begonnen met de afhandeling van het Algemeen reglement. In zijn openingswoord wees ds. Abma de afgevaardigden op de noodzaak van een goede voorbereiding van de vergadering. Maar dan oök een voorbereiding in het gebed. Wie heeft voor het welslagen van deze vergadering gebeden, zo hield ds. Abma de aanwezigen voor.

Al eerder dit jaar was er een Huishoudelijke vergadering geweest voor de behandeling van de nieuwe reglementen, maar toen was men in het geheel

De bevoegdheden van het hoofdbestuur om leden van kiesverenigingen te royeren leverde enige stof tot discussie op, maar werd door de meerderheid aanvaard. Anders was dat met het voorstel om de vertrouwensmannen na hun aftreden niet direct herkiesbaar te stellen. Daar was geen meerderheid voor te vinden.

Ten aanzien van de vraag of er bij het opstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer gewerkt moest worden met provinciale groslijsten, gaf een stemming bij zitten en opstaan geen duidelijke uitslag. Het hoofdbestuur had voorgesteld deze provinciale groslijsten te laten vervallen, maar een aantal kiesverenigingen wilde daar niet aan. Bij de schriftelijke stemming die later gehouden werd, bleken zij »n de • meerdieilheid te zijn.

Was de grondslag van de partij voorheen het beginselprogram, volgens de nieuwe statuten zou de grondislag zijn: Gods Woord en de Drie Formulieren van Eni^eid. Op verzoek van een dertigtal kiesverenigingen had het hoofdbestuur la/ter het Program van beginselen aan de grondslagformule toegevoegd.

De ikiesvefeniging Rijssen wilde met nog een paar kiesverenigingen aan de passage dat de partij zich stelde op de grondslag van Gods Woord, toegevoegd, zien „naar de zuivere Statenvertaling". Odk het hoofdbestuur hecihtte bijzondere waarde aan de zuivere Statenvertaling, maar achtte het niet wenselijk om de voorgestelde toevoeging in de statuten op te nemen.

Afgevaardigde Sdholten, tevens bestuurslid van de Gereformeerde Bijbelstichting, verklaarde dat hij dit amendement van Rijssen liever niet had gehad. Nu het er eenmaal was, kon hij er moeilijk tegen zijn. Voor het geval het amendement verworpen werd, wUde hij met een motie komen, waarin zou worden uitgesproken dat de SGP voor de statenvertaling was. Dat bleek echter niet nodig te zijn, want het amendement werd bij meerderheid van stemmen aangenomen.

Anders was dat met een tweetal amendementen van de kiesvereniging Huizen. Zij wilde in de grondslagformule zien opgenomen dat het ging om de ongewijzigde en onverkorte formulieren .van enigheid en in het artikel over de doelstelling dat de' SGP geen gebruik zou maken van radio en televisie. Het hoofdbestuur en de aftevaardigden vonden dit echter overbodig.

ALLEEN

Een laatste twistpunt was nog een amendement van de kiesvereniging Rijssen die aan de formulering van het hoofdbestuur, dat de Algemene vergadering voor alle leden van de partij toegankelijk was, wilde toevoegen dat deze vergadering alleen voor partijleden toegankelijk was. Toen een stemmjng bij zitten en opstaan tot tweemaal toe onbeslist uitviel en de noodzaak dreigde om voor deze zaak een tijdrovende schriftelijke stemming te houden, besloot ds. Abma dit amendement van de kiesvereniging Rijssen maar over te nemen.

Statuten en Algemeen reglement werden uiteindelijk met algemene stemmen aanvaard. Het overgrote deel van de honderden amendementen die de kiesverenigingen hadden ingedjend, waren door de vergadering verworpen. Vaak kregen de amendementen van slechts enkele afgevaardigden steun. Op verzoek van de partijvoorzitter, besloot het hoofdbestuurslid ds. J. van der llaar, de vergadering m^t gebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 15 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

SGP-ers afkerig van veel veranderingen

Bekijk de hele uitgave van maandag 15 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken