Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beroepen- voorlichting en de keuze

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beroepen- voorlichting en de keuze

6 minuten leestijd

Hoe nu verder? Deze vraag stellen jaarlijks duizenden jonge mensen als ze moeten kiezen met welk beroep zij in hun levensonderhoud willen voorzien. Reeds maanden voor de uitslag van de examens worden her en der inlichtingen over beroepen en voortgezette opleidingen ingewonnen. Voorlichtingsbureaus voor beroepskeuze draaien dan op volle toeren.

Doordat het aantal opleidingen en beroepen vooral gedurende de laatste vijftig jaar enorm is toegenomen, heeft de hedendaagse mens behoefte. aan informatie en advies. De school- en beroepskeuze betekent voor het merendeel de weg die wordt ingeslagen naar de toekomst. Bovendien wordt het beroep vooral ook gezien als een middel om de persoonlijkheid met aanleg en drijfveren te ontwikkelen.

De beroepskeuze wordt heden ten dage vrijwel niet meer bepaald door traditie. De mens heeft meer en meer vrijheid gekregen zelf zijn (of haar) keuze te maken. Dit gevoegd bij het probleem dat niet iedereen voor ieder beroep geschikt is, is het niet verwonderlijk dat jaarlijks duizenden kinderen en ouders bij het verlaten van de school weer voor het probleem staan: en hoe verder...

Wie geeft advies?

Ging men in vroegere jaren (en ook nu nog wel) te rade bij familieleden en kennissen, of won men het advies van de onderwijzer in, steeds meer werd het duidelijk, dat de ontwikkeling van de maatschappij met zijn toenemend aantal beroepsmogelijkheden het wenselijk maakte om het geven van adviezen bij de beroepskeuze in handen te leggen van specialisten. Zo ontstonden tal van bureaus voor beroepskeuzevoorlichting, die zich ten doel stellen in het belang van het individu enerzijds en de maatschappij anderzijds een ieder die hieraan behoefte heeft, individuele hulp te bieden bij de keuze van beroep, school of studierichting, daarbij veelal rekening houdend met de resultaten van een onderzoek naar de aard, aanleg en omstandigheden van de adviesvragende. Er bestaat in Nederland algehele vrijheid ten aanzien van: het al dan niet inwinnen van informatie of advies inzake school-, studie- of beroepskeuze, de keuze van de voorlichtende instantie en het al dan niet opvolgen van het eventueel ingewonnen advies.

Het GAB

Adviezen bij school- en beroepskeuze worden in. Nederland gegeven door: de gewestelijke arbeidsbureaus, gemeentelijke beroepskeuzebureaus, bijzondere beroepskeuzebureaus, al dan niet op levensbeschouwelijke grondslag, particuliere psychologische instituten en schoolbegeleidingsdiensten.

Bij de circa 46 gewestelijke arbeidsbureaus zijn één of meer beroepskeuzeadviseurs werkzaam, die als regel hun werkterrein behalve in het eigen rayon ook in naburige GAB's en bij kantoren vinden. De taak van de adviseurs is drieledig: het verstrekken van beroeps- en studiekeuzeadviezen aan allen die zich voor advies tot een GAB wenden; het onderzoeken van ingeschreven werkzoekenden ter bepaling van de voor hen geschikte beroepen en het onderzoeken van gegadigden voor de Centra voor Vakopleiding voor Volwassenen op hun geschiktheid voor het volgen van een technische vakopleiding.

Reeds in het begin van deze eeuw zijn door verschillende gemeentebesturen commissies of bureaus voor beroepskeuze in het leven geroepen. Rond 1930 beschikten de vier grootste steden ieder over een gemeentelijk beroepskeuzebureau. Met uitzondering van Den Haag werden deze instellingen echter in de crisisjaren om bezuinigingsredenen opgeheven. Het aantal gemeentelijke bureaus is tot op heden gering gebleven.

De bijzondere beroepskeuzebureaus zijn meestal gebaseerd op Rooms-katholieke of Protestants- Christelijke grondslag. Er bestaan echter ook bijzondere bureaus op algemene grondslag. Zij werken alle zonder winstoogmerk en hun rechtsvorm is de stichting. De bijzondere bureaus zijn vrijwel alle aangesloten bij een centrale organisatie. Een of meer psychologen kunnen voor eigen rekening een particulier instituut beheren. Zij geven als regel beroepskeuzeadviezen als onderdeel van hun werkzaamheden.

De Nederlandse beroepskeuzebureaus hebben zich in vroeger jaren vooral bezig gehouden met het geven van schoolkeuzeadviezen aan leerlingen van het basisonderwijs. Er valt intussen een tendens waar te nemen Bij de beroepskeuze-instellingen om zich sterker te richt op de leerlingen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Vooral in de hoogste klassen van deze scholen bestaat behoefte aan echte beroepskeuzeadviezen. In dit verband hebben de gewestelijke arbeidsbureaus de adviezen in schoolverband vrijwel geheel afgestoten, omdat in steeds grotere mate aandacht wordt geschonken aan de ingeschreven staande werkzoekenden.

Beroepenvoorlichting

Het is zeer wenselijk, dat de kinderen en hun ouders, die een beroep of een opleiding moeten kiezen, reeds tijdig voor het tijdstip aanbreekt dat de keuze moet worden gedaan, voorlichting ontvangen over de mogelijkheden die open staan. In een aantal gevallen zal dan geen behoefte meer bestaan om advies. Door voorafgaande beroepenvoorlichting weet de adviesvragende beter uit welke mogelijkheden hij kan kiezen. Het adviserend karakter van de beroepskeuzevoorlichting, komt dan ook beter tot zijn recht. Men gaat er daarom meer en meer toe over de beroepenvoorlichting systematisch te organiseren, waarbij men zich in het bijzonder richt op leerlingen van allerlei scholen, die een keuze moeten doen inzake de na het doorlopen van de school verder te volgen weg. Ook voor ouders en verzorgers is het goed wat meer te weten van de mogelijkheden die voor hun pupillen open staan.

Jeugdconsulenten

In de jaren vijftig nam aan de arbeidsbureau! de vraag naar beroepenvoorlichting dusdanige proporties aan, dat het voor de jeugdbemiddelaars een extra zware belasting ging vormen. Om de stormachtige ontwikkeling in banen te leiden heeft het toenmalige Rijksarbeidsbureau de betreffende activiteiten een officiële status toegekend (1960) en deze activiteiten opgedragen aan de jeugdbemiddelaars die alras hun taak zagen uitgroeien tot functie van jeugdconsulent.

De beroepenvoorlichting is een aangelegenheid waarin zowel de overheid participeert als het particulier initiatief. Tot nu toe wordt het leeuwedeel verzorgd door van Rijkswege bezoldigde krachten. Naast de jeugdconsulenten van de arbeidsbureaus geven leerkrachten en vertegenwoordigers van het onderwijs, met name de schooldecanen bij de diverse soorten van onderwijs, een individuele voorlichting.

De beroepenvoorlichting wordt in Nederland met behulp van het meest moderne materiaal gegeven. Op ruime schaal wordt van de audiovisuele hulpmiddelen gebruik gemaakt; daarnaast bestaat een omvangrijke hoeveelheid schriftelijk voorlichtingsmateriaal en worden tentoonstellingen toegepast. Goed georganiseerde ouderavonden, bedrijfsexcursies en bedrijfsstages bevorderen de beroepenvoorlichting.

Bij de beroepenvoorlichting aan jeugdigen kan een onderscheid worden gemaakt tussen collectieve en individuele voorlichting. De collectieve voorlichting wordt in hoofdzaak op scholen gegeven. Ze is te onderscheiden in drie drie verschillende elkaar opvolgende fasen, te weten: de voorbereidende voorlichting: de algemenen beroepenvoorlichting en de gespecialiseerde beroepenvoorlichting.

De individuele voorlichting wordt wat de schoolgaande jeugd betreft, gegeven door schooldecanen en eventueel door de jeugdconsulenten en medewerkers van de bijzondere instellingen voor beroepskeuzevoorlichting. Ze leidt in vele gevallen tot de keuze van een voortgezette opleiding in een beroep. Gepoogd wordt de jeugdige werkzoekenden zonder vakopleiding en de voortijdige schoolverlaters, voordat ze het arbeidsproces betreden, in alle gevallen een onderhoud te laten hebben met de jeugdconsulent van het arbeidsbureau, liefst in aanwezigheid van de ouders.

Voorlichting aan volwassenen

Bij de beroepenvoorlichting aan volwassenen wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen voorlichting, rechtstreeks gericht op de volwassenen en ook voor hen bedoeld en de voorlichting, die is gericht op volwassenen maar die is bedoeld voor de beroepskeuze van hun kinderen. Wat de eerste categorie voorlichting betreft, dit gebeurt in Nederland nog slechts bescheiden op systematische en georganiseerde wijze. Per 1 januari j.l. is op vier arbeidsbureaus echter gestart met een experiment dat nadrukkelijk is gericht op dienstverlening ten behoeve van alle belanghebbenden op de arbeidsmarkt. In dit verband is op deze bureaus een beroepenconsulent belast met de beroepenvoorlichting, ook aan volwassenen. De voorlichting aan ouders ten behoeve van hun kinderen ligt gunstiger. Een onderzoek heeft aangetoond, dat de invloed van de ouders op de beroepskeuze van hun kinderen bijzonder groot is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

Beroepen- voorlichting en de keuze

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 mei 1974

Reformatorisch Dagblad | 44 Pagina's

PDF Bekijken