Bekijk het origineel

inder vraasf naar vlees en tomaten nekte boeren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

inder vraasf naar vlees en tomaten nekte boeren

Minister Van der Stee:

6 minuten leestijd

De sterk verhoogde olieprijzen, de dure veevoedergrondstoffen en de tegenvallende vraag naar vlees en glastuinbouwprodukten (tomaten) hebben de boeren en tuinders de das omgedaan. Dit staat in de „nota over de inkomenspositie van land- en tuinbouw", die minister Van der Stee gisteren aan de Tweede Kamer heeft toegezonden.

De ernstige moeilijkheden in de land- en tuinbouw zijn volgens de minister niet uitsluitend op te lossen met het EEG-markt- en prijsbeleid en met het pakket tijdelijke maatregelen. ,^aamaast zal er een bezinning moeten plaatsvinden op de vraag vrelke aanpassingen er in de Nederlandse land- en tuinbouw noodzakelijk zijn, als antwoord op de fundamentele verschuivingen die zich in internationaal verband hebben voorgedaan met betrekking tot de prijzen van energie- en veevoedergrondstoffen. Hier ligt een eigen verantwoordelijkheid voor het agrarisch bedrijfsleven", zo vindt hij.

De „hulpmaatregelen", die minister Van der Stee ter goedkeuring aan de Tweede Kamer voorlegt, omvatten: 9 vanaf 1 oktober maximale toepassing van de EG-regeling om - via premies - het boeren mogelijk te maken langer dan gewoonlijk hun slachtvee aan te houden en dus niet te laten slachten. De „aanhoudpremie" loopt op van 138 gulden per rund • in oktober en november tot 241 gulden in februari. In oktober betaalt Nederland de gehele premie zelf. Daarna neemt het Europese landbouwfonds er een deel van voor z'n rekening - oplopend van 69 gulden in november tot 169 gulden in februari. Totale kosten: 23 miljoen gulden. • een intensieve reclamecampagne om het verbruik van rundvlees te stimuleren. De regering geeft de voorkeur aam een •wiokeloampagne met medewerking van de slager (bijv. speciale recepten vo:or bereiding van bijzondere vdeessoorten). Kosten: 1 miljoen gulden, waarvan de helft uit de EG-pot. 9 vanaf 26 augustus wordt in vijf weken tijd het slachtgewicht van varkens met 2 tot 3 kilo per stuk verlaagd. • boeren en tuinders - maar ok alle andere zelfstandigen - behoeven pas eind viam dit jaar die voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 1973 te betalen. Hierdoor mist de schatkist 20 miljen gulden aan rente-inkomsten. • verlenging tot juli 1975 van de regeling, waarbij tuinders 30 gulden vorschot krijgen per ton stokolie. Aan deze extra kredietgaranties zal naar sohattimig voor 38 miljoen gulden worden aangevraagd uit de tuinbouw en voor 6 miljen gulden uit de visserij. 9 van september tot februari '75 een verhoging van de BTW op landbouwprodukten (die de boeren in eigen zak mogen houden) met 1,75 procent naar 6 procent. Het kabinetDen Uyl wil dit geld (geraamd 170 miljoen) in de eerste plaats ten goede laten komen aan die bedrijven die het zwaarst zijn getroffen. • een versnelde uitkering van de „revaluatie-compensatie" van 2 procent voor enige akkerbouwprodukten In overleg met het Landbouwschap zijn deze toeslagen vastgesteld op ƒ 36,50 per ha graan en ƒ 60 per ha suikerbieten en fabrieksaardappelen.

AARDGAS

Het kabinet - aldus minister Van der Stee - blijft eir bij diat de aardgasprijs voor tuinders (in een gematigd tempo wordt aangepast aan de vergelijkbare olieprijs. In het seizoen 1973-74 betaalden de tuinders gemiddeld 7 cent per kubieke meter gas. Eerst besloot bet kabinet vaoaf 1 oktober de prijs te verhogen tot 8,88 cent - vergelijkbaar met 110 gulden per ton stookolie. Na het boerenprotest werd de gasprijs vor 1974-75 vastgesteld op 8,1 cent. (Deze prijs is te vergelijken met 100 gulden per ton stookolie).

Dit geddt voor een hoeveelheid aardgas ter grootte van 95 procent van het jaarlijks verbruik in het vorige seizoen. Over de laatste vijf procent zal de volle mep betaald moeten worden. De regering heeft dit gedaan om uitbreiding van de glastuin/bouw te voorkomen.

TUINDERS

Over de glastuinbouw zegt de minister in zijn nota dat, onder de gewijzigde verhoudingen, de omvang van het areaal en daarmee van de produktie „een punt van ernstige overweging" moet uitmaken. Dat geidt voor beide sectoren van die glastuinbouw: groente- en bloementeelt. Voor beide sectoren worden bet komende jaar grotere kostenstijgingen dan opbrengststijgingen verwacht, zodat het gezinsinkomen zal dalen. Minister VAN DER STEE ... olie toch duurder ...

Doordat de Europese markt verzadigd is, zal een prijsverhoging van betekenis volgens de minister slechts bereikbaar zijn bij een inkrimping van het areaal en een dienovereenkomstige vermindering van het aanbod.

De NVSH baseert zich volgens de verem'ging op een in de afgelopen Jaren gegroeid gewoonterecht en trekt daarmee de zaak ten onrechte in de privaat-rechtelijke sfeer. „De artikelen in het Wetboek van Strafrecht, die elke zwangerschapsonderbreking anders dan op medische indicatie verbieden, zijn nog onverminderd van kracht. Het feit dat de Overheid zich een tijdlang heeft onttrokken aan haar plicht die wetsartikelen te handhaven, betekent nog niet dat daarmee die plicht heeft opgehouden te bestaan", aldus het communiqué.

De VBOK noemt het optreden van minister Van Agt van justitie tegen de Bloemenhovekliniek in Heemstede en de sluiting van de abortuskliniek aan de Sarphatistraat in Amsterdam „een eerste stap in de goede richting", maar anderzijds wijst zij op de naar haar mening inconsequente houding van de justitiële autoriteiten.

„Er is immers geen principieel verschil tussen het uitvoeren van een abortus direct na de conceptie of in een later stadium van de zwangerschap. In alle gevallen is er sprake van het opzettelijk afbreken van een mensenleven", aldus het hoofdbestuur van de vereniging.

FOUT

Het huidige abortusbeleid van de regering stoelt naar haar mening op de wetenschappelijk volkomen foutieve opvatting van minister Van Agt, dat de mens vanaf de conceptie geleidelijk aan toenemend beschermingswaard wordt.

In dit verband pleit de vereniging voor een onderzoek naar de abortuspraktijken in enkele Nederlandse ziekenhuizen' „waar onder het mom van medische indicatie abortussen worden uitgevoerd in alle stadia van de zwangerschap". „Het komt bijna niet meer voor, dat abortussen moeten worden uitgevoerd op grond van strikt medische indicatie, dat wil zeggen wanneer het leven van de zwangere vrouw rechtstreeks gevaar loopt", aldus de verklaring.

Fel keert de VBOK zich tegen de opvatting van de NVSH, dat abortus een noodzakelijk sluitstuk vormt van de geboorteregeling- .,Geboorteregeling betekent niet het doden van mensenlevens, maar slechts het voorkomen van zwangerschap."

ALTERNATIEVEN

Tenslotte wijst de verklaring erop dat er vele alternatieve mogelijkheden zijn om de door een ongewenste zwangerschap in nood gekomen vrouw te helpen.

De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind werd in 1971 opgericht. Onder haar leden bevinden

MINISTER VAN AGT .. foutieve opvattingen zich een groot aantal artsen. Zij tracht haar doelstelling — de bescherming van het ongeboren kind — te bereiken door voorlichting over de embryonale ontwikkeling van de mens, begeleiding van aanstaande moeders in crisissituaties en samen, werking met instanties, die in deze noodgevallen specifieke hulp kiumen bieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 augustus 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

inder vraasf naar vlees en tomaten nekte boeren

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 augustus 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken