Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Naaktloperij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Naaktloperij

't Heeft eigenlijk niets om 't lijf, hè.

11 minuten leestijd

Natuurlijk, ook bij u vallen ze elke week in de brievenbus.. In bijna geen enkele plaats in ons land treffen we ze niet meer aan.... Ik bedoel „de gratis weekbladen". U heeft gelijk, het grootste gedeelte bestaat uit advertenties. De één schreeuwt nog harder dan de ander! Maar er zijn ook van die pagina's die niet gevuld worden door advertenties. Er zijn van die pagina's waar op de één of andere manier u en ik geconfronteerd worden met, nu ja laat ik het maar noemen de veel genoemde „Naaktloperij".

Deze week stond het in de „Goudse Post". Ik heb er niet om gevraagd! Ik betaal ook geen cent voor dat blad! Maar het ligt „gratis" in de bus! En„. Natuurlijk je kijkt het even in. Maar u en ik niet alleen, ook onze kinderen. 
En dan lees je.... 
NAAKT MAG!
 HET STARTSCHOT IS GEGEVEN
„NAAKT VRIJ"!
EEN LEUKE ERVARING OM
SLENTEREND LANGS DE DUINENRIJ
OPEENS EEN ADAM
EN EEN EVA TEGEN TE KOMEN.

en leest u nu vooral goed:

EN ALS JE DAT DAN EEN 
TIJDJE AAN HEBT GEZIEN
BEKRUIPT JE AL VRIJ VLUG
DE LUST OM OOK JE ZWEMBROEK
UIT TE TREKKEN. EN
ZIET WEER EEN NATURIST
ER BIJ. NEERLANDS KUST
ZAL ZO VLUG TE KLEIN ZIJN
VOORDE „NAAKTZONNERS."

Ik zal u verder het verhaal uit de „Goudse Post" besparen. Wij hebben ook niet de behoefte om de vele foto's over te nemen. Ik dacht er goed aan te doen om u een enkele impressie te geven van de prediking die ik enkele gemeenten mocht laten horen naar aanleiding van de "naakloperij".

Het uitgangspunt was Genesis 3: 7 en 21: Toen werden hun beider ogen geopend en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.
Daar staan Adam en zijn vrouw in de schone hof van Eden. 
Daar staan wij.... u en ik 
Naakt en blind voor het aangezicht Gods.
Hoe komt dat toch?
Dat komt omdat zij en wij niet meer staan in het beeld Gods.
Dat komt omdat wij en zij staan in ons eigen beeld.
Naakt, bang, vol schaamte en schande.
Bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden!
De zonde....
De zonde is de gemene verwoester van alle mooie dingen in de wereld.
De zonde vreet alles aan.
De zonde breekt alles stuk
Door het gif der zonden is Eden geworden van een lusthof tot een kerkhof!

Ik hoop dat ook vele jongeren dit artikel 
willen lezen.
Zoals er in vele boeken voorin een opdracht staat...
Je kent ze wel...
Aan mijn ouders!
Aan mijn vrouw en kinderen!
Denk b.v. ook aan Lukas en Handelingen opgedragen aan de voortreffelijke Theofilus de vriend Gods.
Zo zou ik dit artikel willen opdragen aan „De jonge mensen!" 
Het is dus speciaal voor jullie! 
Het is toch wel een bewijs van reinheid en onschuld welke wij ontdekken in die staat der rechtheid. 
Mozes de schrijver, geïnspireerd door de Geest Gods mag en moet het zo schrijven: 
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw: en zij schaamden zich niet.
En God zag al wat Hij gemaakt had en zie het was zeer goed.
Zeer goed!
Zij hadden geen behoefte aan kleding vanwege koude of hitte. Zij hadden geen behoefte aan kleding om zich mooier te maken.

Salomo in al zijn heerlijkheid was niet bekleed gelijk een van deze. Maar De zonde Het zich afkeren van God en zich toekeren naar de duivel. De zonde heeft daar een eind aangemaakt. De zonde heeft het mooiste gewaad dat de mens ooit gedragen heeft bedorven. Dat gewaad was het beeld Gods.... De ware kennis, gerechtigheid en heiligheid is bedorven door de zonde. Wanneer is dat kleed besmet? Let u eens op dat zevende vers.... toen.... Toen dat is nadat zij beiden gegeten hadden van de boom der kennis des goeds en des kwaads. 

Ik weet het wel daar wordt in onze dagen om gelachen. Ik weet het wel daar wordt in onze dagen mee gespot. 
Gespot tot in kerkelijke bladen toe. 
Gespot tot in advertenties van goed bekend staande firma's. 
Wij moeten in onze dagen onze ogen wel goed open hebben.
Zelfs een firma van een bepaalde vloerbedekking kan het niet nalaten om haar goederen aan te prijzen met een afgekloven appel en éen, slang in de boom.... zo verleidelijk mooi! maar ondertussen! 
Nadat die mens gegeten had ontdekte zij....
Kwamen zij tot die vreselijke ontdekking! 
Met andere woorden: schaamte is niet het gevolg van de naaktheid, maar het gevolg van de opstand tegen hun schepper.
Opnieuw staat de mens in opstand.... 
Naaktloperij is opstand tegen een heilig God.
Naaktloperij is evenals Kain een poging ondernemen om iets van het Paradijs terug te winnen.
Naaktloperij.... 

Jonge mensen wacht je ervoor! Neen niet met de gedachte dat wij beter zouden zijn. Neen, niet omdat wij zulke degelijke nette mensen zijn. Want jij en ik maar ook die naaktloper wij hebben God de trotse nek toegekeerd. 
Wij allen staan schuldig tegen Gods hoog gericht. 
Maar hoelang zal er nog een strand zijn waar de mens zijn schaamte zal bedekken! Hoelang zal de mens er door zijn kleding nog voor uit komen dat hij een gevallen mens is. Ik ga verder.... 
Hoelang zullen onze bossen nog vrij zijn van naaktloperij. 
Hoelang zullen.....
Ach vul het zelf maar in. De zonde is gelijk aan een sneeuwbal zij wordt al spoedig tot een lawine die alles onder zich werpt. 
Hoelang zal God dit alles nog toestaan? 

Wij zijn immers Gods beeld kwijt De ware kennis, gerechtigheid en heiligheid! Wij staan naakt voor God! Onze tijd is een tijd van verval en afval. Een tijd waarin ook de regering meer en meer de geboden Gods loslaat. Onze regering vaardigt wetten uit die volkomen in strijd zijn met het Woord Gods. De abortus, zondagsheiliging, de sportverdwazing, de nieuwe huwelijkswetgeving, de crematie, de pornografie, de zedenverwildering, de naaktloperij Ik denk even aan jullie ouders En dan herinner ik mij dat prachtige gedicht van de dichteres G. Le Grand-Wiersma:

Gebed
Ik leg de namen van m'n kinderen in Uw handen Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets en niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten. 

En laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan. 
Gij weet, hoe mateloos de wereld hen kan haten, Als zij niet in het schema van de wereld gaan. 
Ik vraag u niet, mijn kinderen elk verdriet te sparen. 
Maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. 
Wil om uws Naams wil hen in uw verbond bewaren. 
En laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang! 
IK LEG DE NAMEN VAN MIJN KINDEREN IN UW HANDEN.... AMEN
Ziften als de tarwe. 
Maar... Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Wat een belofte jonge vrienden. Die belofte welke de Heere gaf aan Petrus geeft Hij vandaag ook aan allen die zijn verschijning lief hebben. En dan moet Petrus oud geworden het getuigen: De satan gaat rond als een briesende leeuw! ook vandaag! 
Hij wil jou ook zo groot op dat naaktstrand zien. Hij fluistert ook jou toe één hapje te nemen van de verboden vrucht. 
Niets liever heeft hij dan jouw ondergang. Neen ik ben niet wereldvreemd. 
Bovendien ben ik ook niet hoogbejaard. Wekelijks kom ik in aanraking met heel wat jongeren. 
Jongeren uit verschillende kerken.
Jongeren.... Met al hun. moeilijkheden, met al hun vragen.... 
Maar voor ons allen oud of jong is er maar één Evangelie.

Dat Evangelie luidt: Bekeert u tot God en gij zult leven!
Op de wereldmarkt staan twee kramen...
Er is heel wat te koop! 
Kijk er eens naar! 
Geweldig moet je die ene kraam zien alles flonkert en schittert je tegen. Aantrekkelijk Zeg koopman geef mij ook eens wat van dat heerlijks! 
Maar pas op.... 
Die koopman is niemand anders dan de leugenaar van den beginne! 
In al zijn waren hoe mooi, hoe schitterend ook zit het gif der zonde. Hij heeft het druk Vanzelf zijn advertenties schreeuwen boven alles uit. Openlijk worden zijn waren vandaag aangekondigd. Sexshops hebben de vrije hand! Pornografie wordt niet meer van onder de toonbank verkocht. Automaten bieden de kansen om ook na sluitingstijd nog aan te bieden. 
Hij heeft het druk....
Natuurlijk wie wil er niet genieten van het leven! 
Kom laat ons eten en drinken en vrolijk zijn morgen kan het misschien niet meer!'" Grijp die kansen die de wereld vandaag nog aanbiedt! 
Grijp die kansen om werkelijk te leven!
Te leven? 
Is dat dan werkelijk leven?
Neen beste vrienden, dat leven heeft de dood in zich!
Dat leven loopt uit op de eeuwige dood! 
De wereld bedriegt. 
De wereld en de overste dezer wereld hebben maar een doel „jouw en mijn ondergang!" 
GOUD, beproefd komende uit het vuur! 
KLEDING, om de schande van onze naaktheid te bedekken! 
OGENZALF, opdat we zien mogen! 
Is dat alles? Ja, dat is alles! Maar het is genoeg! Het is genoegzaam om de schande onzer naaktheid te bedekken. De Heere zelf kleedt Adam en zijn vrouw. Waarmee? \ Met vellen van dieren. Daar in dp hof van Eden heetï de Heere het eerste offer gebracht.
Neen dat offer was niet genoegzaam om de zonden en schuld te verzoenen. 
Kom eens mee.... Kom eens mee naar het Kruis van Golgotha. Daar hangt Hij, naakt aan het kruis! Hij heeft zich laten ontkleden. 
Hij heeft de dobbelstenen laten rollen over zijn rok uit één stuk geweven. Hij de drager van het beeld Gods... 
Hij werd de drager van de vloek! Jouw en mijn strafdrager! In de God verlatenheid heeft hij „naakt" gehangen opdat er voor een arm en ellendig zondaar „het kleed" zou zijn! Welk kleed... 
Dat kleed wat Salomo in al zijn heerlijkheid niet gedragen heeft. Inderdaad: het beeld Gods! Dat heeft Hij verworven door de dood heen. Verworven voor doden in zichzelf. Verworven voor naakten. 
Twee mensen.... Achter vijgenbladeren. Maar die bedekking is niet voldoende. Hun naaktheid eist beter kleed. De Heere zelf maakt rokken van vellen en trekt ze die aan. Rokken van vellen. De mens heeft ze vroeger niet nodig gehad. Hij droeg een ander een schoner gewaad. Ongekleed geschapen. 
Al onze bedekking was hem vreemd. 
De heerlijkheid die de Heere hem schonk was zijn gewaad. 
Hun naakte lichaam was niet naakt. 
En Omdat er geen begeerlijkheid en zonde was kende de mens geen schaamte. 
Men genoot in elkaars schoonheid. 
Men zag elkaar met de heilige aanschouwing der door God bewaarde ogen. 
Maar....
Reinheid en heiligheid wijken voor onheiligheid en zinnelust. Het kleed der heerlijkheid valt af omdat het beeld Gods verloren gaat. Onze zonden maakt deze noodzakelijk. 
Onze naaktheid roept om een kleed. En God geeft het in Zijn genade. Hij doodt voor ons een of meer dieren. 
Hij brengt met eigen handen vellen of rokken. Hij hangt de klederen zelf om Hij bedekt de schuldige mens. 
Hoe draag jij je kleed? Draag je het om de schande van je naaktheid te bedekken? Of om er mee te pronken. Of maak jij je schuldig aan het misbruik van Gods gave? Naaktloperij Naaktstrand. 
Een christen heeft het kleed te dragen tot Gods eer, totdat de dag komt dat het verheerlijkte lichaam geen gewaad meer nodig heeft. Dan, dan zullen we dragers zijn door genade van Christus' gerechtigheid. 
Dan zullen zij dip de Heere vrezen Hem mogen dienen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De schare rondom de troon zal dan dragen het witte kleed. Het witte kleed gewassen en gereinigd in het bloed van het Lam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 augustus 1975

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Naaktloperij

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 augustus 1975

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken