Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Problemen over recreatie in Bruinisse

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Problemen over recreatie in Bruinisse

Discussie over winkelsluiting op zondag

7 minuten leestijd

BRUINISSE/WEERD — Er zal binnenkort opnieuw overleg plaatshebben tussen het gemeentebestuur van Bruinisse en Wilma-projectontwikkeling B.V. Dit naar aanleiding van een raadsbesluit, dat donderdagavond werd genomen. Het gemeentebestuur wil daarbij het openstellen van winkels op zondag in het nog aan te leggen binnendijkse recreatiegebied aan banden leggen.

De heer Frantzen van Wilma BV is van de zijde van Wilma altijd duidelijk gesteld, dat men het gehele project (jachthaven en binnendijks gebied van 140 ha) alleen ter hand zou nemen, indien van ide zijde van de gemeente geen beperkende bepalingen zouden worden opgelegd in verband met het vrije gebruik van de jachthaven ca. (met bijbéhoren), zowel op werkdagen als zon- en feestdagen. Dit is ook vastgelegd in de jachthavenovereenkomst.

Hoewel het besluit van de gemeenteraad van Bruinisse niet prettig overkomt bij Wilma. wil men nog geen definitief standpunt tegenover de beslissing van de raad innemen. „We gaan eerst praten met het gemeentebestuur", aldus de heer Frantzen. 
De raad heeft donderdagavond niet tot de eerste beperking besloten, maar er is ook vastgesteld, dat in de exploitatieovereenkomst voor het binnendijks gebied, geen clausule komt, die de raad verbiedt beperkingen voor wat betreft zon- en feestdagen op te leggen. 
Dit laatste had het college van b en w in overleg met Wilma vastgesteld, als reactie op brieven van de plaatselijke kerken.

De heer Van der Sluis heeft toen namens Wilma al gesteld, dat de gemeente later mogelijk aansprakelijk zal worden gesteld. Dit voor eventuele schadelijke gevolgen die de bepaling zou hebben. Tijdens de donderdagavond gehouden vergadering heeft men evenwel van deze nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt. Hierover was met Wilma geen overleg gepleegd.

Hoe het gemeentebestuur van Bruinisse in deze situatie terecht is gekomen? Over de' voorgeschiedenis hadden we een gesprek met wethouder W. van Gilst (SGP). Een tiental jaren geleden werd het college van b en w geconfronteerd met het feit, dat de Grevelingen zou worden afgesloten in het kader van de Deltawerken. Dit bracht heel wat beroering teweeg in het rustige vissersdorpje. Wat gaat er nu met de visserij gebeuren? Zo vroegen velen zich af.

In de Grevelingen waren namelijk veel mosselpercelen. De afsluiting van de Grevelingen zou een punt zetten achter de mosselcultuur. In die tijd leefde de algemene gedachte, dat vele Buinisser vissers naar Harlingen zouden verhuizen om daar mosselpercelen op het Waddengebied te exploiteren. Bruinisse zou een „dood" doni worden, met alle gevolgen van dien voor de plaatselijke middenstand.

Achteraf is gebleken, dat de meeste mosselvissers in Bruinisse zijn gebleven. Men gaat wel naar de mosselpercelen op het Wad, maar de vissers komen met de auto naar huis, terwijl zijn hun schepen in Harlingen achterlaten. De „trek" die men aanvankelijk vreesde, is dus niet doorgegaan. Maar dat wist men in 1964 niet. Toen standen de zaken er bepaald anders voor. Op het verzoek van het gemeentebestuur van Bruinisse werd toen in samenwerking met het Economisch technologisch instituut een rapport opgesteld, genaamd "een nieuwe basis voor Bruinisse". 
Er werden 
mogelijkheden aangewezen om Bruinisse toch leefbaar te houden en mogelijkheden te scheppen voor de middenstand om industriële en recreatieve ontwikkeling.

Het gemeentebestuur koos voor toeristische voorzieningen. Men besloot een nieuwe jachthaven aan te leggen, waarvoor het Rijk ƒ1.000.000 verleende. (Dit vloeide voort uit een bepaling in de Deltawet, waarin schadevergoedingen worden geregeld). De gehele bevolking was bekend met deze plannen van de gemeente, aldus de heer W. van Gilst. Als SGP zijn wij nooit tegen recreatie geweest, maar er moet wel getracht worden het in geordende banen te leiden. SGP ging dan ook evenals alle andere partijen akkoord met de aanleg van de recreatiejachthaven (deze jachthaven ligt ten westen van de rijksweg Bruinisse-Zierikzee en is buitendijks aangelegd).

TE ZWAAR

Tijdens de voorbereidingen van de aanleg van de jachthaven, die in 1974 in gebruik werd gesteld, bleek, dat Bruinisse het jachthavenproject niet goed zou kunnen beheren, omdat het ambtelijk apparaat te zwaar zou worden belast. Het gemeentebestuur wilde de jachthaven daarom verkopen. Er waren drie gegadigden, Wilma-projectontwikkeling BV te Weert kwam uiteindelijk uit de bus.

Tijdens de onderhandelingen werden van de zijde van "Wilma gesteld, en zondag er ook mee gemoeid zou zijn. De heer Van Olst (SGP) stelde toen in een bespreking, dat wanneer de zondagsrust ermee gemoeid zou zijn, de SGP er niets voor voelde. 
PCG-vertegenwoordiger de heer S. A. Jumelet zei: . "We zullen er niet te zwaar aan tillen; hetgeen volgens hem niet inhoudt dat men dan op zondag hetzelfde mag doen als in de week. Volgens Van Gilst is bij de besprekingen door Wilma niet die nadruk gelegd, zoals men dat nu doet op de stellingname: alle dagen gelijk. „Had Wilma BV direct de eis gesteld dat de zondag gelijk zou moeten zijn aan de wekelijkse dagen. We geloven dat er dan meer protesten waren géhoord", aldus de SGP-wethouder. In juni 1973 echter geen protesten en bezwaren.

Zonder hoofdelijke stemming besloot de gemeenteraad met Wilma in zee te gaan. to de Jachthavenovereenkomst die toen met Wilma werd gesloten, staat, dat de gemeente geen beperkingen zou opleggen in verband met het vrije gebruik van de jachthaven ca.(bijbehoren) zowel op zon- en feestdagen.

GROND GEKOCHT

De overeenkomst met Wilma was nog maar net gesloten, of deze projectontwikkelaar kocht 140 ha grond op, die binnendijks aan de jachthaven grensden. Men kocht deze grond van drie boeren, die de grond in eigendom hadden. Dit was voor velen in de gemeente Bruinisse een onverwachte ontwikkeling. Volgens Wilma was het gemeentebestuur volledig op de hoogte van deze gang van zaken. Voor het binnendijkse gebied, dat Wilma had opgekocht, werd een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld, dat op 1 november 1974 door de raad van Bruinisse werd aanvaard.

Vervolgens moest een exploitatieovereenkomst voor het bedoelde binnendijkse gebied, dat buiten de bebouwde kom van Bruinisse ligt, worden opgesteld. Deze overeenkomst Is donderdagavond in de raad behandeld. Nu lagen er bezwaren vanuit de bevolking op tafel.

BRlEVEN

Allereerst was het de brief van de Hervormde Gemeente (predikant RH. M. de Jonge). Duidelijk wordt van Hervormde zijde gesteld dat wat In de jachthavenovereenkomst staat, niet van toepassing geacht kan warden op het binnendijks recreatiegebied in zijn huidige omvang (140 ha). De gemeente moet zidi het recht voorbehouden, zo staat in een andere brief van de Hervormde gemeente, om winkels en sportaccommodaties op zondag gesloten te houden.

Na de brief van de Hervormde gemeente volgde op 7 augustus jl. een schrijven van de Geref. Gemeenten in Ned. (predikant da. A. van den Berg). Hierin wordt een dringend beroep gedaan op het gemeentebestuur om zich te bezinnen op de thans geldende bepalingen omtrent de ontheiliging van de zondag „als de dag des Heeren", onder meer het openstellen van cafés, dansgelegenheden enz', en deze bepalingen te herzien, „opdat deze dag niet zij een zondedag in plaats van een afgezonderde dag."
In de brief wordt verder gewezen op de gevaren van het Wilma-plan ook ten opzichte van de jongeren Bruinisse.

RUST HANDHAVEN

Ook van de Gereformeerde Kerk werd een brief ontvangen, waarin ervoor wordt gepleit om de rust op zondag (vooral binnendijks) te handhaven. Wij stemmen van harte in met het aantrekken van recreatie op het dorp als gemeenschap, maar dat het gemeentebestuur middels concessies zover zou moeten gaan, ^t het dorp ook op zondag verandert in een winkelende menigte, lijkt ons volstrekt overbodig, aldus de brief.
De Oud Gereformeerde Gemeente in Bruinisse schreef ook een brief die in grote lijnen met die van de Geref. Gemeenten in Ned. overeenkomt.

Tenslotte lag er een brief op tafel van de Ned. Vereniging tot bevordering van zondagsrust- en heiliging. Wethouders en tevens loco-burgemeester S. A. Jumelet (PCG) stelde donderdagavond dat het goed was dat de kerken hun geluid hebben laten horen. Het as wel laiat, doch in ieder geval niet .te laat.

Er werd van de zijde van de gemeente dan ook besloten een artikel aan de ontwerp-overeenkomst toe te voegen. Het komt erop neer, dat de winkels in het binnendijkse recreatiegebied aan dezelfde regels gebonden zijn als de winkel in het dorp Bruinisse. Over eventuele openstelling van sportaccommodaties op zon- dag werd niet gesproken. Over deze zaak is dus geen clausule in de ontwerpovereenkomst opgenomen, hoewel met nadruk de Hervormde gemeente en de plaatselijke Geref. Gemeente in Nederland daarom hebben gevraagd.
Overigens krijgt het gemeentebestuur van Bruinisse nog kans om de moeilijkheden grondig door te praten met Wilma. Misschien is het in het belang van Bruinisse nog net te laat.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

Problemen over recreatie in Bruinisse

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 11 Pagina's

PDF Bekijken