Bekijk het origineel

Prot. Theologische Faculteit te Brussel kwart eeuw oud

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Prot. Theologische Faculteit te Brussel kwart eeuw oud

Tweetalige volwaardige opleiding:

5 minuten leestijd

Vandaag is het voor het Belgisch protestantisme en de gehele oecumenische beweging in België een gedenkwaardige dag. Men viert dan het feit, dat vijfentwintig jaar geleden de Protestantse Theologische Faculteit te Brussel werd opgericht, momenteel gehuisvest aan de Bollandistenstraat 40 in de Belgische hoofdstad.

De Faculteit, niet te verwarren met het Belgisch Bijbelinstituut, dat tot voor kort eveneens in Brussel was gevestigd aan de Staatsbladstraat, maar nu een voormalig seminarium betrokken heeft te Heverlee, heeft sinds 1954 een volledige tweetalige opleiding.
De voorgeschiedenis van deze faculteit, waaraan diverse Nederlanders doceren, begint in de tweede wereldoorlog. Van 1942 tot 1944 werden er-in Brussel al cursussen gegeven, die de basis legden van de latere theologenopleiding, maar in 1950 kwam de eigenlijke vorming tot stand.

Aanvankelilk waren de deelnemende kerken de Rrotestontse BvangeUsohe Kerk van België (toen nog de bond der kerken) en de Methodiistlsche Kerk (Belgische Conferentie). In 1955 voegde zich ook de Belgische Christelijke Zandingskerk hierbij. De faculteit was aanvankelijk Franstalig, maar in 1954 werd de volkomen gelijkwaardige Nederlandstalige sectie gesticht.

In het begin was de faculteit gevestigd aam de Vleurgatse Steenweg (in het Home Becker), maar in 1956 was verhuizing naar de Terkamerenlaan noodzakelijk, terwijl de uitbreiding het gewenst maakte. In 1965 naar de Bollandistenstraat te vertrekken, waar men nu beschikt over een niet bepaald nieuw, maar goed aan zijn functie beantwoordend gebouw.

RIJKSERKENNING

Be faculteit is een vereniging zonder winstoogmerk en geheel onafhankelijk van enitge universitet of theologische hogeschool in binnen- of buitenland. In 1963 werd deze instellinig door de regeninig offcleel erkend als instituut voor hoger onderwijs. Sindsdien heeït de faculteit het recht, de beschermde titels van licentiaat en doctor in de ^>dgeleerdheid te verlenen.

Beide secties hebben een eigen decaan (lange tijd waren dat prof. J. Schoneveld voor de Nederlandstalige en prof. Attiila Szekeres voor de Franstalige afdeling; beiden zijn echter vrij kort na elkaar overleden). 
En sinds 1970 staat een rector aan het hoofd, die ook de leiding van de administratie heeft. 
Gedurende geruime tijd is prof. dr. W. Lutjeharms al deze rector geweest.

De faculteit wordt momenteel gesteund door de volgende kerken: De Protestantse Kerk van België, de Hervormde Kerk van België en de Gereformeerde Kerken in België. De studenten ervan komen echter ook uit andere kerken en kringen en uit het buitenland.

De financiering van de faculteit geschiedt door de collegegelden der studenten, de bijdragen der kerken en een rijkssubsidie, terwijl ook uit binnen- en buitenland giften worden geschonken.
De opleiding aan de faculteit voorziet in de vorming van predikanten voor diverse kerken, leger-aalmoezeniers (in België heten ook de protestantse geestelijke verzorgers van het leger aalmoezenier), evangelisatie-medewerkers, zendelingen en godsdienstleraren voor het rijksonderwijs. 
Toelating geschiedt in principe nadat men het diploma Atheneum heeft behaald, maar er zijn mogelijkheden om als vrije leerling te worden ingeschreven.
De faculteit geeft ook een eigen tijdschrift uit (tweemaandelijks verschijnend bij Het Boekencentrum in Den Haag), „Veritatem in Caritate" geheten, „Waarheid in liefde", naar Efeze 4 vers 15.

Dat met name voor de Nederlandstalige afdeling nogal wat docenten uit Nederland zijn aangetrokken, is niet verwonderlijk:. Het Belgisch protestantisme is meeste klein in getal geweest en men is daardoor vaak niet toegekomen aan het kweken van een eigen theologisch-wetenschappelijk kader, al gaat dat nu wel veranderen.

Eén van de mannen van het eerste uur aan de Nederlandse sectie was prof. dr. A. J. Bronkhorst, die sedert 1966 aan de Utrechtse universiteit oecumenica en kerkenkunde doceert, maar vanaf 1954 de sectie in Brussel heeft helpen organiseren.

DOCENTEN

Enkele andere Nederlandse docenten zijn de Hervormde prof. dr. W. H. Beekenkamp (voorheen te Delft) die kerkgeschiedenis doceert; prof. dr. R. Bijlsma uit Zeist, die praktische theologie, godsdienstsociologie en hermeneutiek onderwijst en prof. dr. G. van Leeuwen, die dogmatiek, ethiek en het Patristisch Latijn als leeropdracht heeft.

De Hervormde oudtestamenticus prof. dr. J. Schoneveld is eind 1974 overleden. Hij werd tijdelijk opgevolgd door prof. dn M. A. Beek die emeritus is van de Universiteit  van Amsterdam, en zijn opvolger Is de Hervormde prof. dr. H. Jagersma.
De Gereformeerde drs. W. H. Zuidema (docent nabijbels Hebreeuws) heeft inmiddels een benoeming in Nederland aanvaard, terwijl de Geref prof. dr. H. Mulder uit Amstelveen sinds 1972 de Nieuwtestamentische vakken voor zijn rekening neemt.

Prol dr. Willem Lutjeharms heeft de leeropdrachten algemene psychologie, 
godsdienstpsychologie, zending en Belgisch kerkgeschiedenis. 
Hij is 
niet alleen hoofdbestuurslid van het Belgisch Bijbelgenootschap, maar tevens verbonden geweest aan de Evangelische Broedergemeente te Zeist.

Naast zijn wetenschappelijke arbeid is Lutjeharms bekend als dichter van geestelijke liederen en berijmer van gezangen. (Meermalen leverde hij op deze wijze een bijdrage aan de Vlaamse Bijbeldag in Antwerpen).

SZEKERES

Een der meest eminente hoogleraren aan de faculteit is wel prof. dr. Attila Szekeres geweest, die eerder dit jaar op vrij jeugdige leeftijd is overleden. Szekeres, van Hongaarse afkomst, was predikant van de Protestantse Kerk van België en hoogleraar aan zowel de Nederlandse als de Franse sectie in de wijsgerige vakken, de encyclopedie der godgeleerdheid, de dogmatiek en de dogmen-geschiedenis.
Daarnaast was hij dekaan van de Franse afdeling. Als dogmaticus was hij een leerling van Karl Barth, maar hij verwerkte de Barthiaanse theologie op een geheel eigen manier.
Hoewel ook iemand als prof. Bronkhorst uit de school van Barth stamde kan men toch wiet zeggen, dat de Zwitser de Brusselse faculteit blijvend heeft beïnvloed. Daarvoor zijn de onderMnge verschillen tussen de docenten te groot geweest.

Wel heeft men van de zijde der Bijbelschool in Brussel en in de kringen der Vlaamse Bijbeldag ernstige kritiek op de faculteit, evenals het blad De Kruisbanier. Alle verwijten de faculteit een te ver doorgevoerde oecumenische gezindheid, die men juist in het R.K. België als een soort, verraad jegens de kleine protestantse beweging aanmerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1975

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Prot. Theologische Faculteit te Brussel kwart eeuw oud

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1975

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken