Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Richting geven in een tijd van geestelijke verwarring

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Richting geven in een tijd van geestelijke verwarring

Kwart eeuw tijdschrift „ Wapenveld"

10 minuten leestijd

Het vroegere maandblad, thans om de twee maanden verschijnend, „Wapenveld" heeft zojuist zijn jubileumjaargang afgerond. Het werd 25 jaar geleden opgericht als orgaan van de reünistenvereniging „Reumitas Reformata Quia Reformanda", waarin oudleden van de studentenvereniging Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (CSFR) zich verzamelden. In dit nummer 6 van de 25ste jaargang geeft een der medeoprichters van CSFR, RRQR en „Wapenveld", prof. dr. ir. R. Plomp te Bosch en Duin, een terugblik, die geen omzien in wrok is geworden.

Het blad heeft zich - vriend en vijand beamen het - de laatste jaren een grote plaats verworven, zowel binnen de Gereformeerde gezindte waarin het ontstaan is als daarbuiten, waarop het zich eveneens richt. Niet helemaal ten onrechte kon een collega dezer dagen het blad typeren als van de een beetje naar links kijkende intellectuelen uit de genoemde gezindte.

 Dat is een niet haarscherpe aanduiding, maar bedoeld wordt - zo menen wij - dat „Wapenveld" dan wel afkomstig is uit de kringen van Geref. Gemeenten, Geref. Bond en aanverwante groeperingen, maar zich nooit binnen deze - door haar als te beperkt ervaren? - kaders heeft willen laten opsluiten.

Dat blijkt ook uit de keuze van de losse medewerkers, die in de afgelopen jaargangen hun bijdragen hebben geleverd. We komen daar bijv. de naam tegen van prof. dr. A. A. van Ruler, die zijn geruchtmakende bijdrage publiceerde over de ultra-orthodoxen en hun ketterijen; van de Amsterdamse drs. A. A. Spijkerboer, van de Calvijnkenner dr. W. Balke, die in het laatste nummer een lans breekt voor de theologie van dr. J. G. Woelderink onder de titel „Het pad door het oerwoud" en zeer vele anderen, die thans vooraanstaande posten bekleden in het kekelijk of maatschappelijk leven.

ONTSTAANS GESCHIEDENIS

Prof. Plomp bladerde in de oude jaargangen en hij werd er een beetje nostalgisch van. Het blad verscheen eerst gestencild (vanaf november 1950 tot en met januari 1958) en reeds in 1952 polemiseerde de jonge student Plomp tegen de opvattingen van dr C. Steenblok over de kinderdoop. Steenblok en Plomp behoorden toen beiden tot de op dat moment nog ongedeelde Gereformeerde Gemeenten. De polemiek (van verschil escalerend tot een geschil inclusief een kerkelijk conflict) verliep, toen beiden zich aan dit kerkverband onttrokken en ieder hun (gescheiden) wegen gingen.

De hoogleraar dn de zintuigfysiologie - wiens echtgenote, de chirurge én zangeres mevr. M. M. Plemp van Hamrelen ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van CSFR en RRQR - zet vervolgens kort uiteen, hoe „Wapenveld" ontstaan is. De naam is ontleend aan de Gelderse plaats, waar in juli 1950 een groepje studenten uit de Geref. Gemeenten elkaar ontmoetten op een zomerkamp.

DOELSTELLING

De heer G. van Leyenhorst - het huidige CHU-Tweede-kamerlid formuleerde toen het doel van dit blad als volgt: tweeledig,

het bestuderen van de levensbesohbuwingen, waaraan de studenten bloot stonden

en de bijbelse en christelijke opvattingen, die onze houding daartegenover bepalen, doorvorsen.

Een jaar later werd op een tweede zomerkamp de landelijke studentenvereniging CSFR opgericht, waarbij „Wapenveld" het verenigingsorgaan werd. In die eerste tijd verschenen lange series, van soms dertien afleveringen, over „Wij en het existentialisme", „De christelijke staat", „De vaderlandse kerk en het Cartesianisme" enzomeer van de hand van o.a. Van Leyenhorst, Plomp, C. P. van Dijk, G. Verweij en anderen, die ook nu nog deel uitmaken van de medewerkerskring van dit blad. Na een vijftal jaren, toen de eerste CSFR-amici afgestudeerd waren, werd besloten de RRQR op te richten. Zij namen het blad mee, om ook buiten de eigen beperkte kring de waarde der reformatorische beginselen bekendheid te geven. Zo werd, aldus Plomp, „Wapenveld" minder een studieblad maar meer een orgaan dat richtinggevend wil zijn in een tijd van geestelijke verwarringen.

Na enkele jaren kon het blad als gedrukt orgaan verschijnen, met jaarlijkse themanummers, die ver buiten de eigen kring aandacht trokken. Enkele van die nummers waren gewijd aan onderwerpen als Predik het Woord; de gemeente; Geest en leven; Christelijke politiek; ons lichaam: tempel of kerker; maatschappijkritiek: mensbeeld en (december 1974) de waardering van de geschapenheid - een typisch Van Ruleriaanse titel.

Dat ligt voor de hand, want de heer Plomp schrijft ook over: „... de nadruk die ik wil leggen op de grote betekenis, de de geschriften van deze begenadigde theoloog voor ons hebben gehad".

Ook andere theologen verleenden naderhand of ook thans nog hun medewerking aan het blad; bijv. prof. dr. C. Graafland en prof. dr. S. van der Linda, maar ook de andere vakgebieden zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Heeft het blad echter gestalte gegeven aan de droom van eertijds, zo vraagt prof. Plomp zich af

THEOKRATISCH IDEAAL

Die droom was o.a. het vechten voor de actualiteit van de beleden beginselen, het analyseren en bestuderen en niet het felle, maar zeer oppervlakkige bestrijden van wat „niet voor ons is". De nadruk ligt op de centrale problemen, waarvoor christenen zich in onze tijd gesteld zien. D« Heilige Schrift, dat eeuwig actuele Boek, zal als de enige bron van waarheid moeten gelden. Kortom, het ging om een theokratisch ideaal.

Plomp wijst erop, dat „Wapenveld" nooit een verenigingsorgaan wilde zijn in de gebruikelijke zin, maar wel zijn alle redacties steeds gedreven door de overtuiging, dat de christen alle levensvragen moet lezen bij het lioht van Gods Woord.

Heeft de droom nu wel of niet gestalte' gekregen? Er zijn voldoende zaken op te noemen, die het antwoord misschien ontkennend zouden doen uitvallen. Merkwaardig vindt Plomp het, dat in de geestelijke instelling van de kring, waaruit „Wapenveld" voortkwam de verticale lijn een zo grote aandacht krijgt, dat de horizontale dimensie van het concrete ohristelijke leven nauwelijks aan bod komt.

Zo kon het blad ook moeilijk bijdragen krijgen over de betekenis van het Evangelie voor het dagelijks leven, terwijl er teveel theologische artikelen in gestaan hebben. Maatschappij en mensbeeld bleven meer buiten schot. Moedgevend noemt Plomp het feit, dat het volgens sommigen beruchte nummer met Van Rulers „Ultra-gereformeerd en vrijzinnig" van februari-maart 1971 meer navragen heeft gekegen dan ooit met een themanummer gebeurde.

REFORMEREN

Dr. Plomp keert zich ook tegen de belangstelling voor vrijblijvende leerstellingen betogen, die groter is dan voor ernstige pogingen om Gods bedoeling met de mens concreet te vertalen.

De gezindte van waaruit „Wapenveld" voortkwam - en volgens critici: waar ze vandaan evolueerde - heeft teveel de neiging, toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer aan de huidige ontwikkelingen. Het achterland van „Wapenveld" is in zekere zin nog steeds een „achterland". Blijven reformeren is een opdracht, waarvoor het blad zich, evenals de RRQR, ziet geplaatst. „Wij „hebben" de waarheid niet. maar moeten de waarheid permanent ontdekken en ons openstellen om door haar gevuld te worden", aldus redacteur prof. Plomp.

 „Wapenveld" kost ƒ23,- per jaar, voor studerenden ƒ 15,-. Losse nummers en abonnementen: mevr. P. D. van Wageningen-Goudkade, Bleekerssingel 59, Gouda, tel, 01820- 21653. Losse nrs. kosten vijf gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 17 January 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Richting geven in een tijd van geestelijke verwarring

Bekijk de hele uitgave van Saturday 17 January 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken