Bekijk het origineel

Kamer stelt grenzen an meer kosten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kamer stelt grenzen an meer kosten.

Oosterschelde krijgt pijler dam

7 minuten leestijd

DEN HAAG — Naar alle waarschijnlijkheid zal een pijlerdam de oplossing van het Oosterschelde-probleem worden. De meerderheid van de Tweede Kamer stelde zich gisteren achter het voorstel van de regering, ondanks de enorme extra kosten (2,5 miljard gulden), die deze vorm van afsluiting met zich mee zal brengen.

Hiermee is nu in zekere zin een eind gekomen aan de onzekerheid, waaraan men in Zeeland sinds de ramp in 1953 heeft blootgestaan. Het was deze lange tijdsperiode, die Kamerleden deed spreken van onverantwoordelijkheid, niet alleen te wijten aan de diverse regeringen maar ook aan het parlement.

Wel kreeg minister Westerterp (verkeer en waterstaat) een extra berisping over het te lange uitblijven van de uiteindelijke oplossing. De pijlerdam (stormvloedkering) is een tussenoplossing. De tweede andere mogelijkheden: een algehele afsluiting of een dijkverhoging op Delta-niveau, had in 1974 niet de instemming kunijien verwerven van de Tweede Kamer, althans niet toen de minister met een nieuw ontwerp kwam, waarin deze tussenoplossing te reatiseren bleek.

De twee andere oplossingen, de dijkverzwaring en de afsluiting, hadden beide grote nadelen. Bij afsluiting (hoewel veel goedkoper) van de Oosterschelde zou een mooi natuurgebied verloren zijn gegaan, en aanzienlijke schade zijn toegebracht aan de visserij. Dijkverzwaring bracht als nadeel mee, dat het te lang zou duren en nooit voor een optimale veiligheid zou kunnen zorgen.

Drie voorwaarden

De Tweede Kamer had in 1974 de minister ruimte gelaten voor het door de rijkswaterstaat ontworpen plan, mits het zou voldoen aan drie voorwaarden. Deze waren :

ten eerste, de dam moest voldoende veiligheid kunnen bieden;

ten tweede afgebouwd zijn voor 1985;

ten derde niet meer dan 2,5 miljard gulden extra kosten.

Het laatste vormde gisteren nog het wrijfvlak tussen bewindsman en het parlement. Nu blijkt namelijk al, dat de kosten in ieder geval 23 miljoen gulden hoger zullen liggen. Tevens zou de minister nog laten onderzoeken of het beter zal zijn het doorstroomprofjel te verbreden van 11.500 m2 tot 20.000 m2. Dit was voor Schakel (ARP) de aanleiding tot het indienen van een motie, waarin hij stelt dat verdere verhoging van de kosten van de primaire dam met rond de 260 miljoen, zal leiden tot het inwerking treden van ontbindende voorwaarden. Deze ontbindende voorwaarde was in 1974 gesteld. Als namelijk aan een van de drie genoemde voorwaarden — veiligheid, tijdsruimte en kosten — niet zou worden voldaan, zou de pijlerdam niet gebouwd worden, maar afsluiting plaatshebben. De motie werd aangenomen met 71 tegen 58 stemmen.

Babylon

Minister Westerterp noemde de pijlerdam „het werk van de eeuw" en zei, een grote toeloop te verwachten vanuit het buitenland om het werk te komen bezichtigen. Dit lokte uit de Kamer de opmerking „Zie hier het grote Babylon dat ik gebouwd heb".

Koning (VVD) vroeg de Kamer, de beslissingen nog niet te nemen, gezien de te korte tijd die de Tweede Kamer had gehad om de stukken in te zien. Westerterp reageerde hierop meteen met „van vooruitschuiven gesproken". Zijn voorstel kreeg echter geen bijval. De Kamer was van oordeel, dat de Zeeuwen zo langzamerhand recht hadden op zekerheid.

De SGP-er Van Rossum vond de werkgelegenheid, die de bouw van een pijlerdam met zich meebracht, erg aantrekkelijk. Toch had de SGP-fractie net zo lief gezien, dat het verschil in manjaren tussen half open en een gesloten dam was besteed aan de vaste oeververbinding onder en over de Westerschelde, zo zei hij. Een vergroting van de doorstroomprofiel was ook voor Van Rossum gezien de belangrijke erosie die daar het gevolg van zou zijn, onaanvaardbaar. Binnen het CDA, waarvoor Schakel het woord voerde, was verdeeldheid over het al of niet toestaan van overschrijving van het beschikbaar gestelde bedrag. Verschillende KVP-ers wilden echter de bouw van de pijlerdam geen gevaar doen lopen. Wel stemden deze christen-democraten voor de motie- Schakel.

"Lucht"

 Koning (Boerenpartij), die vanaf het begin van het debat al met de minister had meegejuicht over het pijlerdam plan, verweet de bewindsman echter in tweede termijn, dat deze geen antwoord had gegeven en gedaan had alsof de Boerenpartij lucht was. „Nu zullen wij doen alsof de minister lucht is, als gestemd wordt over de motie-Schakel", zo zei hij. Toen later de minister zijn excuses had aangeboden, keerde Koning op zijn schreden terug (met consorten) en stemde tegen.

Motie-Van Rossum

Door de aanvaarding van een motie-Van Rossum (SGP) — alleen de Boerenpartij stemde tegen — gaf de Kamer te kennen dat de zoetwaterhuishouding in het Zoommeer en het Noordelijk Deltabekken hoge prioriteit verdient. Bij de uitvoering van de Oosterschelde-werken zullen hiertoe plannen klaar moeten zijn, inclusief de kostenramingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Kamer stelt grenzen an meer kosten.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken