Bekijk het origineel

Amerikaanse vlag naast de kansel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Amerikaanse vlag naast de kansel

Kerkgang in de VS

11 minuten leestijd

Gedurende ons verblijf In de Verenigde Staten waren wij op de zondagen telkens in een andere streek en bezochten wij weer geheel andere kerken. Wij bezochten achtereenvolgens een Hervormde Kerk, een Kerk van de Nazareners en een Methodistenkerk.

In alle kerken trof het ons dat de Amerikaanse vlag naast de kansel staat. Typerend dit teken van Amerikaans zelfbewustzijn, terwijl men aan de andere kant een volstrekte scheiding tussen Kerk én Staat voorstaat. Men moet goed thuis zijn in de Amerikaanse geschiedenis en eens een paar dagen rondgedwaald hebben in Washington in de buurt van het Witte Huis om iets te kunnen aanvoelen van wat dit zelfbewustzijn betekent.

Vlak bij het Witte Huis is het enorme gedenkteken van George Washington in de vorm van een geweldige gedenknaald. Even verder het prachtige marmeren gebouw ter herinnering aan Abraham Lincoln, het zogenaamde Lincoln Memorial. Weer verder het Kapitool, het grote gebouw met in het midden de grote koepel, waar het congres zetelt.

Daarnaast zijn de gebouwen van één van de grootste bibliotheken ter wereld, de „Library of Congress". En vlak in de buurt zijn de grote musea te vinden, waar de Amerikaanse geschiedenis levend wordt gehouden. Aan de overkant van de rivier Potomac 'bevindt zich Arlington, de heuvel met de :bekende begraafplaats van Kennedy, van:waar men uitziet op de bovengenoemde gebouwen.

Zelfbewustzijn

De Amerikanen voelen zich „een natie onder God", „One nation under God", zoals zij zeggen. In de nieuwe wereld is een nieuw volk geboren. Het fundament is de vrijheid. Vrijheid van politieke keuze, om God te dienen op de manier die hij zelf kiest.

In het kolossale monument, dat gebouwd is ter ere van Abraham Lincoln zien wij hem zitten op zijn stoel. Langs de zuilen aan de voorkant van het monument kijkt hij naar de gedenknaald van George Washington en daarlangs naar het Kapitool, de zetel van het congres. Aan weerszijden van Abraham Lincoln zijn citaten uit zijn redevoeringen op grote borden aangebracht aan de wand.

Het meest indrukwekkend zijn de woorden: „aan ons is opgedragen ons te wijden aan de grote taak die voor ons ligt... dat deze natie onder God een nieuwe geboorte zal hebben en dat de regering van het volk door het volk voor het volk niet zal ondergaan op de aarde".

Daarboven zien we de engel der waarheid die een slaaf bevrijdt. Links en rechts zijn figuren afgebeeld die recht en onsterfelijkheid, broederschap en liefde voorstellen. De Amerikaanse vlag naast de kansel is een uiting van dit messiaans zelfbewustzijn. In de Oude Wereld werden steeds de volkeren geknecht en onderdrukt. Daar heerste de onverdraagzaamheid en onvrijheid. In de Nieuwe Wereld heeft men een nieuwe democratische samenleving opgebouwd, gefundeerd op de vrijheid.

Leefde men vroeger tamelijk geïsoleerd („Amerika is voor de Amerikanen"), nadat Amerika zich tot een eerste wereldmacht ontwikkeld had, werd de vrijheidsboodschap over de hele wereld geproklameerd. Na het debacle in Vietnam zien we weer een terugtrekkende beweging. Zal de vrijheid standhouden tegen de terreur? Wordt de vrijheid niet van binnenuit uitgehold en van buitenaf bedreigd door het communisme? Vragen van wereldformaat, waar onze generatie voor gesteld wordt.

Hervormden

De eerste zondag waren we in een hervormde kerk in lOWA. Hier merkt men nog het meest de Hollandse invloed. In de kerk worden de kerkgangers opgewacht in de hal door een commissie van ontvangst. Iedereen doet z'n mantel uit. Er is een grote garderobe. In de hal worden liturgieën uitgereikt waarin een stencil met kerknieuws van de plaatselijke gemeente. Gasten en nieuwingekomenen worden verzocht het gastenboek te tekenen. Leden van de ontvangstcommissie brengen de kerkgangers naar de plaatsen die vrij zijn. De predikant draagt geen toga. De leden van het koor dragen wel allemaal toga's.

Er wordt alleen met open schaal gecollecteerd. Men moet eerlijk erkennen dat de Amerikanen geweldig offeren en dat hun Jcerken tot zeer grote prestaties op het ge-, bied van de zending en het werelddiaconaat in staat zijn. De liturgie is sober en is afgestemd op de prediking. De prediking was eenvoudig en Schriftgetrouw en werd met grote aandacht beluisterd.

Op de zondagmiddag omstreeks 4 uur komt de oudere jeugd van boven de 16 jaar bijeen in verschillende clubs. Zij gebruiken samen de avondmaaltijd in één van de bijruimten. In de avonddienst tijdens de middenzang juist voordat de prediking begint, komen zij de kerk binnen en nemen plaats op de voorste rijen die voor hen zijn gereserveerd. Het doet goed de jeugd zo bijeen te zien en te horen hoe zij door de predikant verwelkomd worden.

Nazareners

Een uitvloeisel van de godsdienstvrijheid in Amerika is dat de versplintering van de christelijke kerk zich hier uitbimdig manifesteert. Ook alle groepen en secten krijgen zodoende hun kans. Soms vraagt men zich af: wat hebben wij allemaal vanuit Europa naar de Verenigde Staten geëxporteerd?

Men wordt er soms naar van vooral als *men ziet dat sommige kerken zichzelf sieren met bijvoeglijke naamwoorden als: „waar" of „getrouw" enz. Maar goed, de tweede zondag kerkten wij bij de Nazareners. We troffen een kapitaal kerkgebouw aan met vele bijruimten. Er wordt daar dan ook kapitsuii gegeven aan de kerk. 10% van het inkomen voor de kerk is heel gewoon. 's Zondagsmorgens om 8.00 uur arriveren de leden van deze kerk al. Ze komen van heinde en ver met partikuliere auto's. Maar ook worden velen met autobussen opgehaald. Er stonden dan ook zo'n twintig autobussen bij de kerk. Een heel normaal gezicht gezien de geweldige afstanden in Amerika. Op de bussen staat geschilderd .Jierk van de Nazareners", blijkbaar zijn de autobussen eigendom van de kerk. Ook stond naast de kerk een complete mobiele studio voor radio en tv uitzendingen. De techniek wordt in dienst genomen om de boodschap te verspreiden.

Vanaf 8.00 uur op de zondagmorgen worden in de vele bijruimten Bijbel-klassen gehouden. Om 10 uur begint de kerkdienst, die het karakter heeft van een bijeenkomst van een opwekkingsbeweging. Er is een dirigent die de gemeente-zang dirigeert. En verder is er naast de predikant een voorbidder, die voorgaat in gebed.

Het orgel speelt zacht tijdens het bidden, maar gaat harder spelen naarmate de voorbidder ook meer geluid maakt. Overal in de kerk wordt er hardop en luid meegebeden. Omdat de voorganger beschikt over geluidsversterking komt hij er wel bovenuit. Maar luidruchtig laat men zich in z'n. gevoelens meeslepen. Dit professionele appèl op het gevoel en de emotie komt bij ons niet zo goed over. Daar zijn wij te nuchter voor. Verder worden de leden bij de Nazareners sterk aangemoedigd en opgewekt om te evangeliseren.

Aan het begin en aan het eind van de dienst wordt een lied gezongen, waarin eerst driemaal achtereen de woorden voorkomen: „God is zo goed" en dan: „God is zo goed op mij, want Hij antwoordt mijn gebed". Als de predikant zelf aan het woord komt valt alle franje weg. Zijn prediking is eenvoudig, komt op uit de Schriftuitleg met een toepassing recht op de man af. Ook in deze kerk ziet men de bediening van het Woord als het centrum waar alles om draait.

Wij vragen ons intussen af waar de kerk van de Nazareners toch wel vandaan komt? Deze kerk ontstond uit verschillende opwekkingsbewegingen en iiinksterbewegingen aan bet eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. Eerst noemde men zich de „Pinksterkerk van de Nazarener". Later liet men de titel „Pinkster" vallen, vanwege de sterke toename van het spreken in tongen onder andere pinkstergroepen, een praktijk die vreemd is aan de Nazareners en waarmee zij niet geïdentificeerd willen worden.

Als kerktype vertonen de Nazareners een mengeling van congregationalisme (= sterke nadruk op vrijheid en onafhankelijkheid van de plaatselijke gemeente; geen hoog opzien tegen het ambt) en episcopalisme (= bisschoppelijke kerkinrichting; wel hoog opzien tegen het ambt). Merkwaardig dus, juist deze vermenging. De bisschoppen heten echter superintendent maar zij oefenen éénzelfde bestuurlijke macht uit al is er geen sprake van wijding enz. als bij de rooms-katholieken.

Vrije wil

In de leer ontdekt men duidelijke sporen van Arminianisme (zoals het geval is in vrijwel alle methodistische opwekkingsbewegingen). Men ontdekt dit als een beroep gedaan wordt op de vrije wil van de mens. Men leert ook een volledige heiligmaking (wel als een werk van genade) die volgt op de bekering. De Nazareners zelf spreken over het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd, en dat zij zuiver willen bewaren „speciaal de leer en de ondervinding van de heiliging als een tweede werk van genade". Zij, geloven in de erfzonde en de totale verdorvenheid van de mens en zeggen dan letterlijk: „Wij geloven verder dat de erfzonde voort blijft bestaan naast het nieuwe leven van de wedergeborene, totdat deze uitgeroeid wordt door de Doop met de Heilige Geest". Deze leer van de volledige heiliging door de Geestesdoop is niet Bijbels en hier komt langs een achterdeur het Arminianisme binnen met z'n optimistische kijk op de mens en z'n vermogens als hij maar het goede wil. Wie opgegroeid is en vertrouwd met de Heidelbergse Catechismus, waarin de gereformeerde leer zo schoon en zo bijbels vertolkt wordt, kan hier niet mee uit de voeten. Onze wil is niet vrij. De heiliging blijft in deze bedeling maar stukwerk. Hier heeft de Reformatie veel dieper in de afgrond van de zonde gezien en heeft ook een veel heerlijker gezicht geopend op de rijkdom van de genade. Om het in onze eigen terminologie te zeggen: hier dreigt het gevaar, dat de christen gepredikt wordt in plaats van de Christus. Deze accent-verschuiving naar de mens verraadt zich verder ook in het kerkbegrip en de sacramentsbeschouwing van de Nazareners. De Nazareners die zich beroemen op een volledige heiliging handhaven een strikt alcohol- en tabakverbod. Hun parool is niet roken en niet drinken. Met grote borden staat het aangegeven op de terreinen rondom him kerkgebouw, o.a. bij hun sportterrein.

Niemand zal ontkennen dat het misbruik van alcohol en tabak grote gevaren met zich meebrengt. Maar is iemand, die zich van het gebruik van alcohol en tabak onthoudt, heiliger dan iemand die er een sober gebruik van maakt? In de weg van de uiterlijkheden, van de shibboleths en van de onthouding kan men het een heel eind brengen in heiligheid. Maar als het gaat om de werkelijke vruchten van de H. Geest, om geloof, hoop en liefde, dan gaat dat niet zo gemakkelijk meer.

Het is er ons niet om te doen om te veroordelen. Wij kunnen altijd van de ander .wel wat leren. En zij die de gereformeerde leer voorstonden hebben in het verleden zich vaak schuldig gemaakt aan de verwaarlozing van het leven der heiliging. Wij moeten de levensernst bij de Nazareners bewonderen, al kunnen wij hun in him leer niet volgen. Het belangrijkste is, dat ook in hun dienst het Woord Gods centraal staat. En het is voor ieder, die met het Woord Gods omgaat, altijd weer een grote strijd, dat het Woord Gods onder het deksel van ons systeem vandaan komt. Waar het Woord Gods werkelijk open gaat mogen wij naar Gods belofte grote dingen verwachten

Methodisten

De laatste zondag kerkten wij bij de Methodisten. Het was een klein kerkje in éér van de buitenwijken van Baltimore. Hel waren ,4iiet vele rijken, niet vele edelen' zoals Paulus schrijft. De Methodisten spreken de bovenlaag van de bevolking niet zozeer aan. Het was op deze zondag moederdag. Daarvan wordt in Amerika heel veei werk gemaakt. De gewoonte van moederdag en vaderdag is trouwens in Amerika ontstaan. In het begin van de'dienst werden de moeders toegesproken. Daarna werden zij uitgenodigd om naar voren te komen en kregen zij ieder een bloemencorsage opgespeld. Verder had de dienst een zeer sobei verloop, geen koor met toga's.

Het is er ons niet om te doen om te veroordelen. Wij kunnen altijd van de ander .wel wat leren. En zij die de gereformeerde leer voorstonden hebben in het verleden zich vaak schuldig gemaakt aan de verwaarlozing van het leven der heiliging. Wij moeten de levensernst bij de Nazareners bewonderen, al kunnen wij hun in him leer niet volgen. Het belangrijkste is, dat ook in hun dienst het Woord Gods centraal staat. En het is voor ieder, die met het Woord Gods omgaat, altijd weer een grote strijd, dat het Woord Gods onder het deksel van ons systeem vandaan komt. Waar het Woord Gods werkelijk open gaat mogen wij

De prediking stond centraal. Natuurlijk kwam daarbij het thema aan de orde van de zondag, nl. de moederdag. In de prediking werd vooral het gezinsleven naar voren gehaald als een grote zegen en hoe voorzichtig en dankbaar wij deze gave des Heren in ere hebben te houden. Israël woonde gezinsgewijze rondom de tabernakel. En in de gezinnen moet de vreze des Heren, die het beginsel der wijsheid is, overgedragen worden aan de volgende generatie, opdat zij zullen leren hun hoop op God te stellen, Zijn daden niet te vergeten en Zijn geboden te bewaren. Het is goed om deze dingen te horen. Alleen sils een volk een „natie onder God is" kan het werkelijk goed gaan. En dat moet in de gezinnen beginnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Amerikaanse vlag naast de kansel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken