Bekijk het origineel

Zaterdag manifestatie tegen abortus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zaterdag manifestatie tegen abortus

HAAGSE POLITIE REKENT OP INVASIE

6 minuten leestijd

'S-GRAVENHAGE — De manifestatie tegen abortus provocatus die zaterdagmiddag om twee uur gehouden wordt op het Burgemeester De Monchyplein in Den Haag, lijkt uit te groeien tot een indrukwekkend gebeuren. Uit alle delen van het land meldt men plaatselijke activiteiten ter stimulering van de opkomst.

De demonstratie is georganiseerd door de Stirezo, stichting recht zonder onderscheid, in samenwerking met het Nederlandse Artsenverbond en de Nederlandse Jongeren Aktiegroep.

Reeds dinsdag was bekend dat tientallen bussen mensen zullen aanvoeren uit alle windstreken. Automobilisten die per eigen gelegenheid komen zullen reeds vóór Den Haag geconfronteerd worden met duidelijke borden. De politie is voorbereid op een mogelijke invasie.

De organisatoren stellen duidelijk dat de manifestatie een waardig karakter moet hebben en zich dient te onderscheiden van demonstraties waarbij spandoeken met kreten alsmede agressieve en beledigende taal basiselementen zijn. Tijdens een sobere bijeenkomst op het Burg. De Monchyplein worden korte toespraken gehouden door mevr. Mak-De Vries, huisarts en huismoeder te Capelle aan den IJssel, door mr. P. W. Smits, juridisch adviseur van het Nederlands Artsenverbond en door pater J. Koopman van de stichting Stirezo.

Petitie

Een stille tocht voert vervolgens naar het Plein, waar bij het ministerie van justitie een petitie zal worden aangeboden, gericht aan minister Van Agt. Hierna zal de stoet gaan via het Binnenhof en tenslotte zal zij ontbonden worden op het Burg. De Monchyplein. Behalve de reeds genoemde organisaties werken ook mee de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind en de Stichting Levenstaak Rotterdam.

"Wat mankeert Nederland", aldus de stichting Stirezo. Straks wordt moord wettelijk geregeld. Het begint bij abortus provocatus. Ernstig "defecte" en demente mensenlevens krijgen vervolgens een beurt als de wetsvoorstellen komen voor euthanasie. Is men hieraan gewend, dan volgen de wetsvoorstellen voor overig "lastig leven". De supermens blijft over.

„Wat mankeert Nederland?" Hoe is dit alles mogelijk, aldus nog steeds Stirezo. Men erkent God, de Schepper van het leven, niet meer. Leven is geen zaak meer van eerbied en ontzag. Moord wordt een zakelijke handeling. Misdaad wordt een sociale verworvenheid. De nieuwe god heet „sex". Deze god van het ongeremde, ongelimiteerde genot vraagt en krijgt de opperste dienstbaarheid. Deze god verslindt zeshonderd jonge mensenlevens per dag. Niet alleen vroeger werden kinderen geofferd aan de afgoden. Vandaag wordt door de „zwijgende meerderheid" lijdzaam toegekeken hoe de abortus de dagelijkse offers brengt. De lijdzamen zijn medeschuldig.

Wetsontwerpen

Inmiddels hebben de Partij van de Arbeid en de VVD elkaar gevonden in hun opzet het aborteren door middel van een uitspraak van het parlement gelegaliseerd te krijgen. Op 14 september zal de behandeling van de wetsontwerpen in de Tweede Kamer beginnen. Indien hier een positieve uitspraak gedaan wordt ten opzichte van het wetsontwerp van PvdA en VVD zal nog behandeling in de Eerste Kamer volgen. Hier ligt het beeld nog minder duidelijk. Het lijkt nog niet zonder meer voorspelbaar hoe de stemmen hier zullen uitgebracht worden. Vervolgens zal minister Van Agt zijn handtekening nog onder het wetsontwerp moeten zetten. De vraag is of hij hiertoe bereid is. De Haagse jurist mr. B. Waanders heeft inmiddels te kennen gegeven als VVD-lid te hopen dat het wetsontwerp niet aangenomen wordt. Bovendien zijn in het afgelopen half jaar een kleine 700.000 handtekeningen van Nederlandse ingezetenen aan de regering aangeboden waarmee aangedrongen wordt op een goede wettelijke bescherming van het ongeboren kind. Op 6 september heeft de Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind opnieuw een schrijven gericht aan de voorzitter en leden van de Tweede Kamer, vergezeld van 18.000 handtekeningen en nog 3728 nagekomen handtekeningen. "Graag vestigen wij nogmaals uw aandacht op het uitzonderlijk grote aantal handtekeningen van Nederlandse ingezetenen om aan te dringen op een werkelijke bescherming van het leven der ongeboren kinderen", aldus een passage uit de brief. "In deze belangrijke kwestie mogen wij erop vertrouwen dat u zich bij het uitbrengen van uw stem zult laten leiden door uw persoonlijk geweten en niet door de partijpolitieke overwegingen.

Verklaring

Inmiddels hebben het Landelijk verband van Gereformeerde politieke jeugdstudieclubs (GPV) en het Landelijk verband van staatkundig gereformeerde studieverenigingen de handen ineengeslagen door gezamenlijk een verklaring in de openbaarheid te brengen. „De overheid moet zich richten", aldus de publicatie, „naar de normen zoals God ze heeft gesteld in Zijn Woord, de Bijbel. Onttrekt men zich daaraan, dan leidt dit tot ontwrichting van de samenleving. Het in acht nemen van de door God gegeven normen en geboden houdt onder andere in, dat het leven van de mens moet worden geëerbiedigd (zesde gebod)".

„De mens bestaat", zo vervolgt de verklaring, „voor God vanaf het „vormeloos begin" (Psalm 139 de verzen 13 tot en met 18 en Job 10 de verzen 10 en 11). De zich in het verborgen ontwikkelende mens mag niet worden vernietigd door het provoceren van een abortus. Vanuit deze overtuiging zijn wij van oordeel dat de ingediende wetsvoorstellen niet de waarborgen bevatten voor de bescherming van het ongeboren leven. Wij zijn dan ook van mening dat de thans geldende bepalingen in het Wetboek van Strafrecht niet mogen worden gewijzigd maar dat deze wet moet worden nageleefd".

De verklaring besluit met niet alleen de leden maar ook het hele Nederlandse volk op te roepen bij te dragen aan het laatste appèl dat nog lijkt te kunnen worden aangetekend voordat de Tweede Kamer gaat debatteren over de wijzigingsvoorstellen: de anti-abortusdemonstratie die op 11 september in Den Haag wordt gehouden.

Enschedé

Ook vanuit kleinere verbanden klinkt openlijk protest. De kerkeraad van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt buiten verband te Enschedé-Noord voelde zich "geroepen in verband met de aanstaande kamerdebatten over de abortus provocatus, eigenlijk nauwkeuriger uitgedrukt: over de abortus criminalis", aan alle fracties van de Tweede Kamer een brief te richten. Een passage uit deze brief citeren wij.

„Wij willen niet voorbijgaan aan de nood bij meisjes, die ongehuwd zwanger zijn of bij vrouwen die getrouwd en toch ongewenst zwanger zijn. Maar de eerbied voor het leven, dat - dwars door alle menselijke daden heen - God met Zijn eigen hand borduurt, gebiedt ons het geweldige mysterie van het mensenbestaan te ontzien en verbiedt ons het recht in eigen hand te nemen. De kerkeraad sprekend namens al de leden van deze kerk, ziet het als zijn plicht u met de meeste ernst op te wekken u in te zetten voor de bescherming van het weerloze mensenleven en elke poging om het prijs te geven aan menselijke willekeur met kracht tegen te gaan". Aldus de brief aan de fracties van de Tweede Kamer.

In Asperen reikte men na de kerkdiensten van afgelopen zondag zowel bij de Hervormde als bij de Gereformeerde kerk folders uit in verband met de manifestatie. De Hervormde vrouwenvereniging „Esther" nam het initiatief om met een bus naar Den Haag te gaan. Daarvan werd ieder, van welke godsdienstige of politieke overtuiging ook, uitgenodigd gebruik te maken door zich op te geven aan de Hervormde of Gereformeerde pastorie.

In de kring van de Gereformeerde Gemeenten zal op 6 oktober een bidstond worden gehouden in die gemeenten waaraan een predikant verbonden is vanwege de nood der tijden, vanwege de crisis in maatschappelijk, cultureel en zedelijk opzicht in ons land.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 september 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Zaterdag manifestatie tegen abortus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 september 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken