Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doelmatig gebruik van Belgisch polderwater

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doelmatig gebruik van Belgisch polderwater

Als drinkwater in Zeeuws-Vlaanderen

6 minuten leestijd

PHILIPINNE — Op woensdag 16 maart a.s. zal het innamestation Isabellarigool officieel in werking worden gesteld. Via dit station pompt men polderwater uit de Belgische Isabelle- en Zwarte Sluispolders naar de Braakmanbekkens in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen.

Zoals bekend valt Zeeuws-Vlaanderen — voor wat betreft de levering van drinkwater — onder het verzorgingsgebied van de NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ). Ook dit bedrijf heeft, volgens de Waterleidingwet een zogenaamde leveringsplicht. Dit betekent, dat zo'n bedrijf aan iemand die om water vraagt niet mag zeggen: ,,We kunnen geen water leveren". Het waterleidingbedrijf moet dus steeds klaar staan en dient te zorgen dat er nu en straks voldoende water is. Voor een — menselijkerwijs gesproken — veilige en voldoende watervoorziening is het noodzakelijk regelmatig nieuwe werken uit te voeren.

Zo ook de bouw van het pompstation Isabellarigool. Nu is het station gereed. Ongeveer 25 jaar geleden — toen het plan rijpte — werd de bouw van hel innamestation als ambiteus en voor Zeeuws-Vlaanderen misschien als te hoog gegrepen gekenschetst. Toch blijkt nu, dat de toenmalige berekeningen van hèt waterverbruik waarop het gehele plan was gebaseerd bepaald niet te hoog waren. In het jaar 1947 bedroeg het waterverbruik in Zeeuws-Vlaanderen rond 1,64 miljoen kubieke meter, waar\'an 7,8 pet. door de industrie werd afgenomen. In 1950 was het verbruik reeds opgelopen tot iets meer dan 2 miljoen kubieke meter. Het was toen duidelijk, dat de leveringscapacitiet van de toenmalige NV Waterleiding Maatschappij j,Zeeuws-Vlaanderen" met de beschikbare middelen weldra niet meer aan de stijgende vraag naar water zou kunnen voldoen.

Commissie

,,Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland stelden daartoe in 1951 een commissie in met de opdracht de gehele Zeeuws-Vlaamse waterhuishouding in breder verband te bezien", vertelt de toenmalige direkteur van de NV Waterleiding Maatschappij „Zeeuwsch-Vlaanderen", ir. G. P. M. ' Dikötter. „De commissie achtte het noodzakelijk over te gaan tot het ontwikkelen van nieuwe plannen.

Voor de aanvulling van de waterwinningsmogelijkheden kwam in de allereerste plaats in aanmerking de aanleg van een spaarbekken in de Braakmanpolder. Daarin zou water worden opgeslagen dat in de natte wintermaanden van een groot poldergebied — vlak over de Belgische grens — afstroomt. Dit plan werd nader uitgewerkt in het ,,Rapport spaarbekken 1957".

Vooruitlopend op dit rapport waren er steeds vele besprekingen gevoerd in de provincie Oost-Vlaanderen (België). De partijen hadden er beide belang bij elkaar te vinden, want de Belgen kampten met de moeilijkheid dat zij het drassige polderland moeilijk van het overtollige water konden ontdoen, terwijl Zeeuws-Vlaanderen dat water best kon gebruiken. De minister van Landbouw van Belgip deelde dan ook op 21 maart 1956 mede dat er van Belgische zijde geen principieel bezwaar bestond tegen de voorgenomen plannen".

Proef

Als er water uit België kon worden gebruikt, dan was het zaak dit op te slaan in een bekken waaruit dan later naar behoefte zou kunnen worden geput. Dit vereiste wel de aanleg van een proefbekken om zodoende kennis en ervaring op te doen en de technieken voor aanleg en zuiveringrond te krijgen. Dat proefbekken werd in 1960 aangelegd in een rekordtijd van 8 weken. Inmiddels was ook met de bouw van het proefpompstation begonnen. Het proefbekken — bekend als bekken ,,0" op de tekening — heeft een inhoud van 85.000 kubieke meter en is nu nog steeds in gebruik als opslagbekken- voor gedestilleerd water, afkomstig van de zoetwaterfabri^k van de PZEM te Terneuzen. vi'erd een begin gemaakt met het eigenlijk spaarbekkenprojekt. Gebleken was intussen dat het nuttig zou zijn het eerste nieuwe spaarbekken geen 1 rniljoen kubieke meter inhoud te geven maar 2,5 miljoen. Dit met het oog op de te verwachten toename van het industrieel waterverbruik.

Schetsplan

In hetzelfde jaar 1961 werd besloten een schetsplan te laten ontwerpen voor de uiteindelijke bouw van een groot spaarbekken-pompstation met een kapaciteit van 7,5 miljoen kubieke meter. „Het valt te betreuren", zo zegt ir. Dikötter, ,,dat de onderhandehngen, welke het bedrijf intussen rechtstreeks met het provinciaal bestuur van OostVlaanderen te Gent had gevoerd en die in maart 1965 hadden geleid tot een overeenkom.st, niet op korte termijn door de Rijksinstanties te Brussel en Den Haag werden bekrachtigd. In Benelux-verband waren er namelijk onderhandelingen gaande om te komen tot een gemeenschappelijk benutten van het beschikbare oppervlaktewater in het gebied van de Isabellawatering en omgeving. De bedoeling was onze overeenkomst op te nemen in een traktaat tussen België en Nederland, waarin tevens het op 20 juni 1960 gesloten Verdrag over de verbetering van het kanaal van Terneuzen naar Gent zou worden gewijzigd", aldus ir. Dikötter.

Veel tijd

Maar wanneer er tussen 2 landen wordt onderhandeld dan gaat daar tijd, veel tijd in zitten. WMZ,en de Belgische polerbesturen hadden ministeriële machtiging nodig. Op noDoor de ingebruikname van het nieuwe pompslalion zal er voorlaan uil cIc kranen in Zeeuws Vlaanderen Belgisch polderwaler stromen. uiteraard ge/we! in gezuiverde vorm.' vember 1974 kon de ,.overeenkomst betreffende de Waterbeheersing en Cetrale Toevoer van Oppervlaktewater in de Isabellapolder en de Zwarte Suispolder" getekend worden.

Projekt

De overeenkomst heeft betrekking op een 10.550 hectare groot afstromingsgebied, te weten de Isabellapolder van 7.350 ha en de Zwarte Sluispolder van 3.200 ha. Het afstromingswater van 6.326 ha. zal nuttig worden gebruikt.

Dit vereist wel de uitvoering van een groot aantal waterbeheersingswerken, zoals de bouw van stuwen en gemalen, de verbreding en uitdieping van sloten, boezems en kanalen en de aanpassing van het gehele systeem van afvalwaterlozing. Het is namelijk noodzakelijk alle invloeden die de kwaliteit van het water kunnen schaden zoveel mogelijk uit te'schakelen. Het afstromingswater wordt in een voor dat doel in de Belgische gemeente Boekhoute gebouwd innamestation gepompt door een dubbele betonleiding, met een doorsnee van elk 1.300 mm en een kleine 2.500 meter lengte, tot vlak over de Nederlandse grens even ten noorden van de Vrijen Dijk, waar het water in een open kanaal komt en vandaar naar de spaarbekkens stroomt.

Het innamestation heeft een inlaat met grofvuilroosters en,oliekering. De inlaat vormt de verbinding met de vangkom. Deze is 215 meter lang en heeft op de bodem een breedte van 13 meter en aan de oppervlakte van 19 meter. Deze vangkom werkt als buffer en als benzinkbekken. Daarna komt het water het pompstation binnen en stroomt het via een betonnen meetkelder en hetj;)pen kanaal naar de bekkens.

Het kanaal is 4,3 kilometer lang en maakte de bouw van 5 gewapende betonbruggen, 3 wegkruisingen met duikers en een aquaduct noodzakelijk. Met de bouw van het innamestation is een bedrag van rond 5 miljoen gulden gemoeid geweest. Hierbij is nog niet eens rekening gehouden met de werken in Nederland, noch de kosten voor de verbetering van de ontwatering van de polders, waarvan een deel door de polders en een deel door de WMZ wordt betaald.

Alvorens het water naar de consument gaat wordt het chemisch gezuiverd. De laatste behandeling is het desinfecteren met chloor. Deze stof is, voordat het water de verbruiker bereikt verdwenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 8 March 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Doelmatig gebruik van Belgisch polderwater

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 8 March 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken