Bekijk het origineel

Herv. Synode aanvaardt beleid vormingswerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Herv. Synode aanvaardt beleid vormingswerk

Verslag Centrale Vormingswerk HVD

7 minuten leestijd

DRIEBERGEN — Wij zijn de bouwers van de tempel niet, wij zijn alleen de sjouwers van de stenen. Met deze dichtregels aanvaardde ds. G. Spilt maandag opnieuw het voorzitterschap van de Hervormde Synode. De synode kwam in Hydepark te Driebergen in haar voorjaarsvergadering bijeen.

Ds. Spilt is predikant te Ede en lid van de Gereformeerde Bond. Hij heeft er nu twee termijnen als praeses van de synode opzitten en maakte niet opnieuw deel uit van deze kerkelijke vergadering. De kerkorde maakt echter de bepaling dat indien de zittende praeses met minstens tweederde van de stemmen wordt herkozen, herverkiezing mogelijk is, met dien verstande dat de maximale termijn vier jaar bedraagt. Ds. Spilt is bij acclamatie herkozen.

Verkiezingen, het eerste agendapunt van de synode. Behalve ds. Spilt werden drs. L. de Liefde uit Vlissingen als assessor en mevr. mr. J. A. van Ruler-Hamelink als assessor-secundus herkozen. In de plaats van de niet herkiesbare ouderling A. Ruiterkamp koos de synode ouderling G. J. van Kolmeschate uit Delft als assessor-tertius.

Geen tijdbom

Ds. Spilt noemde bij het opnieuw aanvaarden van het voorzitterschap na twee jaar ervaring in het moderamen dit praesidium ,,geen coalitiekabinet met ingebouwde tijdbom". Wij zijn eensgezind genoeg om samen te werken, zo sprak hij, en verschillend genoeg om het interessant te houden.

Het eerste werk in de middagvergadering was een telegram te verzenden aan de KLM-presidentuur met deelneming, in verband met de vliegramp die zondag plaats had. Vervolgens boog de synode zich over het verslag 1973-1976 van de Centrale voor vormingswerk/Hervormde vrouwendienst. De synode hechtte haar goedkeuring aan het verslag met de daarin neergelegde beleidslijnen.

Als taak ziet de Centrale voor vormingswerk/HVD het stimuleren, adviseren en waar nodig en mogelijk uitvoeren van vormingswerk, het trainen van vrijwilligers, ambtsdragers en gemeenteleden, nagaan op welke wijze in oecumenisch verband ten opzichte van vormingswerk kan worden samengewerkt en bevorderen van integratie van mannen- en vrouwenwerk. Met name legt men zich toe op materiaalvoorziening om gemeenteleden toe te rusten, zodat ze naar binnen in de gemeente, maar ook naar buiten toe ter participatie vanuit hun geloofsvisie beter kunnen functioneren.

Herv. Geref.

Als een van de belangrijkste punten kwam telkens weer naar voren dat de Centrale/HVD weinig contacten heeft en ver afstaat van het gereformeerde deel van de Hervormde Kerk. Heeft men binnen de Gereformeerde Bond geen behoefte aan vormingswerk, zo vroeg ouderling J. Morreau uit Hilversum? Waarom ontbreken gegevens over de contacten met HGJB en Hervormd Gereformeerde vrouwenbond, zo vroeg een ander?

Ds. C. van Sliedregt uit Oude Tonge wees op de grote mogelijkheden met schriftelijk materiaal ten dienste van het vormingswerk. Als ik echter de lijst overzie van de publicaties, zo zei hij, dan vind ik die ontoereikend. De Bijbelstudies leggen onvoldoende nadruk op het persoonlijk geloofsgetuigenis in de wereld en zijn zo erg eenzijdig. Waarom zijn er geen contacten met de Hervormde Bond voor Inwendige zending op geref. grondslag (IZB)? Verder vroeg hij zich af waarom de feministische theologie en dergelijke onderwerpen zo nodig in de kerk ter bespreking moesten komen. Is dat vrouw zijn nu zo'n kruis?

Mevr. M. A. de Vlieger van de Centrale vond dat men maar niet zo bang moest zijn voor feministische theologie. We hebben overigens ons best gedaan om een bestuurslid uit de Herv. geref. vrouwen te krijgen, zo zei ze, maar dat lukt nog steeds niet. Over de contacten met de Geref. Bond zei ds. C. van Gelder, secretaris van de Centrale/HVD dat het werk aangepakt wordt, welke gemeente daar ook om vraagt. De Geref. Bond maakt echter veel gebruik van de IZB, aldus ds. Van Gelder, en dat is ook waarschijnlijk een daartoe meer aangewezen orgaan dan onze centrale. Gesprek met de IZB is wel mogelijk, zo meende hij, maar ik vrees dat de verschillen erg groot zijn en dat het erg moeilijk is. Dat zei hij op een vraag van ds. H. Binnekamp uit Maarssen die gesprek wenste over de begrippen „vorming", „educatie" en „toerusting".

Het rapport van de commissie voor de toerusting pastoraat en jeugdwerk stelde ook een vraag naar het verschil tussen deze begrippen. Dat rapport vroeg ook naar het mensbeeld dat in de beleidsvisie wordt gehanteerd. Ds. Van Gelder noemde daarbij in eerste instantie dat de mens verantwoordelijk moet zijn ten opzichte van God en zijn naaste en dat hij daartoe gevormd moet worden. Drs. De Liefde vond dat maar een mager en ontoereikend antwoord.

ROS

Maandagmiddag boog de synode zich tevens over het verslag van de Raad voor de zaken van overheid en samenleving (ROS) over de jaren 1974, 1975 en 1976. De Raad geeft de synode voorlichting en advies ten aanzien van de vraagstukken op gebied van staat en maatschappij en is op dat terrein ook actief bezig. Allerlei samenlevingsvraagstukken zoals krakers, kernenergie, milieubeheer, Zuidelijk Afrika etc. komen hier aan de orde. Belangrijkste punt in de discussie hieromtrent was de slechte communicatie. Wat de een ziet als een daad zonder welke zijn geloof geen gestalte krijgt, wekt bij de ander, die het geloof in de allereerste plaats ziet als waardoor de rechtvaardiging van de goddeloze plaatsheeft, irritaties op. Bovendien, welke theologische motivatie voeren de actiegroepen aan die Jezus Messias allereerst zien als de Man uit Nazareth die meer te maken heeft met een revolutionair dan met de Bevrijder van zonde?

Zo stelde ds. M. Baan uit Aalborg een aantal kritische vragen. Dr. Th. C. Frederikse uit Wassenaar trachtte een analyse te geven van waarop het bij de irritaties nu eigenlijk vastzit.

Alleen structuren

Ouderling J. Haeck uit Hoevelaken ging dieper op het probleem in dat velen ongelukkig zijn met het partij kiezen van de ROS. Tienduizenden herkennen niet meer het spreken van de gemeente daarin, zo betoogde hij. Veelal dient men alleen een politieke prediking. Hoe wordt bij de ROS de realiteit van de zonde gezien als schuld voor God? De aarde is om onzentwil vervloekt, zit nu het kwaad - dat zou men bij het werken van de ROS denken — alleen maar in de structuren? Gaat het erom dat wij in hope zalig worden, dat we alle ootmoed en bescheidenheid betrachten bij het werk in de samenleving met het gebed: Uw koninkrijk kome, of gaat het erom dat koninkrijk zélf te verwezenlijken? Tekenen oprichten zonder waarachtige bekering is zinloos, aldus ouderling Haeck. Paulus stelde het ook zonder de ROS en wij moeten oppassen niet te vervallen aan de soldatenreligie van de Islam.

Ook ds. C. van Sliedregt uit Oude Tonge sprak in dezelfde lijn, evenals ds. H. Binnekamp uit Maarssen. Ds. Van Sliedregt vroeg de ROS aan zelfkritiek te doen door zich af te vragen hoe het komt dat men haar links noemt, terwijl hij anderzijds de nadruk legde op de „bloedarmoede" van het grondvlak. Ds. Binnekamp sloot daarbij aan door te stellen dat het zoeken naar de juiste ethische gestalte vooral in de vreze des Heeren moet geschieden. Wat dan kleinschalig in de Bijbel voorkomt zou door de ROS moeten worden vertaald in mondiale zin. De gemeenschap met de belijdenis der Reformatie ontbreekt echter, aldus ds. Binnekamp, is dat niet de communicatiestoornis met het grondvlak?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Herv. Synode aanvaardt beleid vormingswerk

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 29 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken