Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Financiële positie Zeeland verbeterd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Financiële positie Zeeland verbeterd

Dank zij verdeling provinciefonds

4 minuten leestijd

MipuELBURG — Met de financiële positie van de provincie Zeeland staat het er nog niet zo slecht voor. Dat blijkt uit de aanbiedingsbrief bij de begroting voor het jaar 1978. Men rekent ongeveer 6 miljoen gulden meer te kunnen uitgeven dan vorig jaar.

De donkere wolken, die zich bij het opstellen van de begroting voor 1977 boven de provincie samenpakten, zijn voorlopig opgetrokken, zo schrijven Gedeputeerde Staten. Bén van de belangrijkste oorzaken is de nog ongewijzigde verdeelsleutel van het Provinciefonds. Met name de provincie ZuidHolland wit een andere verdeling van de gelden. Die verdeling werkt ongunstig voor de provincies met lagere inwoneraantallen. Ook Zeeland zou bij de door Zuid-Holland voorgestelde gewijzigde verdeelsleutel minder geld uit het fonds ontvangen.

Mocht er voor dit jaar een nieuwe verdeling tot stand komen, dan zal het beeld van de nu aan de staten gestuurde begroting voor 1978 een belangrijke verslechtering ondergaan, zo menen CS van Zeeland. Vooralsnog heeft men geen bedrag aan de algemene reserve behoeven te onttrekken om de begroting sluitend te krijgen.

Met spanning wacht het provinciaal bestuur op een nota van de regering (Van onze correspondent) over het heffen van opcenten op de motorrijtuigenbelasting door de provincies. Daartoe besloot de regering reeds in 1970, maar het uitvaardigen van de uitvoeringsvoorschriften is tot nu toe achterwege gebleven. Enkele jaren geleden kregen GS de indruk dat „Den Haag" helemaal van deze heffïngsmogelijkheid af wilde. Nu een andere verdeelsleutel in de maak is is de aandrang van de provincies om tot deze heffing te mogen overgaan sterk vergroot.

Taken

Eén van de voornaamste zorgen van de provinciale overheid in Zeeland zal het begeleiden van alle gevolgen van de nieuwe wijzen van afsluiting van de Oosterschelde zijn. Zowel op planologisch als op milieutechnisch en bestuurlijk gebied.

Een lichte verontrusting valt waar te nemen over de datum waarop de pijlerdam in de Oosterschelde gereed moet komen. Wanneer enkele beslissingen - zoals de doorlaatopening - niet spoedig genomen kunnen worden, zou het jaar 198S alsnog in het geding kunnen komen, schrijven GS in de aanbiedingsbrief aan de Staten.

De beslissing over de grootte van de doorstroomopening in de stormvloedkering is niet alleen van groot belang voor de toekomst van de schaal- en schelpdiercultures, de visserij en het natuurlijk milieu in het Oosterscheldebekken, maar vooral ook voor de waterstaatkundige werken achter de pijlerdam. Bijvoorbeeld voor de toekomstige functie van de huidige zeedijken.

Kleine kernen

De leefbaarheid van de vele kleine kernen in Zeeland zal ook voor het nieuwe provinciale bestuur, dat in de loop van het begrotingsjaar 1978 zal worden gekozen, een belangrijke inzet vergen. Het gaat vooral om het in stand houden van voorzieningen zoals onderwijs en openbaar vervoer.

Zeer teleurgesteld is het college over het feit, dat de regering nog steeds geen beslissing heeft genomen over de aanleg van een vaste oeververbinding over en onder de Westerschelde. Herhaaldelijk is zo'n beslissing in het vooruitzicht gesteld. Aanvankelijk zag het ^dar uit, dat het kabinet vöor-'25 mei 1977 een gunstige beslissing zou nemen. Door de val van het kabinetDen Uyl is dit alles weer op losse schroeven komen te staan.

Toch is een spoedige beslissing noodzakelijk, vooral gelet op de vervanging van enkele veerponten, waarmee grote bedragen zijn gemoeid. GS hebben de kabinetsformateur gevraagd te bevorderen dat nog dit jaar met de werkzaamheden kan worden begonnen.

Watervoorziening

De Zeeuwse bevolking zal ook in het komende jaar opnieuw meer moeten gaan betalen voor het drinkwater. Eén van de oorzaken is het uitvoeren van het infiltratieproject te Haamstede. Dit project is grotendeels nodig om de grondwaterwinning te vervangen door de winning van geïnfiltreerd oppervlaktewater. Kosten verhogend werkt ook de aanleg van de grote leiding vanaf de Brabantse Biesbosch naar het Sloegebied in Midden-Zeeland. Dit voor de veiligstelling van de drinkwatervoorziening in Midden-Zeeland. Het streven van de Waterleiding Maatschappij Zeeland blijft erop gericht rond 1980 het eerste ongezuiverde water vanuit de spaarbekkens in de Biesbosch aan te voeren. Rond datzelfde jaar moet er ook een zuiveringsinstallatie - in de buurt van het aan te leggen bufferbekken „De Wranghe" gereed zijn, omdat er vooral meer vraag is naar gezuiverd water. Doordat er praktisch geen uitbreiding van de industrie is neemt de vraag naar ongezuiverd water niet toe.

Zoals ook in voorgaande jaren wordt in het slot van de aanbiedingsbrief bij de begroting de hoop uitgesproken, dat God Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten wijsheid en zegen moge schenken bij het vervullen van hun werkzaamheden voor de provincie Zeeland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Financiële positie Zeeland verbeterd

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken