Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

NBG vraagt financiële steun Statenvertaling

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

NBG vraagt financiële steun Statenvertaling

GBS: eenheid kerkvolk dienen

5 minuten leestijd

APELDOORN — Via een tweetal gelijkluidende verklaringen in „De Waarheidsvriend", het orgaan van de Gereformeerde Bond binnen de Ned. Herv. Kerk en in het „Gereformeerd Weekblad" (Bout) is (opnieuw) onenigheid openbaar geworden tussen het NBG en de GBS. Het NBG heeft gevraagd om financiële steun ter grootte van honderdduizend gulden voor de uitgave van een herziene Statenvertaling. De kerkeraden zouden daarvoor kunnen collecteren. De GBS heeft zich hierover afwijzend uitgelaten.

De verklaring in de twee genoemde bladen is ondertekend door de hoofdbesturen van de Geref. Bond, de Geref. Zendingsbond, de Herv. Bond voor Inwendige Zending, de Bond van Ned. Herv. mannenverenigingen op Geref. grondslag, van Ned. Herv. vrouwenverenigingen op Geref. grondslag, het centraal bestuur van de Herv. Geref. jeugdbonden en het hoofdbestuur van de Bond van Ned. Herv. zondagsscholen op Geref. grondslag. In de verklaring dringen de gezamenlijke Bonden er bij de kerkeraden op aan samen het project van het NBG te helpen verwezenlijken.

Tot uitgave van deze herziene versie is besloten, aldus de Bonden in hun verklaring, omdat, zo zegt de verklaring, de oplage bij de uitgevers vrijwel uitverkocht is. „Een proeve", zo citeren wij verder, „van deze uitgave is reeds gepubliceerd in Terstond, een bewerking van het Marcusevangelie. Ieder die deze uitgave gelezen heeft,, zal kunnen constateren, dat dit de Statenvertaling is, niet méér en niet minder. Zij heeft niet alleen de gedragenheid van de Statenvertaling, maar is de Statenvertaling. De gewijzigde woorden betreffen het hoogst noodzakelijke", aldus de beide bladen.

In de brief van het NBG aan de kerkeraden wordt gesteld: „De opdracht van de commissie (tot herziening, red.) was een sobere, uitsluitend taalkundige bewerking te maken van de Statenvertaling in de bestaande tekst naar het hedendaagse taalgebruik toe. Tevens hield de opdracht in de Ravesteyn editie van 1657 (tweede verbeterde druk van de oorspronkelijke Statenbijbel) te betrekken bij deze bewerking, zodat fouten die in de loop van de jaren waren ingeslopen, tegelijkertijd verbeterd zouden kunnen worden. Bij de sobere bewerking", aldus nog steeds de brief van het NBG aan de kerkeraden, „zijn woorden die in de loop der eeuwen versleten raakten of van betekenis veranderden, vervangen door woorden die nu zeggen wat de vertalers toen bedoelden.

De bewerkers hebben zich steeds gehouden aan de kanttekeningen, waarin vele alternatieve vertalingen voorkomen. Genitieven zoals „des" en „der" werden veranderd in „van de" behalve in staande uitdrukkingen als „vreze des Heeren" etc. Met zorg is de keuze overwogen. Een aantal oude uitdrukkingen is gehandhaafd om het coloriet van de Statenvertaling niet aan te tasten." Tot zover de brief van het NBG.

Brief GBS

De GBS daarentegen schreef aan de kerkeraden: „Wanneer de plannen van deze commissie uitgevoerd zullen worden, betekent dat, dat er straks twee typen Statenvertaling onder ons volk zullen zijn. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken hoe dit als een splijtzwam kan gaan werken in kerk, school en gezin. Jarenlang is de tekst van de Statenvertalers in feite overgelaten aan de zorg van de bijbeldrukkers. „Jongbloed", ,.Proost en Brandt", ,,Zetka", ,,Bijbelcompagnie", „Boekencentrum" zijn de onder ons bekende namen van bijbeluitgevers. Hoewel er in de door hen uitgegeven Bijbel onderling wel enige variatie is (sommige met buigingsuitgangen, andere niet, sommige in de nieuwe spelling, andere in de oude spelling van De Vries en Te Winkel enz,) zijn zij toch in feite aan elkaar gelijk.

De Bijbels die de Gereformeerde Bijbelstichting uitgeeft behoren daar ook toe, zij het dan met dit grote verschil, dat deze Bijbels zijn gedrukt na een zeer zorgvuldige controle aan de hand van de Ravesteijn-uitgave van 1657 en — waar nodig — de Hebreeuwse en Griekse grondtekst. Daardoor konden vele honderden drukfouten en -foutjes worden uitgezuiverd. Maar in taal en stijl zijn de Bijbels van de GBS niet,,moderner" of „ouderwetser" dan de onder ons bekende en vertrouwde uitgaven van Jongbloed enz." Aldus een passage uit de brief van de GBS, die met de verschijning van de herziene Statenvertaling „de eenheid van ons kerkvolk" beslist „liiet gediend" ziet. De GBS verwijst daarbij naar de in „Standvastig" opgenomen kritische beschouwing van „Terstond".

Om de eenheid

De verklaring van de Hervormd Gereformeerde Bonden adviseert de brief van de GBS voor kennisgeving aan te nemen. Men vraagt zich af „waaraan een stichting die goeddeels bestaat uit personen die behoren tot de Oud Geref. Gemeenten en daaraan verwante kringen vrijmoedigheid vrijmoedigheid ontleent om zich met een dergelijk dringend advies tot hervormde kerkeraden te wenden." Een woordvoerder van de GBS stelde dat van de 22 bestuursleden van de GBS totaal 6 leden tot de Ned. Herv. Kerk behoren terwijl diverse andere kerkgemeenschappen elk vertegenwoordigd zijn door 4 leden, enkele verschuiving van de laatste tijd buiten beschouwing gelaten.

Raadplegen van de grondtekst is bij loutere reproductie niet nodig zoals de GBS doet, zo meent men in de verklaring van de Bonden. De GBS daarentegen voert aan dat het hier louter ging om oude vormen waarvan meervouwd en enkelvoud niet wel te onderscheiden waren. Ten opzichte van de aandrang door de GBS om de eenheid van het kerkvolk te dienen, stelt de verklaring van de Bonden dat de praktijk leert, „dat veel meer een separatistische houding de kerkelijke gangen bepaalt van velen van hen die de GBS leiden en besturen."
Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

NBG vraagt financiële steun Statenvertaling

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 augustus 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken