Bekijk het origineel

Huidige kerkvisitatie voldoet gemeenten niet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Huidige kerkvisitatie voldoet gemeenten niet

GEREF. SYNODE VERWIERPDEPUTATENVOORSTEL

5 minuten leestijd

LUNTEREN — Een van de zaken, waarmee de generale synode van Zwolle der Geref. Kerken zich gisteren op haar laatste zittingsdag bezig hield, was de kerkvisitatie. Na een langdurig en hier en daar (begrips)verwarrend debat aanvaardde de synode met 38 stemmen tegen 31 een rapport met voorstellen van de commissie ter zake, waarbij het deputatenrapport wordt verworpen.

Die uitslag betekent, dat de synode het volgende heeft overwogen: nadere omschrijving van het doel der kerkvisitatie is nodig, ze moet een eigen plaats houden naast gemeente-opbouw, beter functioneren is nodig, de vraag moet gesteld of ook anderen dan ambtsdragers als visitator kunnen optreden en een gemeentelijk en classicaal opbouwplan is gewenst.

Vervolgens sprak de synode uit, dat kerkvisitatie ,,een middel is, waardoor de kerken elkaar helpen om de ambtsdragers bij te staan in de juiste vervulling van hun ambt". Besloten werd ten slotte, dat nieuw te benoemen deputaten nieuwe voorstellen voor een beter functioneren moeten doen, zo mogelijk in overleg met de Ned. Hervormde Kerk. Die deputaten moeten ook nagaan, of er overwegende bezwaren zijn tegen diakenen en niet-ambtsdragers als visitator. Bovendien moet het huidige deputatenrapport ter kennis worden gebracht van het verwante deputaatschap gemeenteopbouw, dat in zijn rapportage aan de volgende synode (van Delft) hiermee rekening dient te houden.

Onbevredigend

De huidige deputaten, met als rapporteur moderamenlid oud. M. H. L. Weststrate, hadden o.a. vastgesteld dat de kerkvisitatie in de Geref. Kerken niet bevredigend functioneert door gebrek aan mankracht, de toegepaste werkwijze, de zin en betekenis der visitatie, die door sommige classes en gemeenten wordt ervaren als toezicht van boven af.

Deputaten meenden ook, dat voor een beter functioneren de classis zich voluit móet gaan bezighouden met gemeente-opbouw, waarbinnen visitatie een plaats moet krijgen: de visitatoren worden dan leden van een classicale commissie gemeente-opbouw.

Zoals echter gezegd: de synode koos niet voor deze benadering, zij het met klein verschil; er waren twee stemmingen voor nodig.

In de discussie, waarin ds. G. Oppedijk het spits afbeet, betoogde hij dat het commissie-rapport zich wel heel formeel-formalistisch opstelt. We moeten eerder naar de praktijk dan naar de letter kijken. Moeten we soms zaken winnen, maar de mensen verliezen? Daarom diende Oppedijk een tegenvoorstel in, dat geheel gelijk was aan het deputatenvoorstel.

Belijden ook

Ds. R. der Nederlanden vond het een erg mager commissierapport: in dat bos zijn zoveel bomen gekapt, zo vond deze predikant (met een verwijzing naar de commissierapporteur, dr. F. T. Bos). Hij meende ook, dat de zaken van belijden en verkondiging beter aan bod moesten komen: de synode van Maastricht, waar deze zaken aan de orde werden gesteld, heeft daarover gesproken en over de gewenste jaarlijkse visitatie.

Ds. D. C. Firet vond zich ook achter het deputatenrapport. Hij meende, dat de (huidige) kerkvisitatie absoluut niets voorstelt. Bovendien zag hij als taken van zo'n visitatie ook het ,,aanzwengelen" in de gemeenten van zaken als zending in Nederland, kerk en samenlevingsvragen e.d. Sommige gemeenten werden binnenvetters; ze moesten worden losgemaakt.

Welk model?

Als deputaten de visitator willen opnemen in een commissie gemeenteopbouw, voor welk model opbouw kiezen ze dan, zo vroeg ds. D. H. Borgers uit Den Ham. Hij wees op de vele modellen, waarover onenigheid bestaat. En ds. D. van der Meulen (Wassenaar) waarschuwde tegen het uit elkaar drijven der gemeenten. Het deputatenrapport is ook onpraktisch: erg tijdrovend. De visitator moet wel eerst (zoals bij de Hervormden) óók de pastorie bezoeken: de predikant werkt veel te geïsoleerd of alleen met gelijkgestemden. Hij vond, dat beide rapporten maar de kerk in moesten.

Ambt èn gemeente

Het ambt mag niet gesteld worden tegenover de gemeente, betoogde ds. P. Verschoor uit Oss, die daar werkt in een nogal experimentele gemeente-structuur; eigenlijk zonder kerkeraad, maar met een flink aantal gemeentegroepen. De kerkvisitatie moet minder streng worden en de ambten en gemeente moeten dichter bij elkaar komen. De leer komt in artikel 52 der Kerkorde wel aan bod, maar het leven komt er veel vager af, meende hij.

Moet die visitatie voor de hele kerk uniform zijn? Wat is de zelfstandigheid der plaatselijke gemeente? Moeten we niet méér plannen hebben, uitgaande van de diversiteit in geloofsbeleving? Vragen van ds. A. Corporaal, die vond dat de Hervormde kerkvisitatie minder leuk klonk: wat moet ik me voorstellen bij zo'n kerkvisitator-generaal, vroeg hij. Waarop praeses ds. Mak: ja, vrij kennen alleen een kerkvisitator Corporaal. Waarop deze: ja, maar er blijft altijd iets in de mens van het hoger op willen - komen...

Hervormd patroon

Actuarius dr. H. B. Weijland wees op de strenge dwangmaatregelen bij de Hervormde visitatie: gemeenten mogen soms niet beroepen e.d. Door een verschil in ambtsvisie is dat Hervormde patroon éen ander dan het onze, meende hij, pleitend voor het handhaven van de ambtelijke kaders. De moeilijkheid blijft, dat gemeenteopbouw een kerkeraadstaak is en visitatie een classicale; hoe verhouden die zaken zich? Vrijbuiterij van kerkeraden tegenover de visitatie kan echter gewoonweg niet. Als wij, aldus Weijland de Hervormde dwangmaatregelen niet kennen houdt dat wel in, dat we ons verder aan de gemaakte spelregels dienen te houden.

Na deze en andere zegjes van de synode kwamen zowel deputaten als commissie nog eenmaal aan het woord; voor de eersten oud. Weststrate, drs. K. A. Schippers (theol. hogeschool Kampen) en ds. P. B. Suurmond (predikant voor de pastorale begeleiding van predikanten); voor de commissie dr, F. T. Bos. Met niet te grote meerderheid verwierp de synode het tegenvoorstel-Oppedijk, dus het deputatenrapport.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Huidige kerkvisitatie voldoet gemeenten niet

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 januari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken