Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zend ons boeren, die hun geloof én kennis met ons willen delen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zend ons boeren, die hun geloof én kennis met ons willen delen

Ds. Arana uit Peru op 69e GZB-zendingsdag:

16 minuten leestijd

DRIEBERGEN—RIJSENBURG — „Uw Koninkrijk kome" was het thema van de gisteren in het Rijsenburgse Bos te Driebergen gehouden landelijke 69e zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned. Hervormde Kerk. De opkomst van deze dag was minder dan vorige jaren, maar de (lastige) schatting beweegt zich wel in de buurt van een zestienduizend.

De nu aftredende voorzitter van de GZB. ds. J. de Lange uit Huizen die wordt opgevolgd door drs. P. Koeman, beroepen predikant van Rijssen, sprak het gebruikelijke welkomstwoord. Hij wees erop, dat zending 'geen wet.sartikel is, dat tot ons konit, i)mdat de wet ons alleen maar kan Veroordelen. Wij hebben niet aan Ne'derland 'te tonen wat voor getrouwe christenen wij wel zijn. Maar zending komt tot ons door Gods Woord, dat verkondigt dat Jezus het heil der volkeren Zelf door Woord en Geest laat Uitgaan. •

In zijn openingstoespraak over „Uw Koninkrijk kome" zei ds. De Lange dat dit geen vrome wens van ons kan zijn, maar een indringende bede. Dat Rijk is er natuurlijk al wel, het is er ,ook na de zondeval altijd gebleven, maar er kwam een'ander Gode vijandig rijk naast. Direkt na de val verklaarde God de oorlog aan dat andere rijk en Hij begon Zich een volk te ver/gaderen tot Zijn Rijk van genade dat zich alom uitbreidt over de gehele aarde. Dat gebed is voor velen tastba-re nonsens: ,,er is niets van te zien; de 'duivel presenteert zijn rijk beter". *

De bede ,,Uw Koninkrijk kome!" ; leert ons te leven in hoop, gevuld met .'.Christus' Woord èn daad, en in liefde Jdie onszelf een grote bevrijding '.schenkt en die wil geven, waar God ;ons plaatst, aldus de scheidende jGZB-voorzitter, die tenslotte de gelij:,kenis van het onknaid las uit Matth. , 13. .

Kerk in Peru
De volgende spreker was ds. Pedro Arana van de Evangelisch-Presbyteriaanse Kerk van Peru, waarmee de ' GZB nauw samenwerkt (momenteel' 'via de zendingspredikanten J. E. de' ;Groot en B. A. van Donkersgoed). Ds. 'Arana die chemisch ingenieur was, i studeerde naderhand theologie aan •het college van de Vrije Kerk van • Schotland, was in Peru secretaris-geJneraal van dechristen-studentenorga•nisatie IFES, had een tijd zitting in ^het parlement en bereidde mede de ; nieuwe grondwet van Peru voor. Sinds ;dit voorjaar is hij, na bevestiging door ds. De Groot, predikant van de ge-meente te Lima.

De boodschap van ds. Arana over "Peru en de komst van het Koninkrijk", die sterk afweek van de inmiddels beschikbare gedrukte tek.^t der toespraken, had eeri zeer praktische inepassing. Hij vroeg concreet om ;Hollandse boeren, die hun geloof, ar- 'beid en vaardigheid in Peru willen komen verbreiden en tevens zag hij wel jgraag jonge Peruvianen op Nederlandse boerderijen en bedrijven geijlaatst om het vak hier goed te leren.

Pseudo-christendom
Arana noemde deze zendingsdag ;een geestelijk hoogtepunt, achtte de "grote belangstelling voor de zending gebedsverhoring en vertelde over de geestelijke toestand in zijn land dat zo'n geheel andere geschiedenis heeft dan Nederland met zijn traditie in de Reformatie. Ds. Arana benadrukte, dat de inheemse bevolking vaak een mengsel van heidense afgodendienst en pseudochristendom aanhangt. In naam zijn ze wel christen, maar dit „christendom" zal het leven niet kunnen veranderen.

De RK Kerk handhaaft dit mengsel en 20 gaan geloof en dagelijks leven niet samen, aldus de predikant, die erop wees dat er vroeger nooit een concordaat was tussen het Vaticaan en zijn regering. „We hopen nu maar, dat de zending niet belemmerd wordt. Zuid-Amerika is wat het is omdat de RK Kerk is wat ze is, aldus Arana die een RK opvoeding had en pas op latere leeftijd, na bezoek aan een presbyteriaanse lagere school, op geheel andere wijze met de H. Schrift kennis-, maakte. '

Arana bestreed vooral de RK visie op de doop en de ,,automatische" genade, waarbij men van Christus het vertekende beeld schetst van de Lijdende en het Kindeke van Bethlehem, maar niet van de Levende, de Opgestane Overwinnaar.

Toch waren er weinigen ook in de Kerk van Rome die door Gods Geest streden voor Zijn waarheid; die anders dan de kerkleiding en het instituut toch volgens het Evangelie leefden en dit wilden uitdragen en in wie vóór het protestantisme naar Peru kwam Gods Koninkrijk aanwezig was. Het Rijk Gods moeten we zien als de verbinding tussen God en de mensen; een gemeenschap die vrijwillig en nederig Hem dienen. Tot Zijn Rijk behoren en Zijn wil doen is in wezen hetzelfde, aldus Arana, die door de heer Jan Bax uit het Spaans werd vertaald.

Evangelie en hulp

De predikant noemde zijn kerk vooral een kerk van armen: arbeiders, boeren. De ,,Evangelischen'' zijn een minderheid: 3 procent van de 17 miljoen Peruvianen. Maar er zijn openingen tot samenwerking tussen onze kerk en de staat; er zijn veel christendocenten en er is grote behoefte aan christelijke opvoeding. Evangelie-prediking en bestrijding van het analfabetisme moet samengaan. Technische hulp is dringend nodig, met voorrang aan de landbouw.

We hebben een nieuw type zendeling nodig: die evangeliseert en tegelijk materieel helpt. Daarom een oproep tot landbouwers en veehouders: kom lïaar Peru en deel uw geloof én kennis met onze protestantse boeren. In de Amazonas, waar Van Donkersgoed gaat werken, zijn ideale plaatsen voor déze vorm van zending en gemakkelijker visa te krijgen dan voor de gewone zendelingen, aldus Arana die zijn droom van samenwerking en de bearbeiding van heel Peru met het Evangelie ontvouwde.

Vorstenspiegel
Laatste spreker op de ochtendbijeenkomst was drs. C. Blenk (Oudewater) over ,,Ziet, uw Koning komt tot u". Hij schetste Psalm 72 als koningspsalm èn als vorstenspiegel: een model voor de koning bij de gratie Gods. De koningen van Israël leken er niet veel op, maar des te hoger laaide de Messiasverwachting, sterker dan ooit tijdens de ballingschap, zie de profeet Zacharia maar, wiens profetie (ook aangaande Alexander de Grote) precies in vervulling ging.

De dochter Sions moét verheugd , zijn. De belofte van de Heiland is er voor Sion. Dus voor Israël, voor Jeruzalem. We mogen dat ons niet zomaar toeëigenen, want wij zijn Israël niet, ook niet het geestelijk Israël, aldus ds. Blenk die er echter op wees dat de Messias ook de heidenen vrede zal spreken. Dat zijn wij wel; eerst de Jood, maar ook de Griek. De krant roept om de Bijbel, de oorlogsdreiging roept om het komend Vrederijk, dwars door de oordelen heen. Maar intussen regeren de „groten" der aarde.

Volkeren-vrede

En de Man van Smarten is dat Degene, Die komen zou?. Willen we die kruis-koning, aldus Blenk die uitvoerig Maarten Luthér citeerde: Hij komt tot ü, ja en de predikers komen van Hém, niét van u. En dan, als God komt, brengt Hij alles mee: het geloof en de boetvaardigheid, maar ook het werk op alle terreinen des levens. Want het Koninkrijk is een schat in de akker, maar ook een zuurdesem dat de samenleving wil doortrekken. Christus' zaak mag niet versmald worden tot Hem en de ziel alleen.

Christus spreekt ook tot de wereld, tot de volkeren van vrede. Hunkering naar dat Rijk mogen we niet overlaten aan sektarische chiliasten rechts of'oecumenische bevrijdingstheologen links. We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop eindelijk gerechtigheid woont, zo zei ds. Blenk, die de ochtendbijeenkomst besloot.

De middagvergadering werd geopend door ds. H. Talsma sr. emeritus predikant te Den Haag. Daarna verstrekten drs. W. Vijf\vinkel en drs. J. Beukema informatie over hun werk. Vijfwinkel doceert aan St. Paul's College te Limuru (Kenya) Oude Testament. Hij sprak over veel zorgen: tekort aan docenten, het opheffen van het overlegorgaan tussen de Hervormde Kerk van Ooet-Afrika en de zending met als gevolg een veel minder verantwoordelijke rol voor de blanken, dit gevoegd bij een nieuwe struktuur die nog zo moeilijk blijkt te ,,werk en".

Moslimse naaste

Beukema werkt onder de moslimse naaste in ons land, voor wie Jezus bekend vanuit de Koran - een aanstoot en dwaasheid is. Jezus mag voor de moslim een leraar en profeet zijn, maar niet Redder der wereld. In ons land zijn hu al 225.000 'moslims en over twintig jaar zijn dat er wel 4Ö0.000. Wij hebben geen excuus om hen niet zo spoedig mogelijk met de Boodschap in aanraking te brengen, ook in ons land.

Nadat diverse zendingsarbeiders zich en hun werk kort hadden voorgesteld vertelde mej. Joke Voortman uit Ouddorp een spannend verhaal voor de kinderen: „Een nieuw thuis voor Akorot". dat zich afspeelde in een Turkanadorpje in Kenya.

Ds. J. Vroegindewei) (Emmeloord) ging daarna in op „de levensstijl van het Koninkrijk": hoe staat de gemeente van Christus in de samenleving, maar ook: hoe staan wij in die gemeente? De predikant wees aan, dat er tu.ssen gemeente en Koninrijk geen is-gelijk-teken mag staan, maar de komst van het Rijk zet zich door juist door dat vormen van gemeenten en het oproepen tot geloof en bekering. Die christelijke gemeente is geen doel in zichzelf; ze moet leven naar Gods volkomen Rijk, dat niet los te maken is van de Kerk en dat geen volstrekt aardse structuren mag krijgen.

Geen politiek Rijk

De gestalte van het Rijk valt niet samen met economische systemen of politieke ideologieën, want dan is de spanning tussen het „gekomene" en het ,,nog niet" eruit. Gods Rijk kan men niet politiek invullen.

We zijn vaak te ongeloofwaardig, we vallen tegen, we hebben ontdekking en ontmaskering nodig; we leven in het heden, maar richten we ons wel naar Zijn toekomst? Orthodoxie en orthopraxie (de rechte daad) zijn beide nodig. Zijn we gelovig en wéten we wat dat inhoudt, of is het een loze term? Koude prediking, waar de bewogenheid Gods aan ontbreekt is geen antwoord, net zo min als humanistisch activisme. Ons leven moet een leesbare brief zijn. Bent u onleesbaar geworden? Dan wil God u vernieuwen, aldus ds. Vroegindeweij.

Armen van geest

Ds. C. den Boer (Woudenberg) sprak daarna over „de Koning der armen", naar Matth. 5: zalig zijn de armen van geest. Hij zei, dat Jezus Zich het Koninkrijk der hemelen kon noemen. Mozes was op de Sina'i, waar de wet ons vervloekt. Jezus klom op de berg en sprak de schare zalig. De Bergrede is de grondwet van Gods Koninkrijk. De armen worden zalig gesproken. Wie zijn zij? Mensen zonder een cent op zak? Is Jezus dus toch „partijganger der armen"? E^n Voortrekker aller protetariërs? Nee, het zijn de geestelijk armen, aldus ds. Den Boer.

Armoede op zich is geen privilege voor het Rijk Gods, maar de geestelijk arme is de geestelijk dakloze, die met het oordeel op zak loopt, de 'zondaar die om genade smeekt, een ellendig en arm volk. Zijn wij al zó geestelijk arm geworden? We kunnen niet doordeweeks als de rijke dwaas handelen en 's zondags dagen „Schoon 'k arm ben en ellendig". De waarlijk arme van geest is rijk in God, is zaligt

Ds. W. van Gorsel (Wijk bij Heusden) sprak het slotwoord over „Zie, Ik maak alle dingen nieuw" uit Openb. 21 De Koning op die Troon hééft, alle macht. Hij maakt (niet: zal eens maken) alles nieuw, ook de mens in Christus. Dan wordt „Uw Rijk kome" niet meer gebeden; dan is er geen zendingsdag meer nodig. Op het zendingsveld en hier hebben we die verjongingskuur van de H. Geest nodig, aldus ds. Van Gorsel.

Het orgel op'deze dag werd bespeeld door Alex den Boer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 augustus 1980

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Zend ons boeren, die hun geloof én kennis met ons willen delen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 augustus 1980

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken