Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kans op inpoldering Markerwaard afgenomen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kans op inpoldering Markerwaard afgenomen

INSPRAAKTERMIJN REGERINGSBESLISSING BIJNA AFGEROND

7 minuten leestijd

APELDOORN — Door de laatste verkiezingsuitslag is de kans op een inpoldering van de Markerwaard aanzienlijk afgenomen. Niet de in de laatste plaats is dat te danken aan de forse winst van D'66. Deze partij heeft zich in het verleden uitdrukkelijk tegen inpoldering gekeerd. Het belang van deze zaak blijkt wel uit het feit dat het huidige kabinet, dat pro-Markerwaard is, haar meerderheid in de Kamer heeft verloren.

Dat alles wijst er op dat een realisatie van een Markerwaard thans een dubieuze zaak is geworden. Temeer daar er onder het CDA ook een aantal tegenstanders is te vinden. Daarnaast is gebleken dat veel reacties die zijn binnengekomen op het regeringsstandpunt onverdeeld negatief zijn. Het regeringsbesluit voor inpoldering doorloopt nu de laatste fase van de zogenaamde planologische kernbeslissing. Zeer binnenkort is hiervan de afsluiting.

Kansen

Dat betekent dat de regering haar standpunt nader zal overwegen en dit te zamen met de inspraakreactie zal aanbieden aan het parlement. Toch moet men er niet te zeer vanuitgaan dat, ondanks de politieke en maatschappelijke weerstand die er bestaat tegen de Markerwaard, daadwerkelijk besloten zal worden tot het openhouden van het Markermeer. Het is beslist niet ondenkbaar dat in het ,,kabinetsspel" de Markerwaard zal worden ingeleverd voor andere, politiek belangrijke zaken. Feit is in ieder geval wel dat de kansen voor inpoldering sinds het kabinetsbesluit van vorig jaar, uitdrukkelijk zijn gedaald.

Het zal beslist geen verbazing wekken dat de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer onverkort tegenstander is en blijft van inpoldering. De vereniging maakt er vooral bezwaar tegen dat de regering er in haar standpunt van uitgaat dat het huidige natte IJsselmeergebied een lege. onbenutte ruimte is. De vereniging wijst er met klem op dat het gebied vele waardevolle functies in zich bergt die uniek en onvervangbaar zijn. Zij verwijt de regering dat men nooit daadwerkelijk onderzoek heeft verricht naar deze waardevolle functies van het natte IJsselmeergebied. In dat licht bezien vindt de vereniging dat de regering een onvolledig standpunt heeft geproduceerd dat niet stoelt op een samenhang tussen Markermeer en de rest van het IJsselmeer.

Landhonger

Wanneer de regering haar standpunt verwezenlijkt zal zien, zal er een polder ontstaan van ongeveer 65.000 hectaren. De vereniging tot behoud van IJsselmeer is van mening dat door de grote landhonger, waarbij ieder jaar 130 vierkante kilometer landelijk gebied wordt opgeslokt, de Markerwaard binneh korte tijd opgesoupeerd zou zijn. Men stelt daarom dat de nieuwe polder geen wezenlijke oplossing is voor de ruimteproblemen op het vaste land. Naast dat alles keert men zich tegen het feit dat men voor een wezenlijke inrichting van de Markerwaard geen goede en gedegen plannen heeft. ,,Het kan van alles worden; vliegveld, militair oefenterrein of landbouwgebied. Niemand weet het en dat is beslist geen goed uitgangspunt voor een beslissing die op z'n minst wel gefundeerd mag zijn", zo stelt de vereniging.

Opmerkelijk is echter dat zowel het CNV als het Landbouwschap van mening is dat met een mogelijke inpoldering van de Markerwaard wel degelijk wat te doen is. Beide zien in de ontwikkeling van dit gebied wel een oplossing voor het ruimtegebrek op het vaste land. Men denkt daarbij echter niet in de eerste plaats aan het ontwikkelen van landbouwgronden maar wel aan de mogelijkheid om er woningen en recreatiegebieden te maken. Blijft er nog ruimte over dan zijn CNV en Landbouwschap het er over eens dat die benut kan worden voor agrarische doeleinden. Het Landbouwschap onderschrijft de gedachte van de regering om niet direkt tot invulling van het gebied over te gaan omdat men daardoor kan inspelen op de toekomstige behoeften. Het CNV dringt er daarnaast op aan dat de ontwikkeling van het gebied met voortvarendheid aangepakt zal worden. Bovendien wil het vakverbond ook ontwikkelingen in de energiesector laten meespelen bij een uiteindelijke beslissing over de Markerwaard. Mocht het zo zijn dat het voor ons energievoorziening van belang is dat er niet ingepolderd wordt, dan is het CNV alsnog bereid zijn standpunt te herzien.

Hiswa

Ook de watersporters, verenigd in de Hiswa hebben een reactie gestuurd naar de regering. Hoewel men uitdrukkelijk stelt niet eenzijdig de belangen van de watersporters voorop te willen zetten komt men toch tot de conclusie dat het Markermeer beter open kan blijven.. Voor deze conclusie heeft men een onderzoek laten verrichten naar de inpolderings- en inrichtingskosten van een Markerwaard berekend per hectare. Vervolgens heeft men deze kosten afgewogen tegen de kwaliteit van het Markermeer voor de natuur, recreatie, visserij en waterhuishouding. Men komt tot de conclusie dat het veel voordeliger is om niet in te polderen! Volgens de Hiswa zullen deze waarden zeker op langere termijn ruim opwegen tegen de kosten van inpoldering. In het licht van de regeringsbeslissing doet men daarom het tussenvoorstel om een kleine Markerwaard te maken en een verruimd Markermeer. Hiermee kunnen volgens de Hiswa alle partijen aan hun trekken komen en, zo heeft men uitgerekend, dat is nog het goedkoopste ook!

Vogels

De Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels is tegen de aanleg van de Markerwaard omdat volgens haar niet voldoende studies zijn gemaakt voor mogelijke alternatieven. Volgens de vereniging is het IJsselmeergebied van enorme betekenis voor de vele tienduizenden vogels, die er vanuit hun broedgebieden in Scandinavië en Siberië heenvliegen om te overwinteren. De Vereniging tot bescherming van vogels vreest dat door inpoldering de helft van de luwe plekjes die de vogels in het Markermeer opzoeken zal verdwijnen, terwijl het volgens haar niet aannemelijk is dat er buiten het IJsselmeergebied voldoende uitwijkplaatsen zullen zijn. Het verlies hiervan is volgens de vereniging ook niet te compenseren door de door de regering geopperde mogelijkheid van natuurbouw in de toekomstige polder.

Ook de ANWB is geen voorstander van inpoldering zolang niet duidelijk is gemaakt dat het nationaal belang hiermee gediend is. De bond meent dat in het geheel niet is bewezen dat we aan een Markerwaard meer hebben dan aan een Markermeer omdat inrichtingsmodellen voor het IJsselmeergebied met en zonder Markerwaard ontbreken. De toeristenbond is van mening dat de thans door de regering verstrekte gegevens niet voldoende zijn om tot een goede en evenwichtige afweging te komen. Dat het ontbreken van inrichtingsmodellen de ANWB ernst is mag blijken uit het feit dat men samen met 17 andere organisaties op het gebied van recreatie, natuur- en landschapsbescherming zoekt naar een mogelijkheid om alsnog dergelijke modellen ontwikkelen.

Nostalgie

Op al deze kritiek heeft prof. dr. R. van Duin, directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op een symposium onlangs het volgende gezegd: ,,De gedeeltelijke omzetting van het Markermeer tot Markerwaard is een logisch vervolg van de ontwikkeling van Zuiderzee tot IJsselmeer". Naar zijn mening zijn de planontwikkelaars in het nadeel vergeleken met degenen die die huidige situatie willen handhaven alleen wat in de marge willen sleutelen. ,,Wat er thans is, is zichtbaar en appeleert aan nostalgische gevoelens,  symboliseerd in stoere vissers, fraaie opgekalefaterde zeilschepen, oude Zuiderzeestadjes, aalschovers en duikeenden". Volgens Van Duin wordt al snel de suggestie gewekt dat dit alles door inpoldering van de Markerwaard zal verdwijnen en er niets, of alleen ellende uit voor terugkomt.

,,Maar de Rijksdienst voor de IJsseJmeerpolders ziet het als zijn taak om het IJsselmeergebied zodanig in te richten dat het gebied als geheel, in letterlijke zin verrijkt wordt. Dit door een grotere economische opbrengst en verbetering van de betalingsbalans, door vergroting van de werkgelegenheid en voedselvoorziening, verrijking van onze kennis door een rijker geschakeerd planten- en dierenleven, door verruiming van de ontspanningsmogelijkheden en door het bieden van betere huisvesting van mensen en bedrijven", aldus prof. Van Duin. Beweringen van tegenstanders dat deze zaken niet samen kunnen gaan wees hij uitdrukkelijk van de hand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 13 juni 1981

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Kans op inpoldering Markerwaard afgenomen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 13 juni 1981

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken