Bekijk het origineel

Presentatie ontwerpplan welzijn gemeente Leiden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Presentatie ontwerpplan welzijn gemeente Leiden

College is welzijnswetgeving stap voor

4 minuten leestijd

LEIDEN — Ondanks de onduidelijkheid, die bestaat over de omvang en de voortgang van de welzijnswetg^eving van de rijksoverheid meent het college van Leiden, dat het voor burgers en instellingen van betekenis is duidelijk zicht te hebben op de beleidsvoornemens, die de gemeente in dit geval ten aanzien van het welzijn van de burgers heeft.

Daarom wil het college niet afwachten tot de welzijnswetgeving tot stand gekomen is, maar nu reeds de zienswijze ten aanzien van de ontwikkelingen in de komende jaren naar buiten brengen in een ontwerpplan voor de jaren 1986 tot en met 1989: een welzijnsplan dat na afronding van een inspraakprocedure de leidraad zal zijn voor allerhande activiteiten op het terrein van het specifiek welzijn.

De belangrijkste aspecten in het ontwerp zijn: • het geven van duidelijkheid over de wijze waarop het plaatselijk welzijnsbeleid zich zal ontwikkelen, waarbij aangesloten wordt op de veranderende maatschappelijke opvattingen. • het bieden van mogelijkheden om binnen een breed welzijnsbeleid een grotere samenwerking tussen werksoorten mogelijk te maken. • de zienswijze over de verhouding tussen de lokale overheid en het particulier initiatief ofwel de betalende en de uitvoerende partijen op het welzijnsterrein. • duideUjkheid en samenhang worden mede gerealiseerd door aandacht te besteden aan de functies, die in het welzijnsveld gevonden worden bij de diverse werksoorten; deze totaalbenadering, die uitgaat van uit te voeren functies biedt mogelijkheden om bij het kiezen van activiteiten verantwoorde keuze te maken.

Ontplooiing

Uitgangspunt voor Leiden is het ontwikkelen van een samenhangend welzijnsbeleid dat gericht is op de ontplooiing en de verwerving of vergroting van de zelfstandigheid van de burger. Ofschoon het college uitdrukkelijk binnen het totaalplan ook een plaats inruimt voor het verminderen en opheffen van knelpunten, probleem- en achterstandsituaties wil het college niet — zoals de rijksoverheid iri toenemende mate doet — daartoe beperken. Dit zou volgens het college onrecht doen aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen tien jaren. Geld en menskracht wordt besteed aan activiteiten, die maatschappeUjk relevant zijn.

Het ontwerpplan legt grote nadruk op periodiek overleg tussen particulier initiatief en overheid om inspelend op maatschappelijke ontwikkelingen tot een uitwerking van de hoofdlijnen van beleid te komen. Daarbij dient in het oog gehouden te worden, dat het welzijnsplan niet los staat van beleidsontwikkelingen op andere terreinen buiten het specifiek welzijn, zoals werkgelegenheid, volwasseneneducatie, onderwijsvoorrangsbeleid, vandalismebestrijding en gezondheidszorg.

Standpunten

Ten aanzien van een welzijnsbeleid worden in het ontwerpplan de volgende standpxinten ingenomen: • veranderingen zullen bij voorkeur vanuit bestaande voorzieningen moeten plaatsvinden langs de weg van overleg. • zoveel als mogelijk wordt uitgegaan van algemene voorzieningen, die voor alle ingezetenen toegankelijk zijn. • het Leidse subsidiebeleid op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening richt zich primair op het verder ontwikkelen van de eersteUjnszorg. • gezocht moet worden naar instrumenten, die voorzieningen een zo stevig mogelijk financiële en organisatorische basis geven.

Zoals bUjkt kiest het ontwerp voor een tweesporenbeleid, namelijk een breed en algemeen welzijnsbeleid, dat recht doet aan de ontplooiing van de burger en daarnaast een achterstandsbeleid gericht op groepen in de samenleving, waarvan men vindt dat ze in een ongunstige positie verkeren, zoals jongeren en werklozen.

Het ontwerpplan bestrijkt de volgende terreinen: maatschappelijke dienstverlening, club- en buurthuiswerk, opbouwwerk en democratische planning, speeltuinwerk, streekmuziekschool en amateuristische kunstbeoefening, de bibliotheek, creativiteitscentra en kunstzinnige vorming en het vormings- en ontwikkelingswerk. Daarnaast zijn hoofdstukken gewijd aan welzijnsbeleid voor ouderen, migranten, Surinamers, Antilllanen en vluchtelingen, jongerenbeleid, kinderopvang en emancipatiewerk.

Buurthuiswerk

Ten aanzien van het club- en buurthuiswerk gaat het ontwerpplan uit van een basisbezetting per voorziening van twee agogische krachten, welke binnen bepaalde uitgangspunten naar eigen inzicht kunnen worden ingezet. Boven deze minimumformatie kunnen extra formatieplaatsen worden toebedeeld aan de hand van aantoonbare extra activiteiten, gericht op specifieke groepen, die in minder gunstige, positie verkeren en derhalve bij het toedelen van middelen prioriteit hebben. De minimumvoorziening moet beschikbaar zijn voor wijken met een omvang van ongeveer 15.000 inwoners; de axjcommodatie zal tenminste 500 m' moeten zijn.

De voorgenomen verdelingssystematiek vraagt om een tijdelijke inzetbaarheid van beroepskrachten en daarmee om meer centrale werkgeversfunctie in deze sector. Overleg hieromtrent zal met spoed ter hand genomen moeten worden. Ten slotte spreekt het ontwerpplan het voornemen uit om in goed overleg met instellingen in een bepaalde wijk van de gemeente (Binnenstad of de Kooi) een experiment welzijnsplanning op te zetten, waarbij wijkbewoners kunnen aangeven weUce activiteiten zij in hun wijk nodig vinden. Zo kan planningstheorie getoetst worden aan planningspraktijk op kleine schaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1985

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Presentatie ontwerpplan welzijn gemeente Leiden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1985

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken