Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opgemerkt

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Opgemerkt

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

HomeopathieGelukkig, de homeopathie leeft, ook bij het reformatorisch volksdeel. Dit is de eerste reactie bij het opslaan van het RD van 1 maart. Immers, over iets dat niet bestaat behoeft niet gediscussieerd te worden. Het is jammer dat de tegenstanders van de homeopathie zulke versleten en reeds lang achterhaalde argumenten gebruiken en zelfs niet schromen het wapen van de verdachtmaking te hanteren. Tegen de keiharde stelling „Wie geneest heeft gelijk", kunnen zij niets zinnigs inbrengen. Ir. De Bruijn heeft in zijn anti-artikel in het RD van 1 maart weer met veel woorden niets gezegd. Het waren opnieuw „oude koeien uit de sloot opgehaald".  

Het korte antwoord van de heer Gelderblom was duidelijk en helder. Met weinig woorden zet hij de zaak uiteen en stoot het verhaal van De Bruijn van zijn wankele voetstuk. Mag ik ir. De Bruijn, c.s. een advies geven? Blijf vooral doorgaan met uw allopathische medicijnen met hun vele gevaarlijke bijwerkingen (die soms erger dan de kwaal zijn!), maar blijf dan met uw handen van de homeopathie af. Die geneesmethode bewijst zichzelf en staat voor een wereldwijde doorbraak. Die kan niemand meer tegenhouden, hoe jammer de tegenstanders dit ook vinden. Na de grondfase van de Duitser Hahnemann rond 1800 en de vervolgfase van de Amerikaan Kent rond 1900 leeft de homeopathie nu in de derde en afrondende fase van de Griek Vithoulkas. Die zal uitmonden in de wereldwijde erkenning van de homeopathie als een volwaardige geneeswijze, ook en juist voor reformatorisch ingestelde mensen, als een zegenrijk middel in de hand des Heeren.  

J. van der Schoor

Abbenbroekweg 57

3086 GA Rotterdam  

-------------------------------------------

Zuid-Afrika (III)

Als getrouw lezer van het RD heb ik veel waardering voor de nuchtere, waarheidsgetrouwe, principiële commentaren over met name Israël en Zuid-Afrika. Geen valse rhetoriek, geen sentimentele "pro-underdogmentaliteit", maar heldere uiteenzettingen over het wel en wee van onze vrienden in verre landen.  

Des te pijnlijker trof mij de tendens van het artikel over Zuid-Afrika in het RD van 24 februari. Met zo'n volkomen scheefgetrokken serie voorstellingen t.a.v. de verhouding "blank en zwart", met name op het platteland, is niemand gebaat. Integendeel, het is koren op de molen van de "anti-Zuid-Afrika-lobbies" en het doet groot onrecht aan de doorsnee blanke Zuidafrikaander!

Voor een groot deel van Nederlandse afkomst, vestigden zij zich in de zestiende eeuw in een nagenoeg leeg land, waar ze gehard werden in de strijd om het bestaan en waar ze ruim 300 jaar lang ervaring opdeden met Engelsen en zwarten die er op uit waren om de "Boeren" leeg te zuigen en op te ruimen. Ondanks alle boze aanslagen heeft de Heere deze Boeren kracht gegeven om vanuit hun standvastig geloof met inzet van bloed, zweet en tranen zich te handhaven en uiteindelijk uit de verdrukkingen tot aanzien te komen. De Boeren werden zelfstandig in de Kaapprovincie, in de Oranje Vrijstaat en in Transvaal. Inplaats van zich te wreken op hun vijanden, hebben ze in een democratisch beleid hun land opengesteld voor vele duizenden Engelsen en zwarte volkeren. Omdat de laatste veelal berooide vluchtelingen waren uit buurlanden met communistisch georiënteerde despoten, hebben de blanken vele miljarden Rands uitgegeven voor de opvang, ontwikkeBng, huisvesting, werkgelegenheid en de geestelijke en lichamelijke verzorging van deze "emigranten".  

Zó is de situatie, ondanks het stoken van de linkse media en van de Bosgra's, de J. N. Scholtens, de Tutu's en de Boesaks. Ons past meer gebed, waardering en hulp aan deze Boeren dan verdachte verhalen over een aantal uit de hand gelopen randsituaties! Wie meer wil weten is welkom!

J. Visscher

Driehoek 29

6711 DH Ede

----------------------------------------------------

Prof. Schilder 
In uw blad van 1 maart las ik van de boekpresentatie van dr. G. Puchinger over prof. K. Schilder, enige regels van drs. G. Harinck: „De jeugd werd met name aangesproken door zijn zigzaglijn en de hofjesmentaliteit in de kerken". Ik ben geen theologe, maar ik wilde reageren als oud-catechisante van prof. Schilder. Ik ben geboren en woonde in Rotterdam-Delfshaven toen ds. Schilder daar stond. Er waren vier gereformeerde kerken. ledere zondag propvol, zowel 's morgens als 's avonds. Er was een levendige jeugdbeweging. Jongelingen- en meisjesverenigingen (velen hebben in het verzet gezeten tijdens de bezetting).  

Prof. Schilder hield op een gemoedelijke wijze catechisatie. Ik herinner mij, uit de tijd dat ik een meisje van ongeveer zestien jaar was, de behandeling van Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus: „Wat is uw enige troost in leven en sterven?" Ik zie hem nog, in mijn gedachten, met de pijp in de mond, één arm geleund tegen de schoorsteen van het catechisatielokaaltje van de Boschpolderkerk, ons aankijken en vragen: 'Hebben jullie persoonlijk deze zekerheid?' Dat is mij heel mijn leven bijgebleven en ik ben prof. Schilder daar dankbaar voor. Zijn er nog tijdgenoten, uit Delfshaven, die dat mee beleefd hebben? Of heb ik als enige nog deze herinnering? Velen zijn niet meer.

Prof. Schilder is enige tijd met studieverlof in Duitsland geweest. Ongetwijfeld heeft hij daar het voorspel van de anti-semiet doorzien. Daarom kon hij als geen ander scherp zijn in de preken. Hij kon heel erg mooi orgelspelen. Het gebeuren in 1944 in de Gereformeerde Kerken heeft in vele gezinnen in Rotterdam-Delfshaven verdriet en ook scheuringen gebracht. Ik ben blij dat nu misschien prof. Schilder gerehabiliteerd kan worden.

F.H. Dolman-van Esch

Kastanjelaan 4

3481 XH Harmelen.

----------------------------------------------

Inrichting

In RD van 19 februari schreef een van uw correspondenten over de overschrijding van het krediet voor de inrichting van het gemeentehuis te Urk.   Twee ton meer voor inrichting is geen kleinigheid. Wat ik mij hierbij wel afvraag, is of een ambtenaar ook niet eens in een prettig ingericht kantoor mag werken. In de meeste gemeentehuizen bestaat het meubilair uit een allegaartje.   Wanneer bij voorbeeld banken een nieuw kantoorpand betrekken of een bestaand kantoor verbouwen, wordt in praktisch alle gevallen het oude meubilair verkocht en nieuw aangeschaft. Op geld wordt dan niet gelet, want de bank moet immers cachet uitstralen, een verzorgde indruk maken. Een overweging van bankdirecties zal ongetwijfeld ook zijn dat mensen alleen goed en met plezier kunnen werken wanneep de werkplek sfeer- en smaakvol is ingericht. Mogelijk werpen mensen tegen: „Maar dat zijn particuliere instellingen en die betalen de inrichting zelf'. Bij gemeentehuizen draait de belastingbetaler er voor op en daarom moet de inrichting van een overheidsgebouw sober zijn en mag slechts het goedkoopste kantoormeubilair gekocht worden.

Men vergeet bij die vergelijking dat banken ook met geld van anderen werken, bij voorbeeld kleine spaarders. Zouden die dan ook niet heel sober moeten inrichten? Gelukkig maken bankdirecteuren zich daarover geen zorgen en redeneren zij kennelijk van: goedkoop is duurkoop! Laten de gemeenenaren in Urk en elders dit nu ook eens breder zien. Ook een ambtenaar heeft recht op een goed ingericht kantoor waar hij/zij met plezier kan werken. Dat komt ook nog eens de produktiviteit ten goede. Gelukkig, voor de ambtenaren, een kredietoverschrijding. Wanneer B & W echter meer over ergonomie hadden gelezen, zouden zij van tevoren meer geld voor inrichting aan de raad gevraagd hebben.

P. de Bruin

Guido Gezellestraat 39

2394 TR Hazerswoude
-----------------------------------------

Het Laurensorgel

Naar aanleiding van het artikel van 2 maart over dit instrument het volgende:   Kleurloos is dit instrument zeker niet! Integendeel, het is tè kleurig. Kleurig is in dit geval: abstract-modern, onsoepel, hard. Ik heb achting voor de dispositie, al is een dispositie lezen iets anders dan de klank daarvan horen. Maar... was deze opzet nodig? Van Wolfferts, Meere en Batz (bouwers van het in '40 ondergegane instrument!) was genoeg pijpwerk voor reconstructie van het voormalige instrument voorhanden geweest.   Waarom heeft nieuwbouw het gewonnen van reconstructie? Liefst nog groter dan het vorige? Omdat men wou laten zien wat de tegenwoordige orgelbouw vermag? Paradoxaal: moderne orgelbouw, teruggrijpend op alle stijlperioden. Gevaarlijk ook. Meedoen met de andere —oude grote orgels? De illusie wekken dat dit óók een 18e-eeuws orgel is?   De kas, ik kan het niet helpen: een neo-Haarlem. Hoog-Barok met Rococo-urnen op de Pedaaltorens (toe maar - herinnering aan het oude orgel), Renaissance-Borstwerk met ajoursnijwerk... Een weinig gelukkig totaal. Alweer, om de indruk 'oud' van het vorige orgel te geven: ossebloed en goud. Daaronder het arme oksaal, restant van het vorige orgel van 1780. Het totaal 'vloekt'. Waarom geen modern front (voorbeelden genoeg, waaronder heel mooie) of de schitterende oude kas van het vorige

instrument in zijn geweldige golvende pracht, dat als eind-18e-eeuws orgel in ons land uniek was. Het is ronduit raar dat in dit nieuwe front een "chamade-batterij" prijkt... Daarmee wil ik de liefde waarmee het snijwerk werd vervaardigd natuurlijk niet kwetsen! Maar deze kas is het summum van compromis!

Joh. H. Stolk

leplaan 5

6741 EK Lunteren

----------------------------------------------

Gemeentewet
Op mijn artikel over het bestuur van de gemeente, in de serie "de wereld om je heen" (RD Plus 9 februari), zijn enkele reacties gekomen. Het leek mij goed daarop te reageren via deze rubriek. In de eerste plaats geldt het een aantal tips van deskundige gemeentebestuurders inzake verdere uitdieping van de thema's die op genoemde pagina aan de orde kwamen. Zo werd o.a. gewezen op het feit dat het interessant zou zijn om dieper in te gaan op de kwestie van een afspiegelings- of een meerderheidscollege. Daarbij zou dan onder andere aan de orde kunnen komen het door Thorbecke in de Gemeentewet "gelegde" beginsel van monisme en het huidige streven naar een meer dualistisch gemeentebestel.  

Hoewel dit zonder twijfel een interessante materie is voor de "ingewijden" dient toch ook het doel van de serie "de wereld om je heen" hierbij in ogenschouw te worden genomen. Deze serie wordt geschreven door docenten van diverse reformatorische en CNS-scholen, onder andere lbo-scholen, avo-scholen en enkele scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. De eerste doelgroep is dus scholieren van vijftien a zestien jaar. Vanuit verschillende vakgebieden proberen we leesbare artikelen te schrijven over op zich vaak moeilijke onderwerpen. Dit gegeven brengt met zich mee dat de artikelen niet te specialistisch en te technisch mogen zijn. En dat betekent weer dat in sommige gevallen de "echte deskundigen en ingewijden" graag wat dieper zouden willen graven.  

In de tweede plaats is mij door twee deskundigen gewezen op een fout in het derde artikel, „Het raadslid en de wet", op de desbetreffende pagina. In de jongste versie van de gemeentewet zijn veranderingen aangebracht inzake de "familierelaties." Zo geit onder meer het huwelijk niet langer als een "verboden relatie". Hier kan geen verdediging van mijn kant baten maar past slechts de opmerking het te betreuren dat deze fout, door mijn te weinig alert zijn op de versie van de geraadpleegde gemeentewet, kon binnensluipen.

Drs. H. Lenselink

Karper 5

3831 DG Leusden


Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Opgemerkt

Bekijk de hele uitgave van maandag 12 maart 1990

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's