Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws in het kort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuws in het kort

1 minuut leestijd

ARNEMUIDEN - Een plaatselijke ondernemer in Arnemuiden wil een grote supermarkt bouwen. De nieuwe winkel moet komen op de hoek van de Markt/Langstraat/Marktstraat. Boven de winkel zullen woningen worden gesitueerd. 

BAARLAND - Het gemeentebestuur van Borsele wil eind 1992 de beschikking hebben over een algemene inventarisatie van de in de dorpen bestaande wensen en knelpunten. In verband daarmee wil men tot een versnelde aanpak en uitvoering van dorpsplannen komen. Hoewel men daarbij enerzijds kan putten uit reeds aanwezige informatie, denkt het college toch een beroep te moeten doen op tijdelijke arbeidskrachten. Gedacht wordt aan een student sociale geografie of soortgelijke studierichting, die de opstelling van een behoefteninventarisatie als stage- of afstudeeropdracht ter hand neemt. Om dit te kunnen uitvoeren en om tevens een kwalitatief woningonderzoek in Baarland en Ellewoutsdijk te verrichten wordt aan de gemeenteraad voorgesteld 161.000 gulden beschikbaar te stellen.

BATH - De eigenaar van het "Arsenaal" te Bath, H. Dronkers, heeft verzocht om dit pand te schrappen van de monumentenlijst. Omdat het niet aannemelijk is dat,er binnen afzienbare tijd tot restauratie kan worden overgegaan, wil hij het gebouw slopen. De restauratiekosten zijn in het verleden geraamd op 108.000 gulden.  

DOMBURG - De bestrijding van de kleine criminaliteit gaat de gemeente Domburg dit jaar 80.000 gulden kosten. De raad heeft besloten dit geld beschikbaar te stellen voor onder meer het bewaken van parkeerterreinen door baanlozen. Vorig jaar bleek de bewaking van de parkeerterreinen in de gemeente een enorm succes. Ook het sluitingsuur voor de horeca blijft gehandhaafd op 24.00 uur. Verder zal de openbare verlichting op bepaalde essentiële punten worden verbeterd.  

ELLEWOUTSDIJK - In Ellewoutsdijk bestaat 7,8 procent van de totale woningvoorraad uit tweede woningen. Omdat het leef- en woonklimaat hierdoor in negatieve zin wordt beïnvloed, is het streven van B en W van Borsele erop gericht om dit aantal te verminderen. Daartoe wil men een premieregeling in het leven roepen, waarbij aan de eigenaar van een tweede woning 5000 gulden subsidie wordt verstrekt indien hij zijn tweede woning voor permanente bewoning verkoopt dan wel permanent gaat, verhuren.

GOEDEREEDE - Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Anjerfonds in de gemeente Goedereede worden op zaterdag 16 juni diverse concerten georganiseerd. Bovendien is. die dag het Torenmuseum gratis opengesteld voor het publiek.

GOES - J. Janssens uit Breda wordt de nieuwe directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Goes. Hij is momenteel sectorhoofd op het Bredase Arbeidsbureau. Directeur J. J. J. C. Vermeulen uit Goes wordt directeur van het Arbeidsbureau Walcheren in Middelburg. Op donderdag 28 juni is er van half vijf tot zes uur een afscheidsreceptie in het stadhuis van Goes.  

GOES - De ledenwerfactie van de vereniging Vrienden van het Psychiatrische Ziekenhuis Zeeland (PZZ) te Goes leverde vanaf mei ruim 10.000 gulden op. Het geld wordt besteed aan uitstapjes voor patiënten en logeermogelijkheden voor familie. Ook wordt gewerkt aan opbouw van een bibliotheek en bekostiging van studiemogelijkheden. Deze zaken worden niet door het Rijk vergoed en zijn voor het ziekenhuis zelf onbetaalbaar. De vereniging verwacht binnenkort de 15.000 gulden te bereiken. 

GOES - B én W van Goes bieden de molenbuurtbewoners een parkeerplaats voor vergunninghouders aan vanwege massale overtreding van het hier geldende parkeerverbod voor buitenstaanders. De parkeerwachters nemen deze wijk dan mee in hun controlerondes. De huidige 69 parkeerplaatsen worden met 39 plaatsen aangevuld. Elk huishouden krijgt voorlopig slechts een, jaarlijks 50 gulden kostende, vergunning.

's GRAVENPOLDER - Het gemeentebestuur van Borsele heeft overeenstemming bereikt met J, J. Steketee,' eigenaar van het bedrijvengebouw te Heinkenszand, over de realisering van een dergelijk gebouw te 's Gravenpolder. Om het bedrijvengebouw mogelijk te maken, zal de gemeente een lening van 250.000 gulden verstrekken, waarvan de aflossing in twintig jaar moet plaatsvinden. Alleen de laatste tien jaar zal er 5 procent rente in rekening worden gebracht. Verder is overeengekomen dat de gemeente vijf jaar huurgarantie biedt, met als voorwaarde dat 20 procent van het huurverlies voor rekening van de -ondernemer blijft. Ook is overeengekomen dat de betaling van de bouwgrond over vijf jaar wordt uitgesmeerd. Het bedrijvengebouw krijgt een oppervlakte van 1440 vierkante meter en de aanvangshuur bedraagt 55 gulden per vierkante meter.

HEINKENSZAND - B en W van Borsele hebben er geen bezwaar tegen dat de eenmansfractie van D66 in commissievergaderingen wordt vervangen door een fractieassistent. Aan de gemeenteraad wordt dan ook voorgesteld om een nieuwe verordening daarvoor vast te stellen. De verordening voorziet er ook in dat de fractieassistent kan deelnemen aan besloten commissievergaderingen en derhalve ook kennis kan nemen van stukken waarop de geheimhoudingsplicht rust. Omdat de fractieassistent geen deel uitmaakt van de gemeenteraad zal het raadslid de aanspreekbare persoon in de raadsvergadering zijn. Deze zal zonodig door de raad ter verantwoording kunnen worden geroepen.

HEINKENSZAND - Aan de gemeenteraad van Borsele wordt voorgesteld de Stichting Bejaardenalarm Zeeland een eenmalige subsidie van 15.000 gulden te verlenen voor de aanschaf van alarmeringsapparatuur. B en W zijn van mening dat deze voorziening in een steeds groter wordende behoefte voorziet en ertoe bijdraagt dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In Borsele zijn 53 woningen op het bejaardenalarm aangesloten. Gelet op de vergrijzing van de bevolking, wordt in de komende Jaren een flinke stijging van het aantal aansluitingen verwacht.

KRUININGEN - Op korte termijn zal er een begin worden gemaakt met de restauratie van de gemeentelijke toren en de hervormde kerk in Kruiningen. De totale restauratiekosten voor het kerkgebouw worden geraamd op 641.000 gulden en voor de toren op 450.000 gulden. Omdat het gemeentebestuur per jaar slechts 50.000 gulden subsidie van het Rijk krijgt, zouden met de restauratie van de kerk in principe tien jaar gemoeid zijn. Het college vindt dit onaanvaardbaar en stelt dan ook voor om de restauratie van de kerk en de toren in één keer óp redelijk korte termijn af te ronden en het geheel voor te financieren. Uiteindelijk zullen de restauratiekosten daarmee 120.000 gulden goedkoper uitvallen.  

KRUININGEN - Om het voor de bejaarden mogelijk te maken klein chemisch afval gescheiden aan te bieden, zullen er in de Reimerswaalse bejaardenhuizen en bejaardenwoningcomplexen containers worden geplaatst die hier speciaal voor bedoeld zijn. Gebleken is namelijk dat het voor de bejaarden erg moeilijk is om klein chemisch afval gescheiden aan te bieden. De "brengtijd" naar de chemokar wordt over het algemeen als te kort ervaren en ook zijn niet alle bejaarden in staat om dit afval 's zaterdagsmorgens af te geven bij de verschillende gemeente werkplaatsen. Met het plaatsen van 25 containers is een bedrag gemoeid van 7500 gulden.

KWADENDAMME - J. L. Overbeeke mag geen loods bouwen op het perceel Fransjesweg 9 in Kwadendamme. Het gemeentebestuur van Borsele is namelijk van mening dat niet-agrarische bedrijfsactiviteiten in het buitengebied moeten worden geweerd. Wel mag Overbeeke zijn huidige activiteiten, een agrarisch afzetbedrijf en een caravanstalling, voortzetten.

LEWEDORP - B en W van Borsele zijn niet bereid om mee te werken aan de uitbreiding van het bedrijf van De Vlieger aan de Maalweg in Lewedorp. De Vlieger exploiteert een servicebedrijf voor vorkheftrucks en wil dat uitbreiden met een opslagloods. Tevens wil hij de bestaande kantoor en magazijnruimte vergroten. Het college is echter van mening dat uitbreiding in strijd is met het beleid van de gemeente en de provincie dat gericht is op het weren van niet-agrarische activiteiten in het buitengebied. Verplaatsing naar een gemeentelijk bedrijfsterrein wordt dan ook het beste geacht. 

MIDDELBURG - Door nieuw vastgestelde normen van het Rijk krijgt Zeeland recht op meer verpleeghuisbedden. Deze 300 plaatsen zullen worden verdeeld over de provincie. Er is een bedrag mee gemoeid van 55 miljoen gulden. De meer-bedden, beter verdeeld over de provincie, moeten de zorg voor mensen die langdurig verpleging nodig hebben verbeteren. 

MIDDELBURG - Onder de titel "Samen werken aan en in het milieu" houden provincie en regionale milieuinspectie morgen in de Zeeuwse Bibliotheek' aan de Kousteensedijk in Middelburg een bijeenkomst met als centraal thema het gezamenlijk door overheid en derden gestalte geven aan het milieubeleid. Op de bijeenkomst worden ook de eerste certificaten van de eerste hbo-cursus milieutechnologie uitgereikt. De±e cursus is georganiseerd door de Hogeschool Zeeland en de Bestuursacademie Zeeland. 

MIDDELBURG - Provinciale Staten wordt verzocht een krediet beschikbaar te stellen van 55.000 gulden voor een onderzoek naar de financiële administratie van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg door het accountantskantoor Moret, Ernst en Young. Het onderzoek moet de consequenties voor de provincie van een zelfstandig opererende afdeling financiën in de Zeeuwse Bibliotheek aan het licht brengen. GS wensen inzicht te krijgen of de taken zelf uitgevoerd moeten worden of moeten worden uitbesteed. Dit in het kader van noodzakelijke bezuinigingen. 

MIDDELBURG - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om elk jaar op 9 augustus de klok van de Lange Jan te luiden ter herdenking van het werpen van een atoombom op de Japanse zusterstad Nagasaki. Dit besluit is mede naar aanleiding van een verzoek van de vredesbeweging genomen. Dit betekent dat dit jaar op 9 augustus de klokken al zullen luiden. 

OOSTBURG - Het provinciaal bestuur wil 150.000 gulden mee betalen aan de kosten van de herinrichting van het centrum van Oostburg. Het gaat hier om een bijdrage in een omvangrijke en urgente stadsvernieuwingsoperatie. De totale kosten hiervan zijn begroot op vier miljoen gulden. Hiervan neemt de gemeente zelf 2,8 miljoen voor haar rekening en de ondernemers van Oostburg een half miljoen.

YERSEKE - Rijkswaterstaat houdt op 27 juni een hoorzitting in Yerseke over de voorgenomen afsluiting van de Postbrug van 1991 tot 1993. Naar aanleiding van dit voornemen zijn er ruim honderd bezwaarschriften ingediend. De hoorzitting wordt gehouden in "De Zaete" en begint om 19.30 uur.

YERSEKE — Aan de gemeenteraad van Reimerswaal wordt voorgesteld om over te gaan tot aankoop van het pand Paardenmarkt 12 in Yerseke voor een bedrag van 68.000 gulden. Om te voorkomen dat dit strategisch gelegen pand in handen van derden komt en er mogelijk ongewenste ontwikkelingen in het centrum van Yerseke plaatsvinden, wil men het aankopen. Een en ander heeft ook te maken met de plannen van Albert Heijn om een nieuwe winkel te bouwen aan de Oude Torenstraat. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 juni 1990

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Nieuws in het kort

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 juni 1990

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken