Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorzitter Hans Tanis: Bij SGP- partijtop onvoldoende waardering voor het LVSGS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voorzitter Hans Tanis: Bij SGP- partijtop onvoldoende waardering voor het LVSGS

9 minuten leestijd

SGP-Jongeren: Vreemde eend in de bijt van politieke jongerenclubs

Het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS), in de volksmond SGP-Jongeren genoemd, wil heel duidelijk geen horzel zijn in de pels van de moederpartij. Het LVSGSbestuur heeft nauwelijks contact met partijbestuur en Tweede-Kamerfractie. Niet zozeer de actuele politiek of de partijpolitiek, maar de fundamentele bezinning staat bij het LVSGS voorop. Daarmee vormen de SGPJongeren een vreemde eend in de bijt van de politieke jongerenorganisaties.

De sinds mei van dit jaar aangetreden voorzitter Hans Tanis uit Sliedrecht wil zich inzetten voor een verandering in de contacten. Maar hij beseft dat zijn marges smal zijn. Want afgezien van de bereidheid van partijbestuur en fractie om de contacten te intensiveren, is ook de organisatievorm van het LVSGS, die sinds enige tijd in SGP-kringen met enige gretigheid als de grootste politieke jongerenorganisatie in ons land wordt afgeschilderd, van dien aard dat het bestuur van de SGP-Jongeren niet zoveel ruimte heeft.

Immers, volgens de statuten heeft het Landelijk Verband maar 43 leden en dat klinkt wat anders als de 13.000 jongeren, waarop minister D'Ancona van WVC haar subsidie baseert. Die 43 leden zijn de 43 aangesloten plaatselijke of regionale studieverenigingen. En bij elkaar hebben deze studieverenigingen zo'n 2500 leden, die in het vergaderseizoen meer of minder regelmatig de maandelijkse bijeenkomsten bezoeken. Daarnaast zijn er 5000 jongeren tussen 12 en 16 jaar, die schriftelijk te kennen hebben gegeven graag een gratis abonnement op het blad KLIK te willen hebben. Die schriftelijke verklaring is nodig in verband met de subsidievoorwaarden van WVC. Tenslotte zijn er nog 5500 betalende abonnees op het blad Ons Contact. Dat zijn jongeren en ouderen, die geen lid van een studievereniging (meer) zijn.

Volgens Tanis buigt het LVSGS-bestuur zich in de komende tijd over de vraag hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om lid te worden van een studievereniging, of om met elkaar een studievereniging op te richten, die zich dan bij het voldoen aan bepaalde voorwaarden kan aansluiten bij het LVSGS.

Tegenstrijdigheid

De organisatie van het LVSGS en de aangesloten studieverenigingen is nog ingewikkelder. Want Tanis meldt desgevraagd dat studieverenigingen uitsluitend onder toezicht en verantwoordelijkheid van de SGP-kiesverenigingen functioneren. Hij erkent een zekere „tegenstrijdigheid tussen de verhouding studievereniging kiesvereniging enerzijds en de relatie studievereniging Landelijk Verband anderzijds".

De 30-jarige voorzitter, financieel expert van professie en vader van twee kinderen, ziet het LVSGS-bestuur nog niet als landelijke spreekbuis van de SGP-Jongeren, die over allerlei politiekgevoelige onderwerpen een mening in de richting van de samenleving ventileert. „Misschien is het voor het LVSGS en de aangesloten studieverenigingen wel nodig met commentaren op politieke ontwikkelingen naar buiten te treden. Daar moeten we maar eens over denken".

„Als we tot nu toe een mening ventileerden, deden we dat heel duidelijk naar binnen. Het LVSGS-bestuur is bij uitstek intern gericht. Ons zwijgen naar buiten houdt overigens niet in dat we het in alles eens zijn met de zienswijzen van het hoofdbestuur en van de politiek meest-prominente fractie, die uit de Tweede Kamer. Maar dat houden we intern. Het ligt niet op onze weg om hoofdbestuur en/of fractie links of rechts te passeren".

Hoofdbestuur en fractie vragen de SGP-Jongeren ook (nog) niet om politieke adviezen. Tanis: „Het bestuur van het Landelijk Verband bepaalt zich tot haar eigen leden, de studieverenigingen. Voor hen formuleren we standpunten en stellingnemingen. De ondersteuning van het bestuur is gericht op studie van en bezinning op —uiteraard— politieke activiteiten en hun principiële grondslagen. We hopen hierdoor meer bewustwording onder een politiek niet-meelevende achterban te krijgen".

Verandering

Overigens hoopt voorzitter Tanis wel dat er in de toekomst verandering komt in de relatie van LVSGS met hoofdbestuur en fractie. Hij wil aan die verandering ook werken, zodat met beide organen over (partij-)politieke onderwerpen kan worden gesproken. „Uiteindelijk moeten, als het goed is, de jongeren van nu de partij van straks vormen".

Al is er weinig contact, daarom is het LVSGS niet onafhankelijk van de SGP. „In de statuten van onze organisatie is een heel directe verbinding met de SGPbeginselen te vinden". Daarnaast wordt de LVSGS-voorzitter door het partijbestuur benoemd. De overige bestuursleden van het Landelijk Verband worden door de leden-studieverenigingen gekozen. Tweemaal per jaar is er formeel overleg met het hoofdbestuur.

Tanis meent dat er „jammer genoeg onvoldoende waardering is bij de partijtop voor de jongeren-organisatie". Volgens hem komt dat omdat het LVSGS in feite „van onderop" is ontstaan. Evenals bij zijn illustere voorganger G. R. J. van Heukelom leeft bij de Sliedrechtenaar de wens om als jongerenorganisatie een zetel te bemachtigen in het partijbestuur. „Die wens is niet ingegeven door machtsstreven, maar vanuit het verlangen om tot een betere coördinatie en tot activering van de politieke betrokkenheid onder jongeren te komen".

Uiteraard zijn er wel informele contacten met andere SGP-organisaties. Zo nam het LVSGS-bestuur in 1986 deel in • de toen functionerende Commissie Stemmenverlies. Bij de laatste kamerverkiezingen waren jongeren actief in de verkiezingscampagne. Dat deden ze lang niet slecht, ook al bezorgden ze enkele SGP'ers grijze haren en kromme tenen.

Meisjes

In de visie van Tanis zijn meisjes welkom als lid van studieverenigingen, mits de kiesverenigingen dit toestaan. „Ze kunnen", zo meent de voorzitter, „heel goed deelnemen aan de bezinning op het beginsel en de actuele politiek". Maar als studieverenigingen voor meisjes de weg tot het bestuurslidmaatschap openen, komt de aansluiting van zo'n studievereniging bij het LVSGS op de tocht te staan. Overigens is in de huidige structuur een SGP-studievereniging niet verplicht zich aan te sluiten bij het LVSGS.

Geen andere politieke jongerenorganisatie in ons land kent het fenomeen "jongerendagen". Zulke, om te twee jaren te houden dagen worden bezocht door zo'n 1300 jongeren. Als die belangstelling de graadmeter zou zijn voor de Voorzitter Hans Tanis van het LVSGS, de jongerenorganisatie van de SGP: „Uiteindelijk moeten, als het goed is, de jongeren van nu de partij van straks vormen". Foto RD politieke betrokkenheid onder jongeren, dan zou het met die betrokkenheid nog wel meevallen. N^aar helaas, evenals andere politieke partijen heeft ook de SGP en dus ook het LVSGS te kampen met een enorme lauwheid onder jongeren.

Tanis ziet daarvoor een aantal redenen: „Ik denk dat dit een gevolg is van de tijd. Studie is niet geliefd. Mensen leven over het algemeen oppervlakkig en die manier van leven gaat onze gezindte niet voorbij. Ook ouders en andere opvoeders zijn debet aan die lauwheid. Zij stimuleren jongeren onvoldoende tpt politieke studie en bezinning. Daarnaast zijn er al zoveel organisaties in onze gezindte. Denk daarbij aan het kerkelijk jeugdwerk".

Christelijke franje?

Wat vindt Tanis van de stelling dat de SGP in feite niet meer is dan een liberale partij met christelijke franje? Hij erkent dat er in deze stelling enige waarheid schuilt. „Ja, we zouden best wat kunnen leren van de socialisten. We zijn te veel liberaal of aards gericht. Jaren geleden schaarde de SGP zich meestal achter de economische standpunten van de VVD. Hans Wiegel sprak in onze kring meer aan dan Joop den Uyl".

„Maar solidariteit is een oer-bijbels begrip. Ook al hebben de socialisten dat begrip werelds of geseculariseerd ingevuld, dat laat onverlet dat deze solidariteit vóór alles een bijbelse opdracht is". Tanis meent ook dat de SGP in het verleden te weinig heeft nagedacht over de praktische uitwerking van de politieke uitgangspunten. „De laatste jaren lijkt daar een kentering in te zijn gekomen". Volgens de LVSGS-voorzitter is het de diepste intentie van de studieverenigingen om vanuit de principes de historie te bestuderen. Principe en historie leveren de kaders voor bezinning op het praktizeren van politieke uitgangspunten. Tanis ziet een wisselwerking tussen beide studieterreinen. „Omdat de tijd verandert, moet er blijvend gestudeerd worden. Immers, met oplossingen van 25 jaar geleden bereiken we nu weinig meer. Het gaat telkens maar weer om de vertaling van de uitgangspunten in de hedendaagse politiek. Dat zien we als de belangrijkste taak van het LVSGS. Daar sta ik voor als voorzitter".

Kiesdrempel

Tanis ziet geen noodzaak voor een samengaan van SGP, GPV en RPF. Wel moet er samengewerkt worden waar dat kan, maar anderzijds „zijn er grote verschillen in geestelijke ligging, zoals de uitwerking van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de praktijk van alle dag". Ook bij de gedachte aan invoering van een kiesdrempel wil Tanis zijn mening niet bijstellen. Wel pleit hij voor verdergaande bezinning tussen de partijen op samenwerking.

Deelneming aan de regering wil Tanis voor de SGP niet op voorhand uitsluiten, maar hij vindt het nauwelijks realistisch. „Ik zou er op zich geen moeite mee hebben als de SGP regeringsverantwoordelijkheid zou dragen, maar dan moet er wel een herkenbaar regeerakkoord liggen, dat in principieel opzicht verantwoord is." Tanis onderkent overigens dat er dan best weleens spanning kan optreden tussen beginsel en praktijk. „Maar dat geldt nu ook voor SGPpolitici, op elk bestuurlijk niveau".

Samenwerking tussen de drie politieke jongerenorganisaties LVSGS, GPJC en RPJO blijft beperkt tot de praktische uitwerking, zoals een gezamenlijk milieu-manifest. Binnenkort is er bestuurlijk contact om te bezien of de drie organisaties wellicht gezamenlijk in M50, een landelijke overkoepelende organisatie voor alle politieke jongerenclubs, kunnen deelnemen.

Beleidsnota

In november wil het LVSGS-bestuur een beleidsnota uitbrengen over de spanning tussen 13.000 leden als basis voor de WVC-subsidie enerzijds en de krap 2500 echte leden van de studieverenigingen anderzijds. Tanis wil er hard aan werken om die "wanverhouding" in positieve zin te wijzigen.

Het LVSGS beschikt over een jeugdwerkadviseur, die het bestuur adviseert en de verschillende bestuurssecties ondersteunt. Daarnaast representeert hij de organisatie naar buiten, onder andere door gastlessen en in fora. Nu is WVC van plan de subsidie met een kwart te verminderen. Omdat Tanis veel waarde hecht aan het aanblijven van de jeugdwerkadviseur, wil hij als de noodzaak daar is met het hoofdbestuur praten over eventuele verhoging van de partijsubsidie. „Onze adviseur heeft een eigen plaats binnen de organisatie. We zouden hem niet graag meer willen missen".

Hoe sterk leeft artikel 36 onder de jongeren? „In de grondslagformule in de statuten neemt dat artikel een centrale plaats in. Maar je kunt dit artikel ook overbelichten, door daarop helemaal gefixeerd te zijn. Studie op de praktische uitwerking van dit artikel blijft nodig. Zoals ook elders in de samenleving komt de praktijk steeds verder af te staan van het ideaal en de beginselen. Dat maakt het steeds moeilijker om te blijven functioneren. Daarom is studie ook zo nodig", aldus een gemotiveerde LVSGS-voorzitter. Dit is het laatste artikel in een serie van acht over politieke jongerenorganisaties.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 september 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Voorzitter Hans Tanis: Bij SGP- partijtop onvoldoende waardering voor het LVSGS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 september 1991

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken