Bekijk het origineel

RAAD Registeraccountants en Belastingadviseurs staat naast en achter ondernemers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

RAAD Registeraccountants en Belastingadviseurs staat naast en achter ondernemers

DIRECTEUR F.R.J. DE VRIES: “SNELHEID VAN INFORMATIE IS BIJ ONS EVEN BELANGRIJK ALS OPPERSTE ACCURATESSE”.

17 minuten leestijd

HARDERWUK. “ Snel hei d en nauwk eur i ghei d zi j n v oor ons even bel angr i j k. Dat wi j ui t ermat e ac c ur aat we r k e n , is vanzel f spr ekend, d a a r zi j n wi j i mmer s r egi st er account ant s voor . Ma a r d e snel hei d v an i nf or mat i e di e wi j o n z e cl i ënt en bi eden is d a t ni et . Ik dur f besl i st te st el l en d a t wi j meer management onder s t euni ng bi eden d a n i eder ander “ . F.R.J. d e Vr i es RA, di r ect eur v an RAAD Regi st er account ant s Bel ast i ngadvi seur s i n Ha r d e r wi j k , is ov er t ui gd v an d e kr acht v an zi j n kant oor . “ Act i ef meedenken met een cl i ënt is al l een mogel i j k al s d e f i nanci ël e i nf or mat i e snel beschi kbaar i s. Dat kan ni et al s j e al s account ant t we e keer per j aar een cl i ënt bez oekt en pas ma a n d e n na het ei nd v an een boek j aar een j aar r ekeni ng opl ever t . Toch gebeur t dat nog st eeds v ol op. Wi j hebben het v an het begi n af a a n ander s wi ll en d o e n . Daar i n sl agen we , en dat is een bel angr i j k e basi s onder het succes en d e snel l e gr oei v a n ons kant oor “ . &

De Vr i es en zi j n par t ner s, eveneens r egi st er account ant s, de den al l en nun opl ei di ng en eer st e pr akt i j ker var i ngen bi j gr ot e i nt er nat i onal e account ant skant or en. kenni s di e wi j d a a r “ De o p hebben v e r wo r v e n passen wi j , i n c ombi nat i e met i n ei gen beheer ont wi kkel de syst emen, vr i j wel ui t sl ui t end t oe i n het Mi dden- en Kl ei nbedr i j f [ MKB) . Wi j zi j n meer d a n ‘ al l een maar ‘ ci j f er aar s, wi j zi t t en v aa k naast d e onder nemer s acht er hun bur eau. Dat is t amel i j k uni ek, en d o o r di e a a n p a k wer k en wi j d a n ook v ol l edi g ander s d a n gebr ui kel i j k is i n o n z e br anc he. “

Geen printje van het grootboek

Bi j d e gr ot e i nt er nat i onal e kant or en hebben d e par t ner s v an RAAD gel eer d hoe bel angr i j k het is d a t een onder nemi ng heel snel g o e d geanal y s eer de, v oor d e gebr ui ker begr i j pel i j ke, per i odi eke ci j f er s beschi kbaar heef t . Dat bet ekent ni et d a t RAAD al l een even snel een pr i nt j e v an het gr oot boek ui tdr aai t ( dat zi j n i mmer s onbewer kt e gegevens en is dus heel wa t ander s d a n g o e d e i nf or mat i e) al s d e ma a n d of het k war t aal v oor bi j i s.

”Je zi et nog ger egel d dat onder nemer s maar één keer per j aar een over zi cht kr i jg e n , en d a n ook nog v aak pas een ma a n d of vi j f nadat net boek j aar is af gel open. Dan ben j e dus f ei t el i j k b e z i g met geschi edschr i j vi ng. Wi j ant i ci per en meer o p d e t oekomst en denken mee met o n z e cl i ënt en” , al dus De Vr i es. “ Dat l i j kt een cl i ché” , z o v oegt hi j t oe, “ ma a r echt e t oegev oegde wa a r d e l ever en kan al l een al s j e act i ef met een cl i ënt meedenkt en hem of haar t i j di g voor zi et v an bet r ouwbar e i nf or mat i e. Wi j hebben een heel ef f ect i eve en ef f i ci ënt e mani er v an r apport er en ont wi k k el d, di e vol l edi g is t oegespi t st o p d e onder nemi ng v an de cl i ënt . Da a r d o o r is d e z e kor t na het ei nd v an een per i ode ( per ma a n d of per kwar t aal ) vol l edi g o p d e hoogt e v an het f i nanci ël e we l en we e v an zi j n bedr i j f .

Bi j k omend v oor deel v an di t st eeds ‘ f i nanci eel up- t o- dat e' z i j n , is dat het samenst el l en, beoor del en of cont r ol er en v an d e j aar r ekeni ng ook snel na het ei nde v an net boek j aar kan wo r d e n a f g e r o n d .

Bovendi en val l en event uel e onr egel mat i gheden veel snell er o p , en kan er di r ect word e n bi j gest uur d al s er i ets ni et g o e d g a a t of dr ei gt t e g a a n . Dat bedoel i k nu met ‘ naast d e onder nemer ‘ g a a n zi t t en” .

Imago

In d e beg i n per i o de wa s het kant oor nog bi j De Vr i es a a n hui s gevest i gd. Het gr ot e succes v an d e ei genz i nni ge a a n - pak l ei dde t ot snel l e gr oei , er i S1 v a n we g e d e beper kt e r ui mt e aut omat i sch o o k t ot wa t gr oeist ui pen. Ma a r al s RAAD medi o 1 9 9 6 haar opv al l ende ni euwe p a n d i n een kant or enwi j k i n Ha r d e r wi j k bet r ekt , v er wac ht De Vr i es dat zi j n bedr i j f ook d o o r d e ui t st r al i ng nog meer z al g a a n meet el l en. Wa t i n d e begi nf ase v an het kant oor ook meespeel de, wa s d e j eugdi ge l eef t i j d v an De Vr i es en zi j n par t ner s. “ I k ben nu 3 3 en d a a r me e d e oudst e. De rest v an d e par t ner s is bened e n d e der t i g. Toen i k v oor mezel f b e g o n , wa s i k 2 8 en d e cl i ënt en h a d d e n t och zoi et s v a n: ‘ moet en di e j ongel ui mi j n z ak en behar t igen?' Dat i ma g e v an ‘ j o n g ‘ en ‘ z ouden z e het we l kunnen' hebben wi j nu we l acht er ons. Wi j kunnen mensen er al t i j d v an over t ui gen dat ‘ snel ‘ ni et aut omat i sch ‘ j ni nder g o É b e t e k e n t .

Di e hul pi nt ci del en zi f n vol l ed i g z el f ont wi k k el d, wo a r b t j d a n k b a a r gebr ui k is g e ma a k t v an de vel e mogel i j k heden di e geav anc eer de comput ert echnol ogi e bi edt . Het g a a t echt er ni et al l een om f r aai t oegepast e sof t war e, maar ook o m een b e p a a l d e mani er v an r appor t er en. RAAD pr o beer t ver der t e ki j ken d a n al l een naar d e ci j f er s en d e samenst el l i ng d a a r v a n , en r i cht zi ch OOK o p de ont wi kkel i ng v an di e ci j f er s.

Bi j voor beel d: hoe ont wi kkel t d e br ut o wi ns t mar ge zi ch en hoe z[ t het met de kosten? Eef i snel f e, b e t r o u wb a r e i nf orma J i e v e r s c h i o [ g is al t i j d d e basi s. De v o o [ d e f ase is w a t j e d a a r W* o ol gens mee éoBi. Wa t is er o p f i scaal g e b i e d mogel i j k? Hoe zi t het met het r endement v an d e onder nemi ng en d e ont wi kkel i ng v an d e ver mogensst r uctuur? v er houdi ng v r eemd ver mogenei gen ver mogen? Een g e d e g e n advi es hi erover kan al l een worden ui t gebr acht al s er t i j di g bet r ouwbar e i nf or mat i e bes c hi k baar i s, en ni et pas' maanden na af l oop v an het boekj aar .

Formule

Bi j onder nemer s bl i j kt heel wa t onv r ede t e heer sen over ‘ h u n ‘ ac c ount ant . Daar is vol gens De Vr i es onder z oek naar g e d a a n . “ De ont evr edenhei d onder ondernemer s over hun account ant is heel er g gr oot . Oo k bi j het MKB. “ Di t we e r h o u d t De Vr i es ni et o m t e cl ai men dat RAAD de ui t zonder i ng is o p d e r egel . Zi j n kant oor kón net vol gens hem ni et al l een bet er , maar doet het ook bet er. En dat is geen v er k ooppr aat j e. “ We kunnen het aant onen. Al s wi j a a n een pot ent i ël e cl i ënt ons pr oduct l at en z i en, bl i j kt dat v aa k pr eci es de formul e t e zi j n wa a r z o i emand o p zi t t e wac ht en. We st aan er el ke keer we e r v er baas d over hoe gebr ek k i g onz e ni euwe cl i ënt en i n net ver l eden bedi end zi j n. En d a n heb i k het ni et al l een over snelhei d en advi es, maar bi j voorbeel d ook over d e door z i c ht i ghei d v an d e r ekeni ngen v an d e account ant . Wi j l at en exact zi en wa a r wi j hoeveel t i j d a a n hebben best eed en t egen wel k e t ar i even. Dot val t zeer i n d e s maak .

“ Oo k d e wa t gr ot er e bedr i j ven met een ei gen admi ni st r at eur bl i j ken bi j t oepassi ng v an d e ui t gebr ei de r appor t age d o o r R A A D veel meer r el evant e i nf or mat i e v oor het management te kunnen gener er en. Admi ni st r at eur s v an der gel i j ke bedr i j ven di e na kor t e t i j d zel f d e z e r appor t ages kunnen v er z or gen, geven hi er door meer i nhoud a a n hun f unct i e en kr i j gen z o ook meer voldoeni ng v an hun wer k .

Toegevoegde 'svaarde

Het bel angr i j kst e bewi j s v oor d e ef f ect i vi t ei t v an d e wer kwi j z e v an RAAD is vol gens De Vr i es d e st er ke gr oei v a n d e cl i ënt enkr i ng. “ Het af gel open j aar is o n z e omz et we d e r o m v er dubbel d, t er wi j l d e g e mi d d e l d e omzet st i j gi ng i n d e br anc he o p t wee t ot dr i e pr ocent l a g . “

Ho e we l RAAD ver der e gr oei ambi eer t , wo r d t er ni et puur omzet ger i cht gedacht , maar wo r d t veel meer gekeken naar een max i mal e t oegev o e g d e wa a r d e . “ Het bui kwe r k , zoal s c oder en en boeken, zet t en wi j ni et we g t egen hoge uur t ar i even. Dat kunnen o n z e cl i ënt en net z o g o e d zel f d o e n , a a n d e h a n d v an d e speci aal voor hen geschr even ‘ handl ei di ng admi ni st r at i e' . Dat scheel t i n d e kost en en ver gr oot de bet r okkenhei d v an d e onder nemer bi j zi j n admi ni st r at i e. Het mes sni j dt zo ook a a n t wee kant en. Wa n t d e bes par i ng di e d e d i e nt hi er door r eal i seer t kan wo r d e n gest oken i n ons advi eswer k. Wi j g a a n d a n di eper o p d e ci j f er s i n, anal yser en z e en bepal en samen met d e onder nemer wa a r er wa t z o u kunnen wo r d e n verbet er d. Ui t o n z e gr oei en gel ukki g ook d o o r het f ei t dot wi j veel ni euwe cl i ënt en kr i jgen o p aanbev el i ng, bl i j kt dat wi j met name wo r d e n g e wa a r d e e r d v a n we g e d e t oegev oegde wa a r d e d i e w e l ever en. Dot is gel ukki g een heel ander e si t uat i e d a n wa nneer onder nemer s hun account ant zi en al s een (te) gr ot e kost enpost .

“ RAAD heef t i nmi ddel s een zeer r ui me er var i ng met onder st euni ng v an bedr i j v en i n d e meest ui t eenl opende br anches. Al s u bel angst el l i ng heef t v oor d e bi j z onder e f ormul e v an di t bedr i j f , bent u al t i j d we l k o m voor een vr i j bl i jv end gespr ek en een of f er t e. Waar sc hi j nl i j k gaat er d a n ook v oor u een ni euwe wer el d o p e n !

R A A D Re g i s t e r a c c o u n t a n t s & Be l a s t i n g a d v i s e u r s

Tel ef oon 0 3 4 1 - 4 1 3 4 0 4 ; Fax 0 3 4 1 - 4 3 0 0 6 5 .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 januari 1996

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

RAAD Registeraccountants en Belastingadviseurs staat naast en achter ondernemers

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 januari 1996

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken