Bekijk het origineel

Goede moed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Goede moed

4 minuten leestijd

Het zo IJzeren Gordijn - zo dicht in onze buurt en daarom als bedreigend ervaren- is weggeschoven. Maar daarmee heeft de machtvan de boze niet opgehouden activiteiten t e ontpl ooi en.

„Alhoewel u waarschijnlijk geen artikelen van deze aard in westerse kranten vindt... t och wor den onze broeders en zusters in Soedan op een verschrikkelijke manier vervol gd”. Dat staat - me t illust rat i esin het net verschenen maandblad van de Stichting De Ondergrondse Kerk.

Het betreft geen eenmalig i nci dent Er zijn van die dagen dat mishandeling van en moeilijkheden met christenen, werel dwi j d gezien het karaktervan een i ndrukwekkende en verontrustende reeks aannemen.

Vervolging met lichamelijke vermi nki ng is slechts een van de methoden om het christenen moeilijk te maken. Soms ligt de nadruk op psychische druk. Het op deze wi j ze zaaien van tvjfel kan ook ware gelovigen in grot e strijd en aanvechting brengen.

Zo opende recent een Turkse, uiteraard islamitische, krant met een oplage van zo’ n di kke half mi ljoen de aanval op mensen die de Bijbel voor waar houden. In een artikel over het chri stendom gebrui kt e de journalist typeringen als „zwakzi nni g”, „erbarmelijk” en „ het verstand en de rede weersprekend”. Christus’ zoenoffer noemde hij overbodig. ledere priester kan i mmers absolutie schenken?

Sinds de opschudding rond de moorden in 1994 op dri e vooraanstaande christenen in Iran, zijn in dat land geen voormal i ge moslims meer aangeklaagd wegens geloofsafval. Zi j moeten zich nu bulgen onder arrestatie of beschuldiging van spionage of ont ucht Een voorbeel d daarvan vinden wi j in de al een maand vastzittende zoon van de ex-di recteur van het Iraanse Bijbelgenootschap, die zelf aan de t er r eur ont kwam.

Wi e het tegen onderdrukkers opneemt voor de slachtoffers, kan op intimidatie rekenen. Een in Zwitserland gestationeerde organisatie ontving een dreigbrief van een door de Noord-Koreaanse overheid gecontrol eerde organisatie. De stichting had haar begunstigers opgeroepen een briefkaart t e sturen naar de Noord-Koreaanse ambassade om te protesteren tegen gebrek aan godsdienstvrijheid In dat land.

Zoals er wel eer In Europa vluchtelingenkerken van Nederianders waren -bi j voorbeel d in Frankenthal metal s voorganger ds. Petrus Datheen; en in Londen met Marten Mi cr on- kent ook ons land op di t ogenblik gemeenten van vreemdelingen. De Vietnamese predi kant Van Huynh vl uchtte in 1981 van zijn geboortegrond wegens communistische onderdrukki ng. Zi j n uitzien? „ De laatste hoop van mijn leven is om in Vi etnam t e gaan evangeliseren als de communistische regering er niet meer Is”. Om maar niet meer t e noemen: de Chinese regering vermengt op een sluwe wijze de communistische God-l ooshei d met in het algemeen zeer geachte vaderiandsliefde om christenen het leven zuur t e maken. Dat is onderdeel van de hardere aanpak van het religieuze leven die de regering in l i ki ng de laatste ti j d vol gt

Wi e zou het de apostel Paulus - op een veilige afstand naar al deze misstanden ki j kend- durven nazeggen: „Maar wi j hebben goede moed...”. Om nog maar niet t e spreken cwer de gedachte dat wijzelf in een situatie van vervolging zouden verkeren.

Toch heeft Christus het Zel f gezegd: „ Hebt goede moed”. Hi j voorspelde: „In de werel d zul t gij verdrukking hebben”. Maar Hij zei ook: „I k heb de wereld overwonnen”. En na de grot e verdrukki ng komt Hij weer op de wol ken des hemels.

Hoe komt het dat wi j soms zo verschri kt zijn van de tekenen der tijden? Is het niet omdat wi j het de heidenapostel ni et kunnen nazeggen op goede gronden: „ Wi j wet en, dat wi j i nwonende In het l ichaam, ui t wonen van de Heere”? Hi j had „ meer behagen om ui t het lichaam uit t e wonen, en bij de Heere in t e wonen”. Verl ost van het kwaad van de zonde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 augustus 1996

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Goede moed

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 augustus 1996

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken