Bekijk het origineel

Opgemerkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Opgemerkt

5 minuten leestijd

Deze rubriek is bedoeld om te reageren op de redactionele inhoud van het RD. Alle inzendingen (maximaal 30 regels) moeten voorzien zijn van naam en adres van de schrijver en de titel van deze rubriek. De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Plaatsing van ingezonden stukken betekent niet dat de hoofdredactie met de inhoud daarvan instemt. Brieven die niet worden opgenomen, worden niet teruggestuurd. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Oordelen

Zaterdag 2 augustus stond in uw blad een uitvoerig’ artikel over de ramp van een halfjaar varkenspest, maar de schrijver wilde deze niet zien als een oordeel Gods. Helaas kan ik het daarmee niet eens zijn.

Als emeritus predikant heb ik een zee van tijd voor bijbelstudie. In de voorbijgegane maanden heb ik de profeten gelezen en overdacht, van Jesaja tot en met Maleachi. Ik ben nu voor de tweede keer daarmee bezig, en wat zie ik nu? Een bepaalde kant van de bijbelse boodschap, dus van het Woord van God, wordt veronachtzaamd, wordt verzwegen. We zeggen zo gemakkelijk: „Gods Woord is Wet en Evangelie”, maar het is meer, het is: Wet en Evangelie én aankondiging van het oordeel.

Waarom heeft God zijn volk Israël in de loop der eeuwen keer op keer gestraft? God zegt het Zelf zo: „Omdat zij Mijn wet verlaten hebben en naar Mijn stem niet hebben gehoord, maar hebben gewandeld naar het goeddunken van hun hart. Daarom zegt de Heere der heirscharen: Ziet, Ik zal dit volk spijzen met alsem en zal ze verstrooien onder de heidenen”. Zie Jeremia 9:13’! 6. En deze bestraffingen kunnen wij herhaaldelijk tegenkomen bij alle profeten.

Als God Zijn uitverkoren volk zo menigmaal en zo zwaar gekastijd heeft, zou Hij het dan onze ontkerstende volkeren niet doen? Het is toch reeds gezegd in de Wet der tien geboden: „Ik ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die Mij haten”.

In mijn jeugd zei een onderwijzeres wel eens tot een klasgenoot: „ Jaap, jij vraagt om straf’ . Jaap vroeg om straf, niet met zijn mond, maar met zijn gedrag. Zo is het met de ontkerstende volken van Europa, ook met Nederland. Zij vragen om Gods oordeel door hun toenemende verzaking van Gods Woord.

Daarom zie ik de ongekende plaag van de varkenspest, de onvoorstelbare wateroverlast in delen van Europa, de ziekte aan bomen en planten als straffen, als oordelen Gods. En in die oordelen zit verborgen de roepstem: „Keert weder tot Mi j “, Hij kastijdt ons, maar als wij het ter harte nemen is het „tot ons nut”.

Daaroiii is het broodnodig dat de kerk ontwaakt, dat de predikers ontwa ken, dat wij als kerkleden ontwaken en Gods kastijdingen ter harte nemen.

Ds. L. Blok Drift 2

3844 JW Harderwijk

Brooddeeg (II)

In uw rubriek Opgemerkt van donderdag 31 juli schreef mevrouw A. M. Methorst haar ongenoegen uit over het maken van vooiVerpen van brooddeeg. Daarin val ik haar van harte en volkomen bij. Toen ze er jaren geleden mee begonnen (ook in mijn familie en kennissenkring), stuitte mij dat al tegen de borst. De meesten haalden hun schouders op, dus dit te lezen deed mij wel wat.

Ook ik heb de oorlog meegemaakt als klein kind en echt geen honger hoeven te lijden (met ons gezin bij boeren). Maar toch! Ook maaksels van bonen en erwten enz. hebben mijn voorkeur niet, al is het alles zeer kunstig.

T. Doornhein-van de Engel

Soetendaalseweg 13

6721 XA Bennekom

Ziel

De tale Kanaans is moeilijk. Vooral als het gaat om de sterfelijk- of onsterfelijkheid van de ziel, wat dat woord ook moge betekenen. In feite maakt het niets uit of we gel oven. i n de zielenslaap, want de tijd tussen sterven en opstanding duurt net zo lang als dat we bij de buren een kopje suiker gaan lenen. Maar toch zet ik bij het artikel van de heer G. Roos over de ziel vele vraagtekens. Zou de apostel Paulus ook hebben geloofd in het voortbestaan van de ziel na de dood? En zo j a, waarom bezigt hij dan de raadselachtige uitspraak: „Indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren”.

Daarbij alleen wijzend op de enige belangrijkheid van de opstanding. De vraag kan hier gesteld worden: Zou deze geroepen theoloog zoiets beweren als hij wist dat de zielen alreeds in het paradijs waren? Het is misleidend dat de zin in Matthéüs 10:28 gedeeltelijk werd aangehaald. Ja, men doet het voorkomen alsof het een op zichzelf staande zin is. Niets is minder waar. De zin luidt vervolgens: „weest veeleer bevreesd voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel”.

Aangezien de woorden “verderven” en “doden” zijn overgezet uit hetzelfde Griekse woord “apokteino”, dat volgens Greenfield (schrijver van Griekse woordenboeken) de betekenis heeft van “verderven”, “te doden”, “om te brengen”, is het toch een bewezen feit dat Matthéüs 10:28 aangeeft dat de goddelozen, beide naar lichaam én ziel, in de hel (hades = graf) verdorven zullen worden. Ook hier kan de vraag gesteld worden: Wat heeft het voor zin voor God dat Hij Zijn dreigement niet ten uitvoer kan/zal brengen? Immers, Hij heeft de ziel, volgens velen, toch onsterfelijk gemaakt?

Over Prediker 12:7 kunnen we kort zijn. De context lezen we in Prediker 3: 21: „Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?” Dit is nu precies wat het Hebreeuws aangeeft: adem is in de Bijbel overgezet door het woord “geest” en roept bij ons associaties op die geen grond hebben in Gods Woord. Een laatste vraag: Waarom wordt iedereen geoordeeld direct na zijn dood, terwijl de Bijbel aangeeft dat het oordeel in de toekomst ligt?

H. van Holten

Van Beethovenplein 143

3122 VK Schi edam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Opgemerkt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 augustus 1997

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken