Bekijk het origineel

Godsdienst in Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Godsdienst in Nederland

4 minuten leestijd

De laatste jaren wordt hier en daar met enig opti mi sme gesproken over een godsdienstige opleving. We zouden het di eptepunt van de secularisatie inmiddels hebben gehad. De j ongere generat i e zou zich niet langer afzetten tegen de kerk maar vooral op zoek zijn naar een authenti ek geloof.

Nu geldt ook hier dat de wens de vader is van vele gedachten. Ui teraard vor mt de geestelijke ontwi kkel i ng van een mi l j oenenbevol ki ng een compl ex geheel, waari n allerlei soms tegenstri j dige tendensen en verschillend t e i nt erpret eren gebeurtenissen zijn waar t e nemen. Maar we moet en ui tki jken dat we niet vooral datgene zien wat we graag wi l l en zien. Het heeft geen zin elkaar voor de gek t e houden. Zeker niet als het gaat om zaken van kerk en gel oof

De zaterdag door de KRO gepresenteerde vervolgstudie “ God in Nederl and” laat zien dat de afbrokkel i ng van de kerken nog steeds doorgaat. Dat constateren we als we l etten op de kerkgang als we kijken naar de waarderi ng en het gebrui k van de Bijbel, als we kijken naar het beeld dat mensen hebben van God en Chri stus.

Daarbi j zijn de laatste decennia de hardste klappen gevallen in de rooms-kathol i eke hoek. Ni et alleen hebben velen die rooms-kathol i ek zijn opgevoed de kerk de rug t oe gekeerd, maar ook bij hen die gebleven zijn, stelt het gel oof in het algemeen wei ni g meer voor. De bisschoppen kunnen af en t oe wel eens iets zeggen (bi j voorbeel d op ethisch gebied) dat nog ergens op lijkt, helaas wor den zij daarin door slechts weinigen in hun kerk gevolgd.

Nu zi tten we ook niet t e wachten op een herl eving van de RK-Kerk, maar het inruilen van het roomse gel oof voor het moderne (of beter nog gezegd postmoderne) denken kan ook niet als een verbeteri ng beschouwd wor den. Evenzo is het maar een schrale t r oost dat, dankzij de snelle afbraak van Rome, ons land nu weer meer protestanten t el t dan rooms-kathol i eken.

In de protestantse sector nemen de verschillen tussen hervormden en gereformeerden snel af. Wat dat betreft is er wel een sociologische basis voor Samen op Weg De leden van de Gereformeerde Kerken zijn steeds meer op de hervormden (maar dan wel op de ’ l i chte’ hervormden) gaan lijken.

Een opvallende conclusie uit het onderzoek was dat de rol van de kerken in de samenleving door velen positief beoordeel d wor dt . Men vi ndt het nutti g dat hun geluid in de maatschappij naast dat van andere organisaties gehoord wor dt . Maar dan moet en ze wel met hun ti j d meegaan en op ethisch t errei n geen i nbreuk wi l l en maken op allerlei moderne vri j heden.

Terwijl kerklidmaatschap en kerkgang afnemen, is er in ons land niet di rect sprake van een vermi nderde religieusiteit. Maar die religieusiteit is ui t ermat e vaag. Men gel ooft eerder in een hogere macht dan in een persoonl i j k God. En als het gaat om het leven na de dood is de hindoeïstische reïncarnatiegedachte in de ogen van niet weinigen een aantrekkelijk alternatief voor het christelijke gedachtegoed.

Wellicht dat deze religieuze zoekers, naar de mens gesproken, meer toegankelijk zijn voor de bijbelse boodschap. Maar daarbij zullen we ni et mogen vergeten dat er een kardinaal verschil is tussen allerlei vormen van religieusiteit en de waarachtige godskennis.

Godsdienstsociologische onderzoeken van het type “ God in Nederl and” geven ongetwij feld i nzi cht in allerlei ontwi kkel i ngen binnen en ook buiten de verschillende kerkelijke gezindten. De godsdienst staat i mmers niet los van het maatschappelijk leven. Veel godsdienst is alleen maar mensenwerk. De mens schept zich een god naar zijn beeld en gelijkenis.

Maar er is gelukkig ook godsdienst die meer is dan mensenwerk. Di e is de vrucht van Gods Geest. Di e Geest wer kt in zondaarsharten een onberouwel i j ke bekering t ot zaligheid. Zo houdt God Zel f ook aan het eind van de twi nti gste eeuw Zi j n Kerk in stand. Een gemeente t ot het eeuwige leven ui tverkoren. Tegen die achtergrond gezien is er geen reden om al t e zeer onder de i ndruk t e zijn van de afbraak van het (veelszins oppervl akkige) chri stendom. Belangrijker is de vraag of ook wi j van Gods gemeente een levend lidmaat zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 november 1997

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Godsdienst in Nederland

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 november 1997

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken