Bekijk het origineel

Meldpunt (IV)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meldpunt (IV)

9 minuten leestijd

Drs. T. T. J. Pleizier heeft tot tweemaal toe in deze krant gepoogd op een uitermate onwaardig manier het Comité tot behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk neer te zetten als een partij die een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

1. Hij beschuldigt in zijn tweede termijn ds. Ruijgrok dat deze "de kern van het betoog" heeft laten liggen. Wat de kern van z'n betoog dan wel zou moeten zijn, laat hij achterwege.

2. Pleizier gaat in op de door ds. Ruijgrok genoemde verklaring van het moderamen. Hij verwijt ds. Ruijgrok dat hij voorbijgaat aan de intentie van de verklaring. Pleizier zal echter niet kunnen ontkennen wat ds. Ruijgrok hierover heeft geschreven, dat wie deze ondertekent, mee zal gaan naar de PKN. Hoe sympathiek deze verklaring ook mag wezen in de ogen van Pleizier, het is geen wezenlijke tegemoetkoming aan de bezwaren tegen de PKN.

3. Pleizier noemt het loslaten van een broeder of zuster. Ik leid hieruit af dat hij bedoeld dat het Comité, als men niet meegaat de PKN in, liefdeloos broeders en zusters loslaat. De omgekeerde stelling zou misschien nog meer hout snijden. Of moet ik constateren dat Pleizier niet meer tegen de grondslag van de PKN is?

Ten slotte: Waarom zetten Pleizier en andere gereformeerdebonders zich af tegen een eerlijk verzet tegen SoW? Misschien is het voor hem goed om de artikelen in "de Waarheidsvriend" over SoW uit de periode 1992-1996 nog eens rustig door te lezen. Daarin zal hij de argumenten van het Comité nu tegenkomen bij de GB van toen!

4. Beseft Pleizier tevens wel dat de huidige kerkorde al aangenomen is, alleen nog niet in de praktijk werkt, tot SoW een feit is?

E. de Sterke

Van Elkstraat 36

3342 VN Hendrik-Ido-Ambacht

Emeriti

Diep treurig werd ik gestemd toen ik kennisnam van de open brief van de ruim veertig emeriti predikanten (RD 6-9). In deze brief worden zaken geheel omgekeerd en wordt de bezwaarden ronduit onrecht aangedaan.

Het gaat inderdaad om een kerkvereniging, maar de briefschrijvers vergeten erbij te vermelden dat aan deze kerkvereniging een kerkopheffing voorafgaa t. Immers, de fusie betekent opheffing van de Nederlandse Hervormde Kerk en sluit voortzetting uit. De huidige situatie is daarom sterk onderscheiden van en niet te vergelijken met eerdere afscheidingen.

Ik vraag de briefschrijvers aan te geven waar bezwaarden oproepen om met de NHK te breken. Dit is een zeer onterechte aantijging. De bezwaarden kunnen om Gods Woord, om de belijdenis en om des gewetens wil de planting Gods, die de NHK nog altijd is, niet opgeven. Het gaat hun juist om het behoud van deze kerk. Die mag niet opgegeven worden voor een kerk die in haar grondslag ruimte biedt aan allerlei wind van leer en aan rechtvaardiging van de schandelijkste zonden.

Dit standpunt was tot voor kort het standpunt van veel hervormd-gereformeerden, die voor een gedeelte helaas van mening zijn veranderd. Meegaan met de PKN betekent instemmen met de opheffing van de NHK en aanvaarding van belijdenissen die in strijd zijn met de Drie Formulieren van Enigheid.

Wanneer is zo'n hartstochtelijke oproep door hen gezonden aan het moderamen van onze synode, die met geweld deze fusie oplegt en velen in een onmogelijke positie brengt? De fusie wordt immers met een ongeestelijke dwang en in een onschriftuurlijke weg door hen gedreven! De God des verbonds gaat nimmer een weg van bewuste ontkrachting van het gezag van Zijn Woord en een in regels vastgelegde rechtvaardiging van de goddeloosheid als grondslag van een nieuwe kerk.

Al degenen die Zijn Woord liefhebben en van ganser harte verbonden zijn aan de kerk der vaderen, kunnen, durven en mogen dan ook geen andere weg gaan dan in plaats van te breken met de Nederlandse Hervormde Kerk, deze juist te handhaven, ziende op het gebod en blind voor de uitkomst.

Ds. D. Heemskerk

Dorpsstraat 17

3886 AR Garderen

Standenleer

Steeds weer verschijnen er artikelen in de krant (RD 4-9, katern Kerkplein) of worden er boeken uitgegeven die de indruk geven dat de leden van de Gereformeerde Gemeenten iedere zondag (en door de week) moeten zuchten onder een standenleer en aan moeten horen de voorwaarden die een mens moet hebben om tot Christus te komen. Tegen deze laster zou ik willen ageren.

Standenleer is een woord dat vele vragen oproept. Laat iedere scribent zich houden aan de bijbelse benaming: opwas in de genade. ("Hij moet wassen, en ik minder worden.") Want dat wordt in de GG bedoeld.

Ik hoor in de GG nooit over voorwaarden. Ook ik mag tot Christus vluchten. Dit geluid hoor ik steeds weer in de GG, net zoals bij onze oudvaders.

De enige voorwaarde? Ik moet natuurlijk wel zonden hebben. (Is dit niet het grootste probleem in onze tijd, dat er weinig tot de zekerheid komen?) En als we die niet hebben, dan geven we de predikers de schuld of de leer of (vul zelf maar in).

Zijn wij een van Gods kinderen? Let op de vruchten.

Lijdelijkheid hoor ik ook niet preken in de GG. Wij zijn toch bewust actief in het zondigen?

Tegen een derde weg wordt steeds gewaarschuwd.

Het probleem is niet dat het openlijk wordt gezegd dat de GG dit leren, want dit kan niet hard worden gemaakt. Maar het wordt gesuggereerd, dat dit wordt geleerd door mensen die lid zijn van de GG. Maar zo wordt niet op een eerlijke manier gestreden.

Bid liever voor de Gereformeerde Gemeenten met hun predikanten, die -naar ik stellig geloof- steeds weer worstelen met de vraag hoe zij het Evangelie zo evenwichtig mogelijk (verkiezing en verantwoordelijkheid) kunnen brengen, in opdracht van hun Zender.

Volmaakt? Dat nooit. Laten we onze verwachting ook nooit op een prediker stellen. Maar het biddend verwachten van de Heere.

K. P. J. Bakker

Rosmolen 111

2986 EG Ridderkerk

Drieslag (II)

Met verwondering las ik (RD 30-8) over wat prof. dr. W. Verboom in de stad Heidelberg ontdekte. Ik was er verheugd over.

"De historische gegevens laten zien dat de volgorde van de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid niet chronologisch bedoeld is", zo schreef Verboom. Laten de velen in reformatorische kringen die met de vraag over geloofszekerheid worstelen, dit ter harte nemen. Ze zitten maar te wachten om eerst "ellendekennis" te krijgen, want ja, je mag immers niet "zo maar" naar Jezus gaan?

U bent diep ellendig en verloren zolang u zonder Christus (door)leeft. Die niet gelooft (in de Heere Jezus) is al veroordeeld. Ongeloof, Jezus verwerpen, is de meest vreselijke zonde die er is!

Lees en herlees de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw! Ze kwam tot geloof doordat ze met de Heere Jezus in aanraking kwam. Predikers en evangelisten dienen zo te prediken dat "Christus voor ogen wordt geschilderd" (Galaten 3:1).

Nooit hoop ik de uitspraak van een vriend te vergeten: Voordat iemand met Christus verenigd wordt, kan er veel geweest zijn (aan overtuigingen en zondebesef), maar er hóéft niets geweest te zijn.

Laten wij, die de Heere Jezus Christus kennen, met een bewogen hart de mensen om ons heen vertellen Wie de Heere Jezus is, en hen tot Hem nodigen en tot Hem leiden. "En hij leidde hem tot Jezus."

Wat een schade heeft de boodschap van een voorwaardelijk Evangelie al gebracht! Wat een verwarring in kerken waar men een 'bekeringssysteem' predikt en niet de onnaspeurlijke rijkdom van en in Christus.

Iemand die tot geloof in de Heere Jezus komt, die gaat pas recht en diep beseffen hoe ellendig hij/zij in zichzelf is. Die gelooft en ervaart hoe dierbaar Christus is en wil daar God onze Vader altijd en eeuwig voor danken. Misschien wil prof. Verboom deze ontdekking wat nader uitwerken?

T. van der Weijden

Atmosfeerstraat 26

3328 GD Dordrecht

Drieslag (III)

Prof. dr. W. Verboom (RD 30-8) meent aan de hand van een gevonden oude lutherse catechismus dat de drieslag ellende, verlossing, dankbaarheid, zoals verwoord in onze Heidelberger Catechismus, niet chronologisch moet worden opgevat.

Chronologisch is afgeleid van chronologie, dat wil zeggen: opeenvolging van tijdsmomenten. De vraag is dus: Worden de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid heilsordelijk beleefd in de volgorde zoals zij hier genoemd worden of niet?

Prof. dr. Verboom meent van niet. Zijn betoog heeft mij echter niet kunnen overtuigen.

Ik heb twee onder ons bekende oude schrijvers over dit onderwerp erop nageslagen. Bernardus Smytegelt zegt in zijn verklaring van Zondag 1: "De eerste weg is: dat ik ken, hoe ellendig ik ben bij God en de mensen. () Ach! Hoe heb ik mij zo vervloekt gemaakt! Wat zal ik U doen, o Mensenhoeder! Job 7:20. Zo gij dat niet zo zeggen kunt, zo kunt gij niet tot die troost komen." (Let vooral op deze laatste zin, JD)

Zo ook Theodurus van der Groe in zijn verklaring van Zondag 2: "En zo komt de mens hier dan door middel van de wet Gods tot kennis van zijn ellendigheid, vindt zichzelve geheel verloren in de zonde, verliest geheel het leven zijner hand en valt als een arm en verslagen zondaar aan de voeten van God en van de Heere Jezus neder, neemt tot Zijn grondeloze en vrije genade en barmhartigheid alleen zijn toevlucht en hij roept uit met de discipel: Behoud mij, Heere Jezus, want ik verga!"

Ik ben me ervan bewust dat het aanhalen van citaten een gevaarlijk werk is, maar eenieder die deze werken in huis heeft, kan de citaten in hun verband nalezen.

Ten slotte nog dit. Ik herinner me een uitspraak van een predikant die zei dat als we meer de geschriften van onze oudvaders zouden onderzoeken, er nu minder verwarring over de leer zou zijn.

J. Dijkshoorn

Nieboerweg 266

2566 GG 's-Gravenhage

Gebed

In het RD van woensdag 3-9 las ik een heel kort stukje over Ron Arad, die volgens de Israëlische regering nog in leven zou moeten zijn.

Deze luchtmachtpiloot is inmiddels al zeventien jaar gescheiden van zijn gezin.

Ik wil via deze weg christenen oproepen om deze man met z'n gezin in ons gebed te gedenken.

Ik zie dit namelijk ook als een stukje steunbetuiging aan het volk Israël.

Walter van der Vlies

P. J. Smitsstraat 28

2861 AX Bergambacht

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Meldpunt (IV)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 september 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken