Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het kruis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het kruis

5 minuten leestijd

"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd."

1 Korinthe 2:2

Deze tekst bevat de kern van het Evangelie van vrije genade: Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Zaligmaker. Waar Paulus ook maar komt en aan wie hij ook maar schrijft, altijd wordt het kruis van Christus centraal geplaatst. Een arme, ellendige, verloren zondaar kan alleen zalig worden door hetgeen deze Borg en Zaligmaker aan het vloekhout der schande heeft verworven. Dat kruis spreekt van Gods heilig recht, van onze zonde en dodelijke onmacht om aan dat eisend recht des Vaders te voldoen. Het toont ons Christus in Zijn gewilligheid en volmaakte gehoorzaamheid om aan al de eisen der wet te voldoen en de Vader in alles volkomen te bevredigen. Het heilig recht Gods eiste de dood van Zijn Zoon. Daar leren we dat er geen verzoening mogelijk is zonder voldoening. Aan Gods eisende gerechtigheid moest worden voldaan!

Paulus mocht persoonlijk, zielsbevindelijk weten wat het zeggen wil: door recht verdoemd en door recht verzoend. Zalig, alleen door het geloof in de gekruisigde en opgestane Zaligmaker. Afgesneden van alle wettische werken, van alle vlees, van alle vermeende gerechtigheid en heiligheid, van heel het vrome eigen ik. Geen zucht, geen traan kon, mocht en hoefde erbij. Zalig, door het geloof alleen, zonder de werken der wet.

Wat wordt dat een wonder voor een verloren mens die iets van de verdoemende kracht der wet heeft gevoeld en beleefd, terechtgekomen in de onmogelijkheid van zalig worden van 's mensen kant. Dat zo'n mens zalig kan en mag worden in en door een Ander, door Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

Geliefde lezer, is het u al eens een wonder geweest, of geworden, dat in de ontdekking aan en de beleving van uw rampzaligheid, er nog zaligheid mogelijk was? Dat in de beleving en de smartelijke doorleving van uw gevallen staat er niets anders van u overbleef dan een goddeloze, vol eigengerechtigheid en ongerechtigheid, en dat zulke goddelozen nog om niet konden worden gerechtvaardigd, uit louter genade, omwille van de verdienste van Christus!?

Vijanden worden op grond van recht met God verzoend: vrede met God door het bloed des kruises. Wat is de barmhartigheid Gods dan toch oneindig groot dat een zondaar die moet belijden tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd te hebben, vanwege zijn verdorven natuur nog steeds tot alle boosheid geneigd is en totaal geen enkele verdienste van zijn kant kan inbrengen, door God uit louter genade krijgt geschonken en toegerekend de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus.

Over dat wonder spreekt de apostel Paulus gedurig in zijn brieven. Hij heeft geen enkele behoefte aan filosofische of theologische systemen en redeneringen. Hij heeft genoeg aan de waarheid van het Evangelie, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daarin lag zijn troost: "Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden."

Dat God eenieder onzer zou willen schenken of vermenigvuldigen dat allerheiligst en dierbaar geloof om te mogen kennen voor eigen hart en leven een geboren Zaligmaker, een lijdende en stervende Zaligmaker, Die het uitriep: "Het is volbracht!"

Tevens ook mag kennen een opgestane Zaligmaker, Die heeft getriomfeerd over hel, dood en graf. Paulus vat alles samen in de tekst, de kern van het Evangelie: Jezus Christus, en Dien gekruisigd. Van Wie geldt: "Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking."

Wat een zoetheid en zaligheid is het dan voor de Kerk des Heeren hier op aarde als zij verwaardigd wordt om door de bediening des Heiligen Geestes met een oog des geloofs bij tijden en ogenblikken deze Borg en Middelaar ook als Sions gezalfde Koning te mogen aanschouwen. De Koning in Zijn schoonheid, hun tonende Zijn middelaarsgraveerselen, de tekenen van Zijn lijden en sterven. Als zij zien op het kleed dat Hij draagt, gedoopt in Zijn bloed. Dan, door genade, te mogen geloven: "Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moest sterven."

Johannes op Patmos heeft ervaren wat dat was als die dierbare Bloedbruidegom Zich openbaarde. Wat het zeggen wil als de Kerk alle strijd te boven is, afgestorven van het lichaam der zonde. De Getrouwe en Waarachtige in heerlijkheid mogen aanschouwen, als zij geroepen worden tot de bruiloft des Lams. Dan zal hun eeuwig halleluja klinken, in verwondering en aanbidding voor de troon.

De Koning der koningen in Zijn heerlijkheid. Het Lam Dat geslacht is, de Leeuw Die overwonnen heeft. Hij heeft getriomfeerd over dood, graf en hel.

"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd." Wat Paulus preekte, geloofde hij ook. Uit dat geloof heeft hij geleefd en in dat geloof is hij gestorven. Geliefde lezer, rust niet eerder dan dat u met Paulus van deze geheiligde wetenschap mag getuigen en mag zeggen: "Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar Woord; ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord."

Ds. C. L. Onderdelinden, Oldebroek

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Het kruis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 2003

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken