Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus' opstanding en de loopbaan van de duivel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus' opstanding en de loopbaan van de duivel

9 minuten leestijd

De dood en de opstanding van de Heere Jezus hebben grote gevolgen gehad voor de duivel. Het betekende niet minder dan een cruciale breuk in zijn loopbaan. Door Zijn dood heeft Christus de duivel tenietgedaan. Het is de tijd waarin de belofte uit het paradijs gerealiseerd wordt. Jezus ontneemt de satan zijn positie. De duivel moet plaatsmaken.

De duivel weet veel. Maar lang niet alles. Hij tast op vele punten in het duister. Nergens blijkt dat zo duidelijk als rond de kruisiging en de opstanding van de Heere Jezus.

De duivel kent de Bijbel. Hij wist dat de Zoon des Mensen in Bethlehem geboren moest worden. Hij begreep dat die gebeurtenis op een of andere manier een crisis betekende voor zijn heerschappij en voor zijn rijk. Hij sloeg wild om zich heen. Hij spande zijn netten samen. Hij trok het touw steeds vaster aan. In een uiterste poging drong de duivel zelfs actief binnen in de intieme kring van discipelen, vlak om Jezus. Hij wist een infiltrant te rekruteren. Vervolgens probeerde hij ook de andere discipelen op zijn hand krijgen, of ten minste ten val brengen. "Simon, Simon, ziet de satan heeft ulieden, (dus niet alleen Petrus), zeer begeerd te ziften als de tarwe" (Lukas 22:31).

Maar hoe het allemaal zat, waar de dreiging nu precies vandaan kwam, op welk punt hij zijn pijlen moest richten, daarvan had de duivel geen enkel benul. Hij moest raden naar de strategie van zijn Tegenstander. Het verlossingsplan was voor hem een gesloten boek. En toen hij dacht de juiste draad te pakken te hebben en hij die tot het einde afwikkelde, hoorde hij zijn Tegenstander met luide stem uitroepen: "Het is volbracht!"

Gebroken macht

Wat heeft de duivel zich ongelofelijk vergist toen hij het volk liet krijsen: "Kruist Hem, kruist Hem!" Zijn handlanger Judas zag het fiasco van zijn daad al in voordat de opstandingsdag aanbrak. En de duivel zal toch ook wel iets vermoed hebben toen bij het sterven van Jezus de aarde begon te beven, steenrotsen in tweeën scheurden en de graven werden geopend. (Matthéüs 27:51, 52).

Hij zorgde nog voor een paar wachters bij het graf en had een leugen op de plank liggen voor het geval dat het graf leeg zou zijn. Maar uiteindelijk zal de vrees van de wachters niet meer dan een flauwe afspiegeling geweest zijn van de verschrikking van de satan. Het spel is uit! Zijn Tegenstander had het koninkrijk dat de duivel Hem voor een knieval had aangeboden, langs een diepe lijdensweg gewillig verworven. Hij hoorde hoe Jezus het signaal van Zijn overwinning gaf aan zijn discipelen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

Op verschillende manieren kondigt de Heere Jezus deze definitieve breuk in de carrière van de duivel aan. Tegen de zeventig uitgezonden discipelen zegt Hij: "Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen." De Vader gaat zijn Zoon verheerlijken en daarvoor moet de satan wijken. Iemand die sterker was dan de sterke is gekomen en heeft zijn wapenrusting in beslag genomen. Met de komst van het Koninkrijk Gods wordt het voor de duivel nooit meer zoals het was.

Lees Johannes 12:31: "Nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden." De overste dezer wereld wordt het huis uitgegooid. Hij valt als een bliksem uit de hemel. De verklager van onze broeders, die verklaagde voor onze God dag en nacht, is neergeworpen (Openbaring 12:10). Kon hij in het Oude Testament nog als satan, als vijandig gezinde aanklager, een plaats opeisen in de hemel, nu het is over. De dood van de Heere Jezus heeft de duivel onttroond (Hebreeën 2:14). In de volheid des tijds is Iemand gekomen die hem de kop vermorzeld heeft.

De vrouw en de draak

In Openbaring 12 beschrijft Johannes een visioen dat in symbolische taal en met indrukwekkende beelden de hele heilsgeschiedenis laat zien. Hij ziet een overweldigend beeld van een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en twaalf sterren als een kroon op haar hoofd. De vrouw is zwanger en baart een zoon. Zo beschrijft dit visioen de Kerk van het Oude Testament, die weeën heeft gekregen en een Zoon heeft gebaard. De volheid des tijds is aangebroken.

Dan komt de duivel, een grote rode draak. Hij staat voor de vrouw. Zodra het Knechtje is geboren, zal hij het verslinden! Het Knechtje wordt geboren. Voordat de rode draak het kan grijpen, wordt het weggerukt voor de troon.

De periode van Kerst tot Hemelvaart wordt hier in enkele zinnen geschetst. En dan staat er in vers 7 en 8: "En er werd krijg in de hemel." Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.

In het begin van de jaartelling ontstaat er oorlog in de hemel. De legers van Michaël en de satan voeren nog één keer oorlog. Maar dan is het afgelopen. De rode draak en al zijn engelen worden uitgeworpen. Zijn plaats is niet meer gevonden in de hemel. De rode draak wordt geworpen op de aarde en zijn engelen met hem. Vanuit zijn woonplaats in de hel, in de duisternis, vindt hij zijn werkterrein op deze aarde. Daar wil hij de vrouw, de Kerk, vervolgen (vers 13). Hij wil haar verdelgen, maar hij moet ondervinden dat zijn macht is gefnuikt. Hij kan niet meer wat hij kon! De vrouw, de Kerk, heeft nu een Beschermer in de hemel, Die alle macht heeft, Die haar beschermt en helpt. Hij geeft haar twee vleugels, zodat ze naar de woestijn kan vliegen. Daar wordt ze onderhouden, gevoed, opgevoed (vers 14). Ik zal haar voeren in de woestijn en naar haar hart spreken (Hoséa 2:14).

Wat de satan ook uit de kast haalt aan vernietigende kracht, het breekt hem bij de handen af. Hij probeert haar te verzwelgen, maar alles mislukt (verzen 15 en 16). De Heere zal de nieuwtestamentische Kerk onderhouden "voor een periode", buiten het gezicht van de slang (vers 14).

Dat is het beeld na de hemelvaart van Christus. De duivel zit vast aan de kettingen der duisternis. Er is een engel uit de hemel gekomen met een grote ketting. Die heeft de draak, die oude slang, in zijn nek gegrepen en heeft hem geketend. Hij smeet hem in de afgrond, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, duizend jaar lang.

Wie dit onwaarschijnlijk voorkomt, moet het boek Handelingen lezen. De duivel probeert van alles, maar niets lukt. Er is sprake van een trendbreuk. Het strijdtoneel in de strijd tussen het Koninkrijk van God en het koninkrijk van de satan ziet er volstrekt anders uit. De bittere pil die hij moest slikken na de gebeurtenis op Golgotha, blijkt dodelijk. Zijn plannen hebben geen kans van slagen meer. De afdruk van Jezus doorwonde voeten staat onuitwisbaar op zijn kop.

Ananías en Saffira

Neem de geschiedenis van Ananías en Saffira. De eendracht, de volharding in het gebed en in het breken des broods, het was de duivel allemaal een doorn in het oog. Hij daagde eerst Petrus en Johannes voor het Sanhedrin, Annas en Kajafas, maar het leek wel of de handen van Annas en Kajafas gebonden waren. Ze konden niets doen en moesten de apostelen met een paar loze bedreigingen laten gaan.

Maar nu had hij een subtielere manier gevonden. Hij smokkelde gemaakte vroomheid de gemeente binnen. Daar is de duivel goed in. Hij wordt niet voor niets de aap van Christus genoemd. Wat Barnabas deed, zou hij laten na-apen. Maar satans aanvallen hadden geen schijn van kans. En Petrus zeide: "Ananías, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij de Heiligen Geest liegen zou?" (Handelingen 3:5) En tegen Saffira: "Wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken de Geest des Heeren?"

In dit licht moeten we de bijzonder zware straf zien. De kanttekeningen wijzen er terecht op dat deze zware straf bijzonder was ingegeven door God. Hij waakte over Zijn tere gemeente als over Zijn oogappel.

Mislukte pogingen

Satan zet vervolgens zijn discipelen Simon de tovenaar en Elymas de tovenaar in om het werk van God te verbreken. Maar de duivelse invloed wordt onderkend door de apostelen.

Daarna probeert de vijand het met een zware vervolging. Die moet de geestelijk groeikracht van de jonge christengemeente breken. De eerste martelaren vallen: Stéfanus en Jakobus. In zijn ijver maakt de duivel de fanatieke Farizeeër Saulus van Tarsen klaar om in zijn dienst treden. "En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis."

En wat was het gevolg? Wat bereikte de duivel ermee? Lees mee in Handelingen. "Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden het Woord. (Handelingen 8:3, 4). En in Handelingen 11: "Die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stéfanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe, en Cyprus, en Antiochië" (vers 19). Juist door de vervolging verspreidden de christenen zich. Zo breidde de gemeente zich als een olievlek uit.

Het moet een gevoelige slag voor de satan geweest zijn dat juist Saulus, zijn vurige dienstknecht, hem plotseling midden in het werk ontviel en een van de succesvolste strijdheren in dienst van zijn Tegenstander werd.

De duivel gaat stoken tussen Paulus, Johannes, Markus en Barnabas. Het resultaat? In plaats van één gaan er twee teams op zendingsreis. Dan gebru ikt de duivel een ander, uiterst sluw en gevaarlijk instrument. Hij creëert een tegenstelling tussen joden en heidenen. "Er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden" (Handelingen 15:5). Er komt een "grote twisting." Er is echter maar één vergadering nodig, het zogenaamde apostelconvent, om eendrachtig (15:25), in gemeenschap met de Heilige Geest, een leefregel op te stellen. Die wordt met vreugde ontvangen. "En zij, die gelezen hebbende, verblijdden zich over de vertroosting" (15:31). De duivel krijgt geen voet tussen de deur!

Onverhinderd

Door dat alles heen groeit de gemeente. En er werden meer en meer toegedaan, die den Heere geloofden (Handelingen 5:14). En velen geloofden in den Heere (Handelingen 9:42). Er werd een grote schare den Heere toegevoegd (Handelingen 11:24). En het Woord Gods wies, en vermenigvuldigde (Handelingen 12:24). En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid (Handelingen 13:49).

Zo moet je Handelingen lezen. Tandenknarsend ziet de duivel toe hoe het Woord van God voortgaat. Het laatste woord van het boek Handelingen vat dit treffend samen: Onverhinderd!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 2005

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

Christus' opstanding en de loopbaan van de duivel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 maart 2005

Reformatorisch Dagblad | 9 Pagina's

PDF Bekijken