Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Creationisme maakt geforceerde indruk - Voor Jezus was Genesis echte geschiedenis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Creationisme maakt geforceerde indruk - Voor Jezus was Genesis echte geschiedenis

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Prof. Gijsbert van den Brink en dr. Terry Mortenson gaan op deze pagina in debat over schepping en evolutie. Deel 4: Was Jezus een jongeaarde-creationist?

Beste Terry,

Om eerlijk te zijn stelt je reactie op mijn vorige brieven tot nu toe me enigszins teleur. Want in plaats van argumenten tegen mijn visie aan te voeren, herhaal je vooral de jouwe. Allereerst stel je dat zorgvuldige lezing van Psalm 104 en Job 38 laat zien dat de voor onze discussie relevante passages daarin verwijzen naar vormen van gedrag die pas na de zondeval ontstaan zijn. Maar je voegt geen woord toe ter onderbouwing.

Vervolgens heb ik het "zeer goed" uit Genesis 1 uitgelegd als "volkomen uitgebalanceerd en zodoende geschikt voor zijn doel" in plaats van "volkomen pijnloos". Je bestrijdt dit standpunt niet, maar herhaalt slechts het jouwe.

Ten derde gaf ik aan dat Paulus in Romeinen 8 het zuchten van de schepping nÝét expliciet met de zonde verbindt. Het lijkt echter alsof je dit niet gelezen hebt, want je blijft ervan uitgaan dat hij dit wel doet.

Ten slotte heb ik aangevoerd dat een oude aarde niet noodzakelijkerwijs de Bijbelse leer over zonde en verzoening ondermijnt. In reactie daarop probeer je zelfs niet aan te tonen dat ik dit mis heb, maar herhaal je simpelweg dat "wanneer we evolutie en miljoenen jaren aanvaarden, de Bijbelse leer van zonde en (?) verzoening ernstig wordt ondergraven." Maar als je geen argumenten geeft, hoe kan ik dan overtuigd worden?

Retoriek

Wel verwijs je me op een nogal algemene manier naar bepaalde recente creationistische uitgaven (dezelfde waar je in Woerden ook al op wees). Wat de dvd's betreft, ik heb delen ervan gezien. Op zeker moment heb ik echter besloten er verder niet meer naar te kijken, vanwege de hoeveelheid verbale en non-verbale retoriek waarin de boodschap is verpakt. Deze (typisch Amerikaanse?) manier van doen heeft een averechts effect op me: hij maakt me achterdochtig. Ik geef de voorkeur aan sobere tekst, die degelijk verantwoord wordt in voetnoten etc. Daarom waardeer ik het dat eindelijk (!) "Coming to Grips with Genesis" is verschenen. Mijns inziens is dit inderdaad een waardevol werk, gelet op de omvattende manier waarop het de relevante Bijbelse thema's wetenschappelijk benadert.

Met veel opvattingen in dit boek stem ik in. Zo wordt in hoofdstuk 1 terecht opgemerkt dat de kerkvaders schreven in een intellectueel milieu dat vol atheïstische wereldbeelden was, waarvan de meesten stelden dat de aarde ¾f heel oud ¾f eeuwig was (blz. 50). Natuurlijk oefenden zulke opvattingen aantrekkingskracht uit op pasbekeerde christenen; daarom begrijp ik niet hoe je tegelijkertijd kunt staande houden dat "de geloofsbelijdenissen werden geschreven toen de leeftijd van de aarde voor hen geen issue was." Dat was ongetwijfeld wél zo. Daarom is het des te veelzeggender dat de kerk (en ik geloof dat ze hierin geleid werd door Gods Geest) moedig stelde dat de aarde door God de Vader is geschapen, maar dat ze geen officiële uitspraak deed over de leeftijd van de aarde of over het scheppingsproces.

Gekunsteld

Als geheel overtuigt "Coming to Grips with Genesis" me dan ook niet. Net als bij de meer natuurwetenschappelijke creationistische theorieën stond ook bij deze theologische aanvulling de uitkomst overduidelijk bij voorbaat vast (namelijk zes keer 24 uur et cetera). Alle exegetische, hermeneutische en theologische gegevens moesten zo worden geplooid dat ze deze conclusie onderbouwen. Ook al wordt deze manier van doen soms nog zo gekunsteld, voor nuanceringen was geen ruimte, want iedere concessie kon blijkbaar als teken van zwakte worden uitgelegd.

Laat me als voorbeeld je eigen hoofdstuk over "Jezus' visie op de leeftijd van de aarde" nemen. Dat is een belangrijk onderwerp. Soms vertellen mensen me dat ze niet vanwege Genesis voor het creationisme voelen, maar vanwege het Nieuwe Testament. In dit hoofdstuk beweer je dat Jezus een jongeaardecreationist was (wat trouwens een gigantisch anachronisme is) vanwege Markus 10:6, Markus 13:19-20 en Lukas 11:50-51. Maar ieder die deze passages onbevangen leest, vindt er geen bevestiging van het creationisme in. In Markus 10 lijkt "het begin der schepping" te verwijzen naar de schepping van de mens, Markus 13 gaat helemaal niet in op de vraag hoe oud de aarde is, terwijl Lukas 11 zelfs veronderstelt dat er vanaf "de grondlegging der wereld" bloed vergoten is - een opvatting die in zekere zin dicht in de buurt komt van theïstisch evolutionisme. Dus er zijn veel ingewikkelde exegetische manoeuvres voor nodig om bij jouw conclusies uit te komen!

Maar zelfs als deze conclusies terecht zijn, is het duidelijk dat het geen onderdeel van Jezus' boodschap was dat de aarde jong is. Het was eerder een algemeen 'achtergrondgeloof' dat Hij (net als Zijn Vader) als een pedagogisch voertuig aanvaard kan hebben om Zijn boodschap van bekering en geloof over te dragen.

Laat me eindigen met een persoonlijke vraag: denk je dat je je geloof zou verliezen als je overtuigd zou raken van een oude aarde?

De auteur doceert geschiedenis van het protestantisme aan de Universiteit Leiden en dogmatiek aan de VU.


Voor Jezus was Genesis echte geschiedenis

Beste Gijsbert,

In je brief van vandaag beschuldig je me van het negeren van je voorgaande punten. Vanzelfsprekend kan ik niet op alles reageren. Laat me (vanwege het doorslaggevende belang van de zondvloed voor de vraag rond de oorsprong) beginnen met een paar opmerkingen over je vorige brief.

Je hebt gelijk voor wat betreft de mogelijke betekenissen van "eretz". Maar vaak heeft dit woord betrekking op de gehele aarde. (bijv. Gen. 1:15-17, Ex. 20:4). In het zondvloedverslag wordt het 45 keer gebruikt, in tegenstelling tot de 9 keer dat "adamah" wordt gebruikt, wat grond, land of natie kan betekenen. Deze tegenstelling wijst duidelijk op een wereldwijde zondvloed, in het bijzonder omdat de context de overduidelijke uitdrukkingen "van onder de hemel", "al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had" en "om alle vlees (?) te verderven" bevat. Inderdaad betekent "alle" niet altijd letterlijk alle, zoals de context van de door jou geciteerde passages laat zien. Maar vaak betekent het dit wel, zoals de context van Romeinen 3:23, Mattheüs 28:18-20 en Genesis 6 tot 9 laat zien.

Genesis 6 tot 9 vormt inderdaad een onderdeel van het algehele Bijbelse verslag van de heilsgeschiedenis. Maar je verwart het doel van die tékst met het doel van de zondvloed en de ark. Genesis 6:6-9:17 beschrijft niet de neiging van de zonde om voort te woekeren, maar het ¾¾rdeel over een zeer zondige wereld. Je hebt niet verklaard hoe een plaatselijke zondvloed past bij de bedoelingen van de Heere met de zondvloed en de ark.

In je volgende punt maak je een verkeerde tegenstelling. Hoe weet je dat Genesis 6 tot 9 niet bedoeld is om zowel waarheid aangaande de verlossing als geologische/biologische waarheden te onderwijzen, aangezien het gedeelte duidelijk naar de laatste soort verwijst?

Biologische waarheid

Vergelijk het als volgt: de geboorte, dood en opstanding van Jezus zijn het hart van het Bijbelse verhaal van zonde en verlossing. Je zou toch niet willen suggereren dat de Evangelieschrijvers ons naast waarheid over de verlossing geen biologische waarheid over de aard van Zijn geboorte, dood en opstanding bieden?

Voor wat betreft je veronderstelde wonderen die voor een wereldwijde zondvloed die een jaar lang duurt, nodig zouden zijn, beveel ik je John Woodmorappes grondige onderzoek aan in "Noah's Ark: A Feasibility Study" (zie de website van Answers in Genesis). Zonder zich op wonderen te beroepen, weerlegt hij honderden bezwaren zoals de jouwe. Je stelt eenvoudigweg dat Genesis 7:19-22 hyperbolisch taalgebruik hanteert. Graag ontvang ik in de toekomst je exegetische argumenten ter ondersteuning van die bewering.

En dan naar de brief van vandaag. Ten eerste stel je mijn standpunt over Psalm 104 en Job 38 verkeerd voor. Ik zei dat "het grootste deel" van deze hoofdstukken (en dus niet alle) naar omstandigheden na de val verwijst, zoals die waren in de tijd van de auteurs. Een paar verzen verwijzen naar de gebeurtenissen in Genesis 1. Maar wijn, olie, Libanon en schepen (in Psalm 104) en oorlog, dood, steden, dorsvloeren, speren en bazuinen (in Job 38-39) bestonden niet in Genesis 1, aangezien het door mensen gemaakte werkelijkheden van na de zondeval zijn.

In de tweede plaats verbindt Paulus in Romeinen 8 het zuchten van de schepping met de zonde, doordat hij de bevrijding ervan en ons opstandingslichaam verbindt aan het uiteindelijke verlossingswerk van Christus. Dit laatste was nodig vanwege Adams zonde, zoals de apostel in Romeinen 5 duidelijk maakt.

Afvallig

Ten derde is Jezus te beschouwen als een jongeaardecreationist in die zin dat Hij Genesis 1-11 als daadwerkelijke geschiedenis opvatte, geloofde dat de mensheid even oud is als het heelal en dat de zondvloed wereldwijd was. In de verzen die ik in "Coming to Grips with Genesis" bespreek, leerde Hij niet expliciet het standpunt van een jonge aarde, maar Zijn wereldbeeld komt nadrukkelijk naar voren uit Zijn uitspraken op dit punt. Graag zou ik je volledige exegetische weerlegging ontvangen van mijn veronderstelde "ingewikkelde exegetische manoeuvres", zoals je die mij toeschrijft.

Ook je korte opmerking dat "alle exegetische, hermeneutische en theologische gegevens" in "Coming to Grips with Genesis" moesten worden "geplooid" is niet voldoende om de argumenten van veertien zorgvuldige werkende wetenschappers onderuit te halen.

Zou ik mijn geloof verliezen als ik in miljoenen jaren ging geloven? Dat weet ik niet. Ik weet echter dat om precies deze reden miljoenen mensen van hun geloof zijn afgevallen. Om zowel in Christus als in miljoenen jaren te geloven is inconsistent, want Christus geloofde Mozes' woorden in Genesis en Hij zei dat ook wij dit moeten doen (Joh. 5:45-47). Het is inconsistent om Hem Heere te noemen en te geloven wat strijdig is met Zijn Woord.

De auteur is spreker, schrijver en onderzoeker voor Answers in Genesis in Petersburg, Kentucky (VS).

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 2009

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Creationisme maakt geforceerde indruk - Voor Jezus was Genesis echte geschiedenis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 2009

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's