Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Tweede Kamer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Tweede Kamer

7 minuten leestijd

door J . J . Verhage,

Vorige maand vond de behandeling plaats van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Vele zaken kwamen hierbij aan de orde. Van enkele wordt hieronder iets vermeld.

• APPLICATIECURSUSSEN BASISONDERWIJS

Kleuterleidsters met akte B en onvolledig bevoegde onderwijzers kunnen met ingang van het schooljaar 1978-1979 aan applicatiecursussen gaan deelnemen, die dan zullen worden georganiseerd in verband met de voorgenomen invoering van het basisonderwijs. Degenen, die die cursussen met goed gevolg hebben doorlopen ontlenen daaraan dezelfde rechten voor de nieuwe basisschool als de abituriënten van de toekomstige gelhtegreerde opleidingen voor onderwijsgevenden aan de basisschool. De omvang van de applicatiecursussen is vastgesteld op 120 lesuren van vijftig minuten, die over een periode van twee jaar gegeven zullen worden. De minister verwacht dat hierdoor de cursisten, meer dan bij een éénjarige cursus, in de gelegenheid zullen worden gesteld met goed resultaat aan de cursus deel te nemen. Deze verwachting is mede gebaseerd op de omstandigheid dat de training in vaardigheden een belangrijk aspect vormt van de cursus. Bovendien is er rekening mee gehouden, dat de applicatiecursussen buiten de werktijd van de onderwijsgevenden gegeven zullen worden.

Minister Pais benadrukte, dat het tot stand komen van de basisschool niet alleen afhangt van het tot stand komen van een wettelijke regeling.

"Bij verschillende gelegenheden heb ik onderstreept, dat het scheppen van goede voorwaarden, zoals huisvesting, her- en bijscholing van de onderwijsgevenden voor de integratie van kleuter- en lager onderwijs minstens zo belangrijk is", aldus de bewindsman.

• 4-JARIGE M.A.V.O.

Staatssecretaris De Jong deelde mede dat het de bedoeling is in de komende tijd het m.a.v.o. over de gehele linie vierjarig te maken. Hij hoopt ook een oplossing te vinden voor de harmonisatie van de brugklassen. De bewindsman zei verder te streven naar een gemengd a.v.o. - l.b.o. - diploma, naar een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs om het ongedeeld v.w.o. tot regel te maken en naar de aangekondigde indiening van een beleidsnotitie over nieuwe onderwijsvormen voor 16tot 18-jarigen. Staatssecretaris De Jong zei dat getracht zal worden deze notitie binnen enkele maanden bij de Tweede Kamer in te dienen.

De bewindsman benadrukte dat het dringend noodzakelijk is om nieuwe onderwijsvormen voor 16- tot 18-jarigen tot stand te brengen omdat men in feite kan zeggen, dat het hier gaat om een hiaat in de Wet op het voortgezet onderwij s. De bewindsman zei te streven naar een start van de eerste projecten op 1 augustus 1979. De grote voordelen, die aan deze maatregelen verbonden zijn, zijn vermindering van de jeugdwerkloosheid, de gunstige invloed die ervan uit zal gaan met betrekking tot de verhouding onderwij s-arbeidsmarkt en de verruiming van de werkgelegenheid voor onderwijsgevenden.

Over de scholenbouw zei de staatssecretaris tenslotte in zijn inleidende woorden dat onderzocht moet worden of geen systeem kan worden gevonden waarbij de bouwpot meer structureel gebonden wordt en daardoor wat minder gevoelig is voor conjuncturele invloeden.

• BIJ LOPEND BELEID KIJKEN WAT GEVOLGEN ZIJN VOOR TOEKOMSTIGE BASISSCHOOL

"Bij het treffen van voorzieningen in het kader van het lopende beleid moeten we in de beschouwingen steeds meer de vraag betrekken, welke gevolgen onze beslissingen hebben voor de toekomstige basisschool", zo zei staatssecretaris Hermes. Hij constateerde, dat de verlagir^en van de leerlingenschaal die.in de afgelopen vijftien jaar zijn doorgevoerd hebben geleid tot kleinere klassen. Deze kleinere klassen nü zijn z.i. een voorwaarde om te komen tot meer individualisering in het onderwijs. Hij hield de Kamer voor, dat de verschillen in bekostiging van het kleuter- en lager onderwijs ongewenst zijn. Zijn beleid is er daarom op gericht om zoveel mogelijk te komen tot harmonisatie.

• SCHOOLBEGELEIDINGSDIENSTEN

Blijkens een ministeriële nota (nr. 15) naar aanleiding van vragen van de leden van de vaste Commissies voor onderwijs en wetenschappen en voor het Wetenschapsbeleid heeft ook de bekostiging van s.b.d. 's bijzondere aandacht gehad.

Op daartoe strekkende vragen heeft de minister als volgt geantwoord: "De concept-bekostigingsregeling voor de schoolbegeleiding is onlangs op ambtelijk niveau gereedgekomen. Er heeft een ernstige vertraging in de opstelling van het concept plaatsgevonden, doordat de regeling van rechtspositionele problemen meer tijd vergde dan was voorzien. " ....

"Zolang een bekostigingsbeschikking voor de schoolbegeleidingsdiensten, die na overleg met de Kamer zal worden vastgesteld, nog niet is tot stand gekomen, dient de nodige terughoudendheid te worden betracht met het stellen van criteria voor de subsidiëring van deze diensten. Dat betekent,

dat wanneer men in een bepaalde regio het niet eens is over de aard en de vorm waarin het schoolbegeleidingswerk dient te geschieden, voorshands nog niet tot subsidiëring kan worden overgegaan. Slechts hierdoor is het mogelijk vooruitlopen te vermijden op nog vast te stellen criteria, die omstreden zijn. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid, dat de in de vraag bedoelde Algemene Stichting Onderwijs Advies en Begeleidingsdienst N.W. Veluwe en de Stichting Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdienst gezamenlijk tot een oplossing zouden kunnen komen, waardoor subsidiëring, voor zover de financiële middelen dit mogelijk maken, eerder overwogen zou kunnen worden."

Ds. Abma heeft hierop gereageerd met de mededeling, dat dit antwoord nieuwsgierig maakt naar de uitleg van de laatste volzin. Heeft die overweging inmiddels reeds plaats gevonden en aan welke oplossing denkt de

bewindsman in het kader van "gezamenlijk", zo vroeg Ds. Abma vervolgens.

Aan de Handelingen van 2 maart j. 1. kan voor wat betreft dit onderwerp voorts nog het volgende ontleend worden.

"De mogelijkheid van richtingsdiensten wens ik (staatssecretaris Hermes) niet uit te sluiten, maar ik ga wel uit van regionale diensten. Voor een doelmatig functioneren van de diensten acht ik een regio van een werkbare omvang noodzakelijk. De precieze uitwerking is op dit moment nog niet afgerond.

Ik sta in de periode, waarin over de concept-beschikking overleg wordt gevoerd, open voor overleg met diensten, die zich niet in enig regulier overlegorgaan vertegenwoordigd weten en tot een dergelijk overleg de wens te kennen geven" ....

"De heer E venhuis heeft opgemerkt, dat in een enkel deel van het land het openbaar onderwijs - als minderheid - verstoken blijft van de diensten van een schoolbegeleidingsdienst. Mij is de situatie bekend op de noordwest-Veluwe.

Het zal de heer Evenhuis bekend zijn, dat het Rijk niet als bevoegd gezag bij het kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs optreedt.

Het zal hem ook bekend zijn, dat de schoolbegeleidingsdiensten speciaal voor de begeleiding van het kleuter-, lager en buitengewoon onderwijs worden opgezet. Het Rijk als zodanig staat erbuiten. Het probleem is dat de participanten die hier wel een rol spelen, namelijk de gemeentebesturen als bevoegd gezag van de openbare scholen en de schoolbesturen van het bijzonder onderwijs, elkaar in bepaalde streken niet kunnen vinden." Nadat de staatssecretaris had opgemerkt, dat hij over het algemeen van mening is, dat op dit punt terughoudendheid moet worden betracht, zo lang geen bekostigingsbeschikking voor de s.b.d. tot stand is gekomen, zei hij dat binnen die regeling voor dit soort situaties een oplossing zal moeten worden gezocht, die voor alle mogelijke gevallen een uitkomst biedt.

Hij rondde dit punt als volgt af: "Zolang er geen algemeen geldende regels zijn, is het moeilijk in een omstreden zaak partij of rechter te zijn en is het verstandig om te streven naar de totstandkoming van de conceptbeschikking. De partijen kunnen elkaar namelijk niet vinden. Als zij elkaar in het overleg zouden kunnen vinden, zou natuurlijk alles opgelost zijn. Het is niet mogelijk om ter zake een uitspraak te doen, want er zijn geen algemeen geldende regels".

• KLEINE SCHOLEN

De bewindsman deelde de Tweede Kamer mee dat binnenkort overleg zal worden gepleegd met de provincies over de problemen van de kleine scholen. Hij wees er op dat een wetsontwerp in voorbereiding is voor de verlaging van het minimum grensgetal waarbij scholen in kleine kernen nog voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

• WETGEVING

Omtrent het voorstel tot wijziging van de Lager-onderwijswet 1920 ter invoering van het instituut schoolassistent is reeds advies van de Onderwijsraad ontvangen. Het is niet uitgesloten dat indiening van het wetsontwerp nog in de loop van dit kalenderjaar kan geschieden.

De huidige stichtingsnormen bij het kleuteronderwijs verhouden zich ongunstig ten opzichte van die bij het lager onderwijs. Is b.v. stichting van een lagere school in de* kleinste gemeenten reeds bij 50 leerlingen mogelijk, voor een kleuterschool, waarvoor in het algemeen toch slechts een derde van dit aantal kan worden verwacht, bedraagt de stichtingsnorm 30. Het is nu de bedoeling te onderzoeken of deze stichtingsnormen verhoudingsgewijs dichter bij elkaar gebracht kunnen worden, daarbij kan o.a. gedacht worden aan een verlaging vaii de stichtingsnormen voor kleuterscholen en een kleine optrekking van de normen voor lagere scholen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

De Reformatorische School | 44 Pagina's

Uit de Tweede Kamer

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

De Reformatorische School | 44 Pagina's

PDF Bekijken