Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Driestar College Gouda integreert ICT schoolbreed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Driestar College Gouda integreert ICT schoolbreed

11 minuten leestijd

Als Voorhoedeschool vervult het Driestar College in Gouda een voortrekkersrol bij de integratie van ICT, niet alleen in de eigen uitgestrekte regio maar ook ten dienste van het gehele reformatorisch onderwijs in ons land.Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het ICTplan, hoe wordt ICT-beleid vertaald naar de praktijk binnen de school en waar liggen de prioriteiten voor de nabije toekomst? Over deze vragen ging het gesprek met rector Dr. Van der Hoek en hoofd systeembeheer Ing. Noteboom.

Reformatorisch onderwijs kiest voor beschermd Internet-gebruik via filtering

Schoolgegevens

- Naam + adres: Driestar College, Ronsseplein 1, Postbus 148, 2800 AC Gouda, tel. (0182) 691.691, fax: (0182) 571.003.

- Directie + contactpersoon ICT: Dr. G. van der Hoek, voorzitter centrale directie; contactpersoon ICT: Dhr. D. Peters.

- E-mail en website-adres: post@driestar college.nl; www.driestarcollege.nl

- Schoolgrootte: 3550 leerlingen, ca. 300 personeelsleden.

- Leedingen-populatie: Regio-functie voor leedingen uit gezinnen met orthodox-protestantse signatuur.

- Aanduiding pedagogisch / didactische werkwijze: Christelijke scholengemeenschap op Reformatorische grondslag voor (l)VBO, MAVO, HAVO en VWO met bijzondere aandacht voor leerlingenzorg en als speciale aandachtsgebieden: ICT-voorhoedeschool en het sponsoren van ontwikkelingshulp-projecten.

- Huisvesting: Gestart in 1968 als afsplitsing (HAVO-top) van PABO De Driestar, thans nevenvestigingen in Lekkerkerk en Leiden.

- Omvang en samenstelling hard- en softwarepark: A. Hardware: 8 servers (Compaq met Novell 5.0 als netwerk besturingssysteem), ca. 400 pc's (waarvan 250 op het netwerk zijn aangesloten, dit aantal groeit nog steeds), 8 scanners, ca. 50 printers (waarvan 10 netwerkprinters), 50% van de pc's heeft een CD-Rom. B. Toepassingen:

1. Algemeen: MS Office 97, Windows 95/98, Internet/ Kennisnet. 2. Educatie: On line Bible, Encarta 2000, diverse programma's voor onder meer wis- en natuurkunde, ANW, Duits, Engels en CKV. C. Administratie: Schoolfact 5 (binnenkort 6), Lerarenagenda 9.3 (binnenkort 9.4), Einfact (financiële administratie) en Casomaat (salarisadministratie).

- Aansluiting op Kennisnet: ja.

Intranet: Binnen de school is een netwerk waarop docenten en leedingen gegevens kunnen opslaan voor hun sectie of voor hen persoonlijk. Daarnaast is er een homesite, die ook van buiten de school te benaderen is. Hierop staat informatie over de school voor ouders, medewerkers en leedingen.

- ICT-budget: De bijgestelde begroting voor het Voorhoede-project kwam uit op f 1.980.000. De dekking bestaat uit f 1.108.000 subsidie OC& W (aantal leedingen x f 330), aangevuld met f 872.000 eigen bijdrage school. (Specificatie: projectmanagement: /50.000, scholing: /205.000, ICT-leermiddelen/software: f 75.000, hardware: f 345.000, netwerk (LAN): f 102.000. Diversen/onvoorzien: f 95.000)

Welk uitgangspunt staat voor u centraal bij de integratie van ICT? 'Jonge mensen vormen en toerusten tot het vervullen van hun taak in de maatschappij. Dat is ons onderwijsdoel van het Driestar College. En omdat die maatschappij in toenemende mate een informatiemaatschappij wordt, is ICT niet weg te denken uit de school. Doelgerichte gegevensverwerving -verwerking en verstrekking is niet waardenvrij. De levensbeschouwing achter het pedagogisch en didactisch bezig zijn op het Drie­

star College bepaalt hoe docent en leerlingen met ICT moeten omgaan. Het toepassen van ICT is allereerst een hulpmiddel bij het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en geen doel op zichzelf. Het kan echter wel degelijk ook leiden tot verrijking van het onderwijskundig bezig zijn. Pas bij invoering van ICT wel op de gevaren van de relatie mens-machine. Bij vorming en toerusting is de mens-mens relatie heel belangrijk. In de interactie tussen docent e

speelt discussie een grote rol. Dat heeft alles te maken met overdracht van waarden en normen. Waar zeg je nee tegen? Dan stuit je op problemen, zoals de enorme hoeveelheid ongeordende informatie en mogelijkheden voor communicatie via internet. De school ziet het als een opdracht om ten behoeve van de leerlingen ordening te scheppen in deze chaos.'

Beleidsontwikkeling

Het Driestar College besteedt veel zorg aan de beleidsmatige onderbouwing van ICT-toepassingen in het onderwijs.

Het verplichte projectplan als ICTvoorhoedeschool is gebaseerd op een Beleidsplan. In dit beleidsplan worden na een korte beschrijving van de uitgangspunten en de beleidsstructuur de ICT-toepas­ singen uiteengezet: ICT in het primaire proces, huidig computergebruik in de school (apparatuur en software), ingezette middelen (rol schoolleiding / coördinatie en beheer / taakafbakening / ondersteuning / financiën / faciliteiten) en knelpunten. Gevolgd door een beknopte analyse van de gewenste situatie, een uitwerking van kortetermijn activiteiten, een overzicht van ontwikkelingsmiddelen en een tijdsplanning.

Informatie- en communicatietechnologie is op het Driestar College

zowel leerdoel als onderwijskundig leer- en hulpmiddel. Daarom wordt een drietal aspecten belicht: ICT en de eindtermen (als leerdoel), ICT als hulpmiddel voor docent en leerling en ICT als medium. Dit beleidsplan maakt op zijn beurt deel uit van het 'Masterplan ICT in het reformatorisch voortgezet onderwijs'.

Doelen

Dit masterplan heeft een plaats in de ontwikkeling van het gezamenlijk beleid. Het geeft aan enerzijds binnen welke principiële en onderwijskundige kaders ICT in het onderwijs vorm gegeven zal gaan worden. Anderzijds geeft het plan aan welke knelpunten men tegen komt bij het realiseren van een principieel en onderwijskundig verantwoorde invoering van ICT en de kwaliteitseisen die de overheid stelt door middel van de kerndoelen basisvorming en de eindtermen van de examenprogramma's. Het masterplan kan des te meer een functie gaan vervullen in het ontwikkelen van een gezamenlijk ICT-beleid daar minister Hermans vorig jaar aankondigde dat de scholen meer ruimte krijgen voor een eigen ICT beleid.

Bij de invoering van ICT hanteert het Driestar College een breed scala aan landelijke projecteisen en schoolspecifieke doelen: van docenten die bezig zijn met een

invoeringstraject van ICT in hun eigen vak, een op school aanspreekbare ICT-speciaiist en de beschikking over een intern netwerk, dat aangesloten is op het landelijke educatieve netwerk tot een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem, werken in een mediatheek met digitale informatie-gereedschappen en het gebruik van COO-programma's door leerlingen tijdens en na schooltijd.

Vertaling

Hoe wordt ICT-beleid vertaald naar de praktijk binnen de schoolt' 'Naast de initiatieven vanuit onze stuurgroep voor ICT neemt vraagsturing vanuit de secties hier een belangrijke plaats in. Secties kunnen projectplannen indienen om de aanwezige middelen te besteden. Binnen de afdeling AVMB is dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van een programma voor het omgaan met apparaten met als startpunt: hoe kun je pinnen? Binnen de sectie Nederlands maakt men werk van het houden van presentaties door leerlingen. Dat betekent integratie van automatisering en het omgaan met software. Binnen de sectie biologie is een cyclus ontworpen over evolutietheorie en creationisme, die op onze website gezet is. Voor het oplossen van voorkomende problemen hebben we binnen

onze technische infrastructuur een centrale helpdesk ingericht. Deze probleemsignalering is meestal of van operationele aard of het heeft betrekking op uitbreiding. Bij operationele problemen luidt het; 't zou moeten werken, maar 't werkt niet. Meestal is het terug te voeren tot het niet goed gebruiken van het programma. Als een bepaald type storing of foutmelding zich wat vaker voordoet, is dat voor ons aanleiding om te zorgen voor aanvullende instructie, het maken van een documentje of het samenstellen van een handleiding. Bij de uitbreidingsvragen gaat het meestal om: we hebben iets nodig en kunnen we dat krijgen. Dan vindt overleg plaats om een oplossing te vinden in de sfeer van software en netwerk. Voor deze probleemsignalering zijn we tijdens de lesuren continu bereikbaar. Een hele geruststelling voor de collega's dus!'

Inktvlekwerking

Bij de begeleiding op weg naar zelfstandigheid en de stimulering van de zelfwerkzaamheid krijgt de toepassing van ICT op het Driestar College alle aandacht.

De leeromgeving waarin de gebruikte systemen zijn geplaatst draagt zorg voor voldoende sociale contacten. De mediatheek wordt hoe langer hoe meer een belangrijke schakel in het onderwijs in de Tweede Fase en zal in de toekomst ook een functie krijgen in het leerproces, dat gestalte krijgt in de leerwegen van het VMBO.

In de basisvorming vinden we niet alleen de ICT-toepassingen terug, maar is ook sprake van een ICTleerdoel in het vak informatiekunde (schoolbreed in het tweede leerjaar) en in de funderende module informatiekunde, die wordt aangeboden in het derde leerjaar. Alle leerlingen kunnen na afloop van het derde leerjaar werken met programma's als bijvoorbeeld Word en Excel. Ook leren ze werken met een scanner, digitale camera en bijbehorende software.

De uitvoering van het ICT-project Voorhoedeschool is enorm stimule­ rend en zal een inktviekwerking hebben op alle vakgebieden. Het is niet voor niets, dat in andere vakken dan de prioritaire een gelijke of zelfs snellere ontwikkeling plaats vindt.

Het beleid in de school is er op gericht de informatie- en communicatietechnologie op verantwoorde wijze in het onderwijskundig en opvoedkundig werkzaam zijn toe te passen.

Povo Pilot Project

Zijn hier nog nieuwe educatieve toepassingen in ontwil< l< eling^ 'Om de voortgang van het onderwijskundig proces dat in het primair onderwijs is aangevangen te waarborgen en zonder hinderlijke breuklijn te laten overgaan in het VO is een project opgezet voor de vakken Engelse taal en Wereldoriëntatie.

Met een vijftal toeleverende basisscholen is onder begeleiding van de hogeschool De Driestar het zogenaamde POVO-project opgestart. ICT vormt daarin de belangrijkste schakel. Naast de docenten Engelse taal worden op het Driestar College ook de secties geschiedenis, aardrijkskunde en biologie geactiveerd. In totaal zijn hier 5 docenten elk drie uur per week mee bezig. De uitwerking ervan geeft enerzijds uitwisseling tussen PO, VO en de lerarenopleiding van de hogeschool De Driestar. Schoolintern heeft het anderzijds als uitwerking de integratie van vakken in de onderbouw (basisvorming). Het project is nog vrij nieuw, maar we zijn best te spreken over de resultaten tot nu toe.'

Filtering

In maart 2000 is in het Directieoverleg van de zeven Reformatorische scholen voor VO plus MBO (BVE) en HBO besloten om - met instemming van de besturen van deze negen onderwijsinstellingen - over te gaan tot de instelling van de Commissie Reformatorische Filtering Internet.

Dit besluit is genomen in het kader van het initiatief van het Reformatorisch onderwijs om zich in te spannen voor de realisatie van mogelijkheden (zoals filters), die een beschermd Internet-gebruik mogelijk maken. Daarbij wordt ernaar gestreefd - door categoriseren en filteren - efficiënt te kunnen zoeken op Internet en Kennisnet. Tot die efficiency behoort het uitsluiten van niet relevante informatie (door categoriseren) en het niet toegankelijke maken van om ethische redenen ongewenste informatie (door filteren). Bij het filteren zijn de Tien Geboden leidraad. Motief om hierbij samen te werken is - naast de onderwijsinhoudelijke noodzaak - de overtuiging, dat de scholen mede als taak hebben, in het kader van toerusting en vorming, de leerlingen te leren bewust om te gaan met Internet.

De uit de scholen samengestelde commissie heeft als adviseurs vertegenwoordigers van Vanenburg en het Reformatorisch Dagblad. Het eerste werk is te komen tot een zogenaamde community van vrijwilligers, die Internet-sites screent. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het softwarepakket Click Choice. Het streven is om najaar 2000 zover te zijn, dat het te ontwikkelen filter operationeel is.

De commissie beziet tevens de mogelijkheden om in de schoolomgeving te werken met het RDNet- Pluspakket. Dit is een door het Reformatorisch Dagblad beschikbaar gestelde selectie van Internetsites.

Scholing

Naast een traject deskundigheidsbevordering voor iCT-coördinatie/ systeembeheer en schoolmanagement hanteert het Driestar College een scholingsprogramma voor ICT voor docenten.

Voor de scholing basisvaardigheden docenten prioritaire vakken (Nederlands, de moderne vreemde talen en de beroepsgerichte vakken van het VBO) is de beginsituatie vastgesteld door middel van een enquête. Er wordt gebruik gemaakt van de methode van

uitgeverij Instruct. De eerste drie deeltjes zijn onder deze docenten verspreid. Zij hebben zich verplicht tot zelfstudie. Onder de docenten van de andere vakken is op aanvraag verspreid. Van deze deeltjes zijn circa 200 exemplaren de school ingegaan. De deeltjes 4 t/m 6 zij inmiddels bij 100 collega's. Wekelijks wordt in de computerlokalen gedurende twee middagen begeleiding bij de zelfstudie gegeven. Een aantal collega's wordt extern geschoold, zodat zij de overige collega's kunnen scholen en toetsen.

In verband met de ontwikkeling van educatieve software is de stichting Baan Brothers Foundation bereid gebleken om het onderwijs bij te staan in de ontwikkeling van een methode voor het vak Engels. Hierbij zijn eveneens betrokken docenten Engels (PO en VO), de hogeschool en de onderwijsbegeleidingsdienst. Voor de ontwikkeling van een multimediale methode voor het vak Engels is een collega een dag in de week gedetacheerd bij het softwarebedrijf Vanenburg (Putten).

In het kader van de invoering van de Tweede Fase hebben alle leerlingen van het vierde leerjaar een twee-uur durende introductie mediatheekgebruik en internet gekregen. Voor het vak Nederlandse Taal werken leerlingen Tweede Fase tijdens de les met zoekopdrachten via internet in de mediatheek.

Attitudeverandering

Wat heeft voor u de komende periode prioriteit: ' 'In het algemeen zijn de voorzieningen hier op een goed niveau aanwezig. De vertragingen die het project heeft opgelopen van de kant van het ministerie en in de praktijk waren een tegenvaller. Met name voor de motivatie van het onderwijsgevend personeel is dat niet plezierig. De grootste uitdaging nu ligt bij de echte onderwijskundige integratie. Dat betekent: bij het onderwijsproces, bij de ontwikkeling van methoden en software. De doorwerking naar de secties staat dus centraal. Als voorhoedeschool ben je zeker in het voordeel. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de attitudeverandering van collega's. Dat heeft ook met leeftijd te maken. Integratie heeft tijd nodig. Die vertraging moetje niet negatief duiden. Toepassing van ICT in je vakgebied is voor veel mensen een flinke stap. Laat hen daarvoor de ruimte. Dat vraagt geduld. Intussen zijn we wel met de verwerving van de basisvaardigheden volgens het DRO door ons personeel nu over de helft. We kiezen daarbij voor een praktische invoering van modules en dat werkt. Zo kweekje gaandeweg een houding van: 't hoort bij je werk als docent.'

Dick Oosterveld

Dit artikel werd u aangeboden door: De Reformatorische School

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 2000

De Reformatorische School | 44 Pagina's

Driestar College Gouda integreert ICT schoolbreed

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 2000

De Reformatorische School | 44 Pagina's

PDF Bekijken