Bekijk het origineel

Christus, het rijsje uit Isaï’s tronk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus, het rijsje uit Isaï’s tronk

6 minuten leestijd

Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouioen tronk van Isaï; en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen.

Jes. 11 : 1

'> Jog enkele weken en wij hopen weder de komst des ïeeren in ons vlees te herdenken, die door de Apostel jenaamd is de verborgenheid der godzaligheid. In de veken welke de Kersttijd kortelings voorafgaan bepalen vij onze aandacht bij de voorzeggingen van des Heeen geboorte. Der gewoonte getrouw overdenken wij hans het woord van Jesaja 11 : 1: , Want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen ronk van Isaï en een scheut uit zijne wortelen zal yrucht voortbrengen." Dit woord spreekt ons van Christus, als het rijsje van Isais tronk m bepaalt ons

I. bij Zijn bovennatuurlijke komst; II. bij Zijn diepe vernedering; II. bij Zijn vruchtdragende bediening.

a bovemiatuarlijk is de kornst van Christus, • uit de fgehouwen tronk van Isaï; Zijn diepe vernedering ligt angewezen in de benamingen: rijsje en scheut; terwijl esaja duidelijk van Zijn vruchtdragende bediening preekt: Hij zal vrucht voortbrengen. Ten eerste spreken wij van de < ovennatuurlijke komst van Christus. lij is voorzegd te komen uit de afgehouwen tronk van saï.

esaja heeft in het tiende kapittel het kwaad voorzegd, at de Assyriër over Juda brengen zoude. Hij voorzag, /at in de dagen van Hiskia gekomen is. Toen heeft e Heere de Assyriër bevel gegeven tegen het volk iijner verbolgenheid, opdat hij een roof rove, en plunere een plimdering, en stelle het ter vertreding, gelijk et sHjk der straten. Zo zou Assyrië de roede van des [eeren toorn zijn, om het van Hem afhoererend volk i tuchtigen. In zijn verwaten trots waande Sanherib ich echter sterk om des Heeren volk te verdelgen en et zich geheel te onderwerpen gelijk hij zo menig Koinkrijk reeds gedaan had. Overmoedig door de bestting van geheel Juda, snoefde Rabsaké voor de poor- ; n van Jeruzalem, dat zelfs Israels God niet verlossen on. O, bange tijd voor 's Heeren volk. Het scheen met > avids huis afgedaan. De godvruchtige Hiskia ging met escheurde klederen, in zak en as voor het aangezicht es Heeren. Doch toen nam de Heere het op voor Zijn sdrukte volk. Hij sloeg door een engel in één nacht Dnderd vijf en tachtig duizend Assyriërs. Hun macht as gebroken. Zijn Israël bevrijd.' Van die bevrijding a heeft Jesaja geprofeteerd in het laatst van kapittel 3: „Doch zie, de Heere Heere der heii"scharen zal met 3weld de takken afkappen, en die hoog van gestalte jn, zullen nedergehouwen worden, en de verhevenen illen vernederd worden, (Dat zijn de Assyriërs). En ij zal met ijver de verys^arde struiken des wouds om- Duwen en de Libann zal vallen door de Heerlijke".. at is de profetie van de bloedige nederlaag van San- 3rib. Het mocht schijnen, dat het voor Davids huis was gesneden, 't tegendeel zal openbaar worden: „Want o gaat de profeet dan voort in onze tekst) er zal een isje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï". at woord ziet dus op de verheffing van Davids huis; ) de overwinning die God het heeft bereid. Maar in e bevrijding van Sanherib ziet Jesaja door de Geest ïr profetie de verlossing van Christus. Zijn oog wordt er voor geopend, dat Davids hms niet kan worden afgesneden, want dat Christus zijn zal uit de lendenen Davids, zoveel het vlees aangaat. Hij zal komen als een rijsje tiit de afgehouwen tronk. Het zal door het menslijk onmogelijk heengaan; ipaar niettemin het zal geschieden. ; 9? ^: ^%

Eens was Isaï een machtige bböm; de boom die in Davids Koningschap tot geweldige heerhjkheid kwam.^ Maar die boom wordt afgehouwen en met de aarde gelijk gemaakt. Een tronk, meer niet, blijft in de aarde staan. Diepere vernedering dan in Babels overheersing zal er komen. De Romeinse wereldmacht zal ook Juda zich onderwerpen en Davids troon doen bezetten door 'n Edomièt, een eeuwige vijand van Israël. Van Davids huis is niets meer te bespeuren. Zijn heerlijkheid is vergaan. Zijn heerschappij is ten eine. En toch dat huis van Isaï is niet uitgeroeid. Er is een tronk van over. Wel is het verval zo groot, dat niet alleen de bladerkroon is weggenomen, maar zelfs de fiere stam is omgehouwen, en de profeet dan ook niet meer spreekt van David, doch teruggaat op Isaï, Davids vader; teruggaat tot de dagen, toen David de schapen nog hoedde en van zijn koningschap nog geen spoor te zien was. Hoezeer echter ook vervallen en van een geweldige boom tot een tronk verlaagd, de wortelen staan nog in de aarde; een tronk is er ovej^ Jn het hoge Noorden des lands leven nog een Jozef en Maria, beiden uit het geslacht' Davids. Verre zijn zij van Jeruzalem, waar David zijn troon had; vreemd is beiden alle Koninklijke heerhjkheid; zij zijn arm en veracht. Maar deze tronk zal een rijsje en een scheut voortbrengen. Hoe onmogehjk het ook geacht moge worden naar menselijke berekening, de Heere zal het doen. Het zal een bovennatuurlijk werk zijn. Ja, bovennatuurlijk, want: „Zie, een maagd zal, zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam Immanuël heten". De tronk van Isaï zal door de kracht des Heiligen Geestes de eeuwige Koning Sions voortbrengen. Hij is God, boven al te prijzen in der eeuwigheid. Hij blijft. Die Hij is: God uit God; Licht uit Licht; waarachtig God uit waarachtig God. Maar Hij wordt Davids Zoon. Hij neemt onze menselijke natuur aan. Nog enkele weken en wederom hopen wij in de geest te staan bij de kribbe te Bethlehem, waar de profetie van de bovennatuurlijke komst van Christus in vervulling is gegaan, en de Zone Gods geworden is uit een vrouw; geworden onder de wet. Niet door de wü des mans, maar door de Heilige Geest heeft deze afgehouwen tronk van Isaï een scheut voortgebracht, zodat de geboren Davidszoon is het ware vlees en bloed van Maria; gedragen onder haar harte; voldragen tot hare dagen vervuld werden. Want Hij moest een spruit en een scheut uit de wortel Isaï zijn; Hij moest zijn waarachtig mens met ziel en hchaam en behoren tot ons mensehjk geslacht. Anders had Hij niet kunnen lijden en sterven, noch ook Zich plaatsen onder de last der zonde van het geslacht Adams.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 december 1949

De Saambinder | 4 Pagina's

Christus, het rijsje uit Isaï’s tronk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 december 1949

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken