Bekijk het origineel

Scholenbond

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Scholenbond

4 minuten leestijd

Dinsdag 1 April j.l. was voor de schoolvereniging te Krimpen aan de IJssel een gedenkwaardige dag; na ruim 10 jaren van nu eens meer, dan weer. minder intensief voorbereidend werk, kon n.l. op die datum de zozeer begeerde school voor gewoon lager onderwijs, de „Johannes Calvijnschool", in gebruik genomen worden. Op Maandag 31 Maart, dus aan de vooravond van de opening der school, werd dit heugelijk feit herdacht in een dienst, die onder leiding stond van Ds Mieras, predikant der Oud-Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan de IJssel en tevens voorzitter der schoolvereniging.

Onder de talrijke aanwezigen merkten wij o.m. op de Inspecteur van het Rijksschooltoezicht in het district Gouda, de heer Banning, de Burgemeester en de Gemeente-secretaris van Krimpen a.d. IJssel, Ds van Leeuwen van St Philipsland, de vertegenwoordigers van de Scholenband, Mrs Bel en de Heer en enige hoofden van naburige scholen.

Ongeveer half acht opende Ds Mieras de bijeenkomst met het doen zingen van Psalm 119 : 3, waarna hij de verzen 1 t/m 16 van dezelfde Psalm las en voorging in gebed. Hierna bepaalde hij zijn gehoor bij de woorden van David uit Psalm 119 : 5: „Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewaren!" Spreker wees er op, dat de begeerte van Davids hart

uitging naar de geboden des Heeren en naar Zijn rechten en inzettingen en dat dit woord van David nu ook de taal der kerke Gods is. Deze bede mocht ook de onze zijn, aldus spreker, want al is het groot het is niet genoeg een school te hebben, waarin het onderwijs zal zijn gegrond op de leer der Vaderen. De school is genoemd naar Calvijn, maar zal het wel zijn, dan moet de God van Calvijn in het midden zijn. Na dit openingswoord ging de voorzitter over tot de installatie van het hoofd der school, de heer J. Abrahamse, en van het verdere personeel, de onderwijzer Veerman en de onderwijzeres Mej. van Leeuwen, die allen hartelijk door hem werden toegesproken. Hierna verkreeg de Inspecteur, de heer Banning, het woord, die het bestuur met de opening der school geluk wenste en de hoop uitsprak, dat deze school niet tevergeefs gesticht zou zijn. Spreker wees er op, dat deze nieuwe school niet allerwege in Krimpen aan de IJssel met blijdschap wordt begroet en dat daarom van de zijde van het bestuur en van het personeel wijs beleid nodig zal zijn.

Vervolgens werd het woord gevoerd door de heer Paul, Herv. Geref. Godsdienstonderwijzer en 2e voorzitter der schoolvereniging. In een ernstige toespraak wees spreker de ouders op de doopbelofte en op de noodzakelijkheid van onderwijs overeenkomstig de eis van Gods Woord, waarvoor onze Vaderen zich ook altijd-hebben beijverd. Als volgende spreker voerde de Burgemeester van Krimpen aan de ijssel het woord, die de gelukwensen van het Gemeentebestuiu: aan het schoolbestuur en aan het •personeel overbracht.

Namens de Scholenbond werd het woord gevoerd door Mr de Heer, die zijn dank 'betuigde voor de tot het Hoofdbestuur gerichte uitnodiging en mededeelde, dat Ds Rijksen tot zijn spijt door drukke ambtelijke bezigheden verhinderd was persoonlijk aanwezig te zijn. Spreker wenste vervolgens het bestuur geluk met de opening der school en wees er' op, dat dit in deze tijden als een bijzonder voorrecht moet worden gezien. Nadat nog was gesproken door de heren Jansen, hoofd der school te Gouda, Ds van Leeuwen te St Phlipsland en de heer van Steenis, hoofd der naburige school te Capelle aan de IJssel, alsmede door de heer de Kluyver, secretaris der schoolvereniging, werd als laatste spreker het woord gevoerd door het hoofd der nieuwe school, de heer Abrahamse, die de verschillende sprekers dankte voor hun goede wensen. Na nog een kort woord gesproken te hebben, sloot Ds Mieras deze druk bezochte en aangename bijeenkomst met dankgebed, na nog te hebben laten zingen Psahn 119 : 32.

N. B. 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

Scholenbond

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1952

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken