Bekijk het origineel

1953-1954

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

1953-1954

7 minuten leestijd

Wij lezen als Ehud tot die heidense koning der Moabieten sprak: „Ik heb een Woord Gods aan u" dat die afgodische vorst in eerbied op stond van zijn stoel. Zouden wij dan niet met grote ernst en diepe eerbied stilstaan bij de wisseling des jaars om op te merken het Woord des Heeren in al het gebeuren in de afgelopen periode? Niets ontgaat immers aan Zijn voorzienig bestel en hoe komt dat in bijzondere mate uit in Zijn kerk. Wat was die sprake Gods duidelijk in de vreselijke watervloed van 1 Febr. j.l. Neen niet de omstandigheden die zo tezamen hepen, deden de ramp ontstaan, al gebruikte God die middelen, doch Zijn hand was daarin zeer kenbaar. Hij deed de wateren zwellen en de stormen de dijken doorbreken en het vruchtbare land veranderen in zoute grond. Ja als de Heere niet had gesproken tot hiertoe en niet verder, wat zou er van ons land nog zijn overgebleven? Op zeer veel plaatsen was het zo nauw aan, dat als de storm nog even doorgetrokken was, schier alles onder water verzonken was. Hoevele doden zijn er niet te betreuren door deze vreselijke stormvloed. De couranten zeggen dat 2000 zielen zijn omgekomen. Hoevelen zullen er ook van onze gemeenten daaronder bevonden zijn. Welk een naamloos leed is over vele gezinnen gekomen. Van alles beroofd moesten ze in den vreemde worden ondergebracht. En al is weer veel hersteld, hoevele wonden zijn geslagen die door geen mensen met alles wat in de wereld is kunnen worden geheeld. Zal dat nu allemaal voorbijgaan, zonder dat profijtelijke lessen naar ziel en lichaam daaruit worden ontvangen?

Hoe was het ongenoegen des Heeren over de zonden en ongerechtigheden van land en volk, kerk en staat, daarin openbaar. Och dat Gods slaande hand in diepe vernedering ons voor God deed bukken in het stof, daar toch alles zwaar verzondigd ligt.

Hoe was de sprake Gods ook duidelijk in Zijn kerk. Hoe komt het uit dat als de Heere Zelf niet gedurig leidt en bewaart, wij onszelf geen ogenblik zijn toebetrouwd. Hoe komt de mens dan op de troon, ondanks alle genade die de Heere verheerlijkt heeft en ontstaan er bange scheuringen gelijk wij ook in ons kerkelijk leven helaas moesten medemaken. Hoe kan toch het werk tot samenbinding van onze gemeenten, waaraan zovele jaren onder biddend opzien werd gewerkt, en dat in de gunste Gods zo kennelijk werd verkregen, in één ogenblik zijn verwoest.

De Generale Synode die in Juni en Juli werd gehouden had alzo een grote betekenis en gewichtvolle besluiten moesten worden genomen. Eenparig was echter de Synode in haar beslissingen. Hoe droevig was het voor de Synode dat drie predikanten zonder wettige gronden die naar Gods Woord zijn, wegliepen en zichzelf buiten ons kerkverband plaatsten, terwijl later nog een ander zich bij hen voegde. Ook moest weer een ander predikant in dit verband door zijn classis met bijstand van Deputaten Part. Synode worden afgezet. Och dat de Heere over Zijn erfdeel nog een ten goede opstond en in een rechte weg weer samenvoegde wat nu zo jammerlijk verbroken ligt.

Verder zag de classis Utrecht met de bijstand van Deputaten Particuliere Synode zich genoodzaakt aan Ds J. v. d. Berg op zijn verzoek emeritaat te verlenen, aangezien zijn behandelende geneesheren hem ongeschikt verklaarden voor de uitoefening van zijn ambt. In het afgelopen jaar konden de predikanten Ds A. de Blois, Ds C. Hegeman en Ds J. B. Bel enige tijd hun arbeid door ziekte ook niet verrichten, terwijl de ziekte van de emeritus-predikant Ds Hagestein zich steeds meer verergert. De Heere mocht in Zijn ontfermingen betonen te weten wat nuttig en nodig is en Hij sterke hem in de ernstvolle ziekte in bijzondere mate en make het in alles wel. In het afgelopen jaar verwisselde Ds H. van Gilst zijn gemeente te Elspeet met Dirksland, die thans dus weer, nadat in 1949 Ds Bel vertrokken was, een eigen herder en leraar mag bezitten. Ds K. de Gier legde de herderstaf in Lisse neer om die in de gemeente te Den Haag weder op te nemen. Ds W. de Wit volgde de roeping van Leiden op, zodat Moerkapelle nu weer vacant is. Ds Chr. van Dam werd overgebogen om de beroeping van Barneveld aan te nemen, zodat deze gemeente zeer spoedig na al de bange gebeurtenissen aldaar weer een eigen herder en leraar mag bezitten. Ds A. Vergunst gaf aan de roepstem van over de oceaan gehoor en nam j.l. Zondag afscheid van zijn gemeente te Zeist om straks D.V. in Corsica (U.S.A.) de arbeid opnieuw aan te vangen, terwijl Ds G. Zwerus meende het beroep op hem uitgebracht van de gemeente Sunnyside (U.S.A.) niet te mogen afslaan, zodat ook hij in het voorjaar met zijn gezin daarheen hoopt te vertrekken.

Tijden van blijdschap en grote erkentelijkheid waren er ook in de gemeenten. Zo gedacht Ds A. de Blois met zijn gemeente zijn dertigjarig ambtsjubileum, terwijl Ds A. Verhagen temidden van zijn gemeente te Kampen de Heere mocht erkennen er voor, dat hij vijf en veertig jaar geleden voor het eerst het Woord des Heeren mocht uitdragen. In een bijzondere kerkdienst werd te Middelburg herdacht dat ouderling J. de Kok het zeldzame jubileum mocht vieren van vijftig jaar getrouwe dienst in Gods Kerk als ouderling. Het echtpaar A. Leenmans werd ook niet vergeten daar zij als koster en kosteres de gemeente te Leiden vijf en dertig jaar mochten dienen. Het Curatorium der Theologische School verklaarde student A. F. Honkoop na afgelegd examen beroepbaar, en hij werd nadat vele beroepen op hem waren uitgebracht, aan de gemeente te Goes verbonden. H. Rijksen werd door het Curatorium aangenomen en hem werd alsook de studenten A. Elshout en C. Molenaar preekconsent verleend.

Ook zijn er vele wonden geslagen in verschillende gemeenten en families door het overlijden van zeer geachte ambtsdragers.

Werd verleden jaar vergeten te vermelden dat ouderling F. V. d. Maas te Waarde de zijnen en de gemeente werd ontnomen, ook zijn de ouderling J. van Zweden te Goes, C. Hoogerheide te Bruinisse, M. Janse te Kampen, C. Fris te Oude Tonge, W. van Turenhout te Leiden, D. den Besten te Tricht, G. Noordzij te Rotterdam-C. en H. Scholte Sr. te Lisse, niet meer.

Van de diakenen ontvielen ons W. de Vreugd te Haarlem, J. V. Bochove te Zeist, J. N. Krijgsman te Den Helder en J. van Erkel te Middelharnis. De Heere mocht hen die in getrouwheid dienden en het welzijn der kerk beoogden, het hebben doen ervaren, wat het betekent dat Hij zegt: „Wel gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest over veel zal Ik u zetten; ga in, in de vreugde uws Heeren". Ook ontvielen ons de getrouwe kosters A. Olyslager te Meliskerke die meer dan 48 jaar zijn arbeid als dorpelwachter daar mocht verrichten en C. J. Izelaar te N.-Beyerland die 22 jaar aldaar daarin mocht bezig zijn. In Den Helder en te Slikkerveer werden de gemeenten geinstitueerd na lange tijd een afdeling geweest te zijn van de naburige moedergemeenten. In Oostvoorne is men begonnen met het houden van leesdiensten. Goudswaard herdacht dat vijf en twintig jaar geleden de kerk in gebruik genomen werd. Te Rijssen (Wal) werd de eerste steen gelegd voor een geheel nieuw kerkgebouw waaraan thans hard wordt gewerkt om het gereed te krijgen en dan meer dan 2500 mensen zal kunnen bevatten. Nieuwe kerken werden in gebruik genomen te Zuid-Beyerland, Terwolde, Gorinchem, Haamstede, Capelle a. d. IJssel, Klaaswaal en Goes, terwijl in Wageningen een nieuw orgel in gebruik werd genomen.

Ook werd een schitterende villa te Nunspeet aangekocht voor een kindertehuis, wat hopelijk nu spoedig zal geopend worden. Ook is er een Rusthuis „Avondrust" te Yerseke bijgekomen wat men spoedig in gebruik hoopt te kunnen nemen.

Tenslotte zij nog vermeld dat Ds C. Hegeman deze afgelopen zomer een paar maanden ons land bezocht en vele gemeenten toen heeft bediend. In de Amerikaanse en Canadese gemeenten vernemen wij dat het daar wel gaat. Vooral breiden zich de gemeenten in Canada erg uit, wat voor de predikanten in Amerika ook weer steeds meer werk medebrengt.

De Heere mocht bij de wisseling des jaars Zijn verzoenende kracht des bloeds over al het zondige willen doen ontvangen en Hij geve in ootmoedigheid en kinderlijke afhankelijkheid bij Hem te schuilen en het in alles van Hem te verwachten, opdat in ons land en volk en onze gemeenten ere wone en Zijn Naam worde verheerlijkt. * * *

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 december 1953

De Saambinder | 4 Pagina's

1953-1954

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 december 1953

De Saambinder | 4 Pagina's

PDF Bekijken