Bekijk het origineel

KORT VERSLAG van de vergadering der Particuliere Synode Oost van de Gereformeerde Gemeenten, gehouden te Barneveld op vrijdag 22 mei 1987

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT VERSLAG van de vergadering der Particuliere Synode Oost van de Gereformeerde Gemeenten, gehouden te Barneveld op vrijdag 22 mei 1987

6 minuten leestijd

Aan de vooravond van de dag waarop de synode vergaderde werd een bidstond gehouden, waarin Ds. J. Mijnders, de praeses van de vorige synode het woord bediende uit Hooglied 1 vers 7 en 8. Naar aanleiding van deze tekstwoorden sprak hij over: „Het weiden van de kudde des Heeren". ie. Een dringend verzoek; 2e. Een ernstige drangreden en 3e. Een liefdevol antwoord.

Namens de roepende kerk. de gemeente Doetinchem, opende Ds. A. B. van der Heiden op 22 mei 1987 de vergadering. Nadat gezongen was Psalm 68 : 14, las hij voor Jesaja 63 vers 1 tot en met 6 en ging voor in gebed.
Na een woord van welkom, memoreerde hij de voornaamste gebeurtenissen uit de achterliggende periode. Er is veel gebeurd in het achterliggende jaar maar de Heere spaarde ons nog en wij mogen in deze dag nog samenzijn om de belangen van dit deel der gemeenten te behartigen. En zijn er uitwendig geen klachten, er is veel in het innerlijke wat met grote zorg vervult. Voor de Kerk ligt er de troost in het woord van de Koning: „En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." De ledige plaatsen mocht de Heere nog willen vervullen en de nagelaten betrekkingen Zijn troost doen ervaren. Na de inleiding bepaalt de tijdelijke praeses de aanwezigen bij het voorgelezen Schriftgedeelte.
Nadat appèl is gehouden volgt verkiezing van het moderamen. Praeses: Ds. J. Mijnders; assessor praeses: Ds. P. Blok; 1e scriba: ouderling H. v. Rossum; 2e scriba: ouderling C. H. Diepeveen; quaestor: ouderling H. Blankenstijn.
Ds. Mijnders neemt met enkele woorden de leiding van de vergadering over. Wij hebben een ingrijpende vergadering. Door de besluiten van de Generale Synode zullen er in deze Synode veranderingen komen. Hierna krijgen de deputaten van de andere Synodi gelegenheid de groeten over te brengen. Ds. J. Beens namens de P.S. Zuid; Ds. A. F. Honkoop namens de P.S. Zuid-West en Ds. F. Harinck namens de P.S. Noord-West.
Hierna komen de rapporten van de diverse scholengemeenschappen, de Van Lodensteinscholengemeenschap, de Jacobus Fruytierscholengemeenschap en de Reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt aan de orde. De afgevaardigden hadden gaarne gezien dat de Jacobus Fruytier s.g. ook de bestuursleden in het verslag hadden opgenomen. Voor de Pieter Zandt scholengemeenschap blijven de hoge vervoerskosten een grote zorg. Steun vanuit de kerken wordt op hoge prijs gesteld.
Het besluit van de Generale Synode betreffende de nieuwe ciassesindeling vereist o.a. het aanwijzen van een gemeente waar het archief van de P.S. Oost zal worden bewaard. Dit was in het verleden de gemeente Zeist, maar wordt nu de gemeente Barneveld.
Het voorstel om de bejaardentehuizen Elim en Barneveld onder te brengen bij de P.S. Oost wordt aangehouden tot een volgende Synodevergadering. De verschillende classes hebben dan meer gelegenheid zich over de consequenties te beraden.
Aan het eind van de ochtendvergadering gaat ouderling A. v. d. Kieft voor in gebed en vraagt tevens een zegen voor de maaltijd. Voor de middagvergadering leest ouderling G. v. d. Hove Psalm 27 en gaat voor in gebed.
Voor deputaten art. 48 D.K.O. worden voorgesteld voor de Classis Rijssen: Ds. J. Karels als primus en Ds. Th. v. Stuijvenberg als secundus. Idem voor de Classis Kampen: Ds. P. Honkoop als primus en Ds. D. Hakkenberg als secundus. Idem voor de Classis Barneveld: Ds. P. Blok als primus en Ds. J. Mijnders als secundus.
Voor deputaten art. 49 D.K.O. idem voor de Classis Rijssen: Ds. J. M. Kleppe als primus en Ds. A. B. v. d. Heiden als secundus. Idem voor de Classis Kampen: Ds. P. Honkoop als primus en Ds. D. Hakkenberg als secundus. Idem voor de Classis Barneveld: Ds. J. Mijnders als primus en Ds. W. Hage als secundus.
Bij de bespreking over nieuwe catechisatiemethoden en het gebruik van het boekje van Ds. A. Hellenbroek wordt er gewezen op het noodzakelijke toezicht van de plaatselijke kerkeraad op het onderwijs aan de jeugd. Uit de discussie blijkt wel van de grote waarde die aan het boekje van Ds. A. Hellenbroek wordt toegekend.
De controle van de boekhouding van de quaestor is accoord bevonden. Er blijkt een reserve te zijn van plm. ƒ 20.000,-. Besloten wordt deze te laten bij de nieuwe P.S. Oost. Als secundus quaestor wordt benoemd: ouderling R. Riezebos.
Voor de volgende Particuliere Synode Oost wordt de gemeente van Nunspeet aangewezen als roepende kerk. Er wordt besloten die vergaderingen in de toekomst in verschillende gemeenten te houden. De volgende vergadering zal D.V. zijn op 6 mei 1988 te Kampen. De bidstond aan de vooravond van de vergadering zal dan ook gehouden worden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Kampen.
Ds. Mijnders spreekt dan enkele woorden van dank aan het adres van de scriba en de quaestor, de ouderlingen H. v. Rossum en H. Blankenstijn. Door de nieuwe indeling zullen zij straks deel uitmaken van de P.S. Noord-West.
Wij zijn overtuigd dat zij al de arbeid hebben gedaan met de liefde van hun hart. Scheiden is altijd een tere zaak maar wij hopen dat u ook in de nieuwe verbanden uw taak zult waarnemen. De Heere bedele u met wijsheid van boven.
Tot de afgevaardigden van de Classis Utrecht merkt hij op dat scheiden altijd iets in zich heeft van lijden. Alles blijft nu eenmaal niet zoals het was. Het had echter ook anders gekund. U neemt afscheid op een ordelijke wijze. Node zien wij u gaan, wij hopen echter dat de gelegde banden niet verbroken zullen worden.
Aan de andere kant weten wij dat u de zorgen meeneemt en die zult u ook in de P.S. Noord- West weer ontmoeten. Dat de Heere u ook daar dienstbaar moge stellen in Zijn koninkrijk. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
Ds. J. Karens spreekt hierna een woord van dank tot de voorzitter, maar ook tot alle afgevaardigden. Hij wenst allen toe verbonden te mogen blijven door de liefde.
Aan het eind van de vergadering richt de praeses woorden van dank tot de gemeente van Doetinchem voor het samenroepen van deze vergadering en tot de gemeente van Barneveld voor de betoonde gastvrijheid. Hierin betrekt hij ook het kostersechtpaar met hun hulp die, als altijd, voortreffelijk voor alles gezorgd hebben. Gods Woord zegt ons dat de liefde van velen zal verkouden in het laatst der dagen. Hoe groot is dan het voorrecht dat wij ook op deze dag in liefde en enigheid mochten verbonden zijn. De Heere bestendige deze liefde. De Koning van de Kerk roept Zijn gemeente toe: „Waakt" en laten we beseffen dat dit bij onszelf, bij ons huis en bij ons ambtelijk leven begint.
Gods Woord houdt ons voor dat er donkere wolken zullen zijn. Houdt dan wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. De mens van deze tijd wil wat nieuws. Dit manifesteert zich vooral op het terrein van het geestelijk leven.
Begrippen als de waarachtige bekering des mensen, van dood levend gemaakt worden, een staatsverwisseling kennen, het lijken soms vreemde zaken. Maar laten wij nooit vergeten dat het in deze tijd net zo is als in verleden tijden. Onze bede zij maar veel: „Bekeer mij, Heere, zoals Gij al Uw volk bekeert". Velen van Gods volk worden ouder en dat kan ons zorgen baren. Het roer van het schip rust echter in de handen van de Koning van de Kerk.
Daarom kan ons niets overvallen, omdat Hem niets kan overvallen. Vandaar de opwekking: „Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is". Door het geloof de volvoering van dat Godsplan te mogen zien, geeft wel eens vertrouwen en moed. Wij kunnen ons doel missen, de Koning van de Kerk mist Zijn doel nooit. Nadat nog gezongen is Psalm 25 vers 2, gaat hij voor in gebed.
Daarna sluit hij de vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 augustus 1987

De Saambinder | 8 Pagina's

KORT VERSLAG van de vergadering der Particuliere Synode Oost van de Gereformeerde Gemeenten, gehouden te Barneveld op vrijdag 22 mei 1987

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 augustus 1987

De Saambinder | 8 Pagina's

PDF Bekijken