Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

6 minuten leestijd

Beroepen:

te Aalburg: ds. Th. van Stuyvenberg te Terwolde; te Middelburg-Z.: ds. J. J. van Eckeveld te Zeist;

KORT VERSLAG van de vergadering van de Particuliere Synode Oost der Gereformeerde Gemeenten, gehouden te Rijssen, op 27 april 1989

In de bidstond aan de vooravond van de synodevergadering ging voor ds. J. Mijnders te Veenendaal. Hij sprak over Hebreen 4 : 16: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij

barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd." De tekst spreekt van: "De toegang tot Gods genadetroon." Achtereenvolgens bepaalde hij zijn gehoor bij: Ie. De troon waartoe zij naderen. 2e. De wijze waarop zij naderen. 3e. De vrucht vanwege het naderen.

De synodevergadering werd geopend door ds. R. Kattenberg, predikant van de roepende kerk, de gemeente Arnhem. Nadat gezongen was Psalm 68 : 1, las hij Habakuk 2 : 1-14 en ging voor in gebed.

In zijn openingswoord heette hij alle afgevaardigden, deputaten van de andere synodi, ambtsdragers en belangstellenden hartelijk welkom. In het kort werd stilgestaan bij de voornaamste gebeurtenissen die, in het afgelopen jaar, in deze synode hebben plaats gevonden. Blijde maar ook droeve dingen.

Naar aanleiding van Habakuk 2 : 13/14 spreekt de tijdelijke praeses een kort woord.

Uit het onderzoek der lastbrieven blijkt dat de 3 classes wettig vertegenwoordigd zijn.

Bij de gehouden verkiezing voor het moderamen werden: ds. J. Mijnders en ds. P. Blok gekozen als praeses en assessor-praeses; als Ie scriba ds. D. Hakkenberg en als 2e scriba ouderling C. H. Diepeveen; terwijl bij acclamatie aan ouderling R. Riezebos opnieuw het quaestorschap werd toebetrouwd.

De acta van de vorige vergadering, d.d. 6 mei 1988, werden met kleine correcties, goedgekeurd.

Hierna brachten de deputaten art. 48 D.K.O. namens de andere synodi hun groeten en wensen over.

Bij de ingekomen stukken was een brief van de Stichting tot financiële hulpverlening aan instellingen in de classis Kampen. Deze Stichting zal worden opgeheven. Een nieuwe Stichting tot financiële hulpverlening aan instellingen in de Particuliere Synode Oost der Gereformeerde Gemeenten, wordt voorgesteld. In het bestuur zullen de diverse classes, alsook de besturen van de beide bejaardentehuizen, Elim en Maranatha, zitting hebben. De vergadering stemt in met de voorgestelde wijziging van deze Stichting.

In een brief van het Deputaatschap Algemene Kerkelijke Zaken, sektie kerkelijke archieven van de Gereformeerde Gemeenten, wordt aandacht gevraagd voor de archivering van kerkelijke stukken. De praeses vraagt alle kerkeraden hieraan de nodige aandacht te besteden. In de P.S. Oost is de gemeente Barneveld archiefhoudende gemeente.

Hierna kwamen aan de orde de statuten van de bejaardentehuizen Elim te Barneveld en Maranatha te Rijssen. Deze tehuizen zijn, volgens besluit van de vorige P.S., ondergebracht bij de Particuliere Synode Oost. Over deze statuten is nog overleg gaande met de Provinciale overheden. Daarom worden de overlegde statuten voorlopig goedgekeurd. Mochten er ingrijpende wijzigingen moeten worden aangebracht, dan zal het moderamen, fungerende als commissie, de besturen van de tehuizen gaarne met raad en daad terzijde staan.

De aandacht wordt nog gevestigd op de meerzorg die de ouder wordende bejaarden nodig hebben. Dit vraagt extra personeel, terwijl de overheid juist dwingt tot bezuinigingen. Teneinde de bejaarden blijvend te kunnen verzorgen in hun levensavond zijn extra middelen, zowel in de personele als in de financiële sektor noodzakelijk. Getracht wordt o.a. met hulp van vrijwilligers, voor zoveel mogelijk, in deze zorg te voorzien. Ook op de diaconieën wordt een beroep gedaan om een en ander mogelijk te maken.

Voorts is er een brief van de heer Burgemeester van Rijssen met goede wensen voor deze vergadering, alsmede een brief van de werkgroep Schriftelijke Bijbelcursus met toelichting op haar taak.

Ook van de Particuliere Synode Zuid werd een schrijven ontvangen om in de andere Synodi de datum van de jaarlijkse biddag zodanig vast te stellen dat de predikanten van die Synodi ook in de Synode Zuid kunnen voorgaan. Dit verzoek is door genoemde Synode doorgezonden voor behandeling op de a.s. Generale Synode en komt dus daar aan de orde.

Door de deputaten art. 48 D.K.O. van de eigen synode, ds. P. Honkoop, ds. J. Karels en ds. P. Blok, werd gerapporteerd over hun bezoeken aan de andere synodi.

Verder zijn er rapporten ontvangen van: het Lodensteincollege, de Udemansscholengemeenschap, de Sara Neviusschool, de a Brakelschool en de Triglandschool te Amersfoort; van de Reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt te IJsselmuiden/Kampen en van de Jacobus Fruytierscholengemeenschap te Apeldoorn.

Financiële bijdragen voor het vervoer van de leerlingen van de scholengemeenschap Pieter Zandt, blijven ook in de toekomst noodzakelijk.

Verheugend is de samenwerking tussen de besturen van het Lodensteincollege en van de Jacobus Fruytierscholengemeenschap. Aan laatstge­ noemde scholengemeenschap kon daardoor een Atheneum en het L.B.O. worden toegewezen.

Bij de gehouden verkiezing voor afgevaardigden naar de a.s. Generale Synode werden gekozen als primi: ds. L. Blok, ds. P. Blok, ds. D. Hakkenberg, ds. J. Karels, ds. J. Mijnders en de ouderlingen: W. C. Bregman, C. H. Diepeveen, J. J. de Jager, R. Riezebos en G. Roos. Als secundi: ds. W. Hage, ds. Th. v. Stuijvenberg, ds. P. Honkoop, ds. J. M. Kleppe, ds. E. Venema en de ouderlingen: A. V. d. Kieft, J. Bonhof, M. C. V. d. Spek, G. Beens en K. Koekoek.

Als punt van behandeling was door de classis Rijssen een voorstel ingediend tot het wijzigen van de manier van stemmen bij vacatures voor de benoeming van deputaten op de Generale Synode. Er blijken verschillende regelingen gehanteerd te worden bij de stemmingen over personen. Ter bevordering van de objectiviteit dient het stemmen over personen, naar de mening van de classis Rijssen, te geschieden uit dubbeltallen en schriftelijk.

Een gelijkluidend voorstel voor de Generale Synode is ook door de P.S. Zuid-West aangenomen. Ter ondersteuning besluiten de afgevaardigden het punt ook namens de P.S. Oost, ter behandeling aan de Generale Synode door te zenden.

Voor de onkosten, mede als bijdrage voor de a.s. Generale Synode, werd een bijdrage gevraagd van ƒ 1, 90 per lid en dooplid.

Als roepende kerk voor de Particuliere Synode Oost, D.V. te houden op 17 mei 1990, werd de gemeente Elspeet aangewezen.

In zijn slotwoord wees de praeses op de noodzaak dat het Woord des Heeren onze Gids moge zijn, persoonlijk en ambtelijk. Weinig wordt er gehoord van oefeningen in het geestelijk leven, terwijl die oefeningen des geloofs zo zeer profijtelijk zijn. Er moge nog eens een opwas zijn in de genade en in de kennis van de gezegende Heere Jezus Christus.

Nadat nog gezongen is Psalm 72 : 11, gaat ds. J. Mijnders voor in dankgebed. Hierna sluit hij deze vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 augustus 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken