Bekijk het origineel

BERICHTEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BERICHTEN

8 minuten leestijd

AANGEPASTE KERKDIENST TE NIEUWDORP

D.V. zal op zaterdag 30 september 1989, aanvang 15.00 uur, in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp, een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten worden gehouden. Voorganger in deze dienst is ds. N.W. Schreuder.

BOND VAN VR. VER. GER. GEM.

De Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten houdt D.V. op woensdag 4 oktober 1989 haar regionale avond in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Goes. Ds. N.W. Schreuder heeft de leiding. De heer G.R.J. Heukelom te Nieuwerkerk (zld.) hoopt een inleiding te houden over "De aangevochten plaats van de vrouw". Aanvang 19.30 uur.

DOGMATIEKCURSUS APELDOORN

Op D.V. donderdag 5 oktober a.s. hoopt ds. Th. van Stuyvenberg voor het onderwijzend personeel te spreken over de vraag: Hebben we door onze doop deel aan Christus? " Iedereen die bij het onderwijs betrokken is, zowel basis-als voortgezet, is van harte welkom. We hopen samen te komen in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Apeldoorn, Graaf van Lijndenlaan 9. Om 17.00 willen we beginnen. Sluiting:18.45 uur. Noteert u de datum alvast. Graag tot dan.

ZANGAVOND MANNENKOOR "ETHAN" TE DORDRECHT VOOR BIJZ. NODEN

D.V. vrijdag 6 oct. a.s. om 8 uur hoopt het mannenkoor "Ethan" uit Yerseke o.l.v. Rijk J. Rijkse met aan het orgel Pieter Heykoop een zangavond te houden in de Grote (N.H.) Kerk aan het Grote Kerkplein te Dordrecht. Deze avond, die vrij toegankelijk is, zal gericht zijn op de hulp aan de christenen in nood in China, via het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden. Voor dit doel zal worden gecollecteerd. De opening geschiedt door Ds. J. Mijnders uit Veenendaal en de sluiting door ds. Chr. v.d. Poel uit Yerseke. Verkooptafel aanwezig. Speciale aandacht voor "Het verboden Boek" van Leni Ippel-Breedveld over het werk van de eerste chinese zendeling Robert Morrisson.

DEPUTAATSCHAP VOOR DE MILI­ TAIREN VAN DE GEREF. GEM.

D.V. dinsdag 10 oktober a.s. zal een kontaktavond voor militairen gehouden worden in één van de vergaderzalen van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet, Aarweg - hoek Brinkersweg, aanvang 19.30 uur. De leiding berust bij de heer H. de Deugd, die tevens een lezing zal houden over "Het ontstaan van de Bijbel". ledere militair, die deze kontaktavond wil bijwonen, is van harte welkom.

Bijeenkomsten voor militairen van Gereformeerde Gemeenten e.a., die gelegerd zijn in West Duitsland.

D.V. vrijdag 20 oktober a.s. in het Protestants Militair Clubhuis bij de legerplaats Seedorf, aanvang 19.30 uur. De leiding berust bij de heer B.J. Nieuwenhuize. De heer H. de Deugd zal een lezing houden over: "De Bijbel als richtsnoer voor ons leven".

Zaterdag 21 oktober in het Protestants Militair Clubhuis bij de legerplaats Hohne, aanvang 19.30 uur. De leiding berust bij de heer H. de Deugd. De heer B.J. Nieuwenhuize zal een lezing houden.

Zondag 22 oktober zullen in het Protestants Militair Clubhuis te Seedorf twee leesdiensten gehouden worden, die beginnen om 13.00 en 18.30 uur.

VERZORGENDE BEROEPEN DE BEVELANDEN

Onze 2e kontaktavond van dit seizoen zal gehouden worden op D.V. donderdag 12 oktober. Dr. R. Seldenrijk hoopt een inleiding voor ons te verzorgen met als onderwerp: Prenatale diagnostiek. Aanvang 19.45 uur, Bej. huis Rehoboth, Goes.

VERSLAG OPENING CURSUSJAAR 1989-1990 CURSUS GODSDIENST­ ONDERWIJS

Op 9 september j.l. zat het kerkgebouw •van de gemeente in Rotterdam-Centrum vrijwel vol met cursisten en hun verwanten. De aanmelding voor het nieuwe cursusjaar was namelijk verheugend goed verlopen. Nog nooit eerder in het bestaan van de C.G.O. schreven zich zoveel nieuwe cursisten in. Het resultaat van deze aanmelding was dat de totale omvang van het cursistenbestand steeg tot circa 580 deelnemers. Ook dit aantal is nog niet eerder gehaald.

De voorzitter van het bestuur gewaagde in zijn openingswoord dan ook van blijdschap over deze gang van zaken. Naar aanleiding van psalm 146:5 wees hij er echter op dat die man gelukzalig is die de God Jakobs tot zijn hulp heeft. Bij de studie hebben we hulpmiddelen nodig, maar de beste en goedkoopste hulp versmaden we vaak. Zouden we maar eens als een hulpeloze de God Jakobs nodig hebben. Hij zal ons nooit beschaamd doen staan.

De heer M. Karens, docent Bijbelkunde, sprak over het onderwerp "De vreze des Heeren". Het woord vrees geeft distantie èn verbondenheid aan. Er is een oneindige afstand tussen God en de mens. De mens dient te vrezen voor de heiligheid van God, maar ook voor Zijn toom over de zonde. Gods kinderen vrezen de Heere om Zijns zelfs wil, om Zijn deugden.

De heer Karens wees zijn gehoor op het voorbeeld van Obadja, de hofmeester van Achab. Hij bekleedde een hoge positie aan het hof en dat in een tijd van grote afval. Hij schipperde niet met zijn beginselen, maar hij diende de Heere. De wedergeboorte doet de vreze Gods in het hart zetelen. Dan wenst de mens God niet te mishagen, maar te behagen. Wilhelmus a Brakel laat de vreze Gods wortelen in de eeuwigheid van Zijn liefde. Augustinus maakte onderscheid tussen de slaafse vrees en de kinderlijke vrees. In onze tijd van wereldgelijkvormigheid, verkilling en doemdenken is het noodzakelijk dat we vast blijven houden aan een verborgen omgang met God. Hoe meer vreze des Heeren er gevonden wordt, hoe minder de zonde kan heersen.

Het slotwoord werd gesproken door de heer G. van den Hove, bestuurslid van de C.G.O. Hij haakte in op hetgeen in de lezing naar voren was gebracht, waarna hij deze mooie samenkomst met dankgebed besloot.

SCHRIFTELIJKE BIJBELCURSUS

Na anderhalf jaar van voorbereidend werk is de Bijbelcursus voor onkerkelijken thans voltooid. Deze arbeid heeft geresulteerd in een schriftelijke cursus van 10 lessen, bijbehorende werkbladen, correctiemodellen en mappen.

Het ligt in het voornemen van de werkgroep om de cursus op 4 regionale vergaderingen toe te lichten en uit te reiken aan degenen die met dit werk willen starten in hun omgeving.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten: Apeldoorn:

D.V. 7 oktober om 10.00 uur; Kapelle-Biezelinge: ".

D.V. 7 oktober om 10.00 uur; , ''' /. Leiderdorp:

D.V. 7 oktober om 14.00 uur; Ridderkerk:

D.V. 7 oktober om 10.00 uur. ""'^ Wij willen de kerkeraden en/of evangelisatiecommissies opwekken deze belangrijke bijeenkomsten te bezoeken, opdat op vele plaatsen in ons land dit zaad mag worden gestrooid, opdat het vrucht hebbe.

DEPUTAATSCHAP VOOR DE MILITAIREN VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTEN

D.V. dinsdag 3 oktober a.s. zal er een kontaktavond voor militairen gehouden worden in het Protestants Militair Tehuis bij de legerplaats Oirschot. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De leiding berust bij de heer B. J. Nieuwenhuize, die ook een lezing zal verzorgen, ledere militair, die deze kontaktavond bij wil wonen, is van harte welkom.

DOVENDIENST TE WOERDEN

D.V. zaterdag 30 september a.s., hoopt Ds. J. J. van Eckeveld voor te gaan in een aangepaste kerkdienst voor doven en slechthorenden. Deze dienst, die om 15.00 uur aanvangt, wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Oudelandseweg 50 te Woerden.

VOORLICHTINGSAVOND GLIAGG „DE POORT"

Voor de ambtsdragers uit de kop van Gelderland en Noord en Noord-Oost Nederland, die behoren tot de bij GLIAGG „De Poort" betrokken kerken, zal D.V. op donderdag 12 oktober a.s. een voorlichtingsavond worden gehouden. De plaats van samenkomst is de Chr. Ger. Kerk, Thorbeckegracht 37 te Zwolle. Aanvang: half acht.

Over het werk van „De Poort", die op 1 augustus ook een dependance in Zwolle is begonnen, hopen de voorzitter Drs. W. den Hengst, de directeur Dr. J. v. d. Wal en een van de medewerkers Drs. A. Th. Hegger inlichtingen te verstrekken. Zij zullen spreken over resp. De Achtergronden van de Ontstaansgeschiedenis, de Plaats en Taak van GLIAGG „De Poort" en Hulp in concrete Gevallen.

Het nieuwe bureau bevindt zich vlakbij het station te Zwolle. Aanmeldingen voor Zwolle zullen voorlopig nog over het bureau te Amersfoort lopen. Nadere gegevens worden verstrekt via een brief in POORTNIEUWS, dat aan alle kerkeraden is toegezonden.

De datum van de voorlichtingsavond wordt nu reeds bekend gemaakt om ambtsdragers in staat te stellen de betreffende avond vrij te houden.

MERKSEM

De kerkeraad van Yerseke deelt mee, dat de heer J. Witte te Nieuwdorp is benoemd als hulp-evangelist te Merksem-België. Als zodanig zal hij op D.V. 4 oktober 1989 als ouderling van de gemeente Yerseke worden bevestigd door Ds. Chr. V. d. Poel in een dienst welke wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Lange Winkelstraat 5 te Antwerpen. De dienst vangt aan om 19.30 uur.

Routebeschrijving: in Merksem de Bredabaan blijven volgen tot aan grote kruising. Daar rechtsaf en direct bij Ie verkeerslicht linksaf, over het Albertkanaal 2e stoplicht links en bij het Ie stoplicht weer links. De Italië-lei blijven volgen tot de Paardenmarkt.

JEUGDBOND DISTRIKT ZUID-OOST

Aan het begin van ons verenigingsseizoen doen wij een appèl op jullie allen om de komende maanden jullie plaatselijke vereniging te bezoeken! Het is zo waardevol om met elkaar bezig te zijn met het Woord van de Heere. Als opening van dit seizoen nodigen wij jullie hartelijk uit tot het bijwonen van onze appèlavond die we hopen te houden D.V. 30 september in het kerkgebouw van de Ger. Gem. te Aalst. Ds. B. van der Heiden hoopt voor ons deze avond in te leiden. Wij beginnen om 19.30 uur.

ZENDINGSZANGMIDDAG TE ROTTERDAM

De Rayon zendingscommissie Rotterdam hoopt op D.V. zaterdag 30 september 1989 te 14.30 uur een zendingszangmiddag te beleggen in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Zuid, Mijnsherenplein 9 te Rotterdam. De algemene leiding van de middag is in handen van Ds. A. Elshout van Scheveningen. Verder werken mee de heer Ir. van Rossum uit Zeist, het gemengd koor Jeduthun uit Rotterdam-Zuid en het kinderkoor Rehoboth van Rotterdam-Centrum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

BERICHTEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 1989

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken