Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd

Beroepen:

te Oud-Beijerland en Waarde: ds. C. Sonnevelt;

te Ridderkerk: ds. G.J. van Aalst te Benthuizen;

Bedankt:

voor Naaldwijk: ds. G.J. van Aalst te Benthuizen;

KORT VERSLAG van de vergadering van de particuliere synode Noord-West, gehouden op 10 mei 1990 te Zeist.

Opening. Namens de roepende kerk van Zeist werd de vergadering geopend door Ds. J.J. van Eckeveld. Zijn openingswoord was n.a.v. Openb. 5:5: En een uit de ouderlingen zeide tot mij: een niet; zie de Leeuw, die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken." Het boek, waarover hier gesproken wordt is het boek van Gods raadsbesluiten. In de beeldspraak van de Openbaring betekent het gesloten blijven van dat boek, dat Gods raad niet volvoerd wordt. Johannes weende, omdat het boek gesloten was met zeven zegelen en niemand in staat was liet te openen. Immers als Gods raad niet volvoerd wordt is de overwinning aan Satan, dan krijgt God de eer niet en de kerk de zaligheid niet. Maar nu heeft Johannes ook mogen horen en zien, dat Christus, de Leeuw uit de stam van Juda en de Wortel Davids, overwonnen heeft om het boek van Gods raad te openen. Daarin ligt de prediking, dat het welbehagen Gods door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Dat is tot bemoediging van de kerk, ook in 1990! Er zijn zoveel zaken, die met zorg vervullen. Veel van Gods oude en geoefende kinderen zijn weggevallen. Er gaat een vloedgolf van verwereldlijking, veruiterlijking en veroppervlakkiging over de kerk. En waar geestelijk leven is, daar blijft het vaak zo in het begin steken, daar ontbreekt het zo aan geloofsoefeningen. En laten wij als ambtsdragers de schuld niet bij een ander zoeken. Waar is ons verborgen leven met de Heere? Maar boven alle zorgen uit klinkt hier het woord, dat Christus heeft overwonnen om het boek te openen. Dan ligt de zaak van Gods kerk in Zijn doorboorde Middelaarshanden. Met deze woorden wordt de vergadering voor geopend verklaard. Verkiezing moderamen. Door middel

Verkiezing moderamen. Door middel van verkiezing wordt het moderamen als volgt samengesteld: Ds. A. Moerkerken, praeses; Ds. R. Boogaard, assessor-praeses; Ds. J.J. van Eckeveld, eerste scriba; Ir. H. van Rossum, tweede scriba. Bij acclamatie wordt tot quaestor aangewezen ouderling C.G. van Es. Korrespondentie met andere synodi.

Ds. C. Harinck brengt de groeten over van Part. Synode Zuid en wenst de vergadering Gods zegen toe. Hetzelfde geschiedt door Ds. F. Harinck namens de Part. Synode Zuid-West en door Ds. P. Blok namens de Part. Synode Oost.

Rapporten en benoemingen. Tot secundus-deputaat naar art. 48 D.K.O. wordt bij acclamatie benoemd Ds. J. Baaijens. Het mandaat van de overige deputaten, zowel naar art. 48 als naar art. 49 D.K.O. wordt verlengd, zodat zij worden herbenoemd.

Ds. R. Boogaard bezocht de Part. Synode Oost, Ds. A. Elshout de Part. Synode Zuid en Ds. J. Karens de Part. Synode Zuid-West. De rapporten van deze bezoeken worden voorgelezen. Punten van behandeling. Er is een beroepsschrift van een lid van een der gemeenten tegen beslissingen van de classis Utrecht. Het betreft hier een juridische kwestie, die te maken heeft met een ontslagprocedure. De classis Utrecht sprak in deze zaak uit, dat het hier een juridische kwestie betreft, die op een kerkelijke vergadering niet kan dienen. Volgens art. 30 D.K.O. mogen op kerkelijke vergaderingen alleen kerkelijke zaken behandeld worden en dat op een kerkelijke wijze. De synode stelt zich dan ook op achter de beslissingen van de classis Utrecht en besluit derhalve het beroepsschrift niet te behandelen en de betrokkene daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Aanwijzing roepende kerk. De gemeente van Leiderdorp wordt aangewezen als roepende kerk voor de volgende synode, die D.V. 25 april 1991 gehouden zal worden te Lisse. Sluiting. In zijn slotwoord wijst de praeses nog op de laatste woorden van Openb. 1: "En de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten." Johannes heeft Christus gezien, wandelend in het midden van de zeven gouden kandelaren. "In het midden" is meer dan "tussen". De kandelaren stonden in een cirkel en Christus in het midden, dus even dicht bij elke kandelaar. Wij spreken wel eens over de kandelaar van het Woord, maar met de kandelaren wordt gedoeld op de gemeenten. Wat betekent dat? De prediking van het Woord kan er nog zijn, terwijl toch de kandelaar er niet meer is, omdat er geen kinderen Gods meer zijn. Verder zijn het gouden kandelaren. En toch, als Christus zich tot de zeven gemeenten richt is er zoveel wat geen goud is, wat niet goed is. Waarom toch gouden kandelaren? Omdat de gemeente daarmee wordt aangeduid, zoals deze moet zijn. Het is de roeping van de kerk een kandelaar van goud te zijn. Wat schieten wij dan als gemeenten te kort. Wat zijn wij weinig kandelaren van Goud. Tenslotte wijst de praeses er nog op, dat Johannes zich moet richten, als hij de gemeenten schrijft, tot de engel van die gemeente, dat wil zeggen tot de voorganger. Daarin ligt de ernstige prediking, dat de gemeenten zijn, zoals haar voorgangers zijn. Wie kan dan zonder schuld naar huis? Na deze ernstige woorden verzoekt de praeses Ds. R. Boogaard de vergadering op de gebruikelijke wijze te besluiten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 juni 1990

De Saambinder | 12 Pagina's

PDF Bekijken