Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sharia

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sharia

9 minuten leestijd

Commentaar

Het moet mogelijk zijn dat moslims langs democratische weg aan de macht komen; ze moeten dan zelfs ook de sharia kunnen invoeren. Dat zegt onze inmiddels oud-Minister van Justitie P. H. Donner in het boek Het land van haat en nijd. De Minister heeft er moeite mee dat er in het politieke debat een toon is geslopen die hem niet bevalt. Een toon van: Gij zult assimileren. Gij moet in het openbaar onze waarden overnemen. Het staat voor hem vast dat als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia (de islamitische wetgeving) willen invoeren, dan moet die mogelijkheid bestaan. De meerderheid telt. Dat is juist de essentie van democratie, aldus Donner.

Democratie

Deze opmerkelijke uitspraken van een Minister die behoort bij een christelijke partij en voortkomt uit een geslacht van juristen en predikanten, hebben veel stof doen opwaaien en leidden tot een kamerdebat. De uitspraken liegen er ook niet om. Hebben dan voor hem de christelijke waarden waarop onze samenleving is gebaseerd geen enkele waarde meer? Zijn die christelijke normen en waarden dan al zover weggeëbd dat we de geschiedenis van ons land vergeten hebben en niets leren van de situatie in fiindamentalistische moslimlanden? Minister Donner is toch niet zo onnozel dat hij de ogen willens en wetens sluit voor de onderdrukking van minderheden, de gedwongen uithuwelijking van vrouwen, om maar een paar punten te noemen. Donner noemt het de essentie van de democratie dat als de meerderheid het wil de sharia moet kunnen worden ingevoerd. Maar de sharia is juist op vele punten strijdig met de Nederlandse grondwet. De daarin verwoorde ideeën passen niet in een democratie. Ze bedreigen de democratie niet alleen, maar verwerpen de democratie als regeringsvorm.

Emancipatie

Donner wenst de islam te zien als een emancipatiebeweging van allochtonen. Om onlustgevoelens onder jongeren weg te nemen zou een moslimpartij, naar het voorbeeld van Abu Jahjah's Arabische Liga, een goede zaak zijn. Kennelijk ziet Donner in zo'n groepering een herhaling van de Antirevolutionaire en de Rooms-katholieke partijen, die de emancipatie van de 'kleine luyden' en de roomsen bewerkstelligden. De minister vergelijkt dan de situatie van die 'kleine luyden' van toen met de nu nog islamitische minderheid in ons land. Gaat die vergelijking wel op? Volstrekt niet. Ongeveer honderd jaar geleden leefden protestanten en roomsen in Nederland min of meer gescheiden. Ze behoorden wel tot dezelfde Nederlandse cultuur. Ze aanvaardden de spelregels van de democratie, als een vorm die van alle mogelijke regeringsvormen nog de beste werd geoordeeld. In die cultuur, die gestempeld was door het christelijke gedachtegoed, was er altijd respect voor een minderheid, ook voor een religieuze minderheid. Radicale islamieten die de sharia willen invoeren, willen niet aan die cultuur deelnemen. Zij willen die cultuur veranderen in een cultuur waarin er geen plaats is voor minderheden. Daarom zei de fractievoorzitter van het CDA vorig jaar dat een democratisch gekozen partij die de sharia wil invoeren, verboden moet kunnen worden. De ideeën van de sharia gaan in tegen onze waarden en onvervreemdbare rechten, zo zei Verhagen.

Humaniteit

De mens is geroepen samen met anderen te leven. Dat vraagt om liefde en respect voor elkaar. Humaniteit is een waarde die in het openbare leven gestalte krijgt in respect voor de ander en voor de beveiliging en bescherming van het leven van de ander. Ook in fatsoen waarin mensen met elkaar omgaan en in het dragen van zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, zowel in woord als in daad. Humaniteit is een breed gedragen waarde in de samenleving. Waar in het openbare leven discriminatie, onveiligheid, het kwetsen van minderheden en onderdrukking het beeld gaan bepalen, is de humaniteit ver te zoeken. Ook allochtonen moeten in die samenleving een plaats hebben. Zij, die aanvankelijk door ons zelf naar ons land zijn gehaald en hun kinderen en kleinkinderen, moeten dezelfde democratische rechten hebben als de autochtone bevolking. Dat zij daarbij wederkerig de democratische rechten van anderen moeten respecteren staat buiten kijf

Religie

Humaniteit is echter niet de enige waarde die voor de mensheid van levensbelang is. Elk mens draagt een zaad van religie bij zich. Ten diepste is een mens een religieus wezen. Religieuze overtuiging wortelt diep in het bestaan van de mens. Ze raakt verstand en gevoel. Ook al gaat de ontkerkelijking door en zal naar verwachting in 2020 72 % van de Nederlandse bevolking buitenkerkelijk zijn, toch schrijven de onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau in hun laatste rapport dat het lijkt dat de ontkerkelijking en afbrokkeling van de christelijke traditie in ons land vooral geleid hebben tot een sterke toename van het aantal zoekers in spiritueel opzicht. Leven in een multireligieuze samenleving, waar een geordend kerkelijk leven niet meer toonaangevend is, maar waar vele religies worden aangehangen, is het niet uitgesloten dat religieuze waarden op den duur gaan botsen. Dat is een levensgroot probleem in een multireligieuze samenleving. Een sterk uitbreidende islam, in 2020 7, 7 % van de bevolking, tegenover dan nog 28 % van de Nederlanders die zich kerkelijk noemt. Al zal niet voor elke moslim zijn religieuze overtuiging even sterk zijn, ook bij de 28 % die dan nog kerkelijk genoemd wordt zal ongetwijfeld het kerkelijk-zijn sterk variëren qua inhoud en betrokkenheid op de kerk. De kerkelijke verdeeldheid eist daarin zijn tol. Wat zal nog de invloed zijn van een tot op het bot verdeelde christenheid in 2020? De boodschap van Donner zullen radicale islamieten opvatten als een bewijs van de innerlijke zwakte van Nederland. Het is een uitnodiging om met nog meer radicaliteit te streven naar de islamisering van de Europese en Nederlandse samenleving.

Een samenleving die in haar historie door een bepaalde religie is gestempeld. De democratische staatsvorm van Nederland kan alleen begrepen worden vanuit de wortels van het ontstaan van ons land. Het christelijk geloof stond aan de bakermat van onze natie. De waarden in de samenleving zijn mede bepaald door de geschiedenis. En al worden die christelijke waarden door velen helaas niet meer onderschreven, toch kan aan het feit als zodanig niet worden afgedaan.

Er is wel eens gezegd dat de waarden van verschillende religies dermate met elkaar in botsing kunnen komen dat ze moeilijk met elkaar te integreren zijn, tenzij die religies zichzelf degraderen tot inwisselbare stromingen. Het lijkt er op dat Donner bereid is de christelijke religie te beschouwen als een inwisselbare stroming. Maar er is wel degelijk een relatie tussen Christus en de staat.

Koninkrijk

Het Koninkrijk van Christus is geen aards, maar een geestelijk en hemels Koninkrijk. Het was juist daardoor dat de apostelen voortdurend in conflict kwamen met de vertegenwoordigers van het Romeinse Rijk. Die geheel eigen en andere aard van Gods Koninkrijk hebben de apostelen ook steeds benadrukt. Maar dat neemt niet weg dat wat zij leerden wel degelijk een kritische instantie was tegenover de pax Romana, die met geweld werd doorgevoerd en die mensen volledig ondergeschikt maakte aan de staat en aan de als god aanbeden keizer. De taak van de overheid staat niet los van de belijdenis dat Christus Heere is. De overheid moet dienstbaar zijn aan God. Zij is Gods dienaresse, ons ten goede. Het Woord van God moet voor de overheid de inspiratie leveren om dienstbaar te zijn. En dan zijn er waarden die als christelijke waarden kunnen worden beschouwd, maar die tevens naar hun aard ook een universeel karakter hebben. Ik doel dan op waarden als respect voor het leven, weldadigheid, rechtvaardigheid, waarachtigheid en vrijheid. Het bevorderen van die waarden komt christenen en moslims ten goede. Worden die waarden dan binnen de islam niet gevonden? Velen zullen benadrukken dat de goedwillende islamieten deze waarden ook voorstaan. Maar daarvoor behoeft nog niet de sharia te worden ingevoerd. De sharia is niet zo maar een stelsel van wetten dat toegepast kan worden in een democratische samenleving als de onze. M. Berger schrijft in zijn Islam tussen recht en politiek: "De sharia blijkt meer te zijn dan alleen een wet: het is tegelijkertijd een revolutionaire slogan, een gedragscode, een utopie en een ideologie." Christendom en sharia zijn met elkaar onverenigbaar en sluiten elkaar uit. Ook democratie en sharia sluiten elkaar uit.

Verspreiding

Het is een gevaarlijke illusie te denken dat een gezamenlijke inzet voor sociale rechtvaardigheid, morele waarden, vrijheid en waarachtigheid tot resultaten zal leiden onder de sharia. Europa, ook Nederland, kampt met een ernstig verval van christelijke waarden en normen. De discussie over waarden en normen verstomt op alle fronten, omdat er geen gemeenschappelijke basis is als het gaat om de vraag waar die waarden en normen aan ontleend moeten worden. In het Midden-Oosten daarentegen is de agressieve politieke islam aan een heropleving begonnen. De ayatollahrepubliek van Iran stelt zich ten doel haar versie van de islam met geweld te verspreiden; zij geeft officiële steun aan islamitische terroristen. Om een ander voorbeeld te noemen: het wahhabisme (een stroming binnen de islam) is de officiële godsdienst van Saoedi-Arabië. De leer wordt met grootschalige financiële steun van Saoedi-Arabië via speciale scholen (madrasses) en moskeeën verspreid over de hele wereld. De westerse wereld heeft helaas geen weerwoord.

Bescherming

Donner zou er beter aan doen alle pogingen om de sharia hier in te voeren de kop in te drukken. We moeten juist beschermd worden tegen de agressieve politieke islam, die vooral bij de tweede generatie jonge moslimimmigranten weerklank vindt. De beste bescherming ligt in het recht, dat in het christelijk Europa door de eeuwen heen is gevormd. Die grondslag wordt helaas door velen ontkend, omdat zij die niet meer kennen of willen kennen. Zo werken zij mee aan het verval van onze democratie.

Och, het vah allemaal misschien nog wel mee, zal iemand zeggen. Laten we ons niet vergissen. De sharia is niet alleen dat wat op papier staat, maar erkent ook allerlei gewoonterecht. Steniging wegens overspel, de hand afhakken voor een eenvoudige diefstal, zijn enkele voorbeelden. We moeten er niet aan denken dat de sharia hier zou worden ingevoerd. Donner zou er goed aan doen meer te wijzen op de christelijke waarden en normen. Die zijn heilzaam voor autochtonen en allochtonen. Die kunnen de verloedering van onze maatschappij, de onveiligheid, de multiculturele spanningen, de onvrede en de ordeloosheid beteugelen.

Capelle aan den IJssel, ds. W. Silfhout

Dit artikel werd u aangeboden door: De Saambinder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 2006

De Saambinder | 16 Pagina's

Sharia

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 september 2006

De Saambinder | 16 Pagina's