Bekijk het origineel

Het geestelijk nut van de beproeving

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het geestelijk nut van de beproeving

7 minuten leestijd

De reformator Johannes Calvijn noemde kruisdragen een ‘gewisse proef ’ van de godzaligheid. Wij hebben het kruis om vele redenen nodig. Vooral vanwege onze natuur die geneigd is om te vertrouwen op het eigen vlees. De Heere gebruikt het kruis om ons te vernederen. ‘En nadat wij zo vernederd zijn, leert het kruis ons te steunen op God alleen’. Er is geestelijk nut en verborgen zegen in beproeving en kruis. Daar willen we in enkele artikelen bij stil staan.

Beproefd geloof

Boven een preek van dr. A. Comrie staat: ‘Het zaligmakend geloof, een genade die beproefd wordt’. De preek gaat over de tekst uit 1 Petrus 1:7. ‘Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus’. Het is een bevindelijke, rijke preek. Vol van onderwijs en troost. Wie zoekt naar de bijbelse theologie van de geloofsbeproeving vindt die in deze preek. Het gaat om een proefhoudend geloof. Dat is een geloof, aldus Comrie, waardoor de ziel God aanhangt in tegenspoed, zowel als in voorspoed, en in voorspoed zowel als in tegenspoed. Hij wijst dan op de wezenlijke daden en eigenschappen van het geloof: kennen en vertrouwen. Het proefhoudend geloof volhardt tot het einde toe. Ook zegt Comrie in deze preek dat wij voor de beste christenen houden degenen die door vele beproevingen in de weg van God geoefend zijn. De Schrift spreekt op verschillende plaatsen over beproeving. Het is nuttig om dit na te gaan opdat we het bijbelse spreken over de beproeving gaan verstaan.

Jakobus 1:3 ‘Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt’. Hier wordt geleerd dat beproeving nuttig is voor het geloof. Het werkt de lijdzaamheid van de heiligen. Het stil zijn tot God omdat God door Zijn Geest geeft te verstaan dat de Heere heilige en eeuwige bedoelingen heeft met de verdrukking. Zo wordt in de beproeving de gezegende vrucht van de lijdzaamheid gewerkt. Dat is een hartelijke en kinderlijke overgave aan de Heere en Zijn weg. Daarbij moeten we bedenken dat lijdzaamheid hier meer is dan aanvaarden van de verdrukking. Het is vooral een gewillig dragen van het lijden. Denk aan de verdraagzaamheid van Job (Jak. 5:11) en (Job 1:21). ‘De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd’.

1 Petrus 1:7 ‘Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus’. Beproevingen dienen om iets goeds uit het geloof op te delven. Het lijden heeft een testende en toetsende werking. Door de beproeving komt het zuivere element van het geloof te voorschijn. Je zou kunnen spreken van het verder uitkristalliseren van het geloof. Petrus gebruikt het beeld van het smelten van goud. Dit procédé staat model voor de proef die het geloof moet ondergaan. Net als edelmetaal moet het de vuurproef doorstaan, wil het voor kostbaar doorgaan. Het louteringsvuur diende om het goud te reinigen van al de bijmengsels. Het pure goud kan de vuurproef doorstaan. Wat niet-goud is, wordt door het vuur verbrand. Zo wordt het geloof gezuiverd van vleselijke bijmengsels. Ook dat is de gezegende uitwerking van de beproeving. De gedachte dat een mens met zijn geloof in de smeltkroes wordt geworpen, komt breed voor in de Schrift: Ps. 66:10, Spr. 17:3, Zach. 13:9, Mal. 3:3, Openb. 3:18. De test brengt de kwaliteit van het geloof aan het licht. De onreine elementen worden weggedaan. Uiteindelijk blijft het zuivere goud over waarin God verheerlijkt wordt. Zo zet God de kroon op Zijn eigen werk.

Brieven van Paulus

In de brieven van Paulus komt het onderwerp beproeving dikwijls aan de orde. Hij gebruikt het in verschillende verbanden. Enkele voorbeelden: 2 Korinthe 2:9 ‘Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gehoorzaam zijt’. Paulus had een scherpe, vermanende brief aan de gemeente van Korinthe geschreven. Dat was als het ware de proef op de som. Paulus had immers gevraagd wat hij vragen moest: gehoorzaamheid aan Christus, Zijn Zender, de Koning van de Kerk, ook in Korinthe. De reactie op de brief is de proef op de som. Hoe zullen de Korintiërs gaan reageren? Zullen ze gehoorzamen aan een gezant van Christus? Zal het goud van geloof er uitkomen of laten ze zich leiden door de waan van de dag?

2 Korinthe 8:2 ‘Dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed hunner blijdschap, en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot den rijkdom hunner goeddadigheid’. Hier klinkt het goede getuigenis van de gelovigen in Macedonië. Hoewel arm en verdrukt hadden zij toch, vol vreugde en overvloedig, geofferd voor de vervolgde kerk in Jeruzalem. Ook hier het woord beproefdheid. Ze zijn er gelouterd doorheen gekomen. Paulus heeft niet tevergeefs een beroep op de gemeenten in Macedonië gedaan. De christenen in Macedonië waren blij in hun armoede. Dat is genade! Ze offerden voor anderen vanuit hun armoede. Dat is liefde! Deze werkingen van het geloof kwamen in de beproeving openbaar.

2 Korinthe 9:13 ‘Dewijl zij door de beproeving dezer bediening God verheerlijken over de onderwerping uwer belijdenis onder het Evangelie van Christus, en over de goeddadigheid der mededeling aan hen en aan allen’. Het gaat nog steeds over de collecte voor de christenen in Jeruzalem. Christelijke handreiking vanuit de gemeenten op de zendingsvelden (Korinthe en Macedonië) is voor de moedergemeente te Jeruzalem meer dan menslievendheid. Denk u in hoe het zou worden ervaren als de gemeente van Onuenyim in Izi, Nigeria, een collecte overmaakt voor een verdrukte en noodlijdende gemeente in Nederland. Het godvrezende hart zou daarin opmerken de genade en de broederlijke liefde die God heeft gewerkt. Ook dit noemt Paulus beproefdheid. 2 Korinthe 13:5 ‘Onderzoek uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf…’ Hier gaat het om een werk dat gedaan moet worden. Door middel van zelfonderzoek beproeven of we in het geloof zijn. Met andere woorden is het echt of namaak? Ben je in het geloof beproefd of verwerpelijk?

Nog enkele andere teksten vragen de aandacht. Filippensen 2:22 ‘En gij weet zijn beproeving, dat hij, als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het Evangelie’. Timotheüs heeft Paulus gediend zoals een kind zijn vader. Paulus kan hem daarom hartelijk aanbevelen als een beproefde dienaar van Christus. Van nabij heeft Paulus hem meegemaakt. Hij heeft voor hete vuren gestaan en heeft die doorstaan. Vanwege zijn beproefdheid kan Paulus hem als een betrouwbare dienaar van het Evangelie aanbevelen. 1 Korinthe 3:13 ‘Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven’. In deze tekst staat de beproeving in verband met het gericht van God. Ieders werk zal worden getoetst. Er komt een dag waarop wij ons moeten verantwoorden voor God. Het vuur van het eindgericht onthult en beproeft. Het zal de grote testcase zijn. Zal ik proefhoudend zijn in het gericht? Buiten Christus en Zijn gerechtigheid kunnen wij niet voor God bestaan. Zo dringt beproefdheid in het gericht aan op bekering tot God en verzoening met God.

(wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2011

De Saambinder | 16 Pagina's

Het geestelijk nut van de beproeving

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 januari 2011

De Saambinder | 16 Pagina's

PDF Bekijken