Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UIT DE GEMEENTEPOLITIEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT DE GEMEENTEPOLITIEK

8 minuten leestijd

WETHOUDERSVERKIEZINGEN 1986 - 3 -

"Bij de vorming van een kollege van burgemeester en wethouders moet zoveel mogelijk de grondslag en het doel van de SGP worden nagestreefd". Zo luidt, vrij vertaald, artikel 2, lid 2, van het SGP- Gemeenteprogram.

Dus de grondslag en het doel van de SGP dienen het uitgangspunt voor het SGP-raadslid bij de keuze van een wethouder te zijn. Wat is dan die grondslag en dat doel van de SGP? In het eerste lid van artikel 1 van de SGP-Gemeenteprogram kunnen we de grondslag van de SGP vinden. "De Staatkundig Gereformeerde Partij streeft naar een bestuur van de gemeenten geheel op de grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis".

Twee richtlijnen treffen we in dit artikel voor het SGP-raadslid aan: Gods Woord en artikel 36 NGB.

Gods Woord

Als dienaresse Gods heeft het gemeentebestuur de dure plicht en hoge roeping zich naar Gods Woord en naar de in dat Woord geopenbaarde wet te richten. Of die overheid al of niet uit belijdende christenen bestaat, doet in deze niets ter zake. Ieder mens, van welke kwaliteit of staat hij ook moge zijn, is aan Gods wet gebonden.

Op ieder ligt de dure roeping, door God in Zijn Woord op ons gelegd: "Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods". Een ieder is aan die eis gebonden. Niemand, onderdaan noch overheidspersoon, mag zich hiervan ontslagen achten.

Toepassend op ons onderwerp, kunnen we dus - aan de hand van het SGP-Gemeenteprogram - stellen, dat het raadslid er naar moet streven de gemeente te besturen naar het onfeilbaar Woord van God. Dit houdt allereerst in, dat een SGP-raadslid, waar hij moet kiezen, geen persoon tot gemeentebestuurder kan kiezen, die aan God noch gebod doet. Nimmer kan, noch mag een SGP-raadslid een wethouder stemmen, die Gods Woord niet als grondslag heeft voor het bestuur van de gemeente. Daarnaast zal een SGP-raadslid zijn stem niet kunnen geven aan een kandidaat, die in handel en wandel er blijk van geeft Gods Woord niet als richtsnoer voor zijn leven te (willen) nemen, ook al zegt hij Gods Woord te onderschrijven.

Voorts kunnen we - als we spreken over het besturen van de gemeente naar Gods Woord - aan de hand van artikel 1 van ons Gemeenteprogram stellen, dat het SGP-raadslid onmogelijk een vrouwelijke kandidaat tot wethouder kan stemmen, noch een wethouder kiezen die de eed niet aflegt. Hierop hopen we D.V. in het volgend nummer van "In het Spoor" nog even terug te komen.

Artikel 36 NGB

Na Gods Woord wordt in artikel 1 van het SGP- Gemeenteprogram artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis genoemd. Het onverkorte artikel wel te verstaan!

Allereerst wordt in dit artikel gesproken over de instelling van de overheid (wie is de insteller en waartoe? ). "Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des menselijken geslachts, koningen, prinsen en overheden verordend heeft; willende dat de wereld geregeerd worde door wetten en politiën (verordeningen), opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega."

In de tweede plaats spreekt artikel 36 NGB over de macht van de overheid. 'Tot dat einde heeft Hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen".

Vervolgens komen we bij de kern van het artikel: het ambt der overheid. "En hun ambt is, niet alleen acht te nemen en te waken over de politie (het staatsbestuur), maar ook de hand te houden aan de heilige kerkedienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worde, gelijk Hij in Zijn Woord gebiedt."

Tot slot lezen we in artikel 36 NGB een vermaning tot onderdanigheid jegens de overheid (en waaruit deze bestaat). "Voorts, een ieder van wat kwaliteit, konditie, of staat hij zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen, en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet strijden tegen Gods Woord; voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren wille in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de Wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen, die overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen, en verwarren de eerbaarheid, die God onder de mensen gesteld heeft."

Opnieuw willen we de toepassing maken. Het gaat in dit artikel om de handhaving van de zuivere gereformeerde religie. Ook op het terrein van de gemeente.

Wanneer - om maar één voorbeeld te noemen - gesproken wordt over het weren en uitroeien van alle afgoderij en valse godsdienst dan moet het een SGP-raadslid duidelijk zijn, dat hij geen roomse kandidaat tot wethouder kan stemmen, evenmin een volgeling van één of andere sekte. Daarbenevens dienen revolutionaire personen niet de steun van het SGP-raadslid te krijgen. Wat dit inhoudt, hopen wij

u D. V. de volgende keer in ons laatste - afrondende - artikel te vertellen.

Doel

Nadat we nu aan de hand van het eerste lid van artikel 1 van het SGP-Gemeenteprogram bij de grondslag van de SGP hebben stilgestaan, dienen we in de tweede plaats het doel van de SGP nog een weinig toe te lichten.

Dit doel vinden we verwoord in het tweede lid van artikel 1 van het SGP-Gemeenteprogram. "De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in de gemeente. Haar streven is niet zozeer gericht op de meerderheid van kiezers als wel op de handhaving en de doorwerking van de beginselen."

Ook in dit artikel treffen we twee uitgangspunten aan: de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in de gemeente en geen machts- maar beginselpolitiek voor te staan (zie het laatste gedeelte van het artikel).

Het hart van de SGP

Als we vernomen hebben, dat de grondslag van de SGP Gods Woord is, dan behoeft het ons niet te verwonderen, dat het doel van de SGP in de eerste plaats is: de beginselen van Gods Woord op het staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in de gemeente!

Dat is geen eenvoudige opdracht. In eigen kracht zullen we dit dan ook niet kunnen. Laten we het ook maar niet proberen. Gods genade is nodig. Het raadslidmaatschap mag dan ook nimmer gezien worden als een ere-baantje of een leuke bijkomstigheid. Nee, de gemeenteraad is - of we dit nu erkennen willen of niet - een Goddelijke instelling. "Want er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd." Als dan de gemeenteraad regeert bij de gratie Gods, dan is het de plicht van ieder raadslid (en zeker van het SGPraadslid) de beginselen van Gods Woord tot meerdere erkenning te brengen in de gemeente. Hier klopt het hart van de SGP. Zwijgt het Bijbelvast getuigenis, dan staat het hart stil en blijft een dorre, dode, praktische politiek over. Alleen in het onderhouden van Gods geboden is zegen voor een gemeente te verwachten, "...wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien".

Moet het SGP-raadslid dan alleen maar getuigen? Dat hoort u ons niet zeggen. Maar zouden we bij alle afval en verval niet wijzen op het enige redmiddel? Zouden we niet oproepen tot een wederkeren naar Gods Woord?

Daar ligt de opdracht voor het SGP-raadslid! Voor alle zekerheid en duidelijkheid wordt dit in artikel 1 van ons Gemeenteprogram nog eens extra benadrukt. "Haar streven is niet zozeer gericht op de meerderheid van kiezers als wel op de handhaving en de doorwerking van de beginselen."

Geen machts- maar beginselpolitiek

In het zojuist geciteerde artikel neemt het woordje "zozeer" een centrale plaats in. Laten we dit woordje weg, dan staat er, dat "het streven van de SGP niet gericht is op de meerderheid van kiezers". Dat is niet het doel van de SGP in de eerste plaats. Niet het aantal kiezers en niet de grootte van de partij is in de eerste plaats het doel van de SGP, maar de handhaving en doorwerking van de aloude beginselen, gegrond op het Woord Gods. Daar gaat het om. Dus van het SGP-raadslid wordt geen machtspolitiek verwaóht, maar een beginselpolitiek. Niet ten koste van alles zitting willen nemen in het kollege van burgemeester en wethouders. Zeker niet, wanneer hierdoor het staatkundig gereformeerde beginsel in de knel komt.

Gods Woord dient het uitgangspunt te zijn en te blijven voor het SGP-raadslid. De eis Gods luidt: "Ken Hem in al uw wegen", waaraan de belofte verbonden is: "En Hij zal al uw paden recht maken". Zo ook getuigt de dichter van Psalm 146: "Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelven dage vergaan zijn aanslagen. Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de Heere, zijn God is, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1986

In het spoor | 24 Pagina's

UIT DE GEMEENTEPOLITIEK

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1986

In het spoor | 24 Pagina's

PDF Bekijken