Bekijk het origineel

Is er voorbereidend werk tot de wedergeboorte?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Is er voorbereidend werk tot de wedergeboorte?

5 minuten leestijd

<br />

Onder wedergeboorte verstaan we de daad van God in de zondaar, waardoor Hij hem van geestelijk dood levend maakt. Deze levendmakende daad is een soeverein werk van God. De mens is in de wedergeboorte geheel passief. Het is een wedergeboren worden. Evenmin als wij iets doen aan onze geboorte, kunnen we iets bijdragen aan de wedergeboorte. Deze aanvang van het nieuwe leven is noodzakelijk om het Koninkrijk Gods te zien. De Farizeeën meenden op grond van uitwendige voorrechten kind van God te zijn. Daarbij vroegen ze, wat ze moesten dóen. Ook vandaag menen velen op grond van hun doop wedergeboren te zijn. Of men denkt door eigen wil en keuze tot geloof te kunnen komen. De Heere wijst er op dat de wedergeboorte niet binnen de mogelijkheden van de mens ligt. Het is God werk.

Geheel nieuw
In de wedergeboorte dringt Gods Geest tot in de binnenste delen van de mens. Het gesloten hart wordt door Hem geopend, gelijk bij Lydia. Het is een principiële vernieuwing van het hart. Door de Heilige Geest wordt het verstand krachtig verlicht. Men gaat verstaan de dingen die des Geestes Gods zijn. De wil, die dood was, wordt levend. De wil wordt omgebogen, zodat hij die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Door dit wederbarende werk wordt ook de levenswandel geheiligd. Men gaat vruchten voortbrengen als van een goede boom. In kracht van de ontvangen genade gaat de zondaar geloven en zich bekeren. Uit deze omschrijving van wat er gebeurt in de wedergeboorte, blijkt dat het maar niet gaat om een zedelijke verbetering, zoals de Remonstranten leerden, maar om een geheel nieuwe schepping. Voor de wedergeborene zelf is het een wonder deze krachtige, zoete en wonderbare werking van de Heilige Geest te ervaren.

Dordtse synode
Nu is de vraag: kan een mens zich hierop voorbereiden? Of werkt God Zelf voorbereidend naarde wedergeboorte toe? Op de bekende Dordtse synode is deze gedachte naar voren gebracht door de theologen uit Groot-Brittannië. Zij stelden dat er sommige uiterlijke werken van de mensen vereist worden, voordat ze tot wedergeboorte of bekering worden gebracht. Zoals de kerkgang en het horen van de prediking. Immers: hoe zullen zij geloven degene die ze niet gehoord hebben? Daarnaast zijn er enkele inwendige werkingen die aan de wedergeboorte vooraf gaan. Door Woord en Geest krijgt men kennis van Gods wil. Bij hen die nog niet zijn wedergeboren komt er gevoel van de zonde, vrees voor de straf en enige hoop op vergeving. Door vele voorafgaande handelingen van de genade komt men tot de geestelijke geboorte. Hoe moeten we deze gedachten van die Engelse theologen beoordelen?

Dwaling
Het is niet schriftuurlijkk om te spreken van een toeleidende of voorbereidende weg tot de wedergeboorte. Het geestelijke leven begint pas met de levendmaking van de dode zondaar. Voordien zijn we als kinderen des toorns in de verioren staat dood door onze zonden en misdaden. De Remonstranten loochenden deze doodsstaat van de mens. Zij leren dat ook de natuurlijke mens kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Tot de voorbereidingen voor de levendmaking horen het bewenen van de geestelijke dood, en de wil en het gebed om daaruit verlost te worden. Met kracht wijzen de Dordtse Leerregels dit gevoelen als dwaling af. Het grote gevaar is dat er in de onwedergeboren mens een vermogen ten goede wordt gelegd. De mens kan niet in eigen kracht biddende tot de genade komen. De mens is dood of levend. Een tussenweg is er niet. De opvatting over voorbereiding tot wedergeboorte is in strijd met de volstrektheid en vrij macht van Gods soevereine genade. Overigens hebben de genoemde Engelse theologen het niet in Pelagiaanse zin bedoeld. Zij zagen het niet als voorbereidingen van de mens uit, maar van Gods kant. Niettemin geldt vóór de aanvang van het nieuwe leven der wedergeboorte, dat het gedichtsel van 's mensen hart te allen dage alleen boos is. Waar er een hongeren en dorsten naar de vedossing uit de ellende komt, is dat geen voorbereiding maar vrucht van het wederbarend werk. Het Gode offeren een offerande van een gebroken geest is een werkzaamheid van hen die zalig worden. Ook al zullen zij van zichzelf niet durven zeggen dat ze wedergeboren zijn.

Niet passief
Maar gaat in de heilsorde de roeping niet vooraf aan de wedegeboorte? Inderdaad roept God door middel van Zijn Woord tot geloof en bekering. Gewoonlijk werkt de Heere de wedergeboorte middellijk. De Heilige Geest, Die de Auteur van de wedergeboorte is, verricht dit wonder door en met het Woord. Dan gaat het dus niet over een voorbereidend werk, maar over het middel. Het zaad der wedergeboorte is het Woord van God. Het is onze plicht dat Woord als genademiddel te gebruiken. We zijn in de wedergeboorte wel lijdelijk, maar we mogen er niet passief tegenover staan. De bovennatuurlijke werking waardoor God zondaren wederbaart sluit het gebruik van het Evangelie niet uit. We dienen Gods Woord ijverig te lezen en te overdenken. Getrouw op te komen onder de prediking van het Woord. Met de bede dat het Woord een kracht Gods tot zaligheid in mijn leven mag zijn. Wedergeboorte is niet alleen noodzakelijk, omdat we totaal verdorven zijn; wedergeboorte is ook mogelijk voor gevallen Adamskinderen. Want het is een geboren worden uit de Geest, uit louter genade. Met afwijzing van het voorbereidend werk, mogen we met nadruk op de weg der middelen wijzen. Paulus getuigt tot de Korinthiërs, dat hij ze door het Evangelie geteeld, gegenereerd heeft. Zelf kunnen wij niets toebrengen voor onze wedergeboorte. Daarom is de lof tot God, Die naar Zijn grote barmhartigheid zondaren wederbaart tot een levende hoop.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 maart 1990

Terdege | 72 Pagina's

Is er voorbereidend werk tot de wedergeboorte?

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 maart 1990

Terdege | 72 Pagina's

PDF Bekijken