+ Meer informatie

Hij woonde onder ons

"....en het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, (...) vol vna genade en waarheid" Johannes 1:14

5 minuten leestijd

<br />

Toen de apostel Johannes de hier aangehaalde woorden schreef, was de eniggeboren Zoon van God, Die vlees werd, reeds lang weer in de schoot Zijns Vaders. Twintig eeuwen later hebben wij het komen van de Zaligmaker der wereld in de wereld onlangs ook weer herdacht. Over de niet te begrijpen, maar wel te bewonderen komst van het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, om onder ons te wonen, is weer in vele talen verteld en gezongen. Het loflied:,, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen", dat voor het eerst door een menigte engelen is geuit, is door talloze mensentongen overgenomen. Door hoeveel mensen dat met hart en mond, als vrucht van waar geloof, is gebeurd, weet God alleen. Dat er onder de feesthoudende menigten zulke mensen waren staat vast. Daar zorgt de Heere zelf voor door Zijn Woord en Geest. Gods werk gaat door, om Zijn licht in donkere mensenharten en door duisternis beheerste mensenlevens te doen schijnen en ze daardoor uit de duisternis te trekken tot Zijn wonderbaar licht. Wanneer dat gebeurt, wordt met verwondering kennis genomen van de volheid van genade en waarheid die in de Heere Jezus Christus is. In die volheid is alles te vinden wat een mensenkind, vol van ellende en onwaarheid, nodig heeft om een welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, zonder dat aan de eisen van Gods gerechtigheid en waarheid te kort wordt gedaan.

De prediking daarvan gebruikt de Heilige Geest om ellendigen te doen geloven dat er niet alleen voor anderen maar ook voor ons, onwaardigen, uit die volheid alles te verkrijgen is wat wij nodig hebben tot redding van het verderf en verkrijging van eeuwig leven. Dat bewerkt toevlucht nemen tot en overgave aan Hem, Die kwam om mensen te zoeken en zalig te maken, die van zichzelf niets anders hebben dan zonde, schuld, leegte van alle goed en overvloed van alle kwaad. Dat aannemen, als bedelaar van hetgeen de Heere in het Evangelie aanbiedt, leidt tot het gelovig beamen van hetgeen Paulus schreef: ,,Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben" (1 Tim. 1:15). Die geloofsvereniging met Christus bewerkt (naarmate de Heilige Geest, als Trooster, ons toeeigent hetgeen in Christus' volheid aanwezig is) de beleving van de vreugde van Gods heil als vervulling van wat God beloofde te zullen geven aan armen uit gena. De drie├źnige Verbondsgod betoont inderdaad Zijn welbehagen aan hen die nederig naar Hem vragen. Het moge soms lang duren voordat het licht in de duisternis opgaat (voor het eerst of bij vernieuwing), het moge gaan op een wijze zoals wij dat niet gedacht, verwacht of zelfs gewenst hadden... toch wordt het altijd weer en meer vervuld wat de Heere Jezus zei:,, Ik ben het licht der wereld. Die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben'' (Joh. 8:12). De vervulling van Gods beloften heeft niet plaats vanwege prestatie, maar uit gratie. Het is het ontvangen van genade voor genade uit de volheid van Christus. Dat leidt tot kennis van de zaligheid. Alle roem is uitgesloten... onverdiende zaligheid onzerzijds is of wordt van God genoten. Zijn vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht en zal ervoor zorg dragen dat niemand zal worden beschaamd op het bedelen in 's Heeren Naam om genade voor genade. Niemand wordt uitgesloten van Gods roepstem om de mond wijd open te doen tot Hem, opdat Hij ons vervulle met al wat ons ontbreekt (Ps. 81). Laten wij onszelf daarvan dan niet uitsluiten door ons ongelovig geredeneer en nalaten van hetgeen ons van God bevolen wordt.

Christus Jezus woonde onder ons... wat belofte was, werd genade en waarheid! De apostel Johannes zal wel met heimwee hebben teruggedacht aan de tijd toen de Heere Jezus op aarde woonde. Was Hij niet een van degenen die vraagden: Rabbi, waar woont gij? Nooit vergat hij de dag en dat tiende uur, toen hij en Andreas zagen waar Hij woonde en wat er toen gebeurde in Zijn nabijheid. Het aanschouwen van de heerlijkheid van het vleesgeworden Woord, dat onder ons woonde, op de berg der verheerlijking verschilde wel in de mate, maar niet in wezen van hetgeen Johannes aanschouwde op die eerste dag, doorgebracht met en bij de Heere Jezus! Het was het aanschouwen van een heerlijkheid als van de Eniggeborene van God de Vader. Wat schitterde Zijn heerlijkheid. Zijn liefde in het willen wonen onder ons. Hoe blonk die ook in Zijn liefde in het willen lijden met en voor zondige mensen... het Zich overgeven in de dood aan het kruis om veler zonden te verzoenen, zodat het Welbehagen van God vervuld zou worden en de dood verslonden zou worden tot overwinning. De priesterkoning naar de ordening van Melchizedek, op wiens lippen genade is uitgestort, is voor ons ook schoon in de staat van Zijn vernedering wanneer de Heilige Geest onze zielsogen opent voor het daarin opgesloten heilgeheim.

Hij woonde onder ons... is in alle dingen verzocht... ook om ons te hulp te kunnen komen in hetgeen waarin wij verzocht worden. Er is niets van hetgeen wij doorleven wat ook Hij niet heeft doorworsteld. Hij weet, beter dan wie dan ook, wat het leven in deze boze wereld is geworden door de zonde. Hij heeft satan, wereld en zonde overwonnen... gaven ontvangen en genomen om uit te delen, ook onder wederhorigen om te doen wonen bij God. Vraagt daarom naar de Heere en Zijne sterkte, opdat Zijn wonen onder ons zal mogen leiden tot ons wonen bij Hem. Daardoor komt de HEERE God aan Zijn eer en wij aan de zaligheid! Gods genade en waarheid houden haar kracht, tot in het laatste nageslacht. Naar het vlees woont de Heere Jezus niet meer onder ons, maar naar Zijn Godheid, majesteit en Geest is Hij nog steeds onder ons. Zoekt Hem en leeft!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.