Bekijk het origineel

De apostel van Wales

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De apostel van Wales

Daniël Rowland

15 minuten leestijd

„Ik vertrouw erop, dat u zich innerlijk gedrongen gevoelt geregeld onder een gezonde en krachtige prediking op te gaan. Een prediking die de zonde blootlegt, die het hart ontmaskert, die ons eigen ik en alle menselijke wijsheid veroordeelt en die in goddelijke eenvoud Christus als ons alles naar voren brengt. Zo'n prediking is gevaarlijk voor twijfel en ongeloof; ja, onder zulke prediking zal uw kleine mosterdzaadje in korte tijd uitgroeien tot een grote boom." Deze woorden schreef Daniel Rowland aan een vrouw die vaak aan twijfel leed. En God gaf overvloedige zegen!

Daniel Rowland werd geboren in 1713, als tweede zoon van de predikant van Llangeitho, in het westen van Wales. Hij volgde het spoor van zijn vader en werd hulpprediker van zijn oudere broer John, die intussen zijn vader in Llangeitho was opgevolgd. Maar Daniel was onbekeerd. Hij kende de Heere niet en gaf zelfs geen enkel bewijs dat hij begeerde Hem te kennen. Hij verrichtte zijn plichten, maar voor de rest leefde hij voor eigen plezier. God had echter iets anders met hem voor.
Uit nieuwsgierigheid bezocht Daniel eens een kerkdienst waarin de godvruchtige predikant Griffith Jones voorging. Wat hijzelf allerminst verwachtte, gebeurde. Toen Jones Daniel onder zijn gehoor zag zitten, greep hem dat zo aan, dat hij zijn prediking onderbrak en God dringend smeekte die ijdele jongeman in het hart te grijpen en hem tot een instrument in Zijn dienst te maken. En God hoorde dat gebed.
Er kwam een radicale omkering in Daniels leven. Een omkeer die terstond ook merkbaar werd in zijn prediking. Toen pas bleek met welke talenten God hem begiftigd had. En rijk was de zegen die God op deze prediking schonk. Velen gingen de vraag van de Pinksterdag stellen: Wat moeten we doen?

Eenzijdig
Wel was de prediking van Rowland in die eerste tijd na zijn bekering wat eenzijdig. Hij die zelf diep overtuigd was van zijn zonde, legde de wet over zijn gemeente. De wet in zijn veroordelende kracht. In zijn prediking was nog maar weinig plaats ingeruimd voor de Heere Jezus. Toch maakte de Heere er gebruik van. De akker werd geploegd en gereed gemaakt. Straks zou het zaad van het Evangelie erin vallen.
Er waren er die over deze eenzijdigheid vragen stelden. Onder andere aan de afgescheiden predikant Philip Pugh, die in dezelfde buurt woonde. Maar Pugh zei: „Laat hem begaan. Hij is een instrument waar God gebruik van zal maken om een groot werk in de wereld te doen. Hij zal binnenkort wel anders worden. God zal hem stap voor stap op het rechte pad brengen." Pugh kreeg gelijk. God liet het werk dat Hij in Rowland begonnen was, niet onafgemaakt. Hij schonk hem meer zicht op Christus als de Zaligmaker van zondaren. Daarbij gebruikte Hij het advies dat Pugh op zekere dag aan Rowland gaf: „Preek het Evangelie, waarde heer; preek het Evangelie aan het volk; gebruik de balsem uit Gilead, het bloed van Christus, voor hun geestelijke wonden en laat hen de noodzaak van het geloof in de gekruisigde Zaligmaker zien."

Opwekking De Heere ging voort zijn prediking te zegenen. Van heinde en ver kwamen de mensen om te luisteren. Soms sprak Rowland voor een gehoor van vier- of vijfduizend mensen. Geen enkel kerkgebouw kon de schare bevatten, zodat hij in de open lucht ging preken.
Het behaagde de Heere in rijke mate Zijn Geest te laten werken. Er werden 'revivals' gezien in Wales. En dat in een tijd waarin volgens een van de tijdgenoten van Rowland een zondvloed van vloeken en liegen en spotten en drinken en vechten en spelen het land overspoeld had. Een tijd ook waarin het godsdienstige en kerkelijke leven helemaal in vormendienst was opgegaan. Vijftig jaar lang heeft Rowland in Llangeitho gewerkt. Steeds heeft hij de arbeid in die gemeente als zijn eerste opdracht gezien. Maar gegrepen als hij was door de nood van zovele ongeredde zielen, ging hij ook in de wijde omtrek het Evangelie bekendmaken.

Allergevaarlijkste situatie
Dat begon als volgt. Een vrouw uit zijn gemeente had een zuster in Ystrad-ffyn, een dorp verderop. Op een zondag logeerde die bij haar zuster en kwam onder het gehoor van Rowland. Na de preek gaf zij geen commentaar, maar de volgende zondag stond ze weer bij haar zuster voor de deur, hoewel ze daarvoor een afstand van twintig mijl had moeten afleggen. Verbaasd vroeg haar zuster wat er aan de hand was. Toen zei ze: „Iets wat jullie dominee vorige week zondag zei, heeft me weer hier gebracht. Het is me de hele week bijgebleven en ik kon het noch overdag, noch 's nachts kwijtraken."
Ze ging weer bij Rowland naar de kerk en dat herhaalde ze enkele zondagen. Totdat ze gelegenheid zocht om hem aan te spreken en tegen hem te zeggen: „Sir, als waar is wat u preekt, dan zijn er velen in de buurt waar ik woon, die in een allergevaarlijkste situatie verkeren en met grote snelheid naar het eeuwig verderf onderweg zijn. Terwille van hun zielen, kom naar ons toe en preek voor hen." Spontaan gaf Rowland zijn toestemming, op voorwaarde dat de dominee van het nabijgelegen dorp zijn toestemming zou geven. Toen deze dat deed, ging hij erheen en de Heere trok mede op. Bij die eerste gelegenheid werden niet minder dan dertig mensen bekeerd.

Onregelmatigheden
Het elders en in het open veld preken, is Rowland duur te staan gekomen. De bisschop van het diocees waaronder Llangeitho viel, achtte dit "irregularities": onregelmatigheden. Echte onregelmatigheden, zoals dronkenschap of overspel, zag hij door de vingers, maar wat Rowland deed kon niet getolereerd worden. Die liet echter weten dat het hem om niets anders te doen was dan om de eer van God en de zaligheid van zondaren en dat hij met dit werk niet durfde ophouden, zolang de Heere deze arbeid zo rijk zegende.
Het is op grond van deze "onregelmatigheden" dat Rowland ten slotte als predikant van de Church of England is afgezet. Op een zondag was hij nog maar nauwelijks de preekstoel opgegaan, toen een vreemdeling de kerk binnenkwam met een bericht van de bisschop. Ten aanschouwen van de hele gemeente overhandigde hij het bericht aan Rowland. Die las de brief en maakte daarop aan de gemeente bekend dat hij zojuist bericht had ontvangen dat zijn vergunning om te preken was ingetrokken. Hij voegde eraan toe: „Wij moeten de machten die over ons gesteld zijn, gehoorzamen. Ik verzoek u kalm het kerkgebouw te verlaten, dan zullen we de dienst van deze morgen besluiten buiten het kerkgebouw."

Arme zondaar
De ontzetting was groot, maar uit respect voor Rowland voldeed iedereen aan zijn verzoek. De prediking buiten het kerkgebouw liet niet na grote indruk te maken. Op deze wijze kwam een einde aan de arbeid van Rowland als dienaar van Anglicaanse Kerk. Hij kon niet anders dan Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Er werd nu een grote kapel in Llangeitho gebouwd. Daar heeft Rowland nog dertig jaar als afgescheiden predikant gearbeid. En de Heere is Zijn zegen aan die arbeid blijven schenken.
In 1790 kwam zijn levensemde. Kort voor zijn sterven zei hij: „Ik sta op het punt te vertrekken en van u weggenomen te worden. Ik ben niet vermoeid van het werk, maar wel in het werk. Ik heb een voorgevoel dat mijn hemelse Vader mij spoedig van mijn werkzaamheden zal ontslaan en mij in de eeuwige rust zal brengen. Maar ik hoop dat Hij met Zijn genadige nabijheid bij u zal blijven, ook als ik er niet meer ben." Even later sprak hij: „Ik heb niets toe te voegen aan wat ik al gezegd heb. Ik sterf als een arme zondaar, die volledig steunt op de verdiensten van een gekruisigde Zaligmaker en zo door God wordt aangenomen."

Ootmoedig mens
Al is Daniel Rowland buiten Wales nauwelijks bekend geworden, toch is hij een instrument geweest waar de Heere op bijzondere wijze gebruik van heeft gemaakt. Zijn geringe bekendheid is overigens vooral te wijten aan het feit dat hij zijn leven lang op één plaats gediend heeft en enkel in het Welsh heeft gepreekt. Bovendien is er nauwelijks iets in geschreven vorm door hem nagelaten. Evenwel is zijn bediening rijk gezegend. Het is aan de vrijmacht des Heeren toe te schrijven dat er -zoals gezegd is- tienduizenden in de hemel naar Rowland kunnen wijzen als het middel dat door de Heere gebruikt werd tot hun zaligheid.
Wat was er zo bijzonder aan deze man? Om te beginnen valt op dat hij een zeer ootmoedig mens was. Hij leefde sterk in het besef van eigen zondigheid en verdorvenheid. Als hij de grote schare zag die was gekomen om naar hem te luisteren, riep hij meer dan eens uit; „Moge de Heere mij genadig zijn en mij, arme worm, zondig stof en as, helpen!" Verder was Daniel Rowland een man met een intensief gebedsleven. Meer dan eens ging hij de heuvels rondom Llangeitho in, om daar in de stilte zijn hart voor de Heere uit te storten. Het lot van de vele onbekeerden woog hem dikwijls zwaar op de ziel.
Wat ook genoemd moet worden, is zijn ijver. Hij studeerde en mediteerde veel en bereidde elke preek met grote grondigheid voor. In de regel stond hij 's morgens om vier uur op. Hij was er de man niet naar om het met de studie van Gods Woord gemakkelijk te nemen. Het Woord is het waard om bestudeerd te worden.

Zelfverloochening
Wat ten slotte bij Rowland opviel, was zijn zelfverloochening. Hij heeft nooit veel bezittingen gehad. Hij heeft nooit een luxe huis bewoond. Hij was tevreden met een minimum. Als hij onderweg was naar andere plaatsen om daar te preken, was hij tevreden met wat brood en kaas en verder wat water uit een bron langs de weg. Een beker karnemelk, die hem hier en daar werd aangeboden, beschouwde hij als een luxe. Nooit heeft Rowland kunnen begrijpen dat er ook predikers waren die zo nodig thee, of zelfs brandewijn moesten hebben...
Vooral door zijn prediking is Rowland van grote betekenis geweest. Hij had op dat terrein grote gaven. Zijn taalgebruik, zijn stem, zijn inzicht - het heeft er allemaal aan meegewerkt dat de aandacht van zijn hoorders geboeid werd. Maar het was toch in het bijzonder de inhoud die velen trok. Steeds weer stelde hij Christus centraal. Zijn bloed. Zijn offer. Zijn gerechtigheid, Zijn geduld, Zijn genade. Zijn voorbeeld. Zijn grootheid. Hem heeft hij in zijn preken voortdurend aanbevolen, zeker nadat hij zelf tot de kennis van Gods genade in Christus gekomen was. Deze prediking, waarin Rowland de boodschap wist toe te passen en de gemeente na aan het hart te leggen, heeft God gebruikt tot heil van velen. Een prediking waarvan hier één voorbeeld volgt.

Alle dingen
In een preek over Romeinen 8 vers 28 (over alle dingen die moeten meewerken ten goede voor degenen die God lief Zij schreven rkhistorie hebben) zegt hij onder meer: „Let erop wat Paulus zegt. Maak geen uitzonderingen waar hij ze ook niet maakt. Alle dingen. Denk eraan dat hij niets uitsluit (...). Zijn heerlijkheid wordt gezien als Hij werkt door middelen; zij wordt nog meer gezien als Hij zonder middelen werkt; bovenal wordt zij gezien wanneer Hij werkt tegengesteld aan de middelen. Het was een groot werk toen Hij de ogen van de blinde opende. Het was een nog groter werk toen Hij dat deed door slijk op de ogen te smeren - een middel dat volgens ons veel geschikter was om het gezichtsvermogen weg te nemen dan om het te herstellen. Hij zond een schrik en een grote duisternis op Abraham, toen Hij bezig was Hem het beste licht te geven. Hij raakte de heup van Jacob aan en verlamde hem, terwijl Hij bezig was hem te zegenen. Hij sloeg Paulus met blindheid, toen Hij van plan was de ogen van zijn verstand te openen. Hij weigerde het verzoek van de Kananese vrouw, terwijl Hij achteraf haar haar wens gaf Zie daarom dat al de wegen des Heeren genade zijn en dat alle dingen medewerken ten goede degenen die Hem liefhebben."

Oogst van zegeningen
En wat hoort er dan bij "alle dingen"? vraag Rowland. Hij antwoordt: „Niet alleen de engelen die zich om u legeren of de heiligen die gedurig voor u bidden, maar ook uw vijanden, de oude draak en zijn engelen, zijn bij de zaak betrokken. (...) Elke ziekte en zwakheid die u aangrijpt, elk verlies dat u lijdt, elke krenking die u verdraagt, elke schaamte die uw wangen rood kleurt, elk verdriet in uw hart, elke pijn in uw vlees of uw beenderen zijn u ten goede. Elke verandering in uw omstandigheden - mooi weer of ruw weer, zonneschijn of bewolking, eb en vloed, vrijheid of gevangenschap, alles werkt uit ten goede.
O christenen, zie toch wat een oogst van zegeningen in deze tekst rijpt. De Heere is aan het werk; de hele schepping is aan het werk; mensen en engelen, vriend en vijand, allen zijn aan het werk en werken in uw voordeel. O, geliefde Heere Jezus, wat hebt U in ons gezien, dat U alle dingen zo wonderlijk zou ordenen voor ons en ervoor zou zorgen dat alle dingen ja, alle dingen zouden medewerken ten goede!"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Terdege | 84 Pagina's

De apostel van Wales

Bekijk de hele uitgave van woensdag 20 augustus 1997

Terdege | 84 Pagina's

PDF Bekijken