Bekijk het origineel

Bouwen zonder berouwen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bouwen zonder berouwen

11 minuten leestijd

De families Van Balen en Brinkman wonen al jaren naast elkaar. Veel onderling contact is er niet, maar problemen hehhen ze ook nooit. Totdat Van Balen ziet dat zijn buurman een grote volière in de achtertuin gaat bouwen

Brinkman is een echte vogelverzamelaar. De meest uitheemse soorten koopt hij. Maar ja, ze kunnen niet allemaal in kooien binnenshuis geplaatst worden. Bovendien vindt Brinkman het leuk om een volière te hebben. Maar die moet dan wel een behoorlijke grootte hebben, om alle vogels goed te kunnen huisvesten. Dus bouwt Brinkman zelf een houten gebouwtje in de achtertuin. Dit vogelpaleis steekt hoog boven de schutting uit. Buurman Van Balen vindt het toenemende vogelgeluid in de achtertuin nog tot daaraan toe, maar die volière neemt toch wel veel licht uit zijn achtertuin weg. Hij vraagt zich af of Brinkman het vogelhuis wel had mogen bouwen op de manier waarop hij dat gedaan heeft. Daarom besluit hij toch maar eens even te bellen met de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Even horen hoe dat nou zit...

Vergunningen
Het geval Van Balen-Brinkman kan in iedere gemeente voorkomen. Sommige 'Brinkmans' hebben keurig een bouwvergunning aangevraagd. Zij houden zich aan de voor de bouw gestelde normen. Anderen hebben opzettelijk verzuimd hun bouwactiviteiten bij de gemeente in te dienen. En alsof dat al niet laakbaar genoeg is, hebben ze ook nog veel te groot uitgepakt. Stof te over voor conflicten, zowel met buren als met de gemeente. De heer C.H. Gieze is hoofd van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de stad Amersfoort. Zijn afdeling verleent allerlei soorten vergunningen. Daarvan zijn de bouwvergunningen in aantal het grootst Volgens Gieze is bij iedereen wel bekend dat je een vergunning nodig hebt als je bepaalde bouwactiviteiten op je eigen terrein wilt doen. Ondanks dat zijn er toch mensen die niet voldoen aan de daarmee gepaard gaande wettelijke verplichtingen, zoals die omschreven staan in de Woningwet. "Zij doen dat niet uit onwetendheid, maar vanwege de vermeende bureaucratische rompslomp of uit kostenbesparing (voor een vergunning betaal je aan leges 1,2% van de bouwsom en vaak ook nog 0,1% daarbovenop voor welstand)."

Aanvragen
Als je als burger je huis wilt uitbouwen, een gebouwtje op je erf wilt plaatsen of een dakkapel wÜt plaatsen, moet je daar in veel gevallen een bouwvergunning voor hebben. Volgens Gieze zijn er drie criteria waaraan een aanvraag moet voldoen: technische, planologische en esthetische. Wat houdt dat precies in? "Een te bouwen object moet aan technische regels voldoen. Dat is landelijk vastgelegd in het Bouwbesluit van 1992. Het houdt in dat er minimumeisen gesteld worden aan de technische kwaliteit van het bouwwerk. Je kunt niet zomaar ergens iets neerzetten, zonder dat je gebruik maakt van deugdelijke tekeningen. Daarnaast moet het object ook passen binnen de planologische regels. Die worden per gemeente vastgelegd in een bestemmingsplan. Verder worden er ook esthetische eisen gesteld." Met dat laatste houdt een zoge-naamde 'schoonheidscommissie' van deskundigen telefoonzich bezig. Want je kunt op je huis wel een ronde boutoren willen neerzetten, maar het is de vraag of dat esthetisch wel verantwoord is fof het in het straattekebeeld past) en of de architect dat zo wel bedoeldtekebeeld past) en of de architect dat zo wel bedoeld had.

Rechtszekerheid
Als je zo de criteria bekijkt, kun je je afvragen of veel bouwaanvragen gehoneoreerd owrden. volgens Gieze valt dat wel mee. "Een bouwvergunning ins in juridische termen een gebonden beschikking. Dat houdt in dat eenvergunning, als er geen steekhoudende reden is om die te weigeren, verleend moet worden. Dat geeft de burger een stuk rechtszekerhied. Verder is het zo dat een bouwvergunning wettelijk gezien binnen dertien weken verleend dient te worden. je hoeft dus nooit lang op een beëindiging te wachten, wanlt als de gemeente niet binnen die tijd met een beslissing gekomen is, dan is de aanvraag van rechtswege geldig."

Mogelijkheden
Moet je dan voor alle bouwactiviteiten een vergunning hebben? Gieze: "Er zijn drie mogelijkheden. Sommige bouwactiviteiten zijn vergunningsvrij, voor andere heb je de zogenaamde meldingsplicht en voor weer andere heb je de vergunningsplicht. Je hebt bijvoorbeeld geen vergunning nodig om een schutting van maximaal twee meter hoog in je tuin te zetten. Ook kun je een carport aan je huis bouwen, mits die aan bepaalde afmetingen voldoet. Je mag tuinmeubilair dat niet hoger is dan twee meter plaatsen.Tegven mag je een antenne van maximaal vijf meter hoogte in je tuin zetten." Volgens Gieze heeft de meldingsplicht in het verleden nogal eens voor verwarring gezorgd. "Het is de bedoeling dat deze term uit de Woingwet gehaald wordt. De term wekt de indruk dat je er met een telefoontje wel van af bent. Zo zijn er mensen geweest die ons belden met e meededeling: morgen zet ik een dakkapel op mijn huis en ik wilde dat even melden. Dat gaat dus niet. Alleen een telefontje of een briefje met het bericht dat men gaat bouwen, is absoluut onvoldoende. Ook in deze gevallen zullen vooraf formulieren en tekeningen met voldoendee gegevens moeten worden ingediend." Onder de meldingsplicht valt o.a. de genoemde dakkapel. Die moet dan naast de rie criteria (technisch, planologisch en esthetishc) wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo mag de breedte niet meer dan de helft dvan de breedte van het dakvlak beslaan, meot de bovenzeide ten minste een halve meter onder de noklijn zijn geplaatst. En wat je niet zou denken, is dat zelfs het aanbrengen van zonwering of een rolluik aan een woning onder de meldingsplicht valt!

Afbreken
Gieze heeft ten slotte een goede raad: weet je niet zeker of je voor een bouwactiviteit een vergunning nodig hebt, neem dan altijd contact op met de plaatselijke afdeling bouw- en woningtoezicht. Want het kan gebeuren dat je, als je iets gebouwd hebt waarvoor je toestemming nodig had, verplicht kan worden om het zelf weer af te breken of het op eigen kosten te laten afbreken. Want is het niet een Van Balen die aan de telefoon bij de gemeente hangt om te klagen/klikken over de te hoge volièlï, dan is het misschien wel een van de inspecteurs die de afdeling heeft rondlopen om illegaal bouwwerk te constateren!

Boom omzagen? Kapvergunning aanvragen!
Stel, u heeft een prachtige, maar reusachtige boom in uw voortuin staan. U wilt 'm kwijt, omdat hij zoveel licht uit uw woonkamer wegneemt. Kappen is dan de oplossing. Maar houdt u er wel rekening mee dat u dat niet zomaar op eigen houtje mag doen. Voor het kappen of verplanten van loof- en naaldbomen (ook coniferen!) heeft u in de meeste gemeenten altijd een vergunning nodig! De afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Beheer regelt de kapvergunningen in de gemeente Amersfoort. Anders dan bij bouwvergunningen bestaat er geen landelijke regeling voor het kappen van bomen. ledere gemeente regelt dat zelf Die regels staan beschreven in een verordening. In Amersfoort is dat als volgt omschreven: De eigenaar van de grond waarop de boom staat, is degene die de vergunning aanvraagt. Een huurder mag dus geen kapvergunning aanvragen! De aanvraag kan gedaan worden door middel van een brief waarin aangegeven wordt: welke boomsoort u wilt kappen, waar die boom staat, waarom de boom gekapt moet worden, en het aantal per soort als het om verschillende bomen gaat.

Wachttijd
Binnen twee weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag komt de wijkopzichter de boom bekijken. Hij bepaalt of u de kapvergunning krijgt. U krijgt daarover schriftelijk bericht. Maar ook dan mag u niet zomaar aan het kappen slaan. Eerst moet er een wachttijd van zes weken in acht genomen worden. Dit om andere mensen (die bijvoorbeeld via de publicatie in het huis-aan-huisblad over de verleende vergunning gelezen hebben) de gelegenheid te geven bezwaar aan te tekenen tegen het verlenen van de vergunning. En als u dan eindelijk na zes weken wachten de bijl uit de schuur haalt, is het nog de vraag of dat een goed moment is. Bomen moet men namelijk bij voorkeur buiten het vogelbroedseizoen kappen. Dit seizoen is de periode van eind maart tot en met begin juli. In die periode zorgen vogels namelijk voor hun voortplanting. Het kappen van bomen waarin nesten zitten, verstoort de mogelijkheid van vogels om hun nest uit te broeden. Volgens de Vogelwet is het verstoren van vogels strafbaar.

Herplantplicht
Begin juli kunt u dan eindelijk uw gang gaan. De boom wordt uit de grond gehaald en de zon kan vrij in uw woning schijnen. Of toch niet? Dat ligt eraan. In sommige gevallen is er een herplantplicht aan de kapvergunning verbonden. U bent dan verplicht de te kappen boom te vervangen door een nieuwe boom. Als dat zo is, wordt daarvan in de vergunning melding gemaakt. Soms wordt een kapvergunning geweigerd, bijvoorbeeld wanneer een boom van belang is voor het stadsschoon. Tegen zo'n weigering is echter wel beroep mogelijk bij het college van burgemeester en wethouders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 april 1998

Terdege | 92 Pagina's

Bouwen zonder berouwen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 april 1998

Terdege | 92 Pagina's

PDF Bekijken