Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zaaien met gulle hand

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zaaien met gulle hand

jan Kramer: „Van de preken die we uitgeven, begint ons hart sneller te kloppen"

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor vrienden en bekenden kopieerde Jan Kramer preken die zijn vriend Klaas Jelle Kaptein en hem hadden aangesproken. Nu gaat de lectuur van De Tabernakel door het hele land. Door een professionele website reikt het werk zelfs tot de einden der aarde. Onder de lezers van de preken zijn opvallend veel jongeren. „Ze hebben behoefte aan een heldere verkondiging.

Het was voor Klaas Jelle Kaptein, afkomstig uit de Oud gereformeerde gemeente van Urk, niet voldoende dat zijn eigen hongerige ziel voedsel vond in de preken van Engelse en Schotse oudvaders. Hij wilde ook anderen die kost aanreiken. In zijn vriend Jan Kramer vond hij een bondgenoot. „Klaas Jelle kwam bij mij, omdat ik wat verstand van vormgeving heb. Samen zijn we die oude preken uit gaan geven, nadat we ze elk voor de helft hadden herschreven. We gingen ze verspreiden onder vrienden en bekenden, maar al snel kwamen ze ook buiten Urk.
Belangrijk toeleverancier van preken was Wouter de Vries, voorman van een vrije gemeente op Urk. Nadat Kaptein, inmiddels hervormd kandidaat, Urk had verlaten, besloot Kramer de arbeid zelfstandig voort te zetten. „Het verlangen om het Woord door te geven, was ook in mij gelegd. Vooral onder de jeugd leven heel veel vragen. Jongeren hebben behoefte aan een heldere verkondiging. De boekjes mochten gelezen worden, er mocht troost uit geput worden. Het is onze hartelijke begeerte zielen te winnen voor Christus.

Zaak van gebed
De toename van het aantal liefhebbers noopte de Urker een eind te maken aan de gratis verstrekking en het werk onder te brengen in een stichting. Die gaf hij de naam De Tabernakel, gekozen naar aanleiding van Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de Tabernakel Gods is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn.
In de nieuwe opzet kunnen mensen zich op de prekenserie van De Tabernakel abonneren. Jaarlijks worden twaalf preken uitgegeven, met op de achterzijde de belangrijkste informatie over de schrijver. Daarnaast publiceert de stichting incidenteel boekjes van bescheiden formaat. Zo werd ter gelegenheid van Wegwijs 99 De kabinetten der Evangelische beloften voor allen zeer wijd geopend van Ralph Erskine in bewerkte vorm en met een frisse lay-out opnieuw uitgegeven.
Het penningmeesterschap van De Tabernakel kwam in handen van Wim Hasselman, lid van de Gereformeerde gemeente in Barneveld, die inmiddels het secretariaat behartigt. Het penningmeesterschap is overgedragen aan Mark Verhelst, lid van de Christelijke gereformeerde Pniëlkerk in Veenendaal. Het verlangen van Hasselman om God te leren kennen, bracht hem op het spoor van De Tabernakel. „Omdat die preken mn hart raakten, voelde ik me steeds sterker bij het werk betrokken. Toen Jan me vroeg om penningmeester te worden, hoefde ik geen minuut na te denken. Het was voor mij echt een zaak van gebed geworden, of de Heere me een plek in Zijn Koninkrijk wilde geven.

Helder onderwijs
Jan Kramer, intussen gehuwd, woonachtig in Wekerom en werkzaam bij de Christelijke Boekencentrale in Langbroek, vervult het voorzitterschap. De bestuursleden bepalen gezamenlijk welke preken worden uitgegeven. „Voorwaarde is dat ze een heldere, evenwichtige boodschap hebben, vat Kramer samen. In de achterliggende jaren gaf De Tabernakel preken uit van Luther, Spurgeon, Evans, Ryle, de gebroeders Erskine, William Reid, Grattan Guinness, McCheyne, Ludwig Hofacker, Newman Hall, Thoresby, Krebs, Hutton, Stoddord, Kohlbrugge, Whitefield, Bethune, Monod, Hamilton, Davies, Nettleton, César Malan, Cuyler, Gray, Webster, Durham, Murray, Burroughs en Chalmers.
„We richten ons bij de keuze van de preken vooral op mensen uit tijden van opwekking, waarin de Heere in overvloedige mate Zijn zegen heeft uitgestort. Voornamelijk Engelsen, Schotten en Amerikanen, vanwege hun evenwichtige prediking van wet en Evangelie. Veel mensen, vooral jongeren, worstelen met vragen over het geloof, de verzoening, de bekering. Hoe kom ik tot Christus en ontvang ik vrede met God? Deze predikers gaven daarin helder onderwijs.

Dienstbaar
De persoonlijke voorkeur van de hervormde Kramer gaat uit naar Amerikaanse oudvaders als Solomon Stoddard en Samuel Davies. Ook predikers uit de tijd van de opwekkingen in New York draagt hij een warm hart toe. „We hebben daar al een aantal preken van uitgegeven. Die zijn kort, helder en eenvoudig, zonder ingewikkelde dogmatiek.
Wim Hasselman voelt zich vooral aangesproken door de Engelse en Schotse puriteinen en hun geestelijke nazaten. „Toen de Heere mij stilzette, ben ik in aanraking gekomen met het werk van Brakel. De eenvoud van zijn boekje Kenmerken van het geloof en de aansporing daarin om de toevlucht tot de Heere te nemen, troffen me geweldig. Door De Tabernakel leerde ik de Engelsen en Schotten kennen. Er ging een nieuwe wereld voor me open. De wijze waarop mensen als Boston en de gebroeders Erskine Christus voorstellen en aanbieden, het onvoorwaardelijke en gunnende, daar zou je iedereen mee willen confronteren. Ze deden er alles aan om mensen tot Christus te leiden, zonder enige ruimte te laten voor ongeloof. Het is leven of dood, in Christus of buiten Christus, in het licht of in de duisternis.
Van concurrentie met de Reveil-serie en de prekenserie Overjarig Koren van uitgeverij De Schatkamer in Rumpt is volgens Kramer geen spraken. „We staan met zn allen voor hetzelfde doel: dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk. Daarbij zie je dat elk zn eigen accenten legt. De Reveil-serie richt zich op de Nederlandse oudvaders.

Onvoorwaardelijk
Kenmerkend voor preken van De Tabernakel is volgens Kramer dat ze allemaal in de lijn van de zogenaamde Marrow-men liggen, van wie Thomas Boston de bekendste was. „De kerkelijke situatie waarin zij verkeerden, vertoonde grote overeenkomst met de huidige situatie in reformatorisch Nederland. Ook in de tijd van de Marrow-men werd sterk benadrukt dat de mens eerst een bepaalde geschiktheid, een bepaalde boetvaardigheid moet hebben, eer hij tot Christus mag komen. Dat dacht Thomas Boston ook, tot zijn ogen werden geopend door het lezen van Het merg van het Evangelie van Edward Fisher. Toen ging hij inzien dat het Evangelie uitgaat naar ongeschikten, omdat God tevreden is gesteld door de geschiktheid van Zijn Zoon. In Christus is een weg geopend voor de grootste der zondaren. Daardoor kan een onvoorwaardelijk Evangelie worden gepredikt.
Een ander belangrijk punt waar ze de nadruk op hebben gelegd, is de objectieve zekerheid van het geloof. Die ligt niet in de bevinding van de mens, maar alleen en volledig in de onvoorwaardelijke beloften van Gods Woord. Die zijn in Christus ja en amen. God ziet geen zonde in Zijn Jakob en geen overtreding in Zijn Israël. Hij is volkomen verzoend, in Christus. Er hoeft niets meer toegebracht te worden aan de zaligheid van een zondaar. Zo willen ook wij de nadruk leggen op het gebod dat God vanuit Zijn Woord geeft: Geloof en gij zult zalig worden, geloof in Christus en u bènt behouden. Van preken met die boodschap begint ons hart sneller te kloppen.

Dwarsverbanden
Voor het vertalen of hertalen van preken kan De Tabernakel terugvallen op een tiental vrijwilligers met kennis van de Engelse en Nederlandse taal. De preek wordt pas uitgegeven als het voltallige bestuur er zich in kan vinden. Bij aarzeling wordt de desbetreffende preek voorgelegd aan enkele leden van het comité van aanbeveling, waarin onder anderen de hervormde ds. A. Simons, de christelijke gereformeerde ds. A.A. Egas, de oud gereformeerde ouderling M. Dankers en ouderling J.M.A. Diepeveen van de Gereformeerde Gemeenten zitting hebben.
De stichting is ook present op internet met een eigen site: www.tabernakel.nl. Daarop zijn naast achtergrondinformatie alle uitgegeven preken te vinden. Sinds kort wordt het Engelstalige origineel naast de vertaalde versie geplaatst, zodat ieder die de Engelse taal machtig is, kan controleren of in getrouwheid is overgezet.
Het kopje links maakt het mogelijk om door te klikken naar andere sites die van belang zijn voor het reformatorische publiek, zoals Refoweb, Ichthustref, International Christian Fellowship, de site van dr. W. van Vlastuin (lid van het comité van aanbeveling), de site van het blad De Catechisant van ds. Pieters en de sites van de organisatoren van jongerenavonden in Hardinxveld-Giessendam en Barneveld.
De dwarsverbanden tussen de particuliere initiatieven voor reformatorische jongvolwassenen zijn legio. Leden uit het comité van aanbeveling van De Tabernakel zijn tevens bekende sprekers op SRB-avonden. Leo Harskamp, initiatiefnemer van de jongerenavonden in Barneveld, verzorgt voor De Tabernakel de ledenadministratie. Jan Kramer, voorzitter van De Tabernakel, behoort tot de vaste bezoekers van de jongerenavonden in zowel Doorn als Barneveld.

Vrije toegang
Het aantal abonnees van De Tabernakel gaat inmiddels naar de duizend. De Wegwijsbeurs leerde dat onder hen opvallend veel jongeren zijn. „Maar onze preken worden ook gebruikt in vacante gemeenten, op bijbelkringen en voor persoonlijke meditatie, weet Kramer. „Ik vind het heel groot dat we slijk in Gods vingers mogen zijn, om Zijn Woord te verspreiden. Het enige wat we doen, is met gulle hand het zaad zaaien. Dat zal niet ledig tot Hem wederkeren. Daar mogen we ook wel eens wat van horen.
Het is ons verlangen dat de centrale boodschap van de Marrow-men in de Tabernakel-serie mag doorklinken. Er is een vrije toegang tot de troon der genade, een geopende Fontein tegen de zonde en de onreinheid, er is zekerheid voor zondaars die de toevlucht tot Christus nemen, vrede met God door het bloed van Zijn Zoon. Daar is elke preek van doortrokken.
Deze mensen hebben de wet daarbij niet ter zijde geschoven, integendeel. Zonder wet geen Evangelie. De wet moet verkondigd worden, als een proclamatie. De wet zegt: U ligt verloren, u bent verdoemelijk voor God, er is van uw kant geen redden aan. Zo komt de wet tot het hele menselijke geslacht. Maar daartegenover staat het heerlijk Evangelie. Erkent u dat u verloren ligt? Gelooft dan in Christus, in Wie het leven is. Gelooft in Hem alleen, en u bènt behouden.

Aansporing
Voor Wim Hasselman is de lijn die De Tabernakel voorstaat, getypeerd met een citaat uit de preek Zie op Mij van Adrew Gray.
Het zien op Christus is de kortste weg tot de bekering. Gij verhard Glasgow, wilt u bekeerd worden (en ik denk dat we inderdaad een onbekeerlijk volk zijn), wilt u tot berouw komen, sla dan één blik op Christus. Job zei: Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. Het eerste gezicht dat ik van God kreeg, bracht mij tot berouw. Het deed mij neerzitten in het stof en mijzelf verfoeien. Hetzelfde staat in Zacharia 12 vers 10. Zij zullen Hem aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zullen over Hem rouwklagen. Geloof het, indien wij op dit ogenblik op Christus zagen, ik denk dat er niemand binnen deze deuren zou zijn die niet zou wenen over Hem die zij doorstoken hebben. Ik beveel u op Christus te zien, indien u bekeerd wilt worden. Eén blik op Christus zal onze bevroren harten doen smelten. Eén blik op Hem zal al onze banden verbreken en zal de grendelen van de deuren van ons hart verbreken, die verhinderen dat we ons bekeren. Wilt u bekeerd worden, zie dan op Hem.

„Die klem, zegt Hasselman, „die aansporing, die is in mijn eigen leven tot zegen geweest. Ik zie dat ook bij anderen. De Heere werkt heel duidelijk, met name onder de jongere generatie. Pas waren in Hardinxveld op een zaterdag 150 jongeren met ds. Simons en Van Valen bijbelstudie aan het doen. Dan vallen kerkmuren weg, dat zien we ook binnen het bestuur. Als je elkaar mag vinden in het Woord en in de Christus van het Woord, is al het andere niet meer zo belangrijk.
(Meer informatie: tel. 0320-842066, www.tabernakel.nl)

Volgende keer: Ds. A.A. Egas.

Dit artikel werd u aangeboden door: Terdege

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 februari 2002

Terdege | 116 Pagina's

Zaaien met gulle hand

Bekijk de hele uitgave van woensdag 13 februari 2002

Terdege | 116 Pagina's