Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Staat en Maatschappij.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Staat en Maatschappij.

4 minuten leestijd

Zondagsarbeid en nachtarbeid. II.

De bedenkingen van principieelen aard, die tegen de beperking van nachtarbeid in de bakkerijen kunnen worden ingebracht, betreffen voornamelijk de bepalingen die èn de vrijheid van het uitoefenen van het bedrijf in eigen huis inkorten, èn het z.g. „huisrecht" aantasten.

Volgens de regeling door Minister Talma voorgesteld is het in een tijdruimte van acht achtereenvolgende uren tusschen 8 uren des namiddags en 6 uren des voormiddags verboden, bakkersarbeid te verrichten.

Deze bepaling in de wet opgenomen, zal het den patroon, zelfs den alleenwerkenden patroon en den patroon, die enkel met huisgenooten het bedrijf uitoefent, onmogelijk maken, gedurende de genoemde uren arbeid te verrichten. Daarmede is, zooals in het sinds de vorige week uitgekomen Kamerverslag wordt opgemerkt, de weg geopend voor een indringen der Overheid in het particuliere leven.

Nu staat het naar antirevolutionair staatsrecht met de taak van de Overheid op dit punt zóó, dat de souvereiniteit van de Overheid, die zij niet aan zichzelf, doch aan de Souvereiniteit Gods ontleent, haar wel verplicht zich naar de door Hem geschonken levenswet te ontwikkelen; maar dat naast die souvereiniteit van de Overheid staat de souvereiniteit in eigen kring, eveneens zijn souvereiniteit ontleenende aan diezelfde souvereiniteit Gods, welke souvereiniteit in eigen kring echter, eigen rechten en vrijheden bezit, die nimmer door de Overheid mogen wordep onderdrukt. En tot die rechten en vrijheden behoort zeker niet in de laatste plaats, het uitoefenen van het bedrijf in eigen huis.

Nu geven we onmiddelijk toe, dat ér onderscheid bestaat tusschen arbeiden in eigen huis en arbeiden in de werkplaats, en dat de bakkerij niet de woning is, maar een afzonderlijke localiteit, waarin de arbeid wordt verricht, voor welke laatste gelegenheid, bij de bestaande Veiligheidswet, de Overheid nu reeds regelen getroffen heeft. Maar een gedeelte van den arbeid, de z.g. „bakkersvoorarbeid" zou in eigen huis kunnen worden verricht en uit die eigen woning heeft de Overheid met haar toezicht te blijven.

Dat hier rechten en vrijheden in gevaar zouden kunnen komen, heeft Minister Talma begrepen. Het ontwerp poogt dan ook die bedenkingen te ondervangen, door te bepalen, dat de bakkersraad, eene instelling, die de wet zal moeten helpen uitvoeren, aan den bakker, die zonder hulp van anderen pleegt te werken, vergunning kan geven, nachtarbeid te verrichten.

Is deze tegemoetkoming niet geheel voldoende, omdat de vergunning afhankelijk wordt gesteld van het oordeel van den bakkersraad, de weg tot oplossing der moeilijkheid is intusschen gebaand geworden. Bij de openbare behandeling van het wetsontwerp is in die richting wellicht meerdere vastheid te verkrijgen.

Over de tweede bedenking, het aantasten van het z.g. „huisrecht", in ons slotwoord.

Is 't niet treurig?

De bekende moderne theoloog, Prof. Dr. Knappert uit Leiden, heeft op de tweede avondbijeenkomst der Remonstranten in Den Haag, welke bijeenkomst, naar de bladen melden, druk bezocht was, zijne bekende rede gehouden over: „De waarde van Bijbelkennis voor het opgroeiend geslacht."

Het debat, dat op die rede volgde, gaf niet den indruk, dat het godsdienstig leven, waaromtrent men van vrijzinnige zijde zoo gaarne hoog opgeeft, ten minste in de Haagsche Remonstrantsche gemeente, reeds eenig peil heeft bereikt.

Drie debaters waren aan het woord, waaronder eene vrouwelijke, nl. de dochter van den predikant der gemeente.

Laatstgenoemde beweerde, dat Bijbelkennis niet noodig is voor kunstwaardeering. Meunier's „Verloren zoon" spreekt tot een ieder, die het kunstwerk aanschouwt, al kent hij ook de gelijkenis niet.

De tweede debater orakelde, dat het niet wenschelijk is aan het kind dingen te leeren, die het niet begrijpt.

En de eerste, die met den professor van gedachten wisselde, sprak 't maar onomwonden uit, dat slechts weinig ouders in staat zijn en gelegenheid hebben hun kinderen den Bijbel te leeren kennen.

Armelijk modernisme, dat hier aan het woord was.

En dan slooft men van vrijzinnig-godsdienstige zijde zich nog uit om het godsdienstig leven op hooger peil te brengen.

Is 't niet treurig ?

Al weer op Zondag.

Te Staidskanaal, in de provincie Groningen, zal op Zondag 29 Mei een politieke landdag gehouden worden, waarop  o.a. de moderne dominé dr. P. H. Roessingh, lid van de Tweede Kamer, als spreker zal optreden.

De aangewezen plaats voor dien landdag zal het marktterrein zijn en naar de berichten van tal van vereenigingen luiden, moet de wensch om die meeting te bezoeken, zoo groot zijn, dat door het comité pogingen worden aangewend, om door het laten loopen van extra-treinen en dito trams goedkoope reisgelegenheden te scheppen.

Ook stelt men zich voor, in de omgeving van het station een optocht te vormen, waarbij verschillende muziekkorpsen zullen dienst doen.

Wanneer zal aan die voortdurende ontheiliging van den Dag des Heeren een einde komen?

Een herziening der Zondagswet wordt steeds noodzakelijker.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Staat en Maatschappij.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 1910

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken