Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Schriftbeschouwing.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Schriftbeschouwing.

5 minuten leestijd

De openbaring van Jezus Christus. XI.

De aankondiging van 's Heeren komst.

Vers 7: „Zie, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, óok degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

Vers 8: Ik - ben de AIpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komen zal, de Almachtige."

't Was den Apostel Johannes, we zagen het reeds, er om te doen bizouderlijk den Heere Jezus Christus, Sions Borg en Heere, groot te maken.

Bizonderlijk op den tweeden Persoon van het Goddelijk Wezen was zijn aandacht gevestigd, en Hem, den Middelaar Gods en der menschen, den Koning en Gebieder van Zijn Kerk, te prijzen is de lust zijner ziele.

Daarom die doxologie of dankzegging in vers 6, Christus alle eere gevend, gelijk dat voor Sion allernoodzakelijkst is.

Ook Paulus spreekt alzoo in 1 Tim. 1:17: Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid, amen."

Of zooals geschreven staat in Ef. 3 : 20: Hem nu. Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen."

Dat zal Sion ook meer en meer leeren moeten door genade, om zélf maar te worden afgebroken en Christus alléén de eere te geven.

Niet alsof de geloovigen daardoor een meerdere heerlijkheid en grootere kracht Hem zouden kunnen toebrengen; maar zij moeten leeren, dat Christus alle eere toekomt, gelijk de Apostel Johannes Openb. 5 : 12 schrijft: het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en den rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eere en de heerlijkheid en de dankzegging."

O! Sion heeft een zoo groot Koning. Een Heiland die alleszins begeerlijk en te prijzen is. Hij is het Hoofd der Gemeente, in Wien Sion al z'n lust heeft te zoeken.

En als dan misschien de wereld spottend vraagt: is dat uw Koning, die dood is geweest? is dit uw Redder, die aan het kruis heeft gehangen? Is in Hem al uw roem en is van Deze al uw verwachting? Waar is Hij dan? Waar toont Hij Zijn heerlijkheid? Waar is Zijn troonzaal en Zijn paleis?

Ziet, als de wereld dat spottend vraagt, ziende op de koningen der aarde, die geweld oefenen, dan breekt het uit het harte van den Apostel uit, beschouwend zijn volzaligen Heiland, Dien hij weet bekleed met alle heerlijkheid in den hemel en alle macht op aarde: „Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven: ja, Amen."

De Apostel Johannes weet dat Jezus leeft; dat Hij leeft daar boven, waar heerlijkheid Hem omringt en waar Hij werkt aan Zijn Koninkrijk, opdat het spoedig zal voltooid zijn.

Neen, Jezus is niet stille.

Hij werkt. En Hij werkt voor Zijn Gemeente en haast zich om in gereedheid te brengen wat noodig is tot haar eeuwige volmaking.

Jezus verlangt zelf Zijn werk te verheerlijken, Zijn volk te verhoogen.

En al ziet het vleeschelijk oog Hem niet, de Heiland werkt toch met majesteit des daags en des nachts aan Zijn Sion en Hij vordert met Zijn arbeid, zoodat de ure nadert, dat Hij zich aan Zijn vijanden zal vertoonen om hen te straffen en aan Zijn gunstgenooten om hen te verhoogen.

Dat zal ieder dan aanschouwen. Dan zal ieder getuige zijn. En de vijanden zullen zich in het stof moeten vernederen om dan te worden uitgeworpen in duisternis, terwijl Sion zal verlost worden uit déze bedeeling en worden binnen gehaald in het hemelsch Kanaan, dat waarlijk overvloeiende is van volmaakte zaligheid.

Dan maakt Hij de wolken tot Zijn zegewagen en allen zullen den Zoon des menschen zien komen met groote kracht en heerlijkheid, zij zullen aanschouwen dat Hij snellijk komt aanvliegen op de vleugelen des winds terwijl de archangel zal blazen op de bazuin. Vol statie zal de Rechter komen, snellijk de Wreker van het kwade, majesteitelijk de Koning van Sion, lieflijk de Goël van Jacob.

En ja, dan zullen de geslachten die Hem bespot hebben rouw bedrijven over hun zondige dwaasheid om zich tegen dezen Vorst altijd te hebben verzet. (Zach. 12 : 10) Nochtans, dewijl dit rouwklagen in den dag des oordeels zijn zal, zoo zullen zij geen ruste vinden bij hun ellend. en terwijl alle geslachten der aarde zullen weenen en zullen roepen : bergen valt óp ons en heuvelen bedekt ons, zal het oog van Hem, Dien zij doorstoken hebben met hun haat en spot, met hun zonde en gruweldaad, hen overal vinden en zeggen: brengt voor Mij, deze die zeiden: wij willen niet dat Deze Koning over ons zal zijn" — en slaat ze voor Mijne voeten dood!

Dat zal geschieden. Ja, Amen!

Dat zal geschieden; de Heere is de Eerste en de Laatste.

-Niemand zal het tegen Hem uithouden. (Hebr. 10:28, 29.) Ieder zal voor Hem moeten bukken.

Zalig, die in het heden der genade zich zelf mag leeren verliezen om hulpe te zoeken bij Hem, die voor Zijn Sion om der zonde wil gestorven is en voor de Zijnen is opgestaan ter gerechtigheid.

Die zal leven door den eeuwigen Koning, Die is en Die was en Die zijn zal, zich betoonend de volzallge en onveranderlijke Borg voor alle Zijne gunstgenooten.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1910

De Waarheidsvriend | 6 Pagina's

Schriftbeschouwing.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 mei 1910

De Waarheidsvriend | 6 Pagina's

PDF Bekijken