Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Pers.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Pers.

4 minuten leestijd

Middellijke wedergeboorte.

Door prof. Bouwman wordt in de Bazuin er aan herinnerd, dit onze Belijdenisschriften de wedergeboorte door bet Woord der prediking leeren. Wij nemen dit stukske over: " •

„Calvijn hield, evenals al de mannen der Reformatie, vast aan den regel dat God de zijnen door de prediking dea Woords brengt tot het geloof en de bekeering. En al herkende hg, dat de Heere voor de kleine kinderen een anderen weg volgt, dat Hij de jonge kinderen, die Hij in de jeugd zaligt, van te voren wederbaart, hij bleef toch vasthouden aan den regel, dat God zelf verband heeft gelegd tusschën den Geest en de middelen der genade.

Niet anders spreken ook de Nederlandsche Geloofsbelgdenis en de Heidelbergscbe Catechismus Art. 24 onzer Confessie begint aldus: „Wij gelooven dat dit waarachtig geloof, in de mensch gewrocht zijnde door het gehoor des Woords en de werking des Heiligen Geestes, hem wederbaart en maakt tot éen nieuwen mensch, en doet hem leven in een nieuw leven, en maakt hem vrq van de slaverng der zonde." Dit artikel handelt over de heiligmaking, welke is een vrucht van het geloof. Dit waarachtig geloof is volgens Art, 22 een gewrocht des Heiligen Geestes, die in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijne verdiensten, omhelst, Hem eigen maakt en njLets anders meer buiten Hem zoekt" De bedoeling van de Beligdenis is natuurlijk niet, dat het geloof den mensch het nieuwe leven schenkt, want het geloof is zelve een gave des Geestes, maar Art. 24 leert dat het geloof in Christus, die de eenige oorzaak onzer behoudenis is is het beginsel der wedergeboorte, waardoor wij worden t(Jt een nieuwen mensch en een-nieuw leven. Met wedergeboorte wordt hier dus gedacht niet alleen aan den aanvang vian het nieuwe leven, aan de inplanting des levens, maar aan heel het leven des geloofs van het begin tot het einde. De onderscheiding tusschen wedergeboorte en bekeering, zooals deze later gegeven wordt, maakten de mannen der Reformatie nog niet, zij lieten.het nieuwe leven aanvangen met geloof en bekeering, terwijl de vrucht hiervan is het nieuwe leven of het leven der wedergeboorte en der heiligmaking. Evenwel dachten zij niet aan eene tegenstelling tusschen het begin van het nieuwe leven, door den Geest verwekt, in den voortgang van het nieuwe leven.

Zelfs in Art. 35 onzer Beliijdenis wordt de wedergeboorte aan het begin des nieuwen levens gesteld, gelijk aan de inlijving in'de Kerk. Immers daar wordt gezegd: Christus heeft het Avond maal verordend en ingesteld „om te voeden en te onderhouden degenen, die Hij alreede wedergeboren, en in zijn huisgezin, hetwelk is Zijn Kerk, ingelgfd heeft. Nu hebben degenen, die'wedergeboren zijn, in zich tweeërlei leven : het ééne lichamelijk en tijdelgk, hetwelk zij van hunne eerste geboorte medegebracht hebben en allen menschen gemeen is, het andere is geeste-Iqk en hemelsoh, hetwelk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, dewelke geschiedt door het Woord des Evangelies, in de gemeenschap des lichaams van Christus, en dit leven is niet gemeen dan alleen aan de uitverkorenen Gods." Hier wordt duidelgk van de wedergeboorte in haar aanvang gesproken als van een tweede geboorte, en deze komt tot stand door het Woord dea Evangelies.' Het Evangelie is dua middel niet slechts van het geloof naar zijn actieve, maar ook van zijn passieve Bijde, namelgk van de inplanting des nieuwen levens.

Niet anders getuigt ook onze Catechismus. Bet geloof, waardoor wg Christus worden ingeplant (vr. 64), dat ons Christus en alle zijne weldaden deelachtig maakt, wordt in ons gewerkt door den Heiligen Geest, door de verkondiging des H. Evangelies (vr. 65). Ook hier wordt dus niet alleen gedacht aan do ontwikkeling van het geestelijk leven, maar ook aan den aanvang des nieuwen levens. De Geest werkt in ona het nieuwe leven door middel van de verkondiging des Evangelies. De Catechismus beroept zich daarvoor op Ef. 2:8, 6 : 23, Joh. 3:3 en Phil. 1:29."

De schrgver wiijst bovendien nog op vr. 54, waar evenmin de Geest en het Woord gescheiden worden. Het is dus duidelijk, dat de Belijdenisschriften een middellijke wedergeboorte leeren. Bet 'blijkt mede uit de Dordtsche Leerregels, die het Evangelie het , zaad der wedergeboorte" noemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1918

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Uit de Pers.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 1918

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken