Bekijk het origineel

Staat en Maatschappij.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Staat en Maatschappij.

3 minuten leestijd

De doodstraf.

Het antwoord van den Minister van Justitie, waarvan wij de vorige week gewag maakten, lieeft het vraagstu'k van de wederinvoering van de doodstraf nieuwe actualiteit gegeven.

Immers, wanneer ide Minister ver-'klaart, „dat indien hij mocht aannemen •dat een in genoegzame mate veldwinnende overtuiging aanwezig is, dat ter voldoening aan de gerechtigheid, de doodstraf weder behoort te worden ingevoerd, hij een poging tot wederinvoering zou' wenschen te doen", plaatst t hij het vraagstuk van de wederinvoering van de doodstraf 'O'pnieuw in het centrum van de belangstelling van ons volk. "> ,

Wij willen, 'om het belang der zaak die het hier geldt, van', ide gelegenheid gebruik maken om op. het 'onderwerp iets nader in te gaan.

iets nader in te gaan. En dan past ons reeds dadelijk een woord van dank a.'sn 'den heer Heemskerk, dat hij 't echt Antirev'ö'lutionaire beginsel naar voren sch'Oof, dat, als het tot 'Wederinv'Oering van 'de doodstraf zou komen, dit niet op lïtiliteits (nuttigheids) gronden, maar als eisch der gerechtigheid moet plaats hebben.

De doodstraf moet rechtmatig zijn ; zij mag niet 'Uit noodweer 'Of wel op grond van de veiligheid van den Staat wo'rden bedreigd.

Alleen als daad van vergelding voor bedreven kwaad is de straffe 'des doods overeenkomstig de Schrift.

In Genesis 9 vers 6 wordt 'dit duidelijk pitlgesproken. Wij' lezen daar : „Wie des menschen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mensch vergoten worden, want God heeft den mensch naar Zijn beeld geschapen."

Hier wo'rdit 'de doodstraf geëiscbt uitsluitend als een gevolg van het schenden van de 'Ooddelij'ke gerechtigheid.

'En in zooverre is deze straf dan wraak.

Tegen 'het wraakrecht en 'de vergeldingstheorie worden vaak bezwaren van allerlei aard ingebracht, maar geen enkel bezwaar is in staat om den eisch van het Woord van God weg te nemen, welke in 'de 'doodstraf gelegen is.

Er wordt gestraft niet om een voorbeeld te stellen, maar omdat er gezondigd is.

In welk geval nu de 'doodslager aan de doodstraf kan onttrokken worden, leert ook de Schrift, waarin sprake is van het vlieden naar een vrijstad, waar de bloedwrefcer den doodslager niet achterhalen zou.

Staat het dus naaf het Woo'rd van God 'Ongetwijfeld vast dat Gods gerechtigheid eischt, dat de moordenaar met den dood zal gestraft worden, even ómdelijk spreekt de Heilige Schrift, dat God de Heere van de Overheid vordert dit Zijn bevel ter handhaving van' Zijn heilig reoht uit te voeren.

In Romeinen 13 vers 4 vinden wij van de Overheid, 'die volgens dezen tekst Gods dienares is, gemeld : „Maar indien gij kwaad doet, zoo vrees ; want zij (d.i. de Overheid) 'draagt bet zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengenen, die kwaad doet."

Hier wordt dus de Overhead aangewezen als voivioerster van ihet bevel, dat in Qenesis 9 wexd gegeven en wordt die Overheid als symbool harer waardigheid het zwaard gegeven.

Het staat daarom onbetwistbaar vast dat Qiod de Overheid — en dit geldt voOT alle tijden — roept, de doodstraf toe te passen.

Geen enkel gerelormeerd mensch zal daartegen bezwaar kunnen inbrengen.

En dit nu zoo staande, is het hoogelijk te waardeeren, dat ook al maakt de Minister van Justitie voorshands nog restricties - om tot wederinvoering van de doodstraf te kamen, hij op 'kloeike wijze, ook op 'dit punt, voor het Antirevolutionair© beginsel uitkomt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 februari 1924

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

Staat en Maatschappij.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 februari 1924

De Waarheidsvriend | 4 Pagina's

PDF Bekijken